หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศีกษา ควบคุมระบบการจัดการแข่งขัน
2 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
3 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
4 นางนฤบล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
5 นางวรินทร์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
6 นางปนัดดา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
7 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านเสลา คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
8 นางประไพรัตน์ ศิริรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
9 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
10 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
11 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
12 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
13 นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ
14 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นายสิงห์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นายประจญ สอนกระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายเสนาะ แก้วมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
22 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
23 นางวีรยา รังสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางทิพยาภรณ์ เวทย์ไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางจิรัฎฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวอรวรรณ เครือบคณโท นักวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายธีระ คนชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายสมภูมิ สิงโตหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายศราวุธ ขุนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางรอง คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายธวัช แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางประเทือง กันหาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายประสิทธิ์ สุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลอย คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางนิรันด์รัตน์ ฉันทะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาระแนะ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายสมศักดิ์ แสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางอำนวย โคนะโล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางสาวเฟื่องฟ้า สว่าง ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
67 นายปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
68 นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
69 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
70 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร. เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
71 นางวิรมณ ฮุยเป้า ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
72 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
73 นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
74 นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษา สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
75 นางกาญวรัญญา เปไธสง นักวิชาการศึกษา สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
76 นางณัฐยาภรณ์ อัครชน นักจัดการงานทั่วไป สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
77 นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมงาน
78 นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
79 นางนฤมล กองทรัพย์ นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
80 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
81 นางปนัดดา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
82 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านเสลา คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
83 นางประไพรัตน์ ศิริรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
84 นางสาววิไลวรรณ สงสาร ครูโรงเรียนบ้านถนน คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
85 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
86 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
87 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
88 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
89 นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา สพป.บร.เขต 3 คณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบและเอกสารการดำเนินงาน
90 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
91 นายสถิตย์ เนียมหัตถึ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
92 นายปริญญา ธีรวิโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
93 นายสุชิน บุญด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
94 นางณีราวรรณ บุญด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
95 นางทัศนีย์ ศรีพลกรัง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
96 นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
97 นางนิตษา ดึงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
98 นายอัคนีย์ ศรีเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
99 นายวีรพล เทพสถิต โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
100 นายบุญมี แจ่มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
101 นายบุญมี แจ่มรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
102 นายวศิราวุธ คนชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
103 นายมาโนช จีนใจนาม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
104 นายอำพร เย็นเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
105 นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
106 นางเครือวัลย์ ละเอียด ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด
107 นางอัจฉรา ฉายวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
108 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
109 นางณีราวรรณ บุญด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
110 นางทัศนีย์ ศรีพลกรัง ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
111 นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
112 นางนิตษา ดึงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
113 นายอำพร เย็นเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
114 นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
115 นางเครือวัลย์ ละเอียด ครูโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
116 นางสาวอำไพ ทิพย์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านเสลา คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
117 นางอุไรวรรณ หมั่นประโคน ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
118 นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง ครูโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
119 นางสาววิไลวรรณ สงสาร ครูโรงเรียนบ้านถนน คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
120 นางขวัญใจ เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
121 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
122 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
123 นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมพิธีเปิด
124 นายสงกรานต์ เจริญจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
125 นายสุบรรณ หมื่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขุด คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
126 นางอรณิชชา อัครพิชากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
127 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
128 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
129 นายสมชาติ ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านสระขุด คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
130 นางรัตนาภรณ์ ธรรมา ครูโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
131 นายธำรงค์ นนท์ตา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
132 นางสุวรัชต์ วัชรสุทธิพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด
133 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
134 นางวีรยา รังสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
135 นายสมบัติ ศรีกุลา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
136 นางสาวดวงใจ แป้นโพธิ์กลาง นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
137 นางพรนภัส ละประโคน นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
138 นายสุชิต ชมภูวงศ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
139 นายมาโนช กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
140 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
141 นายวัชรพล ทองโนนสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
142 นายวิเชียร พลจันทึก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
143 นายพชร เทียมวงษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ICT คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
144 สิบตรึอุดม วรรณวิเศษ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายเทคโนโลยี
145 นายศราวุธ ขุนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางรอง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
146 นางอำนวย โคนะโล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
147 นางปราณีต คนชุม ครูโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
148 นางดรุณี ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านละหานทราย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
149 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
150 นางเกศกานดา ขุนนอก ครูโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
151 นางสาวเสาวลักษณ์ รานอก ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
152 นางสาวนันท์ณภัส คลี่สุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านลำนางรอง คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
153 นางสิริวรรณ ระวะใจ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
154 นางสุจิตรา รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
155 นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองโคลน คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
156 นางสาวสว่างจิตร ปัดทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดำ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
157 นางอำไพ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
158 นางนันทลักษณ์ วิภาหัสน์ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
159 นางสาวชญาดา อึ้งวานิช โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
160 นางปัญจรักษ์ สิมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
161 นายสมพงษ์ ขันบุญ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
162 นางสาวอภิญญา ตราชูชาติ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
163 นางสาวรัตติมา โค่นขอน โรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
164 นางสาวหทัยรัตน์ อินทนูจิตร โรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
165 นางอุทัยวรรณ ลาดนอก โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
166 นางสาวพยอม น้อยศรี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
167 นางสาวปริศนา ขันขวา โรงเรียนบ้านสระตะเคียน คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
168 นายธีรวุฒิ เข็มทิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
