รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.218 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถนน 1. เด็กชายปาณชัย  พืมพ์จันดา
2. เด็กชายศุภวิช  แสงรุ้ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เบ็ญณรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กชายกมลชัย  ลอยประโคน
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีผดุง
 
1. นายคงศักดิ์  เสาวกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กชายธีระชัย  พิลาศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แตะกระโทก
 
1. นายธีรยุทธ  อบอุ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อดุลยศักดิ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  ทองศรี
 
1. นายเอกลักษณ์  อ่อนราชฎร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียนจันทร์
2. เด็กชายพิชิต  เล็กประโคน
 
1. นายวิทยา  กลีบกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กชายกิตติ  ทองพันธ์
2. เด็กชายณัชพล  ศรีเหง่าขำ
3. เด็กหญิงทิพปภา  คงบุรินทร์
4. เด็กชายวรินทร  ท่อมจันทึก
5. เด็กหญิงอรจิรา  ลมกระโทก
 
1. นายสาธิต  ปริวันตา
2. นางลำพูน  กลิ่นสาคร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองกลม
2. นายธนากร  บึงพาน
3. นายพินิจนันท์  จิตรนอก
4. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีโท
5. นางสาวอิสริยา  ชอบหาญ
 
1. นางอำไพ  พรหมบุตร
2. นายสุเชาว์  ชัยพา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชพืช
2. เด็กชายรพีภัทร  คชราช
 
1. นายธนาพงศ์  คงสระ
2. นายวิฑูรย์  หมวดสันเทียะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงธิฆัมพร  จันทร์ไทย
2. เด็กชายธีรพล  บุตรงาม
 
1. นางยุพิน  นวะมะรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. นางสาวสุดารัตน์  กาหลง
2. นายสุริยา   คลังกระโทก
 
1. นายวิฑูรย์   หมวดสันเทียะ
2. นายธนาพงศ์  คงสระ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กหญิงนุชวรา  กีรตินันต์ชัย
 
1. นายธีระทัศน์  วิเศษฤทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายปรัชญกร  เพิ่มชาติ
 
1. นายราเมศร  นามวงศา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. นายพรนิมิตร  ชาลี
 
1. นายนิมิตร  ตาชูชาติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฉลวยแสง
 
1. นางเปี่ยมสุข  ฉลวยแสง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายภูธเนศ  แลตรง
 
1. นางสมหมาย  ภิญมุขสาห์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงจริญญา  ผิวพรรณ
 
1. นางสุุรัชฎา  พลถาวร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายรัชพล  ทับทัน
 
1. นางสาวสุภาทิพย์  จำลองชาติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงวิยะดา  บุตรงาม
 
1. นายมนตรี  ศรีขาวรส
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงปาณรวินท์  มีทา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวทัศนี  แสนท้าว
2. นางเนาวรัตน์  เขมะปัญญา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อนันนิล
2. เด็กหญิงมินตรา  วัฒนกูล
 
1. นายโกศล  ประสงค์สุข
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สิงขรณ์
2. เด็กหญิงวิริยา   อุ่นเรือง
 
1. นางนุ่มนวล   วรรณลี
2. นางสาวสุภาพร  กองศักดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  โตคีรี
 
1. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา   สีดา
2. เด็กชายปรีชา  โพธิ์สาร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สาโรจน์
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
2. นางปาริฉัตร  อินทร์นอก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายธันวาธเนศ  จันตึก
2. เด็กชายนวพล  น้อยโลมา
3. เด็กชายศิขรินทร์  อันศึกษา
 
1. นางคำพู  งุ้นทอง
2. นางอรอนงค์  แก้วมุกดา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  มุุ่งคีมกลาง
2. เด็กชายธนภูมิ  ซึมรัมย์
3. เด็กชายพัชรพล  สุมะหิงพันธ์
 
1. นายสะอาด  พลถาวร
2. นางสุุรัชดา  พลถาวร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขานพรม
 
1. นายกำพล  พรมสร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดเยี่ยมแกร
 
1. นางสาวิตรี  ชมกลาง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กชายศิวกร  พ้าวไธสง
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทคาต
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สิงห์วงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายภูวนัย  ผาสุขทรง
 
1. นางอัจฉราวรรณ   อัครกิตติธาดา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เครือพิมาย
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  อินพิทักษ์
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หาดี
 
1. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  โวหารลึก
 
1. นายจีระศักดิ์  ย่านกลาง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงพรนิภา  ดีรัมย์
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
 
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เดชกุลรัมย์
 
1. นางลัดดา  โคตรทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายอรรถพร  โยธะสิงห์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขำเอนก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กชายธัชชัย  บัวจะโป๊ะ
 
1. นายภูษิต  น้อยครบุรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นมัสศิลา
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  สนทนา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงอาริสา  ปัทวี
 
1. นายวารินทร์  สุดสายเนตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  วัชพืช
2. เด็กหญิงนาตาชา  ชะม้ายกลาง
3. เด็กชายภูริช  ด่านกระโทก
4. เด็กหญิงศิวาพร  ปราสาทหินพิมาย
5. เด็กหญิงสุธาดา  แสนสุวรรณ
6. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  รักภักดี
8. เด็กหญิงเมทุมาศ  บรรพาอินทร์
 
1. นางรุจี  อุทโท
2. นางกนิษฐดา  เขตรัมย์
3. นายสมส่วน  เสาวกูล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาดไธสง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เกลี้ยงแสนเมือง
3. เด็กหญิงจิรายุ  การสร้าง
4. เด็กหญิงชดาภา  คำตานิตย์
5. เด็กชายธนวัฒน์  แปลงทรัพย์
6. เด็กหญิงธิติมา  ธรรมพิทักษ์
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  บัวบังใบ
8. เด็กหญิงนารากรณ์  ไฝทาคำ
9. เด็กหญิงปรียานันท์  ถาบุตร
10. เด็กหญิงพฤกษา  มีพวงผล
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพยอม
12. เด็กชายวีรวุฒิ  รักเพื่อน
13. เด็กหญิงศศลักษณ์  สุดตาภักดี
14. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
15. เด็กหญิงเดือนเต็ม  พลจันทึก
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
2. นายเกรียงไกร  บุญเบ้า
3. นางสาวสุนิศา  สมศรี
4. นายวีระ  อ่อนน้ำคำ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตุลยาธร 1. เด็กชายกฤษฎา  ประดิษฐปรีชา
2. เด็กหญิงชรัญพร  วิภาดา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชนี
4. เด็กชายดรณ์  ศรีผดุง
5. เด็กชายตะวัน  โสมกุล
6. เด็กหญิงธนภัทร  แก้วฝ่ายนอก
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ภาสุพรรณ์
8. เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณทุ
9. เด็กชายพฤกษ์  จันทร์สันเทียะ
10. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหรียญประยูร
11. เด็กชายพันธกร  เหมแดง
12. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สวายพล
13. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันชมภูเปรมศิริ
14. เด็กชายภูตะวัน  หวองวิทยา
15. เด็กชายรุ่งโรจน์  ยวนกูล
16. เด็กชายศุภากร  วิเศษนคร
17. เด็กชายสุชน  ยินดีชาติ
18. เด็กหญิงสุภัสสร  จีนชาติ
19. เด็กชายอนวัช  ทิพย์อักษร
20. เด็กหญิงเปมิกา  สอนนอก
 
1. นายนพพร  พรมสร
2. นางธนทร  กลมวงศ์ธนาเดช
3. นางสาวศิริพร  สุวรรณหงษ์
4. นางสาวพิชญ์ฌานันย์  ประยงค์
5. นางสาวสุภัทรา  พรมสร
6. นางสาวพิชญาพร  อักษรณรงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขุด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หลงโศกเชือก
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ลายพยัคฆ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  ที่รัก
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  รักสนาม
5. เด็กหญิงชัชฎาวรินทร์  สัตย์ซ้ำ
6. เด็กชายชูเกียรติ  จันทร์คง
7. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญหว่าน
8. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เสประโคน
9. เด็กหญิงดาวประภา  วงษาวิเศษ
10. เด็กชายทรายเพชร  จำปางาม
11. เด็กชายธนกริต  กำพุทเชื้อ
12. เด็กชายธนภัทร  ทองดวง
13. เด็กชายธีระศักดิ์  หาสูง
14. เด็กชายนรินทร์  นิลเสน่ห์
15. เด็กหญิงน้ำตาล  แสวงพร
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทาหอม
17. เด็กหญิงปนัดดา  นวลวิลัย
18. เด็กหญิงพรสุดา  แสงตะวัน
19. เด็กชายพลพัต  เรืองแก้ว
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยศรี
21. เด็กหญิงพัชรี  สินปรุ
22. เด็กหญิงมธุรดา  กาหลง
23. เด็กหญิงมนชนก  มะไฟ
24. เด็กหญิงมะลิวรรณ  บุตรศรีวงษ์
25. เด็กหญิงวรรัตน์  พวงทรัพย์
26. เด็กหญิงศศิการจน์  เทศแก้ว
27. เด็กหญิงศศิธร  ฤาเดช
28. เด็กชายสุทธินันท์  อาวะศรี
29. เด็กหญิงสุธิชา  กรรไตร
30. เด็กหญิงสุภัทรา  พนารินทร์
31. เด็กชายสุริยา  เข็มโภชน์
32. เด็กหญิงอนินทิตา  สารเป็น
33. เด็กชายอนุวัตร  นงค์กระโทก
34. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วเกตุ
35. เด็กหญิงอริสา  วาปีเน
36. เด็กชายอัจฉรา  โพธิทา
37. เด็กหญิงอัญชิสา  บัวรี
38. เด็กชายอัฒฑกานต์  พรมมณี
39. เด็กหญิงอินทิรา  กล้าหาญ
40. เด็กชายเจษฎา  บาหยัน
 
1. นายอานนท์  พรมมณี
2. นายสมชาติ  ธนูศิลป์
3. นายณัฐพล  พูนสวัสดิ์
4. นางสริญญา  มาตนอก
5. นางอัมพร  รักสนาม
6. นางสาวจันทร์อรุณ  กอพิทักษ์กุล
7. นางทิพย์สุคนธ์  อภิษิเถกราช
8. นางสาวพราวตา  วงศ์จอม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายชัยน้อย  สงคราม
2. เด็กชายทยากร    เสารี
3. เด็กชายภัทรดนัย  วรเชษฐ์
4. เด็กชายมงคล   ยี่รัมย์
5. เด็กชายรวิพันธ์   เวียนประโคน
6. เด็กชายสุชาครีย์   แสงสุข
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นายนิคม   พลอาษา
3. นางดวงเนตร  นุ่มนวลศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายกิตติพันธ์   โพธิ์นางรอง
 
1. นายสันติ  พวงไธสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคลน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีนาม
 
1. นายสุเทพ  กุฎฤาษี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายกาจไกวัล  ขันอาสา
 
1. นายนิรุตต์  พรรสิงศร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีลาม
 
1. นางนุกุล  ุชุมพลวงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กชายอานนท์  โพธิ์แสน
 
1. นางสุุรัชดา  พลถาวร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพลวัต  คำสมบัติ
 
1. นายสุชิน  บุญด้วง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  คินไธสง
 
1. นายเรียด  พรหมบุตร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม
 
1. นายสุชิน  บุญด้วง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขุด 1. เด็กชายสุริยา  เข็มโภชน์
 
1. นายอานนท์  พรมมณี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา  เพ็ชรวรรณ์
 
1. นายชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กชายศรเทพ  โอบจะบก
 
1. นางฐิติรัตน์  สร้อยแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายธนากร  โพธิ์กลาง
 
1. MissElvira T.  Guilleno
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงเอ็มมี่  ดอนกระสินธุ์
 
1. นางศกุนตลา  ดอนกระสินธุ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรสูงเนิน
 
1. นายชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาตติ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์ศิริ
3. เด็กหญิงชุติกานต์  มนัสศิลา
4. เด็กหญิงฐานะมาศ  เทือกเถาว์
5. เด็กหญิงณัฐญา  มะโรงมืด
6. เด็กชายธนากร  วารีจันทร์
7. เด็กหญิงธันยธรณ์  เชียงมา
8. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์ชม
9. เด็กหญิงนฤมล  วันผาสุข
10. เด็กหญิงบุษยา  ชวดสูงเนิน
11. เด็กชายปฐมพงษ์  ปัดตาเทสัง
12. เด็กหญิงปนัดดา  กางสิ่ว
13. เด็กหญิงปัทมาพร  ชาไธสง
14. เด็กชายพลธิชา  เข็มลา
15. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วผนึก
16. เด็กชายภูชิชย์  ปาปะไพ
17. เด็กชายภูธเนศ  พันชมพู
18. เด็กหญิงยุลาวรรณ  พรมจันทร์
19. เด็กชายรัตติกาล  สุขดี
20. เด็กหญิงรัตนา  กุนแก้ว
21. เด็กหญิงศศิธร  วงคง
22. เด็กชายศศิพงษ์  บนสันเทียะ
23. เด็กหญิงสุกัญญา  แลกะสินธุ์
24. เด็กหญิงสุณัฐชา  เที่ยงธรรม
25. เด็กหญิงสุทธิดา  พันไธสง
26. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปะนามะตัง
27. เด็กชายอนุพร  เลพล
28. เด็กชายอรรถชัย  นาราช
29. เด็กหญิงอารีย์ญา  แก้วดวงดี
30. เด็กหญิงเกร็ดมณี  มังกรณ์
31. เด็กชายเจษฎา  ทองมะค่า
32. เด็กชายเอกราช  หอมคำ
 
1. นายเฉลิมพร  สารศรี
2. นายชัยสิน  แก้วสีพรม
3. นายสรศักดิ์  ซุนเฮงกุล
4. นายสุรเดช  กาญจนศร
5. นายธีรพัฒน์  ภาษี
6. นางสิริพร  วิวาโค
7. นางวิชชุตา  โลไธสง
8. นายณรงค์ศักดิ์  เทพธานี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กชายสิริมงคล  ทิชาชาติ
 
1. นายสุทธิชาติ  ทิชาชาติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  จันทะคัด
 
1. นายราเชนทร์  สิงห์มนัส
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองดวง
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  จันทรังษี
3. เด็กชายกิตติธัช  ไชยสำโรง
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสงคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจรักษ์
6. เด็กหญิงณัฐติยา  สุภผล
7. เด็กหญิงทิพยสุดา  นามวิเศษ
8. เด็กชายธนกฤต  ทองสุภาพ
9. เด็กหญิงธิญาดา  หัสดี
10. เด็กหญิงนริษรา  นามยันต์
11. เด็กหญิงนัชชา  อยู่สุขดี
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน
13. เด็กหญิงปรีณพรรณ  ไขว้พันธุ์
14. เด็กหญิงปวีณา  บุญสิทธิ์
15. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์เนตร
16. เด็กหญิงปิยพร  อุ่นเรือง
17. เด็กหญิงพนิดา  ทองทา
18. เด็กหญิงพรทิพา  รุ่งเรือง
19. เด็กหญิงพรนภา  ช่างคิด
20. เด็กหญิงพรรวษา  เดชสม
21. เด็กหญิงพรรษศรณ์  จิตสุข
22. เด็กชายพุทธัฑฒการี  ดียิ่ง
23. เด็กหญิงรามาวดี  สวัสดี
24. เด็กหญิงศุจินันท์  ยอดเยี่ยมแกร
25. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขรี่
26. เด็กหญิงแกมกาญจณ์  จันทร์อาหาร
27. เด็กชายโชคอนันต์  หวังเจริญ
 
1. นายธนพล  สิงห์มนัส
2. นางสาวิตรี  ชมกลาง
3. นางรัตนาภรณ์  ธรรมมา
4. นางสาวผาสุก  บุญศร
5. นางปัญชนิฐาน์  โรจนเมธานนท์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลลดา  พนาวร
2. เด็กหญิงปวีณา   สวนเกตุ
3. เด็กหญิงพรชิตา  สิงห์น้อย
4. เด็กหญิงภัศรา   ทรงเนียมศรี
5. เด็กชายภูธเนศ   สุขเสกสันต์
6. เด็กชายวุฒิพงษ์   สุขเสกสันต์
7. เด็กหญิงศิริพร   จีนรัมย์
8. เด็กชายศุธิศักดิ์  ทนงใจ
9. เด็กชายอัครวิชญ์   เติมทรัพย์
10. เด็กชายโกรินทร์   สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวชลนาฎ   ศรีกิมแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุพรรณ
3. นางสาวปิยะรัตน์  หงษ์วิเศษ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนศรี
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินสูงเนิน
3. เด็กชายธีรพันธ์   สุขวงค์กฏ
4. เด็กชายธีระพัฒน์  สุขวงค์กฏ
5. เด็กหญิงนันทิดา  พัดทาบ
6. เด็กชายปริญญา  แปลงดี
7. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ประถมบุตร
8. เด็กหญิงวิภาศิริ  กรรเชียง
9. เด็กหญิงสุปรียา  หวังดี
10. เด็กชายอาทิตย์  วงค์อินตา
 
1. นางธารารัฏฐ์  ภักดีธรรมวิทย์
2. นางสิริ์กาญจน์  สิงห์เสน
3. นางสำอางค์  ชำนิจ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ลีมา
2. เด็กหญิงกุลนันท์   หาญสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวนิดา   โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงวิมล   คุ้มชุมแสง
5. เด็กหญิงสุพิชฌา   มาระทัด
6. เด็กหญิงเกตกนก   บุญภักดี
7. เด็กหญิงเกศินี   คงบุรี
 
1. นางศิโรรัตน์   ทองคำดี
2. นายนิพล   ทองคำดี
3. นางสาวพิไลลักษณ์   พันธุ์ชาติ
4. นางวันทนา   รอไธสง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงจิตรภาพ  พลีดี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คงสนิทพะเนา
3. เด็กหญิงปนัดดา  อินสูงเนิน
4. เด็กหญิงพรณิภา  รอดจากเข็ญ
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชานทองหลาง
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   อังกาบเพ็ชร
7. เด็กหญิงสุภาพัฒน์  ราชรินทร์
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กะประโคน
 
1. นางสมจิตร  ศรีกระสังข์
2. นางไพฑูรย์  จิตรากูล
3. นางกระแส  พลจังหรีด
4. นางสุพรรณี  อินนอก
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   นามวงค์
2. เด็กหญิงธิติมา   ม่วงรัศมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ธรรมโสม
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ทวีพูน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   จามชาติ
6. เด็กหญิงสุธินันท์   หาญสุวรรณ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา   อินผลสุข
8. เด็กหญิงอารียา   ชาดี
 
1. นางศิโรรัตน์   ทองคำดี
2. นายนิพล   ทองคำดี
3. นางนงนุช  จันทร์สันเทียะ
4. นางจุรีพร   พันธ์สมบัติ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กำภูชาติ
2. เด็กหญิงณัชชา  อาจเอื้อม
3. เด็กหญิงนันทิชา  คำคล้อย
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รัจรัญ
5. เด็กหญิงปิยนันท์   มหากัณฑ์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโชติ
7. เด็กหญิงมัลนิสา  ต่วนกระโทก
8. เด็กหญิงศศิประภา  จุฬามณี
9. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์สิงห์
10. เด็กหญิงอารียา  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงเกวลี  ชัยศิลป์
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
2. นางวิไลลักษณ์  โชติช่วง
3. นางวนิดา  คลายโศก
4. นางยุพิน  เจียรัมย์
5. นางดวงมาลย์  สุวรรณหงษ์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีดา
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีสุภโยค
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  เข็มบุปผา
4. เด็กหญิงนภัสสร  ไก่แก้ว
5. เด็กหญิงสายธาร  วงศาวิเศษ
6. เด็กหญิงสิริกร  กิ่งก้านโศรกกลาง
7. เด็กหญิงสุทธิศา  เผ่าจันทึก
8. เด็กหญิงแพรวา  พูนสวัสดิ์
 
1. นางเบ็ญจา  วรารุจนนท์
2. นางนวลจันทร์  เทพเนาว์
3. นางอรชร  มาระศรี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายธนิสร  ถาดจังหรีด
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ขุนทิพย์ทอง
3. เด็กหญิงพิยดา  หารชนะ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เทพจังหรีด
5. เด็กหญิงหรรษา  อัมพวันน์
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงมธุรส  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงสวัสดี  นุ่มนวลศรี
 
1. นายชมพูนุช  ลีสม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวัสดีลาภา
2. เด็กชายชุติพนธ์  ขวัญทวี
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  พวงมาลี
4. เด็กชายธีระพงศ์  โสชาติ
5. เด็กชายวรัญญูู  อิสระวงค์
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ตุ้มทอง
 
1. นายโกเมศ  โล่ห์นารายณ์
2. นางกัลยา  เที่ยนวรรณ
3. นางวรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กชายกิตติ  เเซ่เฮง
2. เด็กชายนครินทร์  นรินชาติ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  เข็มขัด
4. เด็กชายศรายุทธ   พงษ์เชียงชา
5. เด็กชายศักดา  พายุพัด
6. เด็กชายเจษฎา  วงศ์จอม
 
1. นายสมัย  ยอดกระโทก
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายคาวี  ชุมจันทร์
2. เด็กชายดนุพร  สินสุพรรณ
3. เด็กชายธนกร  สินสุพรรณ
4. เด็กชายธีระพงษ์  เฉลิมพล
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วชุมพล
6. เด็กชายศราวุฒิ  เจริญผล
7. เด็กชายอภิเชษฐ   มณี
8. เด็กชายโยธิน  พึ่งสำโรง
 
1. นายพิชัย  ถิ่นสถาพร
2. นายศิริศักดิ์  สงวนสิน
3. นางเนรมิต  สงวนสิน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  จิตติ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  สุดเนตร
3. เด็กหญิงสุนิภา  ทองแดงน้อย
 
1. นางรุ่งอรุณ  ราชแก้ว
2. นางปราณีต  คนชุม
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายจารุวิทย์  บ่อเพชร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คำดี
3. เด็กหญิงเด่นนภา  เกิดมงคล
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประกอบกิจ
2. เด็กชายวัฒนากร  บุญกองชาติ
 
1. นายณัฐพงษ์  จีนฉายา
2. นายบัญชา  คนชุม
 
82 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงชนิตรา  ทองโคตร์
2. เด็กหญิงพิริษา  พิมพ์อักษร
 
1. นางสาวปนัดดา  จอสูงเนิน
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ดอนหล้า
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขยิ่งทวี
3. เด็กหญิงสุธินี  รักษา
 
1. นางสาวบังอร  รัตนวรรณ
2. นางสาวสว่างจิตร  ปัดทุม
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. นางสาววทัญญุตา  ปักเสติ
2. เด็กหญิงอธิตะญา  นาคประโคน
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กชายพงศกร  ไชยา
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายวิโรจน์  เรืองสุวรรณ์
2. นางสุพรรณ์  เรืองสุวรรณ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายธีรวิชญ์  ยศดี
2. เด็กชายนนท์ปริช  พุ่มพวง
 
1. นายธนากร  โอดรัมย์
2. นายภาณุมาศ  เงาทอง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กชายกีรติวานนท์  การงานดี
2. เด็กชายฐิติวัสส์  นามตะ
 
1. นายอภิชาติ  คุยสูงเนิน
2. นางจันทร์ฉาย  สนิท
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์สองศรี
2. เด็กชายอานนท์  จันทร์เสน
 
1. นางสาวจินดามณี  แก้วสด
2. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กองสกุล
2. เด็กหญิงเสาวภา  พงษ์อินทร์วงษ์
 
1. นางตะวันรัตน์  ประกอบใจ
2. นายมงคล  มณีศรี
 
90 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทนิ
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชารัมย์
 
1. นางสาวจินดามณี  แก้วสด
2. นางอัจฉราวรรณ  อัครกิตติธาดา
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีณรงค์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ไชยริบูรณ์
 
1. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย
2. นางสมนึก  ปิ่นเพชร
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายดลนธาร  ท่ากลาง
2. เด็กชายประดืษพัฒน์  เลือดกุมภา
 
1. นายณัฐพงษ์  จีนฉายา
2. นายบัญชา  คนชุม
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายนวพล  ส่งพิมาย
2. เด็กหญิงประพิมภรณ์  ไกรสุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญไธสง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. นางสาวบุษราพร  พลพันธ์
2. เด็กชายพานทอง  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวสรีลักษณ์  สุแพง
 
1. นายธานินทร์  นวะสิมมา
2. นางสาวประวีนา  สุขรินทร์
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กชายพลรัตน์  อ่อนนางรอง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นันศิริ
3. เด็กหญิงอชิรญา  ดำเสนา
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายธเนศ  ศรีแป้น
2. เด็กชายสุนันท์  เจริญ
3. เด็กชายอนิรุตติ์  ลัทธิ
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์   คเชนกูล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายธนายง  ช่างนำ
2. เด็กชายประทีป  เครืองรัมย์
3. เด็กชายเก่งสรรพคุณ  ยุบไธสง
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต   ชัยชะนะ
2. เด็กชายนิสัน  เพชรเลิศ
3. เด็กชายพชรพล  เชียดรัมย์
 
1. นางสาววาสนา   ปราบสกูล
2. นายไพบูลย์  ตักกศิลาพันธุ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงดรุณี   สิงหาญ
2. เด็กหญิงพิลภทร  ศิริดล
3. เด็กหญิงอุทัยวดี  จู๋นางรอง
 
1. นางนุ่มนวล   วรรณลี
2. นายไกร  ธิราชรัมย์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงกัลยา  มาศัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขยันงาน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัดถาพิมพ์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขอเป็นไทย
5. เด็กหญิงเบญจณี  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงเมย์ริษา  ปลื้มสายแสง
 
1. นางสาวอุดม  ประเสริฐ
2. นางสาวทองศรี  วงศ์คำศักดิ์
3. นางสาวนงค์เยาว์  ภูมิค้า
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  พงษ์โชติ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทร์ปอ
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  นาคนวล
4. เด็กหญิงณัฐมล  บุญสันทรีย์
5. เด็กหญิงศรัญญา  อาษา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สืบรัมย์
 
1. นางพยุง  นาคนวล
2. นางสากร  สุดสายเนตร
3. นางเกษศิรินทร์  งัดสันเทียะ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายณธิดา  พรแสน
2. เด็กชายดิษกร  สุขหนองบึง
3. เด็กชายอนิรุตศ์  กัญญามาศ
 
1. นางนำทรัพย์  องค์สวัสดิ์
2. นางสุรียาพร  ไชยวชิรวิทย์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. นางสาวดวงกมล  ลอนดอน
2. นางสาวธนัชชา  อรุณศรี
3. นางสาวฟ้ารุ่ง  ทรงวิผล
 
1. นางนงลักษณ์  สำรวมจิต
2. นายมนตรี  สำรวมจิต
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  นาแพง
2. เด็กหญิงพวงชมพู  เทียมเลิศ
3. เด็กหญิงสุรัตวดี  มีบุญเปี่ยม
 
1. นายสมชาย  สุขรัตน์
2. นายดำรงศักดิ์  พรมทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. นางสาวลูกน้ำ  การะเกตุ
2. นางสาววิมนต์รัตน์  บุตรทอง
3. นางสาวอโณมา  อ่อนสำอางค์
 
1. นางจันทนา  สุทธะสนธิ์
2. นายธนภัทร  สุทธะสนธิ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาทะรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บังใบ
3. เด็กหญิงณีรนุช  บุญพูล
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางสายฝน  พงศธรภูริวัฒน์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. นางสาววรดา  นาบำรุง
2. นางสาวสุภาพร  คงพลปาน
3. นางสาวเจนจิรา  อุภัย
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นายไกรวุฒิ  พรรสิงศร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรชพร  พัชร์จิระเสฐ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  เล้าศิริ
2. นายสุพจน์  ทวนไธสง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร  เมฆปะคำ
2. เด็กหญิงปกิตตา  คงเป็นนิจ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นางพเยาว์  ศรีภักดี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ถิ่นเหนือ
2. เด็กหญิงนราธิป  ธรรมสูตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  อันศึกษา
 
1. นางสาวชุติมา  โพธี
2. นายอุปถุมภ์  กุลทอง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  รอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดกระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  หนองคล้า
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางละมัย  จีนจิ้งหรีด
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงกนกพร  ธงชัย
2. เด็กหญิงพิยดา  พยัคฆา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราษีทอง
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
2. นายทศพร  สีหะวงษ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณภา  ยินดีชาติ
2. เด็กหญิงสุชาดา  เพตายนต์
3. เด็กหญิงสุมานัส   อาจทวีกุล
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
2. นางสาวสายสุณี  สีหวงษ์
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ทุมพล
2. เด็กหญิงปรีญารัตน์  เรืองมณี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  คงทรง
 
1. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
2. นางสาวสุมัชญา  พุทธิชาติ
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  แสงสุข
2. เด็กหญิงเขมจิรา   ยอดนางรอง
3. เด็กหญิงเขมนิจ   โสมงาม
 
1. นางสุพรรณ์  ล้อมกระโทก
2. นางวรางคณา  สวยสะอาด
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงทิตยา  ทับแสนลี
2. เด็กหญิงนิชยาภรณ์  พรมศรี
3. เด็กชายบูรพา  เพวงค์
 
1. นางสุพรรณี  อานาม
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงณิชา  น้อยพิทักษ์
2. เด็กชายวิษณุ   ยากระโทก
3. เด็กหญิงสุธิดา  ฉิมชาติ
 
1. นางวสุวี  มากนาคา
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ขำเอนก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นัยสุทธิ์
 
1. นางสมพร   วิดประโคน
2. นางสาวแสงรวี   หาญปัญญา
 
119 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายจุลจักร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงสุพินญา  ยางสุด
 
1. นายเสนอ  ไทยแท้
2. นางสาววรรณิภา  แมนสืบชาติ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายเจษฎา    มณีศรี
 
1. นางนุ่มนวล   วรรณลี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายอิทธิพล  ชัยชำนิ
 
1. นายสายรุ่ง   ปรือทอง
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายสิรภพ  พรมงาม
 
1. นางละมัย  ศรีตะสังข์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีธาตุ
 
1. นางสุมาลี  ก่ายแก้ว
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินพะเนาว์
2. เด็กหญิงปริญญา  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มนางรอง
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สาดนอก
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  ริมกระโทก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ริมกระโทก
7. เด็กหญิงอธิชา  บุญเจริญ
 
1. นางกันติชา  อ่อนปะคำ
2. นายสันติ  พวงไธสง
3. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายทักษิณ  รุ่งพิรุณ
 
1. นางนุ่มนวล   วรรณลี
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขันนารัตน์
 
1. นายแสวง  วรหสังค์
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กหญิงวินัดดา  เจริญศิริ
 
1. นายโชค  แก้วยงกฏ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงบวรภัค  จี้เพชร
 
1. นางฐิตาภรณ์  แรงประโคน
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทูลฉลอง
 
1. นางศิริลักษณ์  ชุมนุมดวง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญญาอาจ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  เขียวมีศรี
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กชายรัชพล  โคตรศรี
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อไธสง
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  นาไพรวัน
 
1. นางสิริพร  วิวาโค
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุไรรักษ์
 
1. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุเนตร  ตักกศิลาพันธุ์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กชายศุภกิจ   วิทย์ไธสง
 
1. นางกันย์ชลี  อันดี
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  อยู่ชุมกร
 
1. นายสุชาติ  แก้วดวง
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรพรหม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  เลิศกระโทก
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นายพิทยา  ดีมาก
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์ถาติ๊บ
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ทองประภา
3. เด็กชายรัชพล  พลเสพ
 
1. นางปิยรัตน์  หล้าอามาตร
2. นางรุ่งระวี  สัตนาโค
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วงศ์จันทร์
2. เด็กชายชญานนท์   พลชำนาญ
3. เด็กชายนนทการ   วิรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์   ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล   วรรณลี
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกวี  อุ่นเรือง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   เรืองไพศาล
3. เด็กชายวันชัย  ลิออนรัมย์
 
1. นางนุ่มนวล   วรรณลี
2. นางจิราภรณ์   ยอดคำ
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กหญิงวรรณพร  คำปุย
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  ปะริญ
3. เด็กหญิงสายชล  นามเกษม
 
1. นางอวยพร  พลพฤกษ์
2. นางพัสดา  วาเสนัง
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชายพันธ์
2. เด็กชายมนตรี   มีลิด
 
1. นางสาวยุภาพร   วงษ์วิพัฒน์
2. นางกุลฉัตร   ดำรงเธียรกุล
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงณีรนุช  หอมโลก
2. เด็กชายพิสิฐกุล  ฉุนชาติ
 
1. นางสาวสุกฤตา  เสนาราช
2. นางสาววรารัตน์  รุ่งเป้า
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายคุณานนท์  วีระประดิษฐ์
2. เด็กชายปริญญา  พรรสิงศร
 
1. นางเบญจพร  ธาตุทะนะ
2. นายอภิรัฐ  นานอก
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายวิรภัทร  พิมพ์เสน
2. เด็กชายสหรัฐ  เข็มนางรอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์   เณรกูล
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายธนดล  ตากงูเหลือม
2. เด็กชายวรุตม์  แป้นดวงเนตร
3. เด็กชายศิริศักดิ์  นาคนางรอง
 
1. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
2. นางกันติชา  อ่อนปะคำ
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายเสกสรร  มุ่งเขตต์กลาง
 
1. นายสุวัฒน์  อยู่แท้กูล
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หาดี
 
1. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1. เด็กชายภูวดล  สีขาว
 
1. นายสิริชัย  ธนูชาญ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายอนุชา  การฉิ่ง
 
1. นายโกศล  มหานาม
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1. นายศักดา  ถนอมสิน
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายอรรถวุฒิ  บุญจูง
 
1. นายชาญชัย  สุขจันดี
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กชายมินธาดา  ตอมพุทธา
 
1. นางธัญลักษณ์  ประทุมสินธุ์