สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์เขต 4)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.42 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายธนากร  สุภอดร
2. เด็กชายประเมศ  ไกยฝ่าย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกวิน  ไหลหาโคตร
2. เด็กชายชนวีร์   เชื้อตานาม
 
1. นายวรพล   ทองชา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.47 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายจิลลาภัทร  จางจิต
2. เด็กชายพลพล  นวิงรัมย์
 
1. นายกันตพงษ์  นิลฟู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.75 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายยศวริช  ป้อมไธสง
2. เด็กชายศิริราช  ปะลิตะวา
 
1. นายประยูร  แสงโนนแดง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.74 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายปาณัส  ทองสุขกลาง
2. เด็กชายอดิศร  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.02 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กชายอธิชา  สุทารัมย์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หล่าธรรม
 
1. นายฉัตรชัย  เกษรชื่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.87 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายธีรนัย  มิตรเจริญ
2. เด็กชายอุทัย  ยูงรัมย์
 
1. นายไกรศร  โยยรัมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.86 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายณัฐพล  ทนทอง
2. เด็กชายถิรนันท์  ยุบรัมย์
 
1. นางศรัญญา  เลาอารีกิจ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.85 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เยรัมย์
2. เด็กชายณัฐสรณ์  ดาทอง
 
1. นายพนัส  สุขหนองบึง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.66 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายชยันต์  บาลัน
2. เด็กชายนพรัตน์  มาลีนันท์
 
1. นายสรรธาน  ประทุม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.41 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กชายชลธาร  วงษ์สมบัติ
2. เด็กชายศุภากร  ประสงค์
 
1. นายวิศณุ  อ่อนสุวรรณ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.02 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนภัทร  มูลหา
2. เด็กชายธนวัต  ชูคะรัมย์
 
1. นายสถิตย์  อุ่นรัมย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.27 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สายโพธิ์
2. เด็กชายวันชัย  บุตรงาม
 
1. นายธวัชชัย  ทาหนองบัว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.13 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายรุ่งเดช   ชินรัมย์
2. เด็กชายเจษฎา  วางาม
 
1. นางอุไร  ดงวัง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 36.56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายเตชสิทธิ์  สมพร
2. เด็กชายเทพพิทักษ์   กันรัมย์
 
1. นายพิสิฐ  บุญมี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32.36 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวรภพ  เสไธสง
2. เด็กชายวันชนะ  อิ่นแก้ว
 
1. นายสุพรม  คงดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 27.49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กั้นไธสง
2. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรา
 
1. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.94 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1. เด็กชายจุลจักร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายศุภกร  เลาไพบูลย์กิจเจริญ
 
1. นายภัควัฒน์  โสธร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 22.87 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หมั่นอุตส่าห์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญสิทธิ์
 
1. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.99 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายทินกร  อำไธสง
2. เด็กชายศุภกร  ทองนาเมือง
 
1. นายปฐม  รินไธสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 15.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสระทอง 1. เด็กชายนครินทร์  มุ่งชิดกลาง
2. เด็กชายภูวดล  เงินไธสง
 
1. นายประพัฒน์ั  มั่งไธสง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พวกไธสง
2. เด็กชายเจษนัย  ปัจจัยคา
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายสุนทร  งามสวย
2. เด็กชายเอกดนัย  จำเริญ
 
1. นางสาวเบญวรรณ  มีผล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนวพล  มีรัตน์
2. เด็กชายภูริภัทร  คล้ายเงิน
 
1. นางสาวดวงกมล  วรรณะวีระโชติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายจิรทีป  แก้วคำ
2. เด็กชายสุทธินันท์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.61 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.07 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายกมลดนัย  วันทมาตย์
2. เด็กชายอนุชา  พิมภักดี
 
1. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.81 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คงสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  เอี่ยมสีทอง
 
1. นายรเวก  เรือนมาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายภัทรกร  กองกัญญา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เทพจิต
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายทินกร  สุขผล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีมาเนก
 
1. นางสถาพร  ปะโกติโย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.45 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายณัสดนัย  โคตรวิทย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีสิ่ว
 
1. นางสาวรุจิรา  ลับไธสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.22 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายภูริภัทร  อาชญาเมือง
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  สุขจิตร
 
1. นายณัฐพงศ์  มะลิงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.55 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมทอง
2. เด็กชายศรัญญู  เอ็นดู
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.79 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1. เด็กชายชนัญญู  ปะละภา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เบอร์ไธสง
 
1. นายสำราญ  มั่นเหมาะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทองนอก
2. เด็กชายอภิสิทธ์  งอกโพธ์
 
1. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายวรพล  ศิริทาเม็ง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สำไธสง
 
1. นายณัฐพล  จงปัตนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.64 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายภูริภัทร  เรียนไธสง
2. เด็กชายวรเมธ  เอกสันติ
 
1. นายเพชรฎา  พรไธสง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.9 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายธนบดี  พลเมือง
2. เด็กชายอิสระ  ภูเวียง
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  แซ่ฮ่วน
2. เด็กชายเพชราวุธ  พันธ์บุตร
 
1. นายกฤษณากรณ์  ยวนยิ่ง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.95 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายพานุ  ทองแป้น
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  กัณทรประเสริฐ
 
1. นายกานต์พิสิษฐ์  ศาลางาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วไธสง
2. เด็กชายสมชาย  กว้างทะเล
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายนิรุจน์  ชัยชนะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วศรี
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายทินภัทร  ทองนำ
2. เด็กชายสุขสำราญ  ดาวเรืองรัมย์
 
1. นายสามารถ  หาจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายปัถวีธร  อาษาคติ
2. เด็กชายวรวุฒิ  แสงรุ่งสว่าง
 
1. นางเกศยุพา  สายรัตน์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายธินพัฒน์  ประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถพล  ฉวิกขุนรัมญ์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสรรเสริญ  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายสุรพัศ  อะช่วยรัมย์
 
1. นายอุเทน  ทนขุนทด
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ธิธรรมมา
2. เด็กชายโกมินทร์  เชิงสะอาด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวเสมา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายกฤษกร  คำโป้
2. เด็กชายกิตติธัช  เพ็งแข
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายลัทธพล  พันธราช
2. เด็กชายอนุชา  นาศรี
 
1. นายปรีดี  แย้มศรี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายวีรพล  ทุดบุญ
2. เด็กชายศุภณัฐ  สอนอำคา
 
1. นายรเวก  เรือนมาศ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายภูธิต  แดนไธสง
2. เด็กชายอัศราวุฒิ  พลศรี
 
1. นายสหกิจ  ไกรเพชร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณวัตน์  ปะวันนา
2. เด็กชายวงศธร  มาลาศรี
 
1. นายประจักร  ศักดิ์คำดวง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายยศกร  นามจำปา
2. เด็กชายอนุชิต  มิสา
 
1. นางสาวรุจิรา  ลับไธสง
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชนินทร์  ราชธรรมมา
2. เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  สังสิมมา
 
1. นายบัญชา  จันทร์พลงาม
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายพรชัย  ศรีโนนม่วง
2. เด็กชายพิทักษ์  ทองงาม
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายธนภัทร  จันทศร
2. เด็กชายสิริทัศน์  สุขแสวง
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายนพณัฐ  จริตรัมย์
2. เด็กชายเมที  จิมานัง
 
1. นายชวลิต  บุญศิริ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายธีระภัทร   เจือสุข
2. เด็กชายภัทรดนัย  ไขกัณหา
 
1. นายบุยชื่น  พลมีเดช
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีถาวร
2. เด็กชายพิทักษ์  ศรีงาม
 
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายอนวัฒน์  สร้างนา
2. เด็กชายอัมรันทร์  เลิงไธสง
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายชูศักดิ์  พรหมทัต
2. เด็กชายธนพล  แก้วดวงตา
 
1. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายบีญญวัตร  บัวทอง
2. เด็กชายบุญตา  ฉากไธสง
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายวัชรกุล  กันไธสง
2. เด็กชายสุภัทร  สถาวร
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. นายสนธยา  ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์  มารศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. นายกิตติศักดิ์  ประสพรัมย์
2. นายภานุวัฒน์  สานันท์
 
1. นางรติรส  มาขุมเหล็ก
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายธนิก  โอดเปี้ย
2. เด็กชายอดิเทพ  วงษาราช
 
1. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.44 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชาคริต  สมนาม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายคณิศร  ตอบกลาง
2. เด็กชายธนารัตน์  สุขสมบุตร
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.97 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. นายคมกริช  ตองติดรัมย์
2. นายภัทรพงษ์  วรรณกิจ
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.19 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ฤทธิรณ
2. เด็กชายวรพจน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.26 เงิน 8 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายชยานันท์  ภูสิมมา
2. เด็กชายบัญญัติ  หงส์อาจ
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.39 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายชาญวิทย์  แสวงเงิน
2. เด็กชายอำนาจ  ดีเสมอ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.93 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายกฤษตเมธ  เกษดี
2. เด็กชายขวัญทอง  วัชรลักษณ์
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.59 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกฤติมา  ไกรไธสง
2. เด็กชายพีรพล  พลดงนอก
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.79 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายนิธิภัทร  เดชารัมย์
2. เด็กชายพงศกร  ชะวูรัมย์
 
1. นายนพรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.17 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญโสม
2. เด็กชายปรมินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายทรงเดช  มากมน
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.06 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายสหัสวรรษ  พูลศิลป์
2. เด็กชายอิศราพงษ์  ครุฑสุวรรณ
 
1. นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์กระต่าย
2. เด็กชายอนันญ์  ปะเทสังข์
 
1. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. นายกิตติทัส  พรมนัส
2. เด็กชายวีระยุทธ  ชื่นบาน
 
1. นางรติรส   มาขุมเหล็ก
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. นายนพรัตน์  ประทะเก
2. เด็กชายพียาภัสณ์  บุตรเคน
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายวิชาญ  สำเภาเพชร
2. เด็กชายอัครรินทร์  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายวอลัยศักดิ์  อาจทวีกุล
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายชาญชัย  นวลหงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  อ่อนนาหาด
 
1. นายวีระพงษ์  โอกาสดี
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายธีรภัทร  พอกแก้ว
2. เด็กชายปณิธาน  พลดงงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูวดล  ปานเพชร
2. เด็กชายรัตนศักดิ์  ยาวรัมย์
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายประจักร  คำเล็ก
2. เด็กชายวิชิต  บุญนิยม
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. นายประเสริฐ  หอมเนียม
2. นายอดิศักดิ์  พรหมประเทศ
 
1. นายบัญญัติ  กั้นไธสง
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมแสนปัง
2. เด็กชายพันศักดิ์  นวลวรรณ์
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายทิชานนท์  บุญโสม
2. เด็กชายพนา  ขันซ้าย
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกิตติภพ  พิมพ์ศิริมงคล
2. เด็กชายพรชัย  เจริญรัมย์
 
1. นายนพรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายชานน  ทัสสุพล
2. เด็กชายรัธพล  ภูมิทอง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญคุณ
2. เด็กชายธนพล  อาบไธสง
 
1. นายเลวัน  ชมภูวงษ์
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธนากร  เหมือยไธสง
2. เด็กชายภานุเดช  สิริศรีจันทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แตงเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษณ์  ศรีนาแพง
 
1. นายอานุภาพ  ชาติรัมย์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายนิติรัฐ  แก้วชมภู
2. เด็กชายภควัต  สร้างการนอก
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตากไธสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีพไธสง
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ
4. เด็กชายพีรภาส  เลยไธสง
5. เด็กหญิงศรุตยา  แสนมณี
 
1. นายทิวากรณ์  จ่าไธสง
2. นางสาวณัฐวดี  ทรัพย์ธนาศิริ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   แสงดาว
2. เด็กหญิงพรนภา   ที่รักษ์
3. เด็กชายภัทรดนัย  คินันติ
4. เด็กหญิงมณีกาญจน์   อินทร์สำราญ
5. เด็กชายอภิณิหารต์   ชูชีพ
 
1. นางอรธิดา   วงศ์คติ
2. นางสาวบุหงา   ประนำมะสัง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  นันโท
2. เด็กชายนครินทร์  หงษ์นารี
3. เด็กชายบูรพา  วงศ์ษาเทียม
4. เด็กหญิงวรนุช  ศรีพุฒ
5. เด็กหญิงอรกัญญา  มีผล
 
1. นางแพรวนภา  เวสะมูลา
2. นางพัทธ์ธีรา  ขุมทอง
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชะตารัมย์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ขะจัดโรคา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์   เวสา
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  พลไธสง
5. เด็กหญิงวัชรภา  คำปะทา
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
2. นางสุภาพ  กันยายน
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายครรชิต  แจบไธสง
2. เด็กหญิงจรรยาพร  แอดไธสง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงพิมาย
4. เด็กชายสหรัฐ  สูบไธสง
5. เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณศรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวนิลาวัล  แว่นไธสง
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
4. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
5. เด็กหญิงสุชาวลี  ห้อยดอกหอม
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นางสาวศิริพร   พูนสวัสดิ์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายคมกฤช  อุ่มพิมาย
2. เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
3. เด็กชายสันติภาพ  พุฒิเกิด
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมนัส
5. เด็กหญิงเกษร  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสำอาง
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  แตะอินทร์รัมย์
3. เด็กชายพันธดนย์  ทองพรม
4. เด็กหญิงลันตา  แก้วบุตรดี
5. เด็กหญิงสุลลิตา  วงเวียน
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองแสง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีสุนนท์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายกนต์ธร  พรมมาก
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  หมวกสันเทียะ
3. เด็กชายธนาณัฐ  คุณหงษ์
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ฉากไธสง
5. เด็กหญิงอาลิษา  เสงี่ยมโพธิ์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวนิลาวัลย์  แว่นไธสง
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาษี
2. เด็กหญิงปรารถนา  หวังสุข
3. เด็กหญิงพันวรรษา  อัปะมะโถ
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  แวทไธสง
5. เด็กชายอดิศร  บรรดาศักดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ด๊อดแก้ว
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ปักการะนัง
 
1. นางดาราวรรน  ศักดิ์ศรีท้าว
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุญญิศา  แวงแก้ว
2. เด็กชายอรชุน  ชะตา
 
1. นางหทัยทิพย์  โพธิมาศ
2. นางประยุรภรณ์  บุ้งทอง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายทีปกร  ปะทะโม
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   จงษา
 
1. นางดาวรุ่ง  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เสือแสง
2. เด็กหญิงณัฐพร  เต็มศักดิ์
 
1. นางธีรัตต์  ศรีจันทร์เหนือ
2. นางสาววิชุตา  จุทสิงห์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายจักรพันธ์  งามเลิศ
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นางสาวสายฝน  พรมดี
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายจักราวุธ  มีชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชอบมาก
 
1. นางศุภวรรณ  ไสยโสภณ
2. นางพิกุล  พรมพลเมือง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงนภัทร  จินาวงศ์
2. เด็กชายอชิตะ  สมานมิตร
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิคร
2. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยหยก  การวิไล
2. เด็กชายวีรภาพ  อุ่นเรือน
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางรัตนากรณ์  ตันเจริญ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายธนา  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงมาลาตี  อ้นไธสง
 
1. นางบุญเพิ่ม  ผลาพงศ์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุดา  โม่อ่อน
2. เด็กชายธนภัทร  เติมมี
 
1. นางวีร์สุดา   มะติยาภักดิ์
2. นางสงกรานต์   พันธุ์พินิจ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มหาวงษ์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ภูสะตัง
 
1. นางจีราพร  จันทร์โสดา
2. นางวรัญญา  โคมร้าย
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงพิชยาพร  นพพิบูลย์
2. เด็กชายภาคิน  วาระคำ
 
1. นางพวงเพชร  ควิลรัมย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ห้วยลำโกน
2. เด็กชายธนวัต  บุญปก
 
1. นางพรรณี  แก้วมูล
2. นางรจนา  วรรณโคตร
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจตุพร  ประเทืองไทย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญหนุน
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สิงหาอาจ
2. เด็กหญิงสโรชา  บาลไธสง
 
1. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทศไธสง
2. เด็กชายภานุมาศ  แทนไธสง
 
1. นางสมร  ชมภูวงษ์
2. นางนลินี  แวทไธสง
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายศุภโชค  สุขเกิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จุลไธสง
 
1. นางชุติกานต์  จันไธสง
2. นางพิเสก  เชาวนพุทธิสาร
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิราเมธ  แรกไธสง
2. เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มสนิท
 
1. นางสาวภาวิณี  สุขศรี
2. นางสาวฉัตรชนก  เหล้าคนค้า
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ภูผาทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โทสันเทียะ
 
1. นางสาวพรพนา  เทศสวัสดิ์วงศ์
2. นางรจนา  บุญมี
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กชายจรัณชัย  ไชยมคำ
2. เด็กหญิงวรัทยา  กุลไธสง
 
1. นางอุบล  กมลมุนีโชติ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุธัญญา  มาลัยศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์  จรัญพงษ์
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปันปา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
 
1. นางสุภาวดี  การะวิโก
2. นางเอื้ออารี  ปาโส
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายธนรัตน  คะรวนรัมย์
2. เด็กหญิงมาริษา  ดนุชนาม
 
1. นางพรรณี  แก้วมูล
2. นางรจนา  วรรณโคตร
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาหวาย
2. เด็กหญิงอลีน่า  บายมัน
 
1. นายวีระพงษ์  ชนะหาญ
2. นางวศินี  ชนะหาญ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.17 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เอกสันติ
2. เด็กชายศรายุทธ  แสงล้ำ
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.17 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงณัฐริชา  สมวงศ์
2. เด็กชายธราดล  พรหมพักตร์
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางศิริพรรณ  ยางเครือ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายปฐมพร  อ่อนทา
2. เด็กหญิงปนััดดา  หายโศรก
 
1. นางสาวรุ่งสวัสดิ์  เจริญศิริ
2. นางศรีสุรางค์  แซ่โล้ว
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงกรรณิก่ร์  สุดศิริิ
2. เด็กชายอาณัชชัย  คำนอก
 
1. นางรัษฎากร  ทิพย์จ้อย
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงดานีย์  สะหุนันท์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พลทามูล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
2. นางชลธิชา  บุญครอบ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.17 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายปฐมพร  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงอภิสรา  บุญหลาย
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิคร
2. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 1. เด็กหญิงปีระดา  ปะสีระเตสัง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีภูวงค์
 
1. นางอนามัย  บุญจันทร์
2. นางสาวนงลักษณ์  เชอรัมย์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.83 ทอง 12 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาราชฎร์
2. เด็กชายธนภัทร  บุดดีชัย
 
1. นายวินัย  จอดนอก
2. นางลออ  กัณหา
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรศรีนาถ
2. เด็กหญิงภัทรวารินทร์  นครรัมย์
 
1. นางสร้อยทอง  ศรีธรรมมา
2. นางศรีสุนันท์  เอกวารีย์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุขเกิน
2. เด็กชายณัฐนนท์  งามสง่า
 
1. นางสาวชุติกานต์  จันไธสง
2. นางพิเสก  เชาวนพุทธิสาร
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธิวงศ์
2. เด็กชายภูรินทร์  รักสุข
 
1. นางสำลี  สืบเพ็ง
2. นายสุวัฒน์  สืบเพ็ง
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายธนากร  พรมะชุม
2. เด็กหญิงอริสา  สุ่มมาตร์
 
1. นางโสภา  นุ่นไธสง
2. นายชัยพร  ภาคพรหม
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อรังศรี
2. เด็กชายณัฐพล  พลสวรรค์
 
1. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
2. นางอำนวย  กาแดง
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.83 ทอง 19 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายสุธาดล  แก่นทอง
2. เด็กหญิงสุพาสินี  วันดี
 
1. นางวันเพ็ญ  เกริกอำนาจ
2. นางสาวพรรษพร  ศรีจันทร์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.17 ทอง 20 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงวริศรา  กลับช่วย
2. เด็กชายโยธิน  เสสา
 
1. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.17 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายพงษ์พิภัทร  เพียรไธสง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  เดื่อไธสง
 
1. นางสาวเสาวภา  วิชิต
2. นางสาวกมลชนก  โพธิ์ขำ
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางดาวรุ่ง  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสมพิศ  ศรีทอง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคกลั่น
2. เด็กชายทัศกร  สมขุนทด
 
1. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
2. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กชายศุภชัย  เลียบไธสง
2. เด็กหญิงอินทิรา  วอทอง
 
1. นางบุญน้อม  ฝาแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  อุปพันธ์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมแสงใส
2. เด็กชายสุธิพงษ์  นันสุนีย์
 
1. นางสุภาฤกี  ธาสถาน
2. นางสาวพัชรินทร์  คลองงาม
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.3 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงชุยดา  กล้านา
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฉ่ำไธสง
 
1. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
2. นางยุพิน  แสนเจ๊ก
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.13 ทอง 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีบานเย็น
2. เด็กชายสุรเดช  เชิญบ่อแก
 
1. นางลออ  กัณหา
2. นายวินัย  จอดนอก
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.1 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งละมัย  พรมมาศรี
2. เด็กชายอภินันท์  มีป้อม
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.1 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  พลทามูล
2. เด็กหญิงสุชาทินี  ชุ่มเสนา
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ้มรัมย์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขหนา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชวนชื่น
 
1. นางจงจิตร  วันศร
2. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัฒน์  สุขจันดี
 
1. นางศรีสุนันท์  เอกวารีย์
2. นางอรุณวรรณ  ศาลางาม
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ครุธตำคำ
2. เด็กชายสุนทร  อินทร์คำแหง
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นายเอนก  เอการัมย์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.13 ทอง 13 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายนพพล  กลางสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลิ่งไธสง
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางบุญเพ็ง  อังคะ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.46 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณีรนุช  อ้วนเสมอ
2. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงอะโณ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงขณิตฐา  สุขสอน
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทวีกูล
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีภิญโญ
2. เด็กชายวิชัย  ชะฎารัมย์
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชุติมา  เด็ดดวงรัมย์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ชัยสุวรรณ
 
1. นางภัทราพา   อาจโสม
2. นางอัจฉราวรรณ  แสนจันทร์
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายโตมร  สีสุวรรณ์
 
1. นายธนากร  สังสี
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุวรรณรัมย์
 
1. นางสาวณัฏฐิยา  อักษรณรงค์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐชนนท์  โพธิขำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐชา  พรภิญโญยิ่ง
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร์  ภูมิทอง
 
1. นางวรินพิรุณ  กาศนอก
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายอนุชา  ภูมิไธสง
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายวรากร  ภูจันทึก
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงปิยดา   งามนัก
 
1. นางปรียาภรณ์   ลือนาม
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สายบุตร
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจิราภา  สีมาพล
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็งสอน
 
1. นางสาวนพรัตน์  นกพรหม
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตาธิป  ศรีดี
 
1. นางธนภัค  วรรณธาณี
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โสภาค
 
1. นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์  อุ่นทานนท์
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงโชติรส  บุตรอินทร์
 
1. นายนพดล  ชิณภา
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กหญิงสุธาลินี  สวนงาม
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กหญิงชนิศา  คำตัน
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พูนผาสุข
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระวังเป้า
 
1. นางอังคณา  ทาไธสง
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขวัฒนา
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันทพันธ์
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิภาวี  อินพิมพ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พิมพ์วรรณา
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เพ็งสอน
 
1. นางสาวนพรัตน์  นกพรหม
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุดไธสง
 
1. นายธนากร  สังสี
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงพรนภา  โคชมาศ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
 
1. นายวิจิตร  ลำไย
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยไธสง
 
1. นางบุญธง  ควิลรัมย์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ยารัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยุบไธสง
 
1. นางรัชฎากร  เนื่องปัญหา
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายชัยนรินทร์  ชาญศรี
 
1. นายครรชิต  ประทุมทอง
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเศษ
 
1. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายธนธรณ์  โฉมไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒซ้อน
 
1. นางกฤติกา  นนท์ธีระโชติ
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ใจเที่ยง
 
1. นางสวนิต  รักชอบ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายธิดารัตน์  หวันเทน
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปูมสีดา
 
1. นายกนกศักดิ์  ชัยสมัคร
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกล้า
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นางสาวเพ็ญวิภา  จำปา
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  รีอองรัมย์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ปรุงจันทร์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงพัฒน์ธราภรณ์  ปุลาโก
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายพงษ์ตะวัน  ทาทอง
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสายฝน  ฉาไธสง
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายเจษฎาพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายเดชา  พลทม
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงจันทนี  สุขแม้น
 
1. นายอนุวัฒน์   พงษ์ศรี
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยุธไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจริยา  สันฐาน
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสใบทอง  ปิดตาระเต
 
1. นายวรวุฒิ  ตั้งใจ
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงศิริมา  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางพิศสมัย  นุตสินานันท์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คานกลาง
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ประเมศรี
 
1. นางสาวปินนภา  อุทธา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุริษา  แคนรัมย์
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  ยวงรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กชายพงศ์นริศร์  พานิสุทธิ์
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงเกวลี  สุขทวี
 
1. นางปรียาภรณ์   ลือนาม
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายกฤษพร  อ่อนละหอม
 
1. นายธนากร  สังสี
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กหญิงพิชญา  ดูยอดรัมย์
 
1. นางรัมณีย์  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกันตธีร์  พรมมีเดช
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายศิรภพ  สุมหิรัญ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ลินดา
 
1. นางสาวนพรัตน์  นกพรหม
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงอัญญาณี  ตาลไธสง
 
1. นางวริณพิรุณ  กาศนอก
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กุดไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุธารัมย์
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงภันทิลา  ยาวรัมย์
 
1. นางธนัดฐา  สามสี
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยีรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ์
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระวังเป้า
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายพิตรพิบูล   ราชพลแสน
 
1. นางธนภัค  วรรณธาณี
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขวัฒนา
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงขัตติยา  สีหามาต
 
1. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทับไธสง
 
1. นางสาวฉัตรชนก  เหล้าคนค้า
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายมิลลิการ์  โยยรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ภูศรี
 
1. นางเยาวภา  รอดรักษ์
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิตไธสง
 
1. นางคณามาศ  สอนไธสง
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    โสภา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์   เจียนดอน
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงสุวรรณศรี  จับไวดี
 
1. นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กหญิงดาราวีร์  ทรัพย์มาก
 
1. นางพรรณทิพย์  เสนาวงศ์
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายบวรวัชร  ปะนามเตา
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธีรภัทร  เสนานุช
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงอารียา  บุญสอน
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงมิลยา  บุญอาจ
 
1. นายแสงอุทัย  ศักดิ์ศรีท้าว
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จุมรัมย์
 
1. นายธนาวุธ  ชะบังรัมย์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทร์สำราญ
 
1. นายทองสุข  รักษาภักดี
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ซู๋นขวัญ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงขณิษฐา  เกษมสุขพนา
 
1. นายบุญไล  ศรีบาง
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  กมลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดวงประโคน
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุขล้ำ
 
1. นายบุญมี  ลุนไธสง
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แรงจบ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพิยดา  วึมชัยภูมิ
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายทวีชัย  ชาญณรงค์
 
1. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงริญธิญากร  พันธ์ุดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เตณะวัฒน์
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กชายวทัญญู  พิมพ์สุวรรณ
 
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  คุดทรัพย์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพัทรินทร์  มั่นหมาย
 
1. นายภาณุพงศ์  วงเวียน
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายพลภัทร  จันทร์ชัย
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายกิตติพงค์  ลวกไธสง
 
1. นายเดชา  พลทม
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีคำ
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จำปาหอม
 
1. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายสุรชัย  วงษ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. นางสาวปนัดดา  แก้วบุดสา
 
1. นายประยุทธ  บุญมี
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นุ่นภักดี
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงลินดา  ผดุงกิจ
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงสายธาร  เจริญศิริ
 
1. นายวิจิตร  ลำไย
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หาญชนะ
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  หม้อไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์หล้า
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. นางสาวสุดารัตน์  บุญโสม
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นายภาณุพงศ์  วงเวียน
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แนวกลาง
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนแสง
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายโยทัย  เดชารัมย์
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กชายภัคพล  อังคูณะ
 
1. นายสุกฤษฏิ์  สอนเพีย
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายณัฐกร  ทัพเลิก
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นายอดุลย์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงสุธิดา  มารศรี
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจักรกาย  ทองสา
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายธีระวัฒน์  น้อยพรม
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงวิยดา  ชะภูมิรัมย์
 
1. นายอุดม  บุญเสน่ห์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยแท้
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงนันทิมา  ชมพุต
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สวยรูป
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโสม
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กชายอภิภัทร  บุญชู
 
1. นางสุภาภรณ์  อุปพันธ์
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปฎิพล  ศิริ
2. เด็กหญิงพิชชากร  เฟื่อมกระโทก
 
1. นางรัตนวรรณ  วงศพิพัฒน์ศิลป์
2. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชลัชพร  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงพุทธิพร  จุลละศรี
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวัดวาปี
2. เด็กหญิงเปมิกา  ดีนวนพะเนา
 
1. นางละไม  คำพิลา
2. นางสุนิทรา  ลิไธสง
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แวทไธสง
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สิ่วไธสง
 
1. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
2. นางสาวประภัสสร  หยาดไธสง
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงทิพย์มาศ   พิมพวง
2. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีชาคำ
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายจรัญ  ภาระการ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  มากมะณี
 
1. นายวรวุฒิ  ตั้งใจ
2. นางสาวณัฏฐิยา  อักษรณรงค์
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงชวิศา  จงรัมย์
2. เด็กหญิงนฤดี  แสนสุข
 
1. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
2. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนรมน   ศรีมา
2. เด็กหญิงอมรา   สีผาย
 
1. นางนภาพร  บุญที
2. นายปัญญา  บุญที
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพิวรรณ  ศรีษาคำ
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  โจทย์รัมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณสังโส
 
1. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางกานต์พิชชา  ขวัญตา
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุวรรณพงศ์
2. เด็กหญิงกิรณา  สาหับ
 
1. นางพิชญาภรณ์  จันทร์เพชร
2. นายวชิระ  จันทร์เพชร
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงจักรียา  สิริโต
2. เด็กหญิงพิชชากร  พรมศรี
 
1. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายธวัฒชัย  ศาลางาม
2. เด็กหญิงอารยา  เสนกระจาย
 
1. นางสาวแวฮัสนะฮ์  สือนอยายา
2. นางสาวเมธิญา  ยามดี
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกไธสง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองชนะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เอิ้ยนไธสง
 
1. นางสุรัตน์๋   โพธิขำ
2. นางสาวสุนิสา   มาลาล้ำ
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงปริชญา  ภักดีบุรุษ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อินสำราญ
 
1. นางสุนทรี  เหล่าภักดี
2. นางดลยา  ตะยุนรัมย์
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจอยสุทธิมา   สิริศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  คำพมัย
 
1. นางอมรรัตน์  ปุริตังสันโต
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้ายไธสง
2. เด็กหญิงยุภาวดี  เครือแก่นแก้ว
 
1. นางอ้อมเดือน  แสนศึก
2. นางสาวภาวิณี  สุขศรี
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงปาลิตา  เพชรรัมย์
 
1. นายสุรินทร์  พรหมทา
2. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ปังศรี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  พลอาจ
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐิปนา  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  โสดี
 
1. นางวณัชญา  จำปาศรี
2. นางรัตนวรรณ  วงศพิพัฒน์ศิลป์
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกชกร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศยะโส
 
1. นางสาวฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นายคมกริช  ฉิมมา
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงรัตชนก  มณีศรี
2. เด็กชายเจษฎากร  พูลเฉลียว
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นางสาวสุกัณญวภัค  บัวเรียน
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  พัดไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสุนิทรา  ลิไธสง
2. นางละไม  คำพิลา
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทูลไธสง
2. เด็กชายวายุ  มากพูน
 
1. นางคำพัน  บุตรไธสง
2. นายสุพิน  งามสุข
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  ประสพสุข
 
1. นางดลยา  ตะยุนรัมย์
2. นางสุนทรี  เหล่าภักดี
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายตะวัน  แพงไธสง
2. เด็กหญิงธิญาดา  แผ้วไธสง
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมืองเหนือ
2. เด็กหญิงพรรชนก  ไกรจันทร์
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นางนวลฉวี  พรดอน
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจีรณา  คงรีรัมย์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์สนิท
 
1. นางสาวสุภาณี  มาฤทธิ์
2. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เข็มมา
2. เด็กหญิงธนัญญา  นารัมย์
 
1. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
2. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงรัตน์ชนก  อ่อนไธสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  จวงจันทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
2. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  หลักดี
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงปรัชญา  จินดาอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิทธิวงศ์
 
1. นางอุดมพร  สุดประโคน
2. นางโสภา  ศรีทอง
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กชายณัชชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ปะวะศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  นิธุรัมย์
2. นางศรีวิไล  ปักกะสัง
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนโชติ  อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  อินพิมพ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
2. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชวารินทร์   ชูใส
2. เด็กหญิงธนัชชา   ภูมิพันธ์
 
1. นางพรรณี  ชะบา
2. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีบุญเมือง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เสริมจันทร์
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภรณ์  รสหอม
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กหญิงพินันตา   คุณใหญ่
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   พัดไธสง
 
1. นางพิกุลทอง   แฉล้มไธสง
2. นางรจนา  บุตรพรหม
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงมัจฉา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงสุนิตา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนมี
2. เด็กหญิงศรุตยา  จอดนอก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ศิริจันทร์
2. นางอิศราลักษณ์  สวงรัมย์
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงวาสนา  ยุยรัมย์
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
2. นางสาวยุวพา  จันทร์พลงาม
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ใสรัมย์
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ใสรัมย์
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวพรพรรณ  นานรัมย์
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เย็นใจ
2. เด็กหญิงสรุตา  สมพงษ์
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
2. นางฐิติรัตน์  โนนไธสง
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงแพรพลอย  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
2. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐพล  แถวโสภา
2. เด็กหญิงสิริยากร  จำพร
 
1. นายอภิชาติ  ปิยะกุล
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ตลับทอง
2. เด็กหญิงอมินตรา   สีหามี
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญเศษ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุ่นสนอง
 
1. นางสุภาภรณ์  อุปพันธ์
2. นางบุญน้อม  ฝาแก้ว
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  สีสุมา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางเกศินี  ทุมนานอก
2. นางพันธิวา  วรรณวิจิตร
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงญาณินท์  กองไธสง
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายพานทอง  ศรีโสม
2. เด็กหญิงอนุสรา  จันดาหงษ์
 
1. นายกุศล  แสงดารา
2. นางยุวดี  แสงดารา
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชานน  สร้างนา
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  จวงหัวโทน
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายคุณวัตต์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  นวลไธสง
 
1. นายวิเศษ  รักไธสง
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิลาพร  ศรีใสคำ
 
1. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. นายแจ๊คกี้  โทดำมา
 
1. นายณรงค์  เดชกล้า
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรพล  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธุุชิน
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนแสง
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองกุล
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณแสง
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงเฉวต
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายกำชัย  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กชายกิตติชัย  อยู่ปูน
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราชสมบุตร
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายประกาศิต  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เบอร์ไธสง
3. เด็กชายอนันต์  รูปไข่
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงจันทราภา  อาสาเนย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาราชิตัง
3. เด็กหญิงสิรีธร  สำเภา
 
1. นางปัณชญา  วิเชียร
2. นางปูรนิล  มารังรัมย์
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายธนพล   มาดี
2. เด็กชายธราเทพ  เจียสารัมย์
3. เด็กชายธันวา    ลิ้มเจริญ
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงธารินทร์  ยาวรัมย์
2. เด็กหญิงอรัญญา  เยี่ยมรัมย์
3. เด็กชายโกมล  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางธนัดฐา  สามสี
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงชนรดี  ทิรัมย์
2. เด็กหญิงดนุลดา  เคนพันค้อ
3. เด็กหญิงมะปรางค์  วงศ์รักษา
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นายอะนันท์  คณะกูล
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายจิระภัทร  ปวงหล้า
2. เด็กชายรัชพล  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายวรเมธ  ปะกาวะรา
 
1. นางสุนทรี  เหล่าภักดี
2. นางดลยา  ตะยุนรัมย์
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายวรวิช  หลงรัก
2. เด็กชายวรัญชิต  จันทร์ประโคน
3. เด็กชายศราวุธ  มุลศรีสุข
 
1. นางสาวธนิดา  กวางรัตน์
2. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กชายนครินทร์  เชียดรัมย์
2. เด็กหญิงนิรมล  คงไทย
3. เด็กหญิงศศิธร  ดาศรี
 
1. นางกัณฑ์หา  กมล
2. นางนารี  ศรีปัญญา
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายภัทรเดช  รินไธสง
2. เด็กชายภีมภมร  กาสี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จำชาติ
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนภัทร  ฤทธิ์มนตรี
2. เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี
3. เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร   แยกสันเทียะ
 
1. นางเจษฎาพร   วิเชียร
2. นางสาวเต็มศิริ  คงศรี
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงญาณิศา  หังสวนัส
2. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
3. เด็กชายอนิวัติ  โพธิสาร
 
1. นางหทัยรัตน์  พุทธเพาะ
2. นางสุรีพร  ตะโก
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายนฤสรณ์  แก้วรณา
2. เด็กชายมัญชุสา  ลัคติน้อย
3. เด็กชายสุทธิภาธร  มีชัยธร
 
1. นายวิไล  คำพิมูล
2. นายวรวุฒิ  ตั้งใจ
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกรวิภา  แดงทองดี
2. เด็กชายกุลินทร  ภูคำศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางภัชรี  ปักเคทัง
2. นายอามีล  รักชาติ
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายณัชชานนท์  วงศ์มั่น
2. เด็กชายพิชชากร  ศรคำภา
3. เด็กชายภานุพงษ์  อวยพร
 
1. นายเจริญ  เครือแวงมนต์
2. นายดำรง  ราชจันทร์
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายจารุเดช  ไกรจันทร์
2. เด็กชายสิริภาส  สีเขียว
3. เด็กหญิงอทิตญา  สลาพิมพ์
 
1. นายศรีวิไล  กิจไธสง
2. นางนวลฉวี  พรดอน
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายกัมปนาท  แหไธสง
2. เด็กชายการินธร  ชำนิกล้า
3. เด็กชายสุทธิพจน์  เชื้อสวัสดิ์
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
2. นางดวงจันทร์  กัณหา
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายปฎิภาณ  เลิศยะโส
2. เด็กชายยศพัฒน์  บุญศิริ
3. เด็กชายอนุชา  พิมายรัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  มะลิเลิศ
2. นางอุดมพร  สุดประโคน
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กชายตะวันชาย  ดวงตา
2. เด็กชายพิชยะ  ผงยา
3. เด็กหญิงลักขณาพร  เอสาดี
 
1. นางระเบียบ  เจริญวนวิจิตร
2. นางคำมุน  ศีลกุล
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงกาววริศรา  ผลไธสง
2. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วดี
3. เด็กชายภานุพงศ์  ขวานอก
 
1. นางอุไร  สีเลา
2. นางพิศมัย  แหลมทอง
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กหญิงธัญศิริ  ชินทอง
2. เด็กชายพงศกร  คุ้มครอง
3. เด็กชายวีรภาพ  จันทร์ตรง
 
1. นางกรรชลิตา  สีหาวัฒน์
2. นายมนูญ  ทองสุข
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แววไธสง
2. เด็กชายธนุบูลย์  ทูลไธสง
3. เด็กชายวัศพล  แก้วโยธา
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
2. นางอังคณา  ทาไธสง
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางอุทุมพร  จารุสิทธิกุล
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายณัฐธนนท์  ยิงรัมย์
2. เด็กชายธีระเดช  นพพิบูลย์
3. เด็กชายพีระพัฒน์   กรรไลย์
 
1. นายเจริญ  เครือแวงมนต์
2. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีบุญ
2. เด็กชายปกรณ์  ปักกุลนันท์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วงศ์สุรินทร์
 
1. นางภัชรี  ปักเคทัง
2. นายอามีล  รักชาติ
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายญานนท์   ยิรัมย์
2. เด็กชายวรโชติ  ไชยคำ
3. เด็กชายวีรชัย   ธิโกศรี
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายณัชธรรศ  ตาดทอง
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  อาสาคติ
3. เด็กชายวิษณุเดช  เทียมไธสง
 
1. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
2. นายจำลอง  รักเป้า
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฎิภาน  บุบผาเต
2. เด็กหญิงมาริษา  มณีศรี
3. เด็กชายรัชพล  มะติยะภักดิ์
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงสัณท์สินี  สีหาเวช
3. เด็กหญิงสิรามล  บุญชม
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร   พลแสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์   สลับตาล
3. เด็กชายสุเมธ   ชะภูมิรัมย์
 
1. นายปัญญา  บุญที
2. นางนภาพร  บุญที
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เสืออย่าง
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ดีมาก
3. เด็กหญิงอรนุช  ขวัญจ่า
 
1. นางอัญชลี  นาพิมพ์
2. นางจุติมาพร  เชียงกา
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายกิตติโชค  สุวรรณพฤติ์
2. เด็กชายธีรภัทร  เป๊ะชาญ
3. เด็กชายภควัต  ศรีเมืองเบ้า
 
1. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
2. นางอุมา  มั่นเหมาะ
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงกุลยา  เจริญไธสง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หมอปุย
3. เด็กหญิงอรนิช  มาแกดำ
 
1. นางสาวเกวรินท์  ศิลา
2. นางกุลทรัพย์  นนทบท
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิธิดา  กัณหา
2. เด็กหญิงปัญจพร  กล่อมกามิฬ
3. เด็กชายสวิตต์  พงพันนา
 
1. นายวัฒนา  อานไธสง
2. นายบุญเหลือ  จันทร์ภิรมย์
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายกรวัตร  สิทธานนท์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมนาค
3. เด็กชายวงศธร  สร้างสี
 
1. นายธนากร  สังสี
2. นางสาวกาญจน์เกล้า  แฉล้มไธสง
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายวรกิตต์  อินทา
2. เด็กชายสิปปนันท์  ยอรัมย์
3. เด็กชายโกสินทร์  ยอรัมย์
 
1. นายอนันต์  ปิดตานะ
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายวิศิษฐ์  โสมีศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิง้น้ำทิพย์  จันทมิตร
 
1. นายอาคม  อังคะ
2. นายธนาวุธ  ชะบังรัมย์
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายธนิต  กาดกระโทก
2. เด็กชายภราดร  เล็นไธสง
3. เด็กชายอัคคเดช  ปิติโชติธนานนท์
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
2. นางนิษฐา  ปิติโชติธนานนท์
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
2. เด็กชายวรวัฒน์  ผาดไธสง
3. เด็กชายเจษฎา  สิทธิลักษณ์
 
1. นายศรีวิไล  กิจไธสง
2. นางนวลฉวี  พรดอน
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์ศรีสา
2. เด็กชายศรัณยพงศ์  ควินรัมย์
3. เด็กชายสุทัศน์  ภูขมัง
 
1. นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี
2. นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1. เด็กชายคิมหันต์  ตีบไธสง
2. เด็กชายนรภัทร  ประสานวงศ์
3. เด็กชายเดติลักษณ์  เตรียมไธสง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เสนีกิจเกษตร
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมผา
2. เด็กชายธนดล  ชินสีนวล
3. เด็กชายธีรภัทร  ปัสสาวะโก
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
2. นายมานิต  ยาไธสง
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายณัฐพล  ผลจรัส
2. เด็กชายวณัตตนันท์  สีเหลือง
3. เด็กชายศักดาฤทธิ์  สมศรี
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายอำนาจ  ศรีภูวงศ์
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายชานนท์    ศาลางาม
2. เด็กชายปริญญา   โคกท่า
3. เด็กชายศุภกิจ    แขกรัมย์
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นายนพรัตน์  จันทร์ขาว
2. นายภูวนัย  สร้างการนอก
3. นายไพสิฐ  จากนอก
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
2. นางพรรณี  ทบลม
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันโยศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  พลไธสง
3. เด็กชายวิทยากร  สีมาพุทธ
 
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายจิรัฐพงศ์  รินชมพู
2. เด็กชายฐิติกร  คงรีรัมย์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ชัยสุวรรณ
 
1. นายสอน  ละเอียด
2. นายดุสิต  แก้วกล่อมโชติ
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. นายจิรวัฒน์  เพชรศรี
2. นายภานุกร  บุตรพลอย
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ทอง
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนิธิโชติ  วงศ์อำมาตร์
2. เด็กชายวิโรจน์  เพชรกล้า
3. เด็กชายอานนท์  ยังรัมย์
 
1. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
2. นายชาญยุทธ  งามสะพรั่ง
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายจิรเมธ  ขาวงาม
2. เด็กชายภานุพงษ์  โสภี
3. เด็กชายวัชระ  พลรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  พัจนา
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธนพรรณ   ไหวดี
 
1. นางสาวณัฐพร   พรมสุรินทร์
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายณัฐกานต์  แพงทรัพย์
 
1. นายสิทธิ์  บุ้งทอง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายอดิเทพ  พรรัมย์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายโสภณ  พันชมพู
 
1. นายวันชัย  ปิ่นสกุล
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ตาลไธสง
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนเจ๊ก
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายอภัย  สันฐาน
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
 
1. นายวัฒนา  กายแก้ว
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงอชิรญา  รองประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงนงรัตน์   จากรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร   พรมสุรินทร์
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชัยรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกมลธิดา  เพิ่มศรี
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาทิตยา   บุตรชุมแสง
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงจริภัทร   เลาตา
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉายาวรรณ์
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายธนัญชัย    แขกรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอจลยา  เลิศไธสง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กชายสวราชย์  ด้วงพร้อม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงเกษแก้ว  สมานมิตร
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงนาฎยา  สระประทุม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงวรัญญา ชาดี  ชาดี
 
1. นางสาวบุศยรินทร์   หงส์สิงห์
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายธนาธรณ์  สุขแสงศรี
 
1. นายธนาสันติ  สายสุด
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจิก    
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสุฐิดา  คงมะรัมย์
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉายาวรรณ์
2. เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมโยธา
4. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีจันทะ
7. เด็กหญิงวรรษชล  มาลาศรี
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ภายไธสง
9. เด็กหญิงอจลยา  เลิศไธสง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
2. นางคณามาศ   สอนไธสง
3. นางสวนิต  รักชอบ
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา
3. เด็กหญิงคริษฐา   ชึรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
5. เด็กชายธนวัฒน์  สังสี
6. เด็กหญิงนาฎยา  สระประทุม
7. เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
8. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
9. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
10. เด็กหญิงศิรินทรา  เลิศยะโส
11. เด็กชายสวราชย์  ด้วงพร้อม
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรชุมแสง
14. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
15. เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส
 
1. นางพยอม  มหามาตร
2. นางประไพร  เตชเจริญศรี
3. นายปรีชา  มันสลาย
4. นางสาวกิรณา  อุรางรัมย์
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  พันธ์ฉลาด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
3. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
4. เด็กหญิงมันทนา  โพธิ์ชื่น
5. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
6. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายสุพจน์  บุญครอง
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชินวัตร   เศษลือ
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศาลางาม
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายศุภศร  เพ็งวัน
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชุดไธสง
 
1. นางวรวงศ์  วัชรกุลบุตร
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. นายประยุทธ  สามุติรัมย์
 
1. นางสาวอิ่มจิตร  ขำวงษ์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยินดีรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกรกฏ  ภูตะดา
 
1. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายสุรชัย  ตุริรัมย์
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. นายสรไกร  หม้ายหวัน
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลมไธสง
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เคลื่อนไธสง
 
1. นางวรวงศ์  วัชรกุลบุตร
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงพรรณี  กุลอุปฮาด
 
1. นายสิทธิ์  ตุ้มไธสง
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พลอยชื่น
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัฐรินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาญาเมือง
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. นางสาววชิรญาณ์  ยุยรัมย์
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงสหัสยา  พรมลา
 
1. นางวันเพ็ญ  บุดทะสี
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญสุข
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์   พอกแก้ว
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิริสุข
 
1. นายฉัตรชนันท์  นรินทร์รัมย์
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงน้องนา  โพนทอง
 
1. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงญาดา  ปุราถาเน
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  กินไธสง
 
1. นายเดชา  หุ้มไธสง
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมนิยม
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวมยุรี  ชาติมนตรี
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ศรีโภค
 
1. นางศศิกาญจน์  พรไทย
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายพิสุทธิพงศ์  ครุรัมภ์
 
1. นายวัฒนา  อานไธสง
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพีรภาส   โสแพทย์
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายชัยวัทน์  เนียมมณี
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายภูฟ้า  เชาวนพุทธิสาร
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายพัชร  คำคร
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายจิราวุฒิ  นครไธสง
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายณัฐกานต์  ละพันธ์
 
1. นายศุภวัฒน์  ศาลางาม
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กชายภัทรกร  วิไลฤทธิ์
 
1. นายสงัด  ชุ่มทองพิทักษ์
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายปฐมพร  แสงทอง
 
1. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายวีรภัทร  บุตรโสภา
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   อินทร์เอี่ยม
 
1. นายสุรัตน์   จิมพละ
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายสัมพันธ์  เพ็งวัน
 
1. นายอภิชาติ  ธนชาติสมบัติ
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กชายิอัษฎายุธ  หลิดชิววงศ์
 
1. นายสุรีพงศ์  กาศไธสง
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายรพีภัทร  หมวดไธสง
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 1. เด็กชายมนัสวี  หวานล้ำ
 
1. นางสุภาวรรณ  ขุนทอง
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดธาตุ 1. เด็กชายสรศักดิ์  ฝ่ายพลแสน
 
1. นายธวัช  รอดรักษ์
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อ่อนศิลา
 
1. นางศรีสุรางค์  แซ่โล่
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  พลสมัคร
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงยุภาพร  นาลาด
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จารคุณ
 
1. นายสุขสันต์  ขำคมเขตต์
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ยินดีรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดาพร  ช่างเกวียน
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. สิบเอกภูธเรศ  ใจรัมย์
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วงศ์นอก
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงธนัชพร  พาหา
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  จันทะคัต
 
1. นางวงเดือน  ศรีจินดา
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สืบเพ็ง
 
1. นางสุชญา  สอดทรัพย์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแย้ม
 
1. นายชาญศักดิ์  สุขศรี
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปเท่ห์
 
1. นางวราพร  หมั่ีนหมาย
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิมาลรัมย์
 
1. นางกิติยาภรณ์   เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงอนัญพร  ตระกุลรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงบันมษา  คุณยัง
 
1. นางสุวิมล  เครือศรี
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงอลีนา  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวสุภพิชญ์  พลคำแหง
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ภักดี
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เที่ยงโยธา
 
1. นายวัฒนา  อานไธสง
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุนิตา  หมื่นสีพรม
 
1. นางพลอยธมาส  ทองแม้น
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงอารยา  ชมรัตน์
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  เต็นตารัมย์
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายธนธรณ์  ขอสินกลาง
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ขอดคำ
 
1. นางสาวศศิธร  เจริญพันธุวงศ์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายวัชรากร  สุริวงค์
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายนพกร  เนตรสอาด
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
 
1. นางอนัญญา  รีด
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  รู้ทั่วรัมย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สมเพ็ชร
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คาวิน
 
1. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายสุริยะ  ยามดี
 
1. นางสาวศิวากร  พิลาล้ำ
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กชายวันเฉลิม  ศาลางาม
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  กรวดนอก
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ฉิมไธสง
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายทินกร  รวมรถ
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิชาจารย์
 
1. นางอุมาภรณ์  เสร็จอาจ
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายวิทวัช  ยอดสุรินทร์
 
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายศาสตรา  ศรีธรรมา
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายอภิชัย  ศรีวงศ์
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กชายภูมิตะวัน  สมกุล
 
1. นายประมาณ  อุ่มพิมาย
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บรรยงค์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กชายมนตรี  หยุดรัมย์
 
1. นางลำใย  ลัดดางาม
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายรัติภัทร  อิสโร
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสุมาลี  อาสานอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตระกูลสุข
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงกานดา  พาทองหลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมเพ็ชร
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงถวิลวิกา  ฉวีนวล
 
1. นางสุกัญญา  จินพละ
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ
 
1. นางจีราภัทร์  คงมงคล
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงธัญยธร  เปรมฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  พรายงาม
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ภูสดแสง
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลจินดาโชติ
 
1. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกพัทร  เดิมทำรัมย์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
 
1. นางอนัญญา  รีด
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สุนทรวัฒน์
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นางสาวสิริวิมล  บึงจันทร์
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงอันนา  มันสลาย
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  ช่วยรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงภคพร  คำมูล
 
1. นางนุชจรี  นินนานนท์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงธันยพร  ปราบไธสง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงศรัญญ่า  อินทร์ประโคน
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์นนท์
 
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงวรกมล  เพ็งพิศ
 
1. นายชาญศักดิ์  สุขศรี
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกรกนก  หล่ำศรี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โพธิขำ
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ไวไธสง
 
1. นางศริญญา  เงินไธสง
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงณัชนันท์  สามงามยา
 
1. นางวิมลมาศ  ชำนิกล้า
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กหญิงสุขิตา  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงจิราพร  ปฏิตังโค
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุภิชชา  ขาวพา
 
1. นางนารินทร์  ดำขำ
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พลกำแหง
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงพัชราภา   โชติสนธิ์
 
1. นางสาวบุศยรินทร์   หงส์สิงห์
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ดาวุธ
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยอดน้ำคำ
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   จำปาทอง
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายสมพร  พรมบุตร
 
1. นางโสรญา  ยวงรัมย์
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรพล  สระสงคราม
 
1. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นายรัตนากร  เตมิโก
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สารสุข
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณศิรินทร์  เจนทร
 
1. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุริโส
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บุญครอง
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาวไธสง
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นางสาวเบญจมาศ  จุมพล
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สีลานนท์
 
1. นางชญานิศ  คูตระกูล
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงชลนิชา  ชัยชนะ
 
1. นายประจง  กงจักร
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนฤเบศร์  เดชดวงศิริ
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายอานนท์  เจียมทอง
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายนันทพงศ์  สังฆะเวช
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายหัสดี  อังยศ
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกรกฏ  ภูตะดา
 
1. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขันเงิน
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชื่นศรี
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมมุติรัมย์
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กชายวัชรศักดิ์  พลเทพ
 
1. นางสาวลักขณา  เพ็ชรหงษ์
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมูล
 
1. นางสาวฉัตรชนก  เหล้าคนค้า
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายธนาธรณ์  สุขแสงศรี
 
1. นายธนาสันติ  สายสุด
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สวยรูป
 
1. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายณัฐพล  ภูทอง
 
1. นางสาวมยุรี  ชาติมนตรี
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายอัทธพล  วิถี
 
1. นายชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมบวร
 
1. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นางกัญธิมา  รินไธสง
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้า    
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  หมวกไธสง
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จันบัวลา
 
1. นางลดาวัลย์  อังคะณี
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงสุภนิดา  คิง
 
1. นายวิปัศย์  สวนพันธ์นอก
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ข่อยงาม
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กหญิงสุภัคพรรณ  ยิ้มรัมย์
 
1. นางปวีณา  ประวรรณรัมย์
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เพ็งพิศ
 
1. นายชาญศักดิ์  สุขศรี
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โสท่าม่วง
 
1. นางนุชจรี  นินนานนท์
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกีรติกา   เหมชาติ
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดบัวทอง 1. เด็กหญิงธนพร  คะรุรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บัวบาน
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จำปางาม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชัยโต
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ชะร่างรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงวริศรา  ถะเริงรัมย์
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงสุธารินี  ผาสุขสม
 
1. นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 14 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ออดไธสง
 
1. นายโกศักดิ์  เชาวนพุทธิสาร
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปภาวี  ผาดกลาง
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงจันทิมา  เอื้อนโอษฐ
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงดวงนภา  บุญเลี้ยง
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงแสงอรุณ  ดงนางรัมย์
 
1. นางอำไพ  ณไกรวุฒิกุล
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธุ
 
1. นายวิเชียร  เยียวรัมย์
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองนอก
 
1. นายบุญเลิศ  พลแสน
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงสุปรียา  อันเทา
 
1. นายสมเกียรติ  ใจกล้า
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงนวีพร  แสนสุดตา
 
1. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงไอริน  อุไทยรำ
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยทานันท์
3. เด็กชายกฤษฎา  สีโทมี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันมหา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดสิงห์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญแสง
7. เด็กหญิงดุจดาว  ประดับศรี
8. เด็กชายธนวัตร  บัวสุข
9. เด็กชายธนศักดิ์  เขียวรัมย์
10. เด็กชายธนาวุฒิ  ยุบรัมย์
11. เด็กชายธวัช  ชะลุนรัมย์
12. เด็กชายธวัชชัย  เยินรัมย์
13. เด็กชายธีระศักดิ์  ภาระกุล
14. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
15. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
16. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
17. เด็กชายประมวล  สืบนิสัย
18. เด็กชายปรีชา  ภักดีอำนาจ
19. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
20. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  วงษ์กัณหา
21. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
22. เด็กชายวรวุฒิ  ชฎาชัย
23. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
24. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญรัมย์
25. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุดดารวม
26. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
27. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
29. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาหาร
30. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
31. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วระวัง
32. เด็กหญิงสุนันท์  บุญโพก
33. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดำริห์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
35. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
36. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
37. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สงโท
38. เด็กหญิงเมฆครินทร์  โฉมรัมย์
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
3. นางเรวดี  เพ็ชรโกมล
4. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
5. นายอนวัชร  เอ่นแคน
6. นางเบญจพร  เชื้อลิ้นฟ้า
7. นายศตวรรษ  ทุมดี
8. นางอนัญญา  รีด
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกัณศักดิ์  กัณหา
 
1. นางนงนุช  เกไธสง
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิบัติ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายเพชรรัตน์  คำคร
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กชายนวทัศน์  จ้อยสาคู
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายเจษฎา  พลรักษา
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายปฏิญญา  ชูลี
 
1. นายธนากิจ  กองไธสง
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กตัญญู
 
1. นายประจักษ์  กองสุข
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   คำเสี่ยน
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงคำจันทร์
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.8 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายชนธร  เปลี่ยนไธสง
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายอมรชัย  เทียนสา
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายอรรถชัย  สาลีงาม
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายนพณัฐ  ติดตองรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชินหัวดง
 
1. นายเสาร์  สายรัตน์
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายนิติกร  วิลามาศ
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายธีรเดช  สุโข
 
1. นายวีระเดช  มูลจันทา
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาคภูมิ  สเกรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  วัฒนพงศ์ศิริ
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1. เด็กชายกฤติวิน  เล็งไธสง
 
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์นวล
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงรัตชนา  เอื้อไธสง
 
1. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิ้งรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงพศิกา  หวังสุข
 
1. นางนุชจรี  นินนานนท์
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงเบญจพร   ปักเขมายา
 
1. นางวันวิสาข์   แก้วจุมพล
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงโชติรส  วงศ์เสมอ
 
1. นางสรินนา  สืบสำราญ
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสุข
 
1. นางสำราญจิต  หนองสี
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญพันธุวงศ์
 
1. นางราณี  กิ่งไธสง
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุภะเสถียร
 
1. นางปริญญาภรณ์  อุไรรัมย์
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงจันจิรา  นกคุ้ม
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ขุมทอง
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงนภาพร  มโนรมย์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลธร  ศรีบุตร
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริพันขัน
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสุรเดช  เกรัมย์
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
 
1. นายสมจิตร  เรียงสิริ
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 15 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จิตรโคตร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  วัดตรง
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงกรวี  โยธชัย
 
1. นางพนิดา  ทาหนองบัว
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ขุ่ยภูมี
 
1. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงชลลดา  มะสา
 
1. นางทรรศนีย์  ปะเมโท
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงนิตติยาพร  ปาฟ้าเลื่อน
 
1. นางสาวมยุรี  ชาติมนตรี
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชารัมย์
 
1. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1. เด็กหญิงกันติชา  พลหัสดี
 
1. นางสาวรัญจวน  อังสนุ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงคิมมีล่าร์   ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์   ป้อมไธสง
4. เด็กหญิงช่อนภา   ดงงาม
5. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเลา
6. เด็กหญิงณฐพร   ชัยวงศ์
7. เด็กชายณัฐพล   มาตราตัง
8. เด็กชายธนวัฒน์   คำพระทิก
9. เด็กหญิงธัญพิชชา   อิงไธสง
10. เด็กชายธีระภัทร   หอมหวน
11. เด็กชายนรภัทร   แย้มศรี
12. เด็กหญิงนฤนี   บาริศรี
13. เด็กหญิงปนัสยา   น้อยนาม
14. เด็กหญิงประภัสสร   ชิลวงศ์
15. เด็กชายประวิทย์   ตองติดรัมย์
16. เด็กหญิงปัญทิตา   ศรีหาอวน
17. เด็กหญิงผกาวัลย์   แดงเรืองรัมย์
18. เด็กชายพงศ์พิพัทธ์   รัตนพงศ์
19. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ดอนม่วง
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   นพดล
21. เด็กหญิงฟ้าใส   ปินะการัง
22. เด็กหญิงภัทรวดี   เดิมทำรัมย์
23. เด็กชายภานุวัฒน์   เวสา
24. เด็กชายภูริช   จิตรบุญพิทักษ์
25. เด็กชายรณชัย   เดิมทำรัมย์
26. เด็กชายรัตน์พงษ์   บุญครอง
27. เด็กหญิงลักษิกา   สนวนรัมย์
28. เด็กหญิงวรรณกร   มุ่งดี
29. เด็กหญิงวรรณพร   ไวยวรณ์
30. เด็กชายวัศพล   เส็งนา
31. เด็กชายศรายุทธ   แก้วมะดัน
32. เด็กหญิงศศิธร   คมศรทอง
33. เด็กหญิงศิรภัสร   พุ่มพวง
34. เด็กหญิงศุภกานต์   แจ่มปรีชา
35. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุวรรณศรี
36. เด็กชายสันติ   ปักกุลนันท์
37. เด็กชายสุธี   กอขุนทด
38. เด็กชายสุรชา   เปรียบสม
39. เด็กชายสุวินัย  ลือนาม
40. เด็กชายอนุชิต   นาคตะคุ
 
1. นายทนงศักดิ์   ดวงคำจันทร์
2. นางอรธิดา   วงศ์คติ
3. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
4. นางสาวพีรญา   แถวไธสง
5. นางวันทนา  สดรัมย์
6. นางสาวปิยาภรณ์   ตอรบรัมย์
7. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตติทัต  พึ่งพัก
2. เด็กชายจักรรินทร์  สมสี
3. เด็กชายจักริน  ทานนท์
4. เด็กชายจีรวัฒน์  เพ็งกระจ่าง
5. เด็กชายจีระไน  คำสา
6. เด็กชายชลันธร  แหนไธสง
7. เด็กชายชัชพงศ์  โพธิพล
8. เด็กชายณัฏฐชาติ  บุ่งไธสง
9. เด็กชายณัฐพล  น่วมไธสง
10. เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงน้อย
11. เด็กชายทรงพล  จันทร์แก้ว
12. เด็กชายทรงอัปสร  สมบัติไทย
13. เด็กชายธเนศ  ชุบไธสง
14. เด็กหญิงนริศรา  พลเดชา
15. เด็กหญิงนฤมล  ชันรัตน์ประภากุล
16. เด็กชายนัทธ์ภัส  ทิ้งไธสง
17. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสวงวงศ์
18. เด็กชายพงศภัก  เพ็งกระจ่าง
19. เด็กชายพงศิริกุล  หาญชนะ
20. เด็กชายพสธร  มนัสศิลา
21. เด็กหญิงพัชรีพร  พิมพ์รัมย์
22. เด็กชายภูตะวัน  เตวิชา
23. เด็กชายมนัญชัย  แก้วกล้า
24. เด็กหญิงระวีพลอย  หวนไธสง
25. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุรารมย์
26. เด็กชายวงศธร  โมสืบแสน
27. เด็กหญิงวรนุช  ประเทสังข์
28. เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์
29. เด็กหญิงสุดาพร  พลายงาม
30. เด็กหญิงสุธาริณี  ผาสุขสม
31. เด็กหญิงสุธิมนต์  ชัยรัตนื์ประภากุล
32. เด็กหญิงอัญญาณี  เพ็ชรราช
33. เด็กชายอัทธพล  วิถึ
34. เด็กชายอาณุชา  แถวโสภา
35. เด็กหญิงอุไรวรรรณ  มนัสศิลา
36. เด็กชายเกศวดี  จักยันรัมย์
37. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วงษาชัย
38. เด็กหญิงแกวตา  แหนไธสง
39. เด็กหญิงแพรพรรณ  ผลเจริญ
40. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ทิ้งไธสง
 
1. นายชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก
2. นายประทีป  ชาวไธสง
3. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
4. นางบุญพร้อม  สุระศรี
5. นางนวลอนงค์  วาระสิทธิ์
6. นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร
7. นางจินตนา  เรียงสิริ
8. นางประนอม  ชุมวงศ์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกัลยานี   โสระธร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ธรรมชัย
3. เด็กหญิงกาญจนาพร   รัตนวรรณ
4. เด็กหญิงกานต์ชนก   กองทอง
5. เด็กหญิงจันจิรา   เมืองจันทร์
6. เด็กหญิงจิตรดา   เพรี
7. เด็กชายจิรายุส   สะอื้นรัมย์
8. เด็กหญิงจุฑาลักษ์   ภักดีจุ
9. เด็กหญิงชุติมนต์   เจียมรัมย์
10. เด็กชายญาณภัทร   ใจรัมย์
11. เด็กหญิงฐิติพร   ทองจันทร์
12. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   พิลาล้ำ
13. เด็กชายติณณภพ   ปรุงกระโทก
14. เด็กชายธนวรรษ   วงคำช้าง
15. เด็กหญิงนันชยาการ   สุขรัตน์
16. เด็กหญิงนันฐิชา  สุทารัมย์
17. เด็กหญิงนันทิชา   สุทารัมย์
18. เด็กหญิงปภาวรินทร์   วงศ์ใหญ่
19. เด็กหญิงปวีณา   จาปุรี
20. เด็กหญิงพัชรี   ก้อนจันเทศ
21. เด็กหญิงพันธิตรา   ผะดาศรี
22. เด็กหญิงพิชชาภา   แสวงสุข
23. เด็กชายพิชิตชัย   แก้วศรี
24. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   เพ็ชรดี
25. เด็กหญิงพิมรพัตร   ขยันชุมนุม
26. เด็กหญิงภัคจิรา   สังเกตจิต
27. เด็กหญิงมัลลิกา   หมั่นดอกไม้
28. เด็กหญิงวริศรา   เอกวงษา
29. เด็กหญิงวริศรา   คุณแสน
30. เด็กหญิงสรายุทธ   ประดับศรี
31. เด็กหญิงสุพัตรา   เนาวอำพล
32. เด็กชายสุรศักดิ์   สังสีแก้ว
33. เด็กชายสุริยฉัตร   ม่วงศรี
34. เด็กชายอรรถชาติ  ผลจันทร์
35. เด็กชายอรรถพล   วงคำช้าง
36. เด็กหญิงอาทิตยา   พะมุลิลา
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์   งามสะพรั่ง
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภิญโญไว
39. เด็กหญิงเอวิตรา   ชัยทองดี
40. เด็กหญิงไหมแก้ว   คุ้มหมื่นไว
 
1. นายอาทิตย์   ฤทธิโย
2. นางสาวจุฬาพัฒน์   นามไพร
3. นางชมนาท   ช่อรักษ์
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ขาวรัมย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพร  ภูเงิน
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทึก
5. เด็กหญิงณัฐกมล  จงใจงาม
6. เด็กหญิงณิชากร  สมล้วน
7. เด็กหญิงธิดานันท์  สถาพรผล
8. เด็กหญิงปิยธิดา  การีเกื้อ
9. เด็กหญิงพิมผกา  เสนานิมิตร
10. เด็กหญิงพิมพา  บุตตะ
11. เด็กหญิงพีนัท  ยางเงิน
12. เด็กหญิงรัตนา  ทีงาม
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เจริญศิริ
14. เด็กหญิงลดาวัลย์  พวงยอด
15. เด็กหญิงวนิดา  บุญเลิศ
16. เด็กหญิงวริศรา  กันคำแหง
17. เด็กหญิงวิลัย  เยรัมย์
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทราช
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงส์ทอง
20. เด็กหญิงศุภารัตน์  ถวัลย์มั่นคง
21. เด็กชายสมภพ  โคกอุ่น
22. เด็กหญิงสิรินยา  ขุนนามวงศ์
23. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  กางรัมย์
24. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขจิตต์
25. เด็กหญิงสุมานัส  แสนกล้า
26. เด็กหญิงอนงค์นาง  แก้ววิจิตร
27. เด็กชายอนุชา  ศรีสลับ
28. เด็กหญิงอภัสรา  พิเลิศรัมย์
29. เด็กหญิงอัญชริดา  ไพเราะ
30. เด็กหญิงเนาวภา  โชติขุนทด
31. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริสุข
32. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเลิศ
33. เด็กหญิงไพลิน  แย้มนาม
 
1. นายมนูญ  ทองสุข
2. นายจีรวัฒน์  พันโพค้า
 
666 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทอง
2. เด็กชายจุลศักดิ์  ทองสม
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ลีเกศ
4. เด็กชายชยพัทธ์  ปานรุ่ง
5. เด็กชายทิชานนท์  กุสะรัมย์
6. เด็กหญิงนฤมล  ทองสม
7. เด็กหญิงนิลดา  วันประดิษฐ์
8. เด็กชายปิติพงษ์  มงคลนำ
9. เด็กหญิงสุวรรณี  สีมา
10. เด็กชายอนาวิน  รุ่งโรจน์
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางสาววยุรา  คำจันทราช
 
667 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายจักรภัทร  แดงสีบัว
2. เด็กชายธนกร  มะหิงชารี
3. เด็กชายธนกฤต  มะหิงชารี
4. เด็กหญิงนัฎฐา  สาทอง
5. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญเต็ม
6. เด็กชายวีระพันธ์  ผึ่งวงษ์
7. เด็กหญิงอทิตยา  ชมรัตน์
8. เด็กหญิงอรรัมภา  เมืองมัจฉา
 
1. นางสาวทิพยา  แก้วสุวรรณ์
2. นายอภิชาติ  วิเศษ
 
668 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายกัมปนาถ  อะพรรัมย์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  อะพรรัมย์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญมี
4. เด็กหญิงรัตติกร  ซ่อนกลิ่น
5. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวดง
6. เด็กชายวิรุท  ฝอยวารี
7. เด็กชายสุทัศน์  เสมียนรัมย์
8. เด็กหญิงเพียงฟ้า  พุฒิจีบ
 
1. นายธีระพงษ์  สุขประเสริฐ
2. นางพจณี  นันเสนา
3. นายวิชัย  ปรีเจริญ
 
669 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายนพรัตน์  สุดสังข์
2. เด็กชายนราม  ราชนิยม
3. เด็กหญิงนฤมล  คุ้มกะฮาด
4. เด็กหญิงภคนันท์  นนทะนำ
5. เด็กหญิงศศิประภา  มณีจันทา
6. เด็กชายศุภวัฒน์  ต้องถือดี
7. เด็กชายอมรเทพ  จุไธสง
8. เด็กหญิงอริษา  เต้นรัมย์
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
2. นางสายพิณ  จิตไธสง
 
670 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติชัย   ขวัญทอง
2. เด็กหญิงจันทราภา   เกตุมาลา
3. เด็กหญิงจิตตมาส  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิติมา   สร้อยนอก
5. เด็กหญิงวริศรา   อัศวเตชภณ
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ตะนังสูงเนิน
7. เด็กชายสุรพงษ์   ฝอยเงิน
8. เด็กชายอนุชา   รัตนนท์
 
1. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
2. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
 
671 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงรัมย์
2. เด็กชายคัมภีร์  สีแก้ว
3. เด็กหญิงจรรยาพา  ศรีภา
4. เด็กชายชญานนท์  สวนงาม
5. เด็กหญิงนิภาวี  พนมไพร
6. เด็กชายปราการ  แสงอรุณ
7. เด็กชายพัชรพรหม  พรหมโส
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  กองไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
3. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
672 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวหน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งพิศ
3. เด็กชายบูรพา  แถวโสภา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวโยธา
5. เด็กหญิงผกามาศ  จันทะบุรี
6. เด็กหญิงพิมพลอย  มะลิทอง
7. เด็กชายมาอูลานา  อิบราฮิม
8. เด็กชายสหรัฐ  แต้มประโคน
 
1. นางสุฌานี  แผลงประพันธ์
2. นางอุษณี  มากพูน
3. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
673 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายธีระวัฒน์  คลังทอง
4. เด็กชายภัทรพงษ์  ศิริสุข
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สายกระสุน
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาขจร
7. เด็กหญิงสุริสรา  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงเมธาวี  สมรฤทธิ์
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
2. นางนพวรรณ  ขุนธิ์วงศ์
3. นางสาวธารทิพย์  ยูงรัมย์
 
674 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ณรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ทนทาน
3. เด็กชายนคินทร์  โพธิราช
4. เด็กชายปริญญา  ฉาไธสง
5. เด็กชายพชรพล  เกลี้ยงไธสง
6. เด็กหญิงพรกนก  แคว้นไธสง
7. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
8. เด็กหญิงสรีรัตน์  จำปาแดง
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สอนเพีย
10. เด็กหญิงอาทิตติยา  แจบไธสง
 
1. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
2. นางสำรวย  คนกลาง
3. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
 
675 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เลิศยะโส
2. เด็กหญิงคลิมา  ยิ่งรัมย์
3. เด็กหญิงจิราภา  ดาวรีรัมย์
4. เด็กชายธนกร  สมมณีดวง
5. เด็กชายธิติวุฒิ  คำอินทร์
6. เด็กหญิงภัทราพร  ทองย่อ
7. เด็กชายภูริช  แสนไธสง
8. เด็กหญิงวรรณิภา  แฉล้มรัมย์
9. เด็กชายศุภเสฏฐ์  สร้อยทอง
10. เด็กชายสิรภพ  ดัดตนรัมย์
 
1. นางอวยพร  ไชยอินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  ประคองใจ
 
676 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายกรพัทธ์  อุดทะปา
2. เด็กชายกันตพงษ์  เทวีรัมย์
3. เด็กชายคงฤทธิ์  โพธิ์ลา
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทับทิมทอง
5. เด็กหญิงสิรินภา  ไชยพรม
6. เด็กหญิงสุนิสา  แจ้งสว่าง
7. เด็กหญิงอชิรญา  อัครเดชดำรง
8. เด็กหญิงอภิชญา  อันสีแก้ว
9. เด็กชายอริสรา  ประเทศ
10. เด็กชายไพรัตน์  มั่นคง
 
1. นางศรีสุรางค์  แซ่โล้ว
2. นายทองพูน  แซ่โล้ว
 
677 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายกรกต   คงทน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญครอง
3. เด็กชายธนนนท์   มลกา
4. เด็กหญิงนฤมล   ดำริห์
5. เด็กหญิงนัฐชา   ศรีภักดี
6. เด็กหญิงสิริวรรณ   ทะกะเนนะ
7. เด็กหญิงสุชานาถ   สังสีแก้ว
8. เด็กหญิงสุพัตรา   หมูคำ
9. เด็กชายอนุชา  ผมทำ
10. เด็กชายเฉลิมวงศ์   ศรีมาศ
 
1. นายเทพธานี  กัณหา
2. นางสาวจริยา   แสนโคตร
 
678 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายกิตติธัช  ผุยโพนทัน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แขกรัมย์
3. เด็กหญิงดวงกมล  คำโนนม่วง
4. เด็กชายธนกฤต  เสริมจันทร์
5. เด็กหญิงมัญชุพร  ทิพกรณ์
6. เด็กชายวชิรวิทย์  พิลาล้ำ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวงษ์
8. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุรินทราบูรณ์
9. เด็กหญิงอติมา  ทองงาม
10. เด็กชายไตรภพ  มีภักดี
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
2. นางบุบผา  ดีสุทธิ์
3. นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสรฺิฐ
 
679 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เปรียบสม
2. เด็กหญิงนานาพร  อำมะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  เกลี้ยงไธสง
4. เด็กหญิงพัชราภา  คำไทย
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัดกอง
6. เด็กหญิงสุดาพิชญ์  ประภาสโนบล
 
1. นางจิตติมา  อุ่นทานนท์
2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
3. นายทศพล  โพธิขำ
4. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
680 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงจารุภัทร  สังสีแก้ว
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
4. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
5. เด็กหญิงปานชีวา  คูสำโรง
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงพัชริดา  เด็นตารัมย์
8. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ประเสริฐ์
9. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
11. เด็กหญิงเด็กหญิงกมลลักษณ์   ตุ่นยอด
12. เด็กหญิงไอริน  นามอินทร์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
4. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
681 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิทย์ประศาสน์สุข
2. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
3. เด็กชายธมนวรรณ  สิงหามาตร
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุตรไธสง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลอุปฮาด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกณา
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  แดงสีบัว
2. นางบุศรินทร์  แพนแก้้ว
3. นางสมร  สระทองหลาง
4. นางพิศมัย  แสงสุนานนท์
 
682 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงกานนิศา  สวนไธสง
2. เด็กหญิงชุติมา  ชุดไธสง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชีพไธสง
4. เด็กหญิงปกิตตา  ปติตานัง
5. เด็กหญิงอารญา  บุญต่อ
6. เด็กหญิงแจ่มใส  เลื่อยไธสง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ปะเมโท
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
3. นางจตุพร  ฉาไธสง
4. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
683 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สุนทรรักษ์
3. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  พรมฮาด
4. เด็กหญิงพรธิชา  พรแสน
5. เด็กหญิงมีใจ  ดวงลี
6. เด็กหญิงศศินา  อุปรา
7. เด็กหญิงสิริอักษร  ประดาสี
8. เด็กหญิงสุจิรา  เพชรกล้า
9. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรวงศ์
10. เด็กหญิงอุฑาพร  นิวาสสิริพงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  นิวาสสิริพงศ์
2. นางจารุวรรณ  ท้าวสาย
3. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
4. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
 
684 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สักการี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์หล้า
3. เด็กหญิงธัญจิรเมธ  รัตนา
4. เด็กหญิงนิรมล  สุขดี
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นากลาง
6. เด็กหญิงลักษวดี  ทับทิม
7. เด็กหญิงสรินยา  พลังพิมาย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวดอน
9. เด็กหญิงสุภัชชา  ชำรัมย์
10. เด็กหญิงไพทิพย์   ขุนอินทร์
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
3. นางสาวมนทิรา  ทอนรัมย์
4. นางสาวอรนุช  เยรัมย์
 
685 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภูวงศ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ประสงค์ผล
3. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญท้าว
4. เด็กหญิงพิมพ์วดี  จันทะมี
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไทยสุรินทร์
6. เด็กหญิงสุภาพร  เบาสูงเนิน
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดำขำ
2. นางสาวสุขธิษา  ทองเรือง
3. นางภัทราพา   อาจโสม
4. นางอัมพร  ทองเรือง
 
686 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
3. เด็กหญิงชนาภา  ใจงาม
4. เด็กหญิงณัชณิชา  ตองติดรัมย์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพ็ชร
6. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
7. เด็กหญิงปรินดา  ดีเลิศตระกูล
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ประเสริฐ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
11. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
3. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
4. นางสาวณัฏฐ์ณรัน  เขียวสุย
 
687 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พงษ์ประสาร
2. เด็กหญิงณัฐชา  อะช่วยรัมย์
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีมันตะ
4. เด็กหญิงมนต์นภา  โคตรสีดา
5. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญมาแคน
6. เด็กหญิงสุชาดา  ประจงรัมย์
 
1. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
2. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
3. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
4. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
 
688 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  เอี่ยมไธสง
2. เด็กหญิงปานจารีย์  ตาแสง
3. เด็กหญิงภัชราภา  ภูคำศักดิ์
4. เด็กหญิงอริษรา  สุขจิตต์
5. เด็กหญิงไพรินทร์  มั่นคง
 
1. นางศรีสุรางค์  แซ่โล้ว
2. นายทองพูน  แซ่โล้ว
 
689 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก    
690 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศูนย์ดำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มงคลดี
3. เด็กหญิงญาดา  วงศ์ทอง
4. เด็กชายนาราภัทร  ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงบงกช  จารึกรัมย์
6. เด็กหญิงมาริษา  มณีศรี
7. เด็กหญิงยุพาววรณ  ก๊กรัมย์
8. เด็กหญิงวนิดา  ชัยสิทธิ์
9. เด็กหญิงวารินทร์  มุ่งเจือกลาง
10. เด็กหญิงสงกรานต์  ธรรมนิยม
11. เด็กหญิงสริตา่  ปะวัณเณ
12. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นายสุรเดช  เกรัมย์
3. นางสาวณัฐกานต์  แสนตลาด
4. นางสาวอรณี  มิตรจันทึก
 
691 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกันสุดา  ทองคำ
2. เด็กหญิงคุณิตา  รามเกียรติ
3. เด็กหญิงดารัตน์  หล่อดงบัง
4. เด็กหญิงทิพย์นารี  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงนานวล  พลหนองหลวง
6. เด็กหญิงปนัดดา  สุขทวี
7. เด็กหญิงรติมา  เจียมจิตร
8. เด็กหญิงวรดา  สเกรัมย์
9. เด็กหญิงสุชาวลี  ดีโพรัมย์
10. เด็กหญิงอภิชญา  ยีรัมย์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์คำแหง
12. เด็กหญิงอริษา  จริตรัมย์
13. เด็กหญิงเกวลี  จักรคุ้ม
14. เด็กหญิงเรวดี  ชะรองรัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
3. นายอุดม  บุญเสน่ห์
4. นางสาวนิดาวรรณ  ชาติมนตรี
5. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
 
692 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงศศิธร
2. เด็กชายชัชวัสส์  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายธนกร  ธรรมโม
4. เด็กหญิงธิดา  ยวนรัมย์
5. เด็กหญิงบุญณภัทร  ห้วยลำโกน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีลาศักดิ์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงพิมพิชชา  นันตะชัย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกวย
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สระมอญ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวนมะเริง
12. เด็กชายสุพจน์  วงศ์สุรินทร์
13. เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
14. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
15. เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
 
1. นายนัฐพงษ์  จำปาชุม
2. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
3. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
4. นางทิวาพร  หันตุลา
5. นายชนะพล  มะลิเลิศ
 
693 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจิราพร  โปยทอง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดวงศรี
3. เด็กหญิงบุญธิชา  พรมศรี
4. เด็กหญิงปิยมาศ  พรมศรี
5. เด็กหญิงพิชชากร  คุณยง
6. เด็กหญิงพิมพ์มณี  แก้วปลั่ง
7. เด็กหญิงพิมพ์่พิมล  พวงพอก
8. เด็กหญิงพิรดา  กาทำมา
9. เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  เชิดรัมย์
10. เด็กหญิงรัตนา  สืบเทพ
11. เด็กหญิงศศิธร  พรมศรี
12. เด็กหญิงศศิปรียา  สินสุพรรณ
13. เด็กหญิงสาวิณี  คงขันธ์
14. เด็กหญิงสุธิตา  อ่อนละมัย
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ทรงพระ
 
1. นายพิทักษ์  พิเศษ
2. นางสาวไพลิน  กกรัมย์
3. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
4. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
5. นางอรทัย  อภัยโส
 
694 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดัดตนรัมย์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วุฒิยา
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุดตาซ้าย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  อินเลี้ยง
5. เด็กหญิงอภิษญา  สุดศิริ
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นางประทีป  พันธุ์พงศ์
3. นางพัฒนี  แสนมณี
 
695 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายกฤษกร  ใสรัมย์
2. เด็กชายชัยพงศ์  สมสวย
3. เด็กชายธีรภัทร  หินไธสง
4. เด็กชายพีระเดช   รู้ทั่วรัมย์
5. เด็กชายสรวิชญ์  ชำนาญหมอ
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
696 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายจักรี  ศรีธาตุ
3. เด็กชายพิชิต  คิดนา
4. เด็กชายพิทักษ์  บุตรไธสง
5. เด็กชายอนันต์  เพ็งจานค์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
697 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษฎา  พละไชย
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ
3. เด็กชายธีรเทพ  พรมยา
4. เด็กชายพลศักดิ์  อุประ
5. เด็กชายวันเฉลิม  ธำรงศิริ
 
1. นายณัฐพงศ์  ปัดสำราญ
2. นางสาวอรอนงค์  ภูจอมเดือน
 
698 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจตรง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ครองไธสง
3. เด็กชายธนากร  แฝงพุธซา
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  เลพล
5. เด็กชายอภิชาติ  สมุติรัมย์
 
1. นายเสถียร  ปาปะไพ
2. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
699 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
2. เด็กหญิงมณิสรา  ทองประมูล
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1. เด็กชายถาวิน  แซ่โค้ว
2. เด็กชายธนวิชญ์  วิเศษสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนัชญา  ศรีโยธา
4. เด็กชายนนทกร  ยางงาม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ผจวบบุญ
6. เด็กชายสุทธินันท์  วงศ์จันทร์
 
1. นายบุญส่ง  กิจคติ
2. นายชาติชาย   พลอาษา
3. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอ้หวัง
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทางคะพิษ
3. เด็กชายธาราดล  กระแสโสม
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีน้ำคำ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สองวงศ์
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายณัฐพงษ์  มะลิงาม
2. นางสาววรรพณา  มะลิซ้อน
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายธนกฤต  ยั่งยืน
2. เด็กชายธยศ  บรรเทา
3. เด็กชายปัญญาธร  แสงซา
4. เด็กชายผาติธร  สมละออ
5. เด็กชายศุวิวัฒน์  สิทธิจาต
6. เด็กชายสุวัจน์  ทองนาค
 
1. นายธนิต  ศรีกลับ
2. นางพวงพยอม  ศรีกลับ
3. นางสาวเบญจวรรณ  มีผล
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กชายชัยมนัส   จิตไธสง
2. เด็กชายรักชาติ   แถวโสภา
3. เด็กชายวิญญู  ทับไธสง
4. เด็กชายสิรภัทร   พวงศรีเคน
5. เด็กชายอมรเทพ   ด่านไธสง
6. เด็กชายโรจน์ณรงค์   ห้วยลำโกน
 
1. นางเสงี่ยม  ฉวีวงศ์
2. นายทองใบ   ฉวีวงศ์
3. นายอุทิศ   นาหนองขาม
 
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มงคลดี
2. เด็กชายชนเดช  ตุละพิภาค
3. เด็กชายชลชาติ  ขาวรัมย์
4. เด็กชายนันทกร  นานัน
5. เด็กหญิงพันธกานต์  สรสิทธิ์
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีพุฒิ
 
1. นายประทีป  ศรีสุวรรณรัตน์
2. นางสุจิตรา  บุตรวิเศษ
3. นางปัทริน  มงคลอินทร์
 
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.75 เงิน 6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรจิตร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ห้อยไธสง
4. เด็กหญิงณภัทรธิดา  ทาไธสง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  แป้นนางรอง
6. เด็กหญิงอนัญญา  แจวจันทึก
 
1. นายสุวิทย์  ทัดไธสง
2. นางพจนพร  ทิพเนตร
3. นายวิชิต  แฝงเชียงเหียน
 
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายนทีกานต์  ดัดตนรัมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ดีชัยรัมย์
3. เด็กชายพิสิฐ์  ดัดตนรัมย์
4. เด็กชายวรากร  ลาบรัมย์
5. เด็กชายศุภณัฐฐ์  จะเชิญรัมย์
6. เด็กหญิงศุภวัลย์  จันทร์เปรียง
 
1. นายสุนทร  จงเพียร
2. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
3. นายสถิตย์  อุ่นรัมย์
 
707 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ทองนำ
2. เด็กชายธเนศ  สติภา
3. เด็กชายปิยะพงษ์  จะริบรัมย์
4. เด็กชายพัทยากร  เฉียงอุทิศ
5. เด็กชายศติยะ  ติสะขา
6. เด็กชายโชกุล  แวนรัมย์
 
1. นายอินทรา  ปะวะศรี
2. นายธีระนันท์  อิสโร
3. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
 
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.55 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายฐิติโชติ  บาลไธสง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บทไธสง
3. เด็กชายธนากร  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายวรกฤต  ศรีหามายา
5. เด็กชายวีรชัย  เลไธสง
6. เด็กชายอธิภัทธ์  โพธิ์เงิน
 
1. นายราชันย์  พลรักษา
2. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
3. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.15 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติคมน์  ภูเด่น
2. เด็กหญิงชาลิสา  ไพรสวรรค์
3. เด็กชายณัฐติพงษ์  กรมรินทร์
4. เด็กชายธนกฤษ  อุไรรัมย์
5. เด็กชายธัญถา  จงใจงาม
6. เด็กชายปิยะ  ประโยชวิต
 
1. นายปราโมทย์  เจริญเกียรติ
2. นายบุญนาค  อุไรรัมย์
3. นายธัชพล  ขุมทอง
 
710 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.9 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กชายกฤษดา  จางจิต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงวาสิตา  สิงห์หาญ
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เลือดกระโทก
5. เด็กหญิงอิงชิตา  วงศ์สุรินทร์
6. เด็กหญิงโอที  แก้วลุน
 
1. นายวีรานุวัฒน์  จงใจงาม
2. นายสมภาร  ทองบ่อ
3. สิบเอกธีรศักดิ์  ปิงกุล
 
711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายจักรพล  พูนวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญรัมย์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  บุญหนุน
4. เด็กชายศักดิ์นริทร์  พงหาญ
5. เด็กชายสุรนาท  ศาลางาม
6. เด็กชายอภิชาติ  แก้วจันทร์
 
1. นายประทีป  เจียมทิพย์
2. นางสุพิศ  เจียมทิพย์
 
712 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงนฤมล  เฮืองโฮม
2. เด็กหญิงภูศนิษา  ประสพลาภ
3. เด็กชายวรชิต  ศิริสุข
4. เด็กชายอรรณพ  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงเกศรา   บุรัมย์
6. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  สนโสก
 
1. นางณัฏฐ์ชนินท์  แบลนตัน
2. นางนริศราพร  กุมาลี
3. นางเจียมจิตร  จันทะมณี
 
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64.3 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนตูม 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
2. เด็กชายธีรภัทร  โคตท่าค้อ
3. เด็กชายพูนสิน  เรียนไธสง
4. เด็กชายภานุวิชญ์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายวสุพล  ศรีภา
6. เด็กชายสิงหา  กมลเลิศ
 
1. นายวินัย  เขม้นดี
2. นางเกศิณี  เขม้นดี
3. นางสุจิตรา  พุสาโลนา
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.8 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายกัมปนาท  หิรัญโท
2. เด็กชายฐปณวรรธ  ทัศนา
3. เด็กหญิงนิตา  ขาวสว่าง
4. เด็กชายภานุวัฒน์  หวานอารมณ์
5. เด็กชายยงยุทธ  สุระสน
6. เด็กชายรัชชานนท์  จวบรัมย์
 
1. นายไพรัตน์  คำศรี
2. นางอุดมพร  สุดประโคน
3. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
 
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.3 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงชวนฝัน  เคลื่อนไธสง
3. เด็กชายนพรัตน์  แคว้นไธสง
4. เด็กชายพยุหพล  สวามิชัย
5. เด็กชายวริทธิ์  หลเมฆ
6. เด็กหญิงสุนิษา  อนุตรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ปรเมษฐ์
2. นายบุญเหลือ  จันทร์ภิรมย์
3. นายวัฒนา  อานไธสง
 
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.3 ทองแดง 16 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กชายธนโชติ  เล็กสูงเนิน
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สอดทรัพย์
4. เด็กชายมัฆกร  ปัญญากุล
5. เด็กชายระพีพัฒน์  ผะดาศรี
6. เด็กชายศรัญญู  ชนะชัย
 
1. นางสาวมะลิดา  แพงยา
2. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
3. นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พลูชาติ
2. เด็กหญิงณัชชา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงปริชญา  สุขรี่
4. เด็กหญิงวรรวิษา  พรมจันทา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ตองติดรัมย์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีล้อม
 
1. นายศิริชัย  วิชาพล
2. นางมะลิ  วิชาพล
3. นางสาวศุภิสรา  เทนไธสง
 
718 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 39.3 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิขำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  เหนียวคง
3. เด็กหญิงวรรณกร  เกิดมงคล
4. เด็กหญิงวันวิภา  เสนาสุ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แว่นสีลา
6. เด็กชายอัทธนีย์  โอดเปี้ย
 
1. นายบุญธรรม  พงศ์ชนะ
 
719 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินธิสาน
2. เด็กหญิงชนณิฌา  มะลิซ้อน
3. เด็กชายธนโชค  สงพิมพ์
4. เด็กหญิงรัตนา  ชุนรัมย์
5. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วมณี
6. เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์  จวงพลงาม
2. นายวีรานุวัฒน์  จงใจงาม
3. สิบเอกธีรศักดิ์  ปิงกุล
 
720 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธุรานุตร
2. เด็กชายธีธวัช  ลาดนอก
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  รักษาพล
4. เด็กชายรฐนนท์  เฉลิมลาภ
5. เด็กชายวิษณุ  ยอดน้ำคำ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พุทธรักษา
 
1. นายบุญส่ง  กิจคติ
2. นายชาติชาย   พลอาษา
3. นางสมัย  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
721 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อันไขหน้า
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ตอรับรัมย์
3. เด็กหญิงธันยรัตน์  สมรุด
4. เด็กหญิงปณาลี  สีสมพงษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญครอง
6. เด็กหญิงภัคจิรา  มาลัย
 
1. นายธนาสันติ  สายสุด
2. นางทองมี  บุญศิริ
3. นายวุฒิไกร  ศักดิ์ศรีท้าว
 
722 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชลินธร   ชะรีรัมย์
2. เด็กหญิงญาณิศา   ธรรมิภักดิ์
3. เด็กหญิงณภัทรสิรี   แสงรัมย์
4. เด็กหญิงทอฝัน   โยสาจันทร์
5. เด็กหญิงภัทรดา   สุภะเสถียร
6. เด็กหญิงศศิธร   ชะรีรัมย์
 
1. นายพิชิต   มะติยาภักดิ์
2. นายรัชวุฒิ   แหวนวิเศษ
 
723 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์นอก
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมทะนงค์
3. เด็กหญิงดรุณี  มิสา
4. เด็กหญิงปริญญา   ดีแป้น
5. เด็กหญิงวรนุช  วีระพันธุ์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แหลมทอง
 
1. นายพิชัย  บุตรงาม
2. นายสงวน  ศรีคุณ
3. นายบพิตร  ชมภูวงศ์
 
724 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  หลักดี
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  โพธาราม
3. เด็กหญิงพัชรา  โกสุม
4. เด็กหญิงวรรณิชา  ดะนุชนาม
5. เด็กชายศุภลักษณ์  สุภะเสถียร
6. เด็กชายเทวา  เปิดโปง
 
1. นายธัชพล  ขุมทอง
2. นายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง
3. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
 
725 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.9 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรพรหม
2. เด็กชายกฤษดา   สวัสดี
3. เด็กชายพุฒิชัย   สินมา
4. เด็กชายภูธเนศ   ไชยไธสง
5. เด็กชายลักษณ์  แผลงประพันธ์
6. เด็กชายศุภกร  แม่สอนลา
 
1. นายทองใบ   ฉวีวงศ์
2. นางเสงี่ยม  ฉวีวงศ์
3. นางสาววิไลวรรณ  กัณหา
 
726 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายกฤษณะ  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยิ่ง
3. เด็กชายภูทรัพย์  กระแสโสม
4. เด็กชายวีระพงษ์  นิลฟู
5. เด็กชายอนุชา  ศรีสุข
6. เด็กชายอนุชา  มณีศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ชะบัวรัมย์
2. นายกันตพงษ์  นิลฟู
3. นายวีระเดช  มูลจันทา
 
727 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายชินวัตร  เพาะไธสง
2. เด็กชายณัฐพล  เผือกไธสง
3. เด็กชายธงชัย  แสนมี
4. เด็กชายปรีชา  ปาปะโน
5. เด็กชายรัฐนันท์  ประดิษฐ์
6. เด็กชายศักดาฤทธิ์  สมศรี
 
1. นายสมคิด  รุจิระศิริกุล
2. นายจำเริญ  สายจีน
3. นางสาวรุจิรา  ลับไธสง
 
728 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70.1 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงตะวัน  ภูมิชัย
2. เด็กหญิงนันทิพร  ขั่นหมั่น
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงปณิสรา  ประหา
5. เด็กหญิงปภัสร  มากศรี
6. เด็กหญิงอารียา  เต็นรัมย์
 
1. นายศิริชัย  วิชาพล
2. นางมะลิ  วิชาพล
3. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
 
729 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1. เด็กชายกันตวัฒน์  วาศภูติ
2. เด็กชายธนากร  โมกศรี
3. เด็กชายธีระภัทร  ศิริกิจ
4. เด็กชายปริญญา  มาระวัง
5. เด็กชายรัชชานนท์  ดาทอง
6. เด็กชายเทพนา  เจริญยิ่ง
 
1. นายกำจัดภัย  ชะรุรัมย์
2. นางสาวพรพรหม  โมกศรี
 
730 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธีรภัทร  นนทศิริ
2. เด็กชายพัสกร  หารวิชา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ขำศิริ
4. เด็กชายอานนท์  พลเลื่อย
5. เด็กชายเจตภานุ  เย็นรัมย์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  นาคินรัมย์
 
1. นายอนันต์  ปิดตานะ
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
3. นางรศิญา  หาจันทร์
 
731 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กชายกิดาการ  พันโภคา
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีมะละ
3. เด็กชายตะวัน  ชินรัมย์
4. เด็กชายสาคร  คำไทย
5. เด็กชายสุรัตน์  ศรีมะละ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เชาว์รัมย์
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางจุติมาพร  เชียงกา
3. นางอัญชลี  นาพิมพ์
 
732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63.3 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงธิธัมพร  เหมือนกลาง
2. เด็กชายภัทรพล  มีพิษ
3. เด็กชายภูษณะ  บุตรศรีภูมิ
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิจะยัง
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิยา
6. เด็กหญิงเกษมนี  ดาสิงห์
 
1. นายสุทิน  จริยาโสวรรณ
2. นางรัชดา  สีทา
 
733 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายฐิติกร  จรจรัญ
2. เด็กชายปัญญวัต  ใจจุลละ
3. เด็กชายรวินันท์  เบญจมาศ
4. เด็กชายศราวุฒิ  เดชัยรัมย์
5. เด็กชายอนุสรณ์  ดัดตนรัมย์
6. เด็กชายอัมฤทธิ์  วงษ์ใหญ่
 
1. นายพิพัฒน์  ปักเคธาติ
2. นายสุนทร  จงเพียร
3. นายสุนทร  จงเพียร
 
734 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายกฤตพล   เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายกิตติทัต  ทองปอ
3. เด็กชายธนันท์ชัย  อุทัยเลี้ยง
4. เด็กชายพีรภัทร  ยอดสะเทิ้น
5. เด็กชายรัฐภูมิ  มาลีนันท์
6. เด็กชายเมธี  ศิริโท
 
1. นายนราพันธ์  สมาทอง
2. นางสวนิต  รักชอบ
3. นายทศพล  โพธิขำ
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายดัสกร  เช่นรัมย์
2. เด็กชายธนาทร  ปิลา
3. เด็กชายนพรัตน์  พรมนัส
4. เด็กหญิงพรรษา  ศรีสุข
5. เด็กชายพิฑูรย์  มีพล
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชึรัมย์
7. เด็กชายวีรชัย  สายกระสุน
8. เด็กหญิงศศิวิมล  พวงจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายชาย  ยาน้ำคำ
3. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายณภัทร  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายนครินทร์  เต็นตารัมย์
3. เด็กชายนนทนันท์  ปัญญาพิมพ์
4. เด็กชายปรวัฒน์  สังสีแก้ว
5. เด็กชายวรพงษ์  สุทธิชัย
6. เด็กชายวายุ  เหล็กกล้า
7. เด็กชายอัครพล  นรินรัมย์
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ผึ่งวงษ์
 
1. นายอำนวยวิทย์  วงค์วาศ
2. นายกิตติพงษ์  สีมา
3. นายอานนท์  พลทองมาก
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายกฤษณะ   แย้มรัมย์
2. เด็กชายณัฏฐากร  ชาวสวน
3. เด็กชายทินกร  ศรีมนตรี
4. เด็กชายปริญญา   ปัญญา
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มีภักดี
6. เด็กชายภูริ  สายกระสุน
7. เด็กชายวงศธร  เกรัมย์
8. เด็กชายสันติสุข  คะเนนิล
 
1. นายสุพจน์  แสนเมืองชิน
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กัตโร
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปัญญารัมย์
3. เด็กหญิงแอมชริตา  ดอนโครตร
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
2. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชิตณรงค์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดมดัน
3. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงว่านฤดี  เนียมนวล
3. เด็กหญิงอารีญา  คุ้มโนน้อย
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางศิริพรรณ  ยางเครือ
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงธิติยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ไกรเพชร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  หมื่นศรีพรม
 
1. นางปราณี  บัวเรียน
2. นางสาวประภัสสร  หยาดไธสง
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
2. เด็กหญิงรจนากร  เจียมทอง
3. เด็กหญิงอินทรา  เรือนไทย
 
1. นางสุมาภรณ์  นิกรรัมย์
2. นางสาวชวนชม  ไชยอำนาจ
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ประกอบกุล
2. เด็กหญิงรุจิรา  สมสุข
3. เด็กหญิงอริษา  เงางาม
 
1. นางลำพึง  นุกรรัมย์
2. นางสาวนพรัตน์  นกพรหม
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงคำ
2. เด็กหญิงศิวพร  แสนสุข
3. เด็กหญิงโสรยา  สายทอง
 
1. นางนวรัตน์  พุทธานี
2. นางสาวกานดา  เยวรัมย์
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
2. เด็กหญิงปนัดดา  งอกศรี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทางคะพิษ
 
1. นางเอื้ออารี  ปาโส
2. นางสุภาวดี  การะวิโก
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ใหญ่เลิศ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วิเศษศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริดา  ฉาไธสง
 
1. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรหม
2. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสิรินทร  คำยาง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตย์นอก
3. เด็กหญิงโสรยา  ชัยสูงเนิน
 
1. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
2. นางรจนา  บุญมี
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงรัตนา  วันทรวง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นวลไธสง
3. เด็กหญิงอาฑิตญา  สบายดี
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญอาจ
2. เด็กหญิงพชรธรธ์  สร้อยเพชร
3. เด็กหญิงสิรินดา  โพธิขำ
 
1. นางสุนี  จันดารัตน์
2. นางสุภาพ  หินอ่อน
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงจีราพัชร  พยุงแสนกุล
2. เด็กหญิงชญาดา  เดิมทำรัมย์
3. เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีชมชื่น
 
1. นางมะลิ  วิชาพล
2. นางเย็นฤดี  สีมาเมือง
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชญานิน   ศรีชาติ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   แสงงามวัฒนา
3. เด็กหญิงนัตนิชา   ปั้นทอง
 
1. นางสาวมานิกานต์   มโนบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ   ศรีสง่า
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กหญิงปณิตา  นักร้อง
2. เด็กหญิงศุภัสษร  สมบัติ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  จารุสิทธิกุล
 
1. นางรจนา  วรรณโคตร
2. นางพวงเพชร  ขันธ์โพธิ์น้อย
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงมุทิตา  สนโศก
2. เด็กชายอนุชา  โพนรัตน์
3. เด็กหญิงเมธาวี  เอี้ยงไธสง
 
1. นางลำไพ   เจิมขุนทด
2. นางสาวศุทธินี  คามดิษฐ์
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงกนกอร  จวบรัมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พัดชื่น
3. เด็กหญิงหฤทัย  ยีรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์
2. นางอนัญญา  จันทโนดม
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ปุริตังสันโต
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองภูวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  รั่งไธสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เชอรัมย์
2. นางอนามัย  บุญจันทร์
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 20 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงกาญพิชชา  ศรีจันทา
2. เด็กชายนพณัฐ  จันทะดี
3. เด็กหญิงอารียา  วาปีเน
 
1. นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์
2. นางกนกอร  สีหามาตย์
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงปรียามาศ  กองอาษา
2. เด็กหญิงปาลิตา  แหวนเพ็ชร
3. เด็กหญิงพัชรียาภรณ์  ภูสองชั้น
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แย้มศรี
2. นายปรีดี  แย้มศรี
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวธัญจิรา  เลไธสง
2. นางสาวรัชนก  ศรีมหาพรม
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชาติรัมย์
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายกัมปนาท  วงศ์จำปา
2. เด็กหญิงนิภาพร  เขียนทอง
3. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ศรี
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทันลา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุตรสา
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำใบ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเชิด
3. เด็กหญิงภัศณีย์  ชัยมั่น
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
2. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงปิยะดา  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณวงค์
3. เด็กหญิงวโรชา  หมื่นหน้า
 
1. นางศิริวรรณ  โสแก้ว
2. นางปิยวดี  ศรีกลับ
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
2. เด็กชายณัฐกร  ทัพเลิก
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แต้มสุด
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงบงกช  พ่วงสายกิ่ม
2. เด็กหญิงพรพิมล  เสี่ยนไธสง
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางกระบวน  จ่าไธสง
2. นางอร่ามศรี  จงปัตนา
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  ชาวดร
2. เด็กหญิงดวงฤดี  วงศ์เพ็ญ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญเรืองขาว
 
1. นางมะยุรี  ตลอดไธสง
2. นางอทัยพร  ดรที
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงปราณี  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงพันสา  สีนาดนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ระมงคล
 
1. นางยุวดี  แสงดารา
2. นายกุศล  แสงดารา
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงชนิดา  ดวงจิตร์
2. เด็กหญิงณิชากร  ชนุดรัมย์
3. เด็กหญิงทิยดา  คุณชาติ
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  แรมสุข
2. เด็กชายภาลน  โกมลหิรัญ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำนัล
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
2. นางปราณี  บัวเรียน
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจีระพัทธ์  ทรัพย์สุขศรี
2. เด็กชายวีราพงษ์  ทรัพย์สุขศรี
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยวรรณะ
2. เด็กหญิงอุไรพร  เวียกไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
771 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายธนัช  สารสุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนโคตร
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
2. นางสาวธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
772 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรยุทธ  ผายสวรรค์
2. เด็กชายอนุกูล  สิรีณวพรรณ
 
1. นายเอนก  ชาวไธสง
2. นางสาวมัตทิตา  เหยียดรัมย์
 
773 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  เชื้อขำ
2. เด็กหญิงวรกานต์  ค้าขาย
 
1. นายวิเศษ  รักไธสง
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
774 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. นายจักรินทร์  ชมไธสง
2. เด็กหญิงรุจิฬานันท์  ธิเสน
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางพรทิพย์  ไชยสุริยวิรัตน์
 
775 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์สำราญ
 
1. นายวสันต์  นาเจริญ
 
776 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงสรินทรา  อุปเท่ห์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พร้าวหอม
 
1. นางศุภรักข์  สุขเกษม
2. นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม
 
777 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชิดรัมย์
2. เด็กหญิงประดับดาว  ศุภะสาร
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
2. นางนารี  ศรีปัญญา
 
778 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายธนกร  เล็นไธสง
2. เด็กชายภูมินทร์  เดชโคบุตร
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
779 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายประวิทย์  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุขเกษม
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นางสำรวย  มูลป้อม
 
780 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  หลิวเซงกุล
2. เด็กหญิงวิศนี  บุษบงค์
 
1. นายกฤษณากรณ์  ยวนยิ่ง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ
 
781 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นาอ่อน
2. เด็กหญิงศิริอาภรณ์  ประเสริฐรัตน์
 
1. นางสาวสุรางรัตน์   ขวัญทอง
2. นางอุไรวรรณ  มงคลฟัก
 
782 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงณัฐชุตา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงนันทิตา  สีแก้ว
 
1. นายทรงวุฒิ  บุญกอง
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
 
783 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงชุติมา  ปานอำพล
2. เด็กหญิงพรสินี  พันธ์พฤกษา
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  บุญครอบ
2. นายประกาย  หมายเย็นกลาง
 
784 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายนวพรรษ  ศรีโคตร
2. เด็กชายภรันยู  บุญมี
 
1. นายกสิณ  งามสนิท
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
785 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงมาตาณัฎฐากร   มีธนสิงหกุล
2. เด็กหญิงมิรันตี   ชัยสุวรรณ
 
1. นางสุนทราภรณ์  สุขสบาย
2. นางเกษณี  สิมสีดา
 
786 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมี
2. เด็กหญิงอริศา  แวทไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
787 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุญลับ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ช่วงชิง
 
1. นางสาวเตือนใจ  พนาจันทร์
2. นายประยนต์  พันธ์ภูมิ
 
788 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนฤมล  ธงศรี
2. เด็กชายอัครเดช  สิงห์ภูงา
 
1. นายคมกริช  ดีโยธา
2. นายขันทอง  ศาลางาม
 
789 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไพเราะ
2. เด็กหญิงศกุนิชญ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวแพรพิณ  หนองแบก
2. นางพัชรินทร์  ชินรัมย์
 
790 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดพนมวัน 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แสนอินทร์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เจือสุข
 
1. นางสุกัลยาณ์  บัวแก้ว
2. นายอนงค์  เรืองไธสง
 
791 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงเจนอัปสร  ชุบไธสง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทองเลิศ
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง
 
792 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายคุณากร  เอื้อไธสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
2. นายพยุง  โลไธสง
 
793 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายธนพงษ์   เดชรัมย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เพ็งพลา
 
1. นายนิติลักษณ์   เกลียววงศ์
2. นางอรธิดา  วงศ์คติ
 
794 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงวลัญญา  ดาศักดิ์ดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วคุณ
 
1. นายคนองเดช  เบ็ญขุนทศ
2. นางจรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี
 
795 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงศศิพิมล  กมล
2. เด็กชายเจษฎา  ด่านวันดี
 
1. นางทัศนีฺย์  หลักเพ็ชร์
2. นางสาวพิรญาณ์  นาคาธร
 
796 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายกิตตินัย  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายวงศธร  ชินศรี
 
1. นางอนงค์  ลาฮาม
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
797 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วาดทอง
2. นายทินพัฒ  สิทธิ์หา
3. นางสาวเภาพิลาศ  พนมเขต
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
798 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงพรธิดา  มีรัตน์
2. เด็กชายยศนัย  โสดาพิมพ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงสวัสดิ์
 
1. นายประจบ  สีลาสม
2. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
799 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิลาแดง
2. เด็กหญิงเรืองวรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางจิตราพรรณ  อุ่นศิริวงศ์
2. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
 
800 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  กางโงน
2. เด็กชายประสพโชค  ไพทา
3. เด็กหญิงอลิตา  ูธุมา
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
801 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงนภสร  วงศ์เมือง
3. เด็กชายเจตชฎา  เรียบไธสง
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
2. นางสาวสายฝน  ไหมน้อย
 
802 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เฟืองขจร
2. เด็กหญิงนิศากร  บุตรพรม
 
1. นายธนากิจ  กองไธสง
2. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
803 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อุ่นใจดี
2. เด็กหญิงอริสรา  วรรณคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
 
804 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลมณี
2. เด็กชายสุรชาติ  เพียรแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
805 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสาร์เปรีย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาไธสง
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
806 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจุฑามาศ  มณีศรี
2. นายภานุเดช  สิงห์ภูงา
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
807 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายทินวัฒน์  วรเกตุ
2. เด็กชายอดิเรก  โนนตะชัย
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
2. นางชนาธิป  ทองบ่อ
 
808 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายณัฐกิจ  บุญปติ
2. เด็กชายปฏิพล  ฉวีวงศ์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวนิลาวัลย์    แว่นไธสง
 
809 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายธีระภัทร  นังตะลา
2. เด็กชายเจษฎากร  รุ่งคำ
 
1. นางพิสมัย  แหลมทอง
2. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
 
810 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  สีเขียว
2. เด็กชายนที  เหลาทอง
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
811 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายประภัสกร   ชินรัมย์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หลิบแก้ว
 
1. นายวสันต์  นาเจริญ
 
812 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายสมพงษ์  กาติ๊บ
2. เด็กชายสุรชาติ  พาบุ
 
1. นายประจบ  สีลาสม
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
813 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงกนกเปลว  เปิมรัมย์
2. เด็กหญิงนันทิกา  ศาลางาม
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
814 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายกฤษรินทร์  บุญสุข
2. เด็กชายอดิศร  พันธุวรรณ
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
815 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. นายวิญโญ  ว่องไว
2. นายเกียรติพงศ์  เส็งกิ่ง
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางจตุพร   ฉาไธสง
 
816 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หรีกประโคน
2. เด็กชายพิทักษ์  มารศรี
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
817 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. นายกฤษดา  สำราญรมย์
2. เด็กชายพิชญตม์  ดาพัวพันธุ์
 
1. นายศิริชัย  วิชาพล
 
818 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตูบไธสง
2. เด็กชายมนตรี  คงแก้วมณี
 
1. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
819 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พูนยอด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มะลิซ้อน
 
820 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1. เด็กหญิงวรรณพร  พาจำปา
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  พลพันธ์
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  บุญครอบ
2. นายประกาย  หมายเย็นกลาง
 
821 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐนนท์  อิสระวิสุทธิ์
2. เด็กชายยงยุทธ์  เทียมไธสง
 
1. นายทานิน  จันทะขาล
2. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
 
822 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงหัสยา  มายา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธรรมพล
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางระวี  พยุงแสนกุล
 
823 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายพงศกร  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงพรสุดา  เทียนมิ่งมาตย์
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี
 
824 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชินไพร
2. เด็กชายพิชิตชัย  ผางอาษา
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นายกิตติคุณ  รุ่งฟ้า
 
825 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธีรพงศ์  เพ็งแข
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พลมีศักดิ์
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายประจบ  สีลาสม
 
826 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   รัตนวง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   โกสุม
 
1. นายวันชัย  ฉัตรนันทภรณ์
2. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
827 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายอริยะ  กัณทรวิเชียร
2. เด็กชายอริยะชล  แวดไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
828 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาลี
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
829 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายณภัทร  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินสำราญ
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
2. นางสุนันทินี  จันทร์พลงาม
 
830 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงตะวัน  ยอดน้ำคำ
2. เด็กหญิงภาวิดา  จรัญพงษ์
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
831 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายกิตติ   สีสม
2. เด็กชายอานันดา   สะอาดรัมย์
 
1. นายนิติลักษณ์  เกลียววงศ์
2. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
 
832 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ดาดผารัมย์
 
1. นายก้องกังวาน  เพชรงาม
 
833 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวรวิช  จงภิรมพงษ์
2. เด็กชายเรืองยศ  อินทวี
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายประจบ  สีลาสม
 
834 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายอรรตพล  ยังจันทร์อินทร์
2. เด็กชายเทวา  เวียงนนท์
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
835 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงณัชชา  ภูพวก
2. เด็กหญิงวรกมล  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
836 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนภัทร  วรรณพราหมณ์
2. เด็กชายภูวดล  ประทุมแก้ว
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
837 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายตะวัน  ไชยกันหา
2. เด็กชายอดิศร  ธุหา
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
838 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจารุชา  ชีไธสง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เกี่ยไธสง
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวนิลาวัลย์   แว่นไธสง
 
839 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยิงรัมย์
2. เด็กชายวันชัย  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ลาดนาเลา
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
840 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายชโยดม  ไกรจันทร์
2. เด็กชายมินธาดา  มาลี
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
841 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  โชคดี
2. เด็กหญิงอฐิติยา  ตุ้ยตะคุ
 
1. นางวรรณิษา  ไพเราะ
2. นางสุภัสชรี  สีดา
 
842 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กชายณ้ฐดนัย  ก้อนทอง
2. เด็กชายอัศวิน  เพียจันทร์
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
843 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลศิริ  ช่อไธสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แรกไธสง
 
1. นายทานิน  จันทะขาล
2. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
 
844 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงนันทพันธ์  ปะกาเร
2. เด็กหญิงอริสรา   ชื่นตา
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
2. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
845 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สว่างจิตร
2. เด็กชายศักดา  แวทไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
846 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายมรุต  ลาโพธิ์
2. เด็กชายอนันต์  โนเรืองรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายธนากิจ  กองไธสง
 
847 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายกฤตพล  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงอมิตตา  ฉาไธสง
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสาวณัฐวดี  ทรัพย์ธนาศิริ
 
848 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงปานฤดี  สาสีเสาร์
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  ประตา
2. นายอนุวัฒน์  เม็งไธสง
 
849 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  สุดชนะ
2. เด็กหญิงศรุตา  ไหลรินทร์
 
1. นายอดิศักดิ์   จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
850 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยมั่น
 
1. นางสาวปวีณา  หนันดูล
2. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
 
851 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สรรพสอน
2. เด็กหญิงอรยา  แย้มยวน
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
852 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงบุษราคัม  หลักงาม
2. เด็กหญิงลิราวรรณ  ทุมเพียง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ
2. นายกฤษณากรณ์  ยวนยิ่ง
 
853 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แรมสุข
2. เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
 
1. นางนีรนันต์  เย็นรมภ์บวรภัค
 
854 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันทวี
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
855 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทวิทยาคม
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  สนรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สายสกุล
 
856 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วโก่ย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังหมวดมนต์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวบุบผา  ฉาไธสง
 
857 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายจิระพงศ์  จำเริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมล
 
1. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
2. นางสาวพิรญาณ์  นาคาธร
 
858 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงธนัญญา  น้วมสำโรง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วรรณวิจิตร
 
1. นายสมชาย  ไชยทิพย์
2. นางนิยม  ไชยทิพย์
 
859 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายธนเดช  พรุ่งแสง
2. เด็กชายเอกพงษ์  เสนกระจาย
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
860 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุทธิโส
2. เด็กหญิงอารียา  วรรณคำ
 
1. นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์
 
861 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายธีรภัทร  เพียรธัญญการ
2. เด็กชายอันวา  ทบอาจ
 
1. นางอนงค์  ลาฮาม
2. นายสุดเฉลียว  ยืนยั่ง
 
862 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
2. เด็กชายสถาพร  เวียงไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
863 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เฟื่องขจร
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กระจ่างจิต
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายธนากิจ  กองไธสง
 
864 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นายรัตนชัย  วันทรวง
2. นายวทัญญู  คำพะมัย
 
1. นายสมชาย  ไชยทิพย์
2. นางนิยม  ไชยทิพย์
 
865 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงอรฤทัย   หวง
2. เด็กหญิงเสาวภา   สังข์คำ
 
1. นายวสันต์  ลิ้มเจริญ
 
866 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ลาภเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พึ่งกิ่ง
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
2. นางธนัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
867 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  สาดา
2. เด็กชายปฏิพล  จันทะเสน
 
1. นายคมกริช  ฉิมมา
2. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
 
868 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชมชื่น
2. เด็กชายศุภสัณฑ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีโชค
2. นายวุฒิชัย  งามดี
 
869 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายกิตติพล  แพไธสง
2. เด็กชายชวิช  เม็ดไธสง
 
1. นายไพทูล  ศรีนาเรียง
 
870 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนรินทร์
2. เด็กชายไตรภููมิ  วงษ์นอก
 
1. นางสกลพัชร  พัชรบุญที
2. นายมังกร  คำสุวรรณ
 
871 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงทิพยฺสุดา  ประทัศน์
2. เด็กหญิงนถาวรีย์  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์
 
872 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงวรินทร์  ตุใยรัมย์
2. เด็กชายอภิชัย  เจียมทอง
 
1. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
873 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายภานุเดช  นิภารัมย์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  กาศิลป์
 
1. นายสุทัศน์  บุญทาทอง
 
874 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงอรทิตย์  อินไธสง
2. เด็กชายไพรงาม  ใจแสน
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
875 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ชมภูธร
2. เด็กหญิงอริสา  น้อยขุมเหล็ก
 
1. นายภาดล  ทาไธสง
2. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
876 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูมินทร์  ยิงรัมย์
2. เด็กชายเจตนิพนธ์  บุญศักดาพร
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
2. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
 
877 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายจักรกริช  เดือนแจ้งรัมย์
2. เด็กชายศรัณ  สังสีแก้ว
 
1. นายนัตพงษ์  มุ่งดี
 
878 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นิมานะ
2. เด็กหญิงยุภาพร   หาญมาณพ
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางสาวบุบผา   ฉาไธสง
 
879 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม
2. เด็กหญิงสายฝน  เยรัมย์
 
1. นางวรรณิษา  ไพเราะ
2. นางสุภัสชรี  สีดา
 
880 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วจินดา
2. เด็กชายธรรมรัตน์  บุญมี
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
881 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชารัมย์
2. เด็กชายชราธิป  ชะรางรัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางสาวสำเรียน  จินดารอง
 
882 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายธีระพัฒน์  กลิ่นหอมอ่อน
2. เด็กชายอธิราช  ชุ่มเสนา
 
1. นายวิษณุ  ปิ่นรัตนกูล
2. นางสายฝน  พลอาษา
 
883 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงพนิดา  เพชรธรรม
2. เด็กชายยุทธนาวี  สุระศรี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขคำแม
 
884 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูเยี่ยมจิตร
2. เด็กชายภานุพงศ์   ลิอ่อนรัมย์
 
1. นายชุติเทพ   ทองเรือง
 
885 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ่งเสมอ
2. เด็กชายสุริยา  อารมณ์สมศักดิ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  แสนจันทร์
2. นางกัญธิมา  รินไธสง
 
886 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เนียมศรี
2. เด็กหญิงอนิตา  วิชาดี
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีโชค
2. นายวุฒิชัย  งามดี
 
887 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กหญิงธัญลักษ์  โสภาศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  ปรีการ
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีประดู่
2. นายวีระเดช  มูลจันทา
 
888 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ประสมทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
889 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชนิกานต์  นาศพัฒน์
2. เด็กชายธนาภรณ์   หมายใจชู
 
1. นายสุขสันต์   ขำคมเขตต์
2. นายสมชาย   เพ็งกาล
 
890 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกุลธิดา พิมวัน  พิมวัน
2. เด็กชายธนพล   เหรียญสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทนี   ไชยเกตุ
2. นางสาววรรณ์ศิริ   ศรีเตชะ
 
891 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปราบภัย
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  สีทอนเหลา
 
1. นายกสิณ  งามสนิท
2. นางสาวชัชณิตย์  ชูทรัพย์
 
892 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เลิศไธสง
2. เด็กชายพีรยุทธ์  จิรโรจนทิพย์
 
1. นายกรวิก  วรรณวิจิตร
2. นายวิชัย  ภัทรกนก
 
893 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ยินดี
2. เด็กชายศุภากร  แพงไธสง
 
1. นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
 
894 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายปริญญา  ชารัมย์
2. เด็กชายวิศรุต  ทองคำ
 
1. นายคมกริช  ฉิมมา
2. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
 
895 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงวรนุช  แหวนหล่อ
2. เด็กชายอาชวินทร์  ฉิมไธสง
 
1. นายพิสิฐ  บุญมี
2. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
896 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนวัดพนมวัน 1. เด็กหญิงลลิดา  อุยบอล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ลาธิ
 
1. นายอนงค์  เรืองไธสง
2. นางสาวจิรัชยา  นพไธสง
 
897 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายธวัชชัย  สุทธิชาติ
2. เด็กชายภูริเดช  ประจวบสุข
 
1. นายทรงวุฒิ  บุญกอง
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
 
898 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 1. เด็กชายคิดชัย  เครือวัลย์
2. เด็กชายศุภชัย  เสาไธสง
 
1. นายภูวดล  จำปาศรี
2. นายศิริชัย  จันทร์ศรี
 
899 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายชินราช  กลีบจำปี
2. เด็กชายสุริโย  สิงหรัตน์
 
1. นางวิรดา  สืบสิงห์
2. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
900 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก    
901 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายสุทัศน์  เพ็งพินิจ
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิ์วัง
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
902 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ฮวดศรี
2. เด็กหญิงมนทิรา  ศรีตะวัน
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
2. นางสาวสายฝน  ไหมน้อย
 
903 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณแสน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนาแน่น
 
1. นายเอนก  ชาวไธสง
2. นางสาวมัตทิตา  เหยียดรัมย์
 
904 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายจุรินทร์  มูสมัน
2. นายณรงค์วิทย์  เทียมทะนงค์
 
1. นายไพทูล  ศรีนาเรียง
 
905 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กชายวิฑูรย์  ชิณศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  อินทรนัง
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
906 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  สายยืน
2. เด็กหญิงสิริบุญ  จันทร์น้อย
 
1. นายกสิณ  งามสนิท
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
907 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูพวก
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อาษานอก
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นายเนตรนภา  วินไธสง
 
908 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายตะวัน  เพ็งแข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายศิริชัย  จันทะขาล
 
909 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์กิ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  จินทสุทธ์
 
1. นายจักรพงษ์  พรมมาก
 
910 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  บับภาวันดี
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ตา
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
2. นางรัชดา  สีทา
 
911 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดพนมวัน 1. เด็กชายนิรพนธ์  แผ้วไธสง
2. เด็กชายรามิล  พลไธสง
 
1. นายชุมพร  บุญภา
2. นางสุกัลยาณ์  บัวแก้ว
 
912 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เร่งประพันธ์
2. เด็กชายไกรศรี  ช่องป่า
 
1. นายสุรศักดิ์  อุ่นมาร
2. นายชูศิลป์  ทองบ่อ
 
913 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พัจนา
2. เด็กหญิงพิราอร  เขตต์สิงห์
 
1. นายมกรพงศ์  ภูนพผา
2. นางสาวกัญนิตาดา  แก่นดี
 
914 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เส็งกิ่ง
2. เด็กชายวีรเดช  คำคูณเมือง
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นางนงคราญ  แสนลี
 
915 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงชนิดา  หนึ่งคำมี
2. เด็กหญิงภัทิรา  มั่นจิตร
 
1. นายทานิน  จันทะขาล
2. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
 
916 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กชายพันธวัช  จันสมโรง
2. เด็กชายเพชรรัตน์  สอนไธสง
 
1. นางชนากานต์  ประเสริฐ
2. นายมนตรี  ประเสริฐ
 
917 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงภัทรมน  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตะคอนรัมย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
2. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
918 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยำรัมย์
2. เด็กชายทรงพล  บัวทอง
 
1. นายเอนก  ชาวไธสง
2. นางสาวมัตทิตา  เหยียดรัมย์
 
919 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชัยธวัช  ประจวบสุข
2. เด็กชายปริญญา  สมสกุล
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
2. นางสาวสายฝน  ไหมน้อย
 
920 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายธีรภัทร  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สิ่วไธสง
3. เด็กชายอิทธิ  บุญประเสริฐ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี
 
921 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  บุญยืด
2. เด็กชายพงศกร  ฉิมรัมย์
3. เด็กชายเอกพล  จูไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์   จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
922 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทีไธสง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภูมิชัย
3. เด็กชายอภิรักษ์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวพิศมัย  นกไธสง
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เจริญศิริ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เวียงนนท์
3. เด็กชายภูชิต  สุขจิตต์
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
2. นายสมหมาย  มะโนราช
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวทไธสง
2. เด็กหญิงนฤตยา  พัฒนาแสง
3. เด็กหญิงศิรินธร  ปุราชะโก
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายพงษ์ภัค  สาตรา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประพฤตินอก
3. เด็กชายสุเมธ  มีพิษ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตสิทธิ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญตา
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  อังกุระศรี
 
1. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
2. นางทิวาพร  โจมรัมย์
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนากร  กล้วยภักดี
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ทองแท้
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แสงคำ
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายธนศักดิ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายปราโมทย์  ชารัมย์
3. เด็กชายอาชานนท์  เสาวกูล
 
1. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใสรัมย์
2. เด็กชายภูวดล  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สู้รักรัมย์
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระทอง 1. เด็กชายนิรชน  ปานไธสง
2. เด็กชายสมเกียรติ  ประธาน
 
1. นายสมลักษณ์  ทองด้วง
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกรีรพร  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงกัณฑณัฐ  ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงลักษณาวดี  สร้อยแสง
 
1. นายลำปาง  หลักเพ็ชร์
2. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลณิชา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญสุข
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ยามดี
 
1. นายชาญยุทธ  งามสะพรั่ง
2. นางจันทร์ทิพย์  สิริบวรพงศา
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กชายมนูญ  ชำนาญสิงห์
2. เด็กชายวีรภัทร  สวัสดี
3. เด็กชายอมรเทพ  คล้ายแสงฤกษ์
 
1. นายพิสิษฐ์  วิชา
2. นายบรรเทิง  อารีย์กุล
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายธนากร  โฉมไธสง
2. เด็กชายสรวิศ  แอมไธสง
3. เด็กชายเอกพจน์  หาญเสมอ
 
1. นายสิทธิชัย  ชุบไธสง
2. นายปฐมพงษ์  อรุณโรจน์
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา  ยอดพันธ์
3. เด็กชายวรชัย  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายทินกร  จ่าภา
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงญาณิศา  สังห์ขรณ์
2. เด็กหญิงบุญมา  ตามสีรัมย์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ยิ่งดี
 
1. นายนิรุทธ์  เส็งนา
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงปณิดา  นามวงศา
2. เด็กหญิงสิริณัฐดา  โพธิขำ
3. เด็กชายอนุชิต  เตรียมทอง
 
1. นายภูบดินทร์  โพธิขำ
2. นางสาวนัตยา  มะไลไธสง
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขแย้ม
2. เด็กหญิงพรธิดา  สามนคร
 
1. นางสาวปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใหญ่รัมย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลึกรุ่งโรจน์
3. เด็กชายปิยดนัย  โครงกลาง
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
2. นายสามารถ  ชาติประเสริฐ
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   จริงไธสง
2. เด็กหญิงวารีลักษณ์    โทไธสง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ฉาไธสง
 
1. นางศรีวภา  หลวงสนาม
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงปานปรีญา  ปักการะนา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สวาสดิ์โสม
3. เด็กหญิงวรรณภา  เอี้ยงไธสง
 
1. นางอรดี  ล้วนกล้า
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายปัณณธร   แดดลมรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล  คำหมื่น
3. เด็กชายอติชัย  สมุติรัมย์
 
1. นายปัญญา  เรียมไธสง
2. นายเสถียร  ปาปาะไพ
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชุมชาติ
2. เด็กหญิงปาหนัน  สืบเทพ
3. เด็กชายสุธรรม  ศรีสุทโธ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายประกิต  ปุยะติ
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐชัย  ชมพู
2. เด็กชายถิรเดช  สุขจิต
3. เด็กชายภูมิภักดิ์  กลางสวัสดิ์
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายคำภี  โฉมสุข
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายจักรธร  ทองใส
2. เด็กหญิงจิรัสยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงดลยา  ศรีโยธา
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางกัลยาณี  สุดประโคน
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายนิธิกร  โครวัตร
2. เด็กชายภูธเนศ  จันทอง
3. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
2. นายทินกร  จ่าภา
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายคเชนทร์  บุญมา
2. เด็กชายวรวุฒิ  เส้นตรง
3. เด็กชายวิเศษ  เอกสิงห์
 
1. นายชาญยุทธ  งามสะพรั่ง
2. นายสุวิชา  นิลแก้ว
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญช่วย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ดงรีรัมย์
3. เด็กชายวิรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายพรศักดิ์  หาญประโคน
2. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายฆเนศ  สุระถาวร
2. เด็กชายฐิติกร  อินขอ
3. เด็กชายมนัสนันท์  หลักหนองบัว
 
1. นางเนตรนภา  พิทยานันท์
2. นางชนาธิป  ทองบ่อ
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจิตกร  ผดุงพล
2. เด็กหญิงปณิดา  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงวารุณี  หีบไธสง
 
1. นางบุบผา  ฉาไธสง
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  โคตะนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาเกิด
3. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์สมบัติ
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กุลวงค์
2. เด็กชายธนเกียรติ  ดาวเรรัมย์
3. เด็กชายสิทธิพล  เพ็งกลาง
 
1. นายณัฒิวุฒิ  อรุณโรจน์
2. นายเชื้อ  งันเกาะ
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายพลภัทร  ฝ่ายพรม
2. เด็กชายพุฒินาท  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีชัยโย
 
1. นางสำรวย  มูลป้อม
2. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงกฤติญาพร  เจือไธสง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นามมูล
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองจิตร
 
1. นายภูบดินทร์  โพธิขำ
2. นางสวาง  บุญมี
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติมา  ยังรัมย์
2. เด็กหญิงวิภา  ผลมีศักดิ์
3. เด็กหญิงอิสริยา  ยอนรัมย์
 
1. นางวนิดา  ทองหล่อ
2. นายประมูล  ศิริเวช
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ผลยะลาภ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ขาดรัมย์
3. เด็กชายอานนท์  รอบคอบ
 
1. นายจำนง  สุขโน
2. นางระพีพรรณ  นานรัมย์
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงศุภดา  เยรัมย์
3. เด็กหญิงสวรรยา  ดัดตนรัมย์
 
1. นางวิรดา  สืบสิงห์
2. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายพลพล  เวลาเกิด
2. เด็กชายวีรภัทร   ขวัญใจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศล้ำ
 
1. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กระแสโสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  เจริญศิริ
3. เด็กชายอนุรักษ์  วาโยวิเศษ
 
1. นายณัฐพงศ์  โมกศรี
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายณัฐพล  แพงคำฮัก
2. เด็กชายลัทธพล  วงษ์แก้ว
3. เด็กชายเดชดนัย  ทองดีนอก
 
1. นายเสถียร  ปาปาะไพ
2. นายปัญญา  เรียมไธสง
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือคำ
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สัตถาผล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยาวรัมย์
 
1. นายวิรัตน์  ทับทิมหิน
2. นายคมกริช  ดีโยธา
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นามบุญตา
3. เด็กชายสุรชัย  ประโคทานัง
 
1. นายสิทธิชัย  ชุบไธสง
2. นายสุดสาคร  กัณหา
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายภูมินทร์  ปราโสรักษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโสรักษ์
3. เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
 
1. นายถนอม  บุญโพธิ์
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายทักษิณ  เพียรคำ
2. เด็กชายธนาธิป  เหยียดรัมย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วโพนงาม
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายสุทธินันท์  นาศพัฒน์
 
1. นางสาวสุปรียา  นามวงศรี
2. นางสาวฐิติชญา  อินทรมณี
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายสุุรศักดิ์  เรืองไพศาล
2. เด็กชายอดิศัย  เดชกุลรัมย์
3. เด็กชายเจษฎา  คงรีรัมย์
 
1. นายทองพูน  บุษบงค์
2. นางสาวศิริพร  โสภณ
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมพ์วัน
2. เด็กชายวีรพล  ศรีสง่า
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   หอมหวล
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
2. นายบุญตา   ตีประเคน
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเกษร
2. เด็กชายพีรพล  บุพศิริ
3. เด็กชายศรายุทธ  เจริญศิริ
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายคำภี  โฉมสุข
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกุลธรา  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงบุษยากร  ตุพิมาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
 
1. นางรัชนี  วาระรัมย์
2. นายสามารถ  หาจันทร์
3. นางสำรวย  มูลป้อม
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ใจหาญ
2. เด็กหญิงปิยดา  ณรงค์ศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สวามิชัย
4. เด็กหญิงสิริยากร  ชำนิกล้า
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวไร่
6. เด็กหญิงอาทิตตยา  เรียนไธสง
 
1. นางสำเริง  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ปรเมษฐ์
3. นายบุญเหลือ  จันทร์ภิรมย์
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกาณจนี  ทองพเนา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัดไธสง
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ฉอุ่มผล
4. เด็กหญิงปรียานุช  รักศรี
5. เด็กหญิงพณิชา  พรหล่อ
6. เด็กชายสิทธิพล   ราชโพธิ์ศรี
 
1. นายสุรีพงศ์  กาศไธสง
2. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
3. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ขวัญทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร   ตีระบาล
3. เด็กหญิงรจนา   พนมใหญ่
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  อิสลัยยะ
5. เด็กหญิงอรรวินท์   จันดาศร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ   พุ่มยิ้ม
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
2. นางวัชราภรณ์   แซ่บ่วง
3. นางเกษณี  สิมสีดา
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โมกไธสง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พละสุ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้างนานอก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีแพ่ง
5. เด็กหญิงอรพิน  โอดเบี้ย
6. เด็กหญิงอรัญญา  หลุนบูชา
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  ขุนสงคราม
2. นางสุทันต์  จันภักดี
3. นายสมพงษ์  หมวกไธสง
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พัดไธสง
2. เด็กหญิงชญานี  ดวงเพชรแสง
3. เด็กหญิงดรุณี  อินทร์หนู
4. เด็กหญิงศิขรินธาร  สุดเพราะ
5. เด็กหญิงหฤทัย  วารี
6. เด็กหญิงอาภาภรณ์  บำเพ็ญศิลป์
 
1. นางทองสี  ภูบาลชื่น
2. นางคำพัน  บุตรไธสง
3. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  ติดตารัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ใสรัมย์
3. เด็กหญิงปรียากร  ตั้งไว้รัมย์
4. เด็กหญิงปิยพร  กรจินดา
5. เด็กหญิงวรรณิกา  แดงชำรัมย์
6. เด็กหญิงวรัชพร  ตั้งไว้รัมย์
 
1. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
2. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
3. นางสะอาด  โภคาพานิชย์
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงชาริณา  สูงรัง
2. เด็กหญิงนวนันท์  รัตนพิบูลย์
3. เด็กหญิงนิชนันท์  มะลิสอน
4. เด็กชายวัฒนา  แกชวดดง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันวิเศษ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  มั่นเหมาะ
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
2. นางสาวอุไรวรรณ  นางรัมย์
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริสุข
2. เด็กหญิงณัฐฐา  ชอนขุนทด
3. เด็กหญิงนภนารา  ปิยะไพร
4. เด็กหญิงนิชาวดี  ทองคำสาร
5. เด็กหญิงภูมรี  ศิริสุข
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริสุข
 
1. นางสุนีย์  สมอหอม
2. นางสาวรจนา  ราสระคู
3. นายเจียมจิตร  จันทะมณี
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตราพัด
2. เด็กหญิงกินทรา  อินรัมย์
3. เด็กหญิงตะวันรัตน์  ยิงรัมย์
4. เด็กหญิงนลินี  ยิงรัมย์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิงรัมย์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ชัยเศรษฐี
 
1. นางทัตติกา  จำปาศรี
2. นางทิวาพร  โจมรัมย์
3. นางอนงค์  จันทร์คง
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เปรมไธสง
2. เด็กหญิงฉัตรระวี  วัฒนานุสิทธิ์
3. เด็กชายธราธิปกรณ์  อุสันสา
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนนิคม
5. เด็กหญิงวิชญาพร  ยามดี
6. เด็กหญิงสิริกร  โค้งอาภาส
 
1. นายเกรียงสิงห์  มิไธสง
2. นายกิตติพงษ์  พรฆังทรัพย์ทวี
3. นายทศพล  โพธิขำ
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปุริโส
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พาบุ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงศักดิ์บรรณ์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงสุวิมล  สุดทอง
6. เด็กหญิงอริญา  หาญศึก
 
1. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์
2. นางชนิดาภา  ศรีละพันธ์
3. นางกชภร  แผ่นสุวรรณ
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สกุลหล้า
2. เด็กหญิงพัชรา  สีบานเย็น
3. เด็กหญิงวรรณภาพร  พลงิ้ว
4. เด็กหญิงอนงนาต  พลนอก
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สมอนา
6. เด็กหญิงเสาวภา  โมกไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นางมยุรี  รองทุ่ง
3. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. นางสาวจิตติพร  ฉิมนอก
2. นางสาวปิยธิดา  กุลอุปฮาด
3. นายมินทดา  สร้างไธสง
4. นายสรวิชญ์  คุ้มครอง
5. นางสาวสิริวิมล  แพงไธสง
6. เด็กหญิงสุธิชา  สงวน
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางบุญเพ็ง  อังคะ
3. นางนภัสสร  เทียมไธสง
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติพร  สาคะวัตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ผิวไธสง
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทรังษี
4. เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรการ
5. เด็กชายอนุชิต  พลอยไธสง
6. เด็กหญิงอารีญา  อาษานอก
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  ขุนสงคราม
2. นางสมใจ  กองชะนะ
3. นางพรรณี  ทบลม
 
984 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันโท
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ธรรมมา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันงาม
4. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์วิลัยทอง
5. เด็กหญิงอวัสดา  สละเต็ม
6. เด็กหญิงแพรนวล  ชารัมย์
 
1. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ์
3. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงกังสุดา  ทำนานอก
2. เด็กหญิงนิตยา  ศิริสาขา
3. เด็กหญิงนุชจิรา  ยานรัมย์
4. เด็กหญิงสุวารี  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงสโรชา  หมื่นหน้า
6. เด็กหญิงอรจิรา  พะนิดรัมย์
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
2. นางสาวหนึ่งนุช  เต็นตารัมย์
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุติมา  ภาโนมัย
2. เด็กหญิงญาดา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงนิรมล  สุขดี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวดอน
5. เด็กหญิงสุนันทา  ชัญถาวร
6. เด็กหญิงอภิญญา  แขวรัมย์
 
1. นางสาวมาลัยทอง  ตอรัมย์
2. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
3. นางประนอม  ทมโคตร
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงพจนา  แก่นรัมย์
2. เด็กหญิงพุฒิตา  มะลัยศรี
3. เด็กหญิงวรัญญา   บุญปอง
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นางสาววาสนา  มะลัยสิทธิ์
 
988 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สมบัติ
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองกาล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ทบเนตร
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางอนงค์  ลาฮาม
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมะณี
2. เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์
3. เด็กหญิงมาริสา  พรจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  นาเจริญ
2. นายทวีศักดิื  เดชเอี่ยม
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พะสีรัมย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  รดยัง
3. เด็กหญิงเขมิกา  จินดาศรี
 
1. นางสมใจ  มะลิงาม
2. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
 
991 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทองภูธรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  สุดแสน
3. เด็กหญิงศจิษฐา  แก้วศรี
 
1. นางดวงใจ  พานิคม
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ปาปะขัง
2. เด็กชายปุญยวัจน์  ทนุวรรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เย็นรัมย์
 
1. นางสุรัส  ภู่วงษา
2. นายบัญญัติ  ชารัมย์
 
993 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคำสาร
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจคิดการ
3. เด็กหญิงอริยา  ศิริสุข
 
1. นางธีรัตต์  ศรีจันทร์เหนือ
2. นางเจียมจิตร  จันทะมณี
 
994 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กิจการ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  คื่นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ยืนยง
 
1. นายชาญศักดิ์  สุขศรี
2. นายอัมพร  โพธิชัย
 
995 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงคริษฐา   ศรีมา
2. เด็กหญิงรักษิณา    แจ่มประโคน
3. เด็กหญิงวิภาวี   บุญไธสง
 
1. นางประทีป  เสรีเรืองยุทธ
2. นางพรนิภา  นาเมือง
 
996 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงปวีณา  เทียมทะนงค์
2. เด็กหญิงศรันย์พร  ศรีบรรเทา
3. เด็กหญิงสาวิณี  โมกไธสง
 
1. นางสุมาลี  รักสมบัติ
 
997 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  นราเทียม
2. เด็กหญิงปรายฝน  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ทัศบุตร
 
1. นางสาวสำเรียน  จินดารอง
2. นายปรมัตถ์  ชัยมนตรี
 
998 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงมัญชุสา  ชาวประทุม
3. เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์
 
1. นายฉัตรชัย  ประเสริฐศรีสกุณ
2. นางจุฑารัตน์  กอนไธสง
 
999 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชีวาจร
2. เด็กหญิงศศิธร   ทองทาบ
3. เด็กหญิงอรปภา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเกษณี  มณีทูล
2. นางสาวคณัสนันท์  คงทรัพย์
 
1000 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  โยโพธิ์
2. เด็กหญิงจิรธิดา  ดวงประไพ
3. เด็กหญิงอริสรา  เจียวรัมย์
 
1. นางระเบียบ  เจริญวนวิจิตร
2. นางธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง
 
1001 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาววรัญญา  ทองงาม
 
1002 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  คงแสนแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เต่าไธสง
3. เด็กหญิงวัลลภา  กลมไธสง
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
1003 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธันวารัตน์   ผลบูรณ์
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์   คำวิจิตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญเอื้อ
 
1. นางนงลักษณ์   วงศ์ณะรัตน์
2. นางเกษณี  สิมสีดา
 
1004 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศศิมา  ศิลปการ
2. เด็กชายศิรายุ  เกษกำธร
3. เด็กชายอิศรา  สิ่วไธสง
 
1. นางสาวประภัสสร  หยาดไธสง
2. นางสาวปิติพร  ธรรมวิชา
 
1005 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 1. เด็กหญิงญาณีเกษม  ศรีพุทธิรัตน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  อัศววารี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงพระ
 
1. นางราตรี  ประกอบมี
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายดุลยธร  จันทะวงษา
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  ปัดถาติ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทบแก้ว
 
1. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ
2. นางอรุณรัตน์  ประนามะกา
 
1007 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงกชกร  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เนียนไธสง
3. เด็กหญิงภัทรมน  เกื้อทาน
 
1. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
2. นายวันชัย  ปิ่นสกุล
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ปาปะเก
2. เด็กชายธวัชชัย  ชำนานสิงห์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สวามิชัย
 
1. นางสุนิทรา  ลิไธสง
2. นางละไม  คำพิลา
 
1009 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงสลินดา  บัวเจริญ
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  สาลีสีดา
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  ล้านสงวน
 
1. นางสาวสุกัณญวภัค  บัวเรียน
2. นางอรทัย  คุณแสน
 
1010 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รุ่งเป้า
2. เด็กชายปัณณรุจน์  ปิติประวัติพงษ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  สวัสดิ์ไธสง
 
1. นายเกรียงสิงห์  มิไธสง
2. นายกิตติพงษ์  พรฆังทรัพย์ทวี
 
1011 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงธิวา  คำป้อง
2. เด็กหญิงนริศรา  จินดารอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  กระแสโสม
 
1. นางอัมพร  ชะรุมรัมย์
2. นางสาวจีรนันท์  ละอองทอง
 
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองด้วง
2. เด็กหญิงพิมพัชชา  พุงไธสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  แตงชุ่ม
 
1. นายหัสดิน  เป็นนวล
2. นางพรรณี  ทบลม
 
1013 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  อินทร์ใหม่
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ฉลาดดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หงษ์หาร
 
1. นางฉัฐกานต์  ศรีมหาพรม
 
1014 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1. เด็กหญิงชมพู่  กริมรัมย์
2. เด็กหญิงบุษยามล  ศรีจันทา
3. เด็กชายปรเมษ  พนมใหญ่
 
1. นายภาณุวัฒน์  เยรัมย์
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อาจสังข์
2. เด็กชายชัยณรงค์  เสงี่ยมทรัพย์
3. เด็กชายวิกัยพัฒน์  ศรีษาคำ
 
1. นายทินกร  จ่าภา
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1. เด็กหญิงจันจิรา  เสน่หา
2. เด็กหญิงนัชชา   สีทาสี
3. เด็กหญิงสรวรรณ  สุทโธ
 
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายดิศรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  มาลาไธสง
3. เด็กชายศุภสันต์  โชติช่วงทวีทรัพย์
 
1. นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์
2. นายพรพงษ์  ดูยอดรัมย์
 
1018 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงจินตพร  เหลาโล๊ะ
2. เด็กชายชุติมน  ศรีสุข
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  ระยาย้อย
 
1. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
2. นายเทพพร  ณรงค์ศักดิ์
 
1019 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงวรัชยา  เลพล
2. เด็กชายวิระกร  นาคูณ
3. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  เลื่อนลอย
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
2. นางอิสรา  วิชิตพันธ์
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์สถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยะจันทร์
3. เด็กหญิงอดิศา  พรมกิจ
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นายศรีวิไล  กิจไธสง
 
1021 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายพัชรพล  เดิมทำรัมย์
2. เด็กชายพีรภาส  สามารถ
3. เด็กหญิงมันทิรา  ดีจริง
 
1. นายฐากร  วุฒิจิรกุล
2. นางสาวสุกัญญา  จันนวล
 
1022 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  ก๊กรัมย์
 
1. นางเนตรนภา  พิทยานันท์
2. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายทัศนัย  ผลไธสง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วิจิตรศรี
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  มาบัว
 
1. นายหัสดิน  เป็นนวล
2. นางพรรณี  ทบลม
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิพัฒน์พิศาลกุล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญแจก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวพัชรี  เชวรัมย์
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยเขต
2. เด็กหญิงฐานมาศ  ศรีสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันโท
 
1. นายประจบ  สีลาสม
2. นางสาวพรสุดา  อาษากิจ
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันไธสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วนอก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เศษมาก
 
1. นางสุรัตน์  ภาษี
2. นางเกษณี  สีผาย
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงรัชนี  สวนไธสง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองมี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  รวมธรรม
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นางสุรภี  คำตา
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  ดีรื่นรัมย์
2. เด็กหญิงถิรดา  จันถาวร
3. เด็กหญิงนุศรา  จะริบรัมย์
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 1. เด็กหญิงธันญารัตน์  ภูมิถิ่นเหว่อ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  อินพิทักษ์
 
1. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
2. นางนงลักษณ์  พวงเดชานนท์
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กชายณรงศักดิ์  สีพิมพ์ออ
2. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์ไธสง
3. เด็กหญิงศุภนิภา  แรมไธสง
 
1. นางสาววรรณ์นิษา  อ่อนท่าลาด
2. นางสาวหนึ่งนุช  เต็นตารัมย์
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายกฤตเมธ  วันคำ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันนวล
3. เด็กชายวรายุส  ตาลไธสง
 
1. นางปดิวรดา  ยอดเจริญ
2. นางหอมจันทร์  ทองสุข
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงปวีณา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
2. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจตุพร  เชนรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  การรัมย์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ดัดถุยวัตร์
 
1. นางวนิดา  ดาริกาภา
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวณัฐกุล  เอี่ยมกลาง
2. นางสาวธัญจิรเมธ  รัตนา
3. นางสาวสิริลักษณ์  ชุมสิทธิ์
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นายศราวุธ  พรนิคม
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสังข์
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ปัญญาไว
3. เด็กชายพิชิต  ทองมี
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชสีมา
3. นางสาวอรทัย  ศิริรางค์กูร
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางอาภาวรรณ  หนูนา
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวณัฐนิชา  กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  รสไธสง
3. นางสาวอารียา  ศรีมหาพรม
 
1. นางนิยม  ไชยทิพย์
2. นายสมชาย  ไชยทิพย์
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัจน์  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กชายนาวิน  เดชารัมย์
3. เด็กชายสหรัถ  บุษบงค์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
2. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นันตะบุตร
2. เด็กหญิงชนาภา  แก้วโสภา
3. เด็กชายวันชัย  วิเศษสัตย์
 
1. นายปัญณวิชญ์  บุญหลัง
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เฌอรัมย์
2. เด็กหญิงภาวิณี  วิมาลรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทนุ่น
 
1. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กชายรุ่งอรุณ์  ชินรัมย์
2. เด็กชายศุภกรณ์  คำศิลา
3. เด็กชายสงกรานต์  สืบเพ็ง
 
1. นายํํธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไวยะสุขศรี
3. เด็กหญิงโศภิษฐ์  เลิศสงคราม
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
2. นายวินัย  จอดนอก
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ดาบรัมย์
2. เด็กชายบุญชนะ  ลิอ่อนรัมย์
3. เด็กชายสันติภาพ  นาทิพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
2. เด็กหญิงอนัญญา  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงพรมนัส  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงวัลภา  ศรีลาเลิศ
 
1. นางสาวหนึ่งนุช  เต็นตารัมย์
2. นางสาววรรณ์นิษา  อ่อนท่าลาด
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
3. เด็กหญิงภัทรวีร์กานต์  นาดี
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงชลธร  เชียดรัมย์
2. เด็กหญิงวรนุช  นาคกลาง
3. เด็กหญิงอรอุมา  กัญญาบุญ
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นายวิญญูชัย  วรสีหะ
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  บุญสูงเนิน
2. เด็กชายศศิชา  สุระถาวร
3. เด็กหญิงแพรพิไล  มาลี
 
1. นางอรดี  ล้วนกล้า
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กิจการ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  คืนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ยืนยิ่ง
 
1. นางอุษณี  มากพูน
2. นางสุฌานี  แผลงประพันธ์
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงนิลปัทม์  นามไพร
3. เด็กหญิงอาริยา  อุดมทรัพย์
 
1. นางมัตติกา  ฤทธี
2. นางสาวจีรนันท์    แสนจันทร์
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายธีรภัทร์  แคนอินทร์
2. เด็กชายประกฤษดิ์  บูดสีสาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  ตีเหลา
 
1. นางบุญมี  ทาไธสง
2. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณิศวรา  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิลดา  ทองนอก
3. เด็กหญิงโยษิตา  พุทไธสง
 
1. นางอนงค์  ลาฮาม
2. นางอุบล  ประดับโชติ
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงถลัชนันท์  คำมาพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  กอมณี
3. เด็กหญิงโยษิตา  โสภา
 
1. นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ์
2. นางสาวสมบัติ  แอบไธสง
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงดาริน  กรมไธสง
2. เด็กหญิงรัญญา  เกษไธสง
3. เด็กหญิงศิญาภรณ์  ขุนทอง
 
1. นางอัฐธยาน์  พิพัฒน์ไกรกูร
2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินสำราญ
2. เด็กหญิงวรัลยา  ทะยารัมย์
3. เด็กหญิงอิฐธิดา  แสนกล้า
 
1. นางรำไพ  สมวงษ์
2. นางปวีณา  ประวรรณรัมย์
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงชิตาภา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงดาวมณี  วังคีรี
3. เด็กหญิงนันทพร  พลรัมย์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ   ไพรสินธุ์
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ตามสีรัมย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เฉลิมพาล
 
1. นางจินตนา  สารชาติ
2. นางประจวบ  นพไธสง
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ตะยุนรัมย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ตะยอด
 
1. นางบุญญานี  หุ้มไธสง
2. นางสาวรัตนา  สุดชนะ
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนดี
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงสุนิตา  คงเพ็ชร
 
1. นายอภิชาติ  ธนชาติสมบัติ
2. นางอนิศา  กระแสโสม
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  สวยูป
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเมธาวี  แดนราชรัมย์
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางจุฬาพร  คำพิมูล
 
1061 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงฟ้าสิริ  ปิติทะโน
2. เด็กหญิงวิชุลดา  ทองสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีล้อม
 
1. นางธัญชนก  สิทธนะ
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
1062 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ล่าน้อย
2. นางสาวศรีสุดา  พร้อมไธสง
3. นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมศรี
 
1. นางสมใจ  กองชะนะ
2. นางพรนิติมา  มิสา
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงกันติยา  โตนพรมรัมย์
3. เด็กหญิงศศิธร  ป้องไธสง
 
1. นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง
2. นางสิริวิมล  เจริญนาม
 
1064 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงชลลดา  ศรีนวลสลุง
2. เด็กหญิงลักษิกา  ที่รักษ์
3. เด็กหญิงศิริกุล  หลาบคำ
 
1. นางสาวสุมาลี  เจียมจิตร
2. นายสุรินทร์  พรหมทา
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สังสี
2. เด็กหญิงปรางศิริ  วรรณกิจ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลทา
 
1. นางประจวบ  นพไธสง
2. นางรัตนา  สุขโน
 
1066 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงนัยนา  คำใบ
2. เด็กหญิงน้ำรินทร์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  นิลงาม
 
1. นางสาววารุณี  นิลงาม
2. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
1067 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงมัลลิษา  สีไธสง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเสริืฐศรี
3. เด็กหญิงเมธปิยา  ยอดมงคุล
 
1. นางอัฐธยาน์  พิพัฒน์ไกรกูร
2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  จันทบุรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  นวลศรี
3. เด็กหญิงวรนุช  เตยไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ  เสาร์สิงห์
 
1069 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงจิตภัทร  อุรัมย์
2. เด็กหญิงมณีทรัพย์  สาขา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หารวิเศษ
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นายวิญญูชัย  วรสีหะ
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงอรลดา  นุ่มแน่น
 
1. นางสาวจีรนันท์    แสนจันทร์
2. นางมัตติกา  ฤทธี
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจิรัสยา  แช่มรัมย์
2. เด็กหญิงฉันทนา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สวยรูป
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  โสภณ
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายธนรัตน์  ยามดี
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  เอียการนา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  กิ่งคำ
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์อำมาตย์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  นามาก
3. เด็กหญิงศิริวิภา  โสรธร
 
1. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์
2. นางวัชรี  คณะมะ
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.01 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุดทะปา
2. เด็กหญิงศิริณภาภรณ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงอรสา  แสงงาม
 
1. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
2. นางสมจิต  แสงสว่าง
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงชนาพร  เหมือนสิงห์
2. เด็กหญิงนิตยา  ยิงไม้ชม
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนมณี
2. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉำ่สันเทียะ
2. เด็กหญิงปัญฑมานันท์  คำบุญตี
3. เด็กหญิงวิภาวิณี  ชอนไธสง
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายวีระวัฒน์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงปภาวี  คูณขุนทด
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงณัฐพร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สีชาดา
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  สืบเพ็ง
 
1. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ปัดสำราญ
2. เด็กหญิงสรัญญา   อังกูรภัทร์
3. เด็กหญิงสริญญา  อังกูรภัทร์
 
1. นางปรียาภรณ์  ลือนาม
2. นางวันวิสาข์   แก้วจุมพล
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  มนัสศิลา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แสนนอก
3. เด็กชายเจษฎา  นมัสศิลา
 
1. นางทองสี  ภูบาลชื่น
2. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระทองปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวังดี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ดอกขาวรัมย์
 
1. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
2. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จูงงาม
2. เด็กชายปารเมศ  ยั่งยืน
3. เด็กชายอภิรักษ์  โจทย์รัมย์
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางเยาวภา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงชนากร   ชามนตรี
2. เด็กหญิงนฤมล  เครือจันทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิงรัมย์
 
1. นางทัตติกา  จำปาศรี
2. นางอนงค์  จันทร์คง
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายประพันธ์  บุญบก
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ปั้นงาม
3. เด็กหญิงอรัญญาพร  แสงสุริยา
 
1. นายจงกรณ์  สุทธสนธิ์
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจีรพงษ์  แก่นใส
2. เด็กชายชนินทร์  เลิงไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาลา
 
1. นางศรีวภา  หลวงสนาม
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงจิราพร  ภาวิรัมย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนสมจิตร
 
1. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  พรหมบุตร
2. เด็กชายกุลธร  จันถาวร
3. เด็กหญิงธัญญ่า  เจียมรัมย์
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรงาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ขันประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุริสา  โยมรัมย์
 
1. นางอนัญญา  ทมงาม
2. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
 
1089 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงตรีชฎา  มณีวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์จันทร์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  แย้มศรี
 
1. นางปัณชญา  วิเชียร
2. นางพวงพยอม  ศรีกลับ
 
1090 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทศพร 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ฟ้าหยาด
2. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ลคร
3. เด็กหญิงรวิสรา  หมั่นวาจา
 
1. นางสาวหอมศิริ  ขจัดโรคา
2. นางปภาวรินทร์  ขุมทอง
 
1091 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชนากร  ลิ้มเลิศ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีมหาพรม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  นวนนอก
 
1. นางศิริลักษณ์  ศลาประโคน
2. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
 
1092 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.04 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  จินมะเริง
2. เด็กชายกิตตินันท์  คงมะรัมย์
3. เด็กชายภานุกร  อุตตาปา
 
1. นางสาวธนิดา  กวางรัตน์
2. นางมาจุฬี  มาลา
 
1093 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายกฤตเมธ  เล็งไธสง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชาอาจ
3. เด็กชายมนตรี  ดำดี
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวพรพรรณ  นานรัมย์
 
1094 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.58 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กชายธนกร  เชื้องาม
2. เด็กชายธิดาทิพย์  อินทรามาลัย
3. เด็กหญิงพิราพร  โลไธสง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ฉวีวงศ์
2. นางพัชรินทร์  บุญรอด
 
1095 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.67 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กชายชนะชัย  แสงดวง
2. เด็กชายธีรพงษ์  แสนมะฮุง
3. เด็กชายพัชรพล  ประทุมคำ
 
1. นางสาวนิดทิกาญจน์  จันทะดี
 
1096 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.48 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 1. เด็กหญิงนัฐธิญาภรณ์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื่อมรัมย์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ดาวศรี
 
1. นางสถาพร  วงศ์สายตา
 
1097 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.07 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  รักศรี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สระศรี
3. เด็กชายตรัยรัตน์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสุภรา  เพ็งปอพาน
 
1098 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายธนากร   บุญพอก
2. เด็กชายบุญพจน์  อ่อนไธสง
3. เด็กหญิงศิรามน  เลียบไธสง
 
1. นางสุรัตน์  โพธิขำ
2. นางอรดี  ล้วนกล้า
 
1099 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเวียง
2. เด็กชายพัชรพงษ์  มูลเมือง
3. เด็กหญิงวลันดา  คำภูมี
 
1. นางหัทยา  งามสนิท
2. นางจิราวรรณ  คันธะมาลย์
 
1100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอกประโคน
2. เด็กหญิงพัชมณ  จุ้ยประโคน
3. เด็กหญิงสุริเนตร  หลงกระโทก
 
1. นางสุภาณี  