169 นางสุพรรณี อิงนอก โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
170 นางมุกดา ประโลมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
171 นางสาวธมนพัชร์ จันทร์จะบวก โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
172 นางสาววรรณิภา แมนสืบชาติ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
173 นางสาวปริศนา นพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
174 นางจิรภัทร ยันละหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานผลและบันทึกคะแนน
175 นางเกศกานดา ขุนนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
176 นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรม โรงเรียนบ้านขามน้อย ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
177 นายธวัช แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
178 นายสุบรรณ หมื่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขุด คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
179 นายฤทธิชัย เกลี้ยงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
180 นายสมนึก การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคาม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
181 นายเมทิน สุระแสน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
182 นางสาวอมรรัตน์ สุนทรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปะคำ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
183 นางสาวนันทนา สุดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
184 นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
185 นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
186 นายเมทิน สุระแสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
187 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
188 นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
189 นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
190 นางสาววราพร เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
191 นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
192 นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราด คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
193 นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
194 นางสาววราพร เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
195 นางสุกานดา ชำนิประโคน โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ประถมศึกษา
196 นางประเทือง กันหาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
197 นายสุคนธ์ เคลือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
198 นายประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
199 นายสงัด เหมือนพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะค่า คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
200 นายวุฒิศักดิ์ สันโดษ โรงเรียนบ้านเจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
201 นางจิรัฏฐ์ ธนพงษ์พรธนา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
202 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
203 นายทรงพล พลศรี โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
204 นางสาวมุจลินทร์ บงกชกุสุมาลย์ โรงเรียนบ้านเจริญสุข คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
205 นางประเทือง กันหาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
206 นายวุฒิศักดิ์ สันโดษ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – มัธยมศึกษา
207 นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรองสังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
208 นายสมชาย วงศ์จอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
209 นายสำเร็จ จบสัญจร ผู้อำนวยการบ้านโนนสูงน้อย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
210 นายจีระศักดิ์ รักสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
211 นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
212 นายสถิตย์ เนียมหัตถี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
213 นางเครือวัน ธัญญศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
214 นางพิมพ์ณัฐชญา เทียนเจษฎา โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
215 นางทองผล ซอมประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
216 นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
217 นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
218 นางนิตษา ดึงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ประถมศึกษา
219 นายสมภูมิ สิงห์โตหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
220 นายอุดม วงศ์จอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
221 นาอนันต์ ศรีผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
222 นายมนัส ทัศนรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
223 นายราเมษ ลางกระโทก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
224 นางสาววนิดา กาชะโน โรงเรียนศรีม่วงแดง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
225 นางสาวอภิญญา ตราชูชาติ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
226 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
227 นางปาลิดา โคตรสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
228 นายสมภูมิ สิงห์โตหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
229 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ประถมศึกษา
230 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
231 นายประหยัด แก้วผลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
232 นายศิริศักดิ์ สงวนสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
233 นายสุทิศ พวงท้าว โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
234 นายวิรัตน์ พรมรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
235 นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
236 นางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มัธยมศึกษา
237 นางบุญมณี คลองข่อย โรงเรียนบ้านสะเดา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษา
238 นางปนัดดา ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษา
239 นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
240 นายถนอม เยี่ยมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
241 นางประภาวัลย์ สิงหภิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดตาสา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
242 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร๓ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
243 นางพวงเพชร คำลอย โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
244 นางวาสนา เสาวพันธุ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
245 นายก้องณรงค์ อภัยจิตต์ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงฯ) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
246 นางลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
247 นางสาวสมมาตร รอดจากเข็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
248 นางบังอร รักประชาธรรม โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
249 นางจิตรา แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
250 นางเพลินพิศ เสาวภา โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
251 นายโผน คำลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
252 นายสมจิต ภาพยนตร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
253 นายชนะศักดิ์ เสาวพันธุ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
254 นายประจักษ์ วรนุช โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ประถมศึกษา
255 นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
256 นายสงวน แสนมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
257 นายชาติชาย สิทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบุกระสัง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
258 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
259 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
260 นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
261 นายปรีชา เพชรดาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
262 นายชนะศักดิ์ เสาวพันธุ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
263 นายสมจิต ภาพยนตร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - มัธยมศึกษาตอนต้น
264 นายบุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
265 นายสมาน พลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
266 นายอลงกต สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
267 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ ๓ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
268 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
269 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
270 นางสาวสุรัชนา พรมภมร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
271 นางสาวยุวดี สุดสายเนตร เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
272 นายวัชระ คล้ายทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
273 นายมโนรมย์ ชาติประสพ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
274 นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
275 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานกลาง คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
276 นายประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
277 นางมาลี ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๓ คณะกรรมการกลางคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
278 นายสารพัด มากแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดแย้ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
279 นายธีระ คนชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
280 นางทองผล ซอมประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
281 นางทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
282 นางเครือวัลย์ ละเอียด โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
283 นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
284 นายธีระ คนชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
285 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
286 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
287 นางทองผล ซอมประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
288 นางวิเชียร สลับศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
289 นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
290 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
291 นายสนิท หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
292 นายวิโรจน์ ศรีภักดื ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
293 นายสันติ นิรัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
294 นางสมทรง เอี่ยมไธสง ครูโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
295 นางสมพร วิดประโคน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
296 นายพิมล สารคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะคำ คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
297 นางสาวศศิธร ม่านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า คณะกรรมการกลางกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
298 นางสมทรง เอี่ยมไธสง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
299 นางพเยาว์ ศรีภักดี โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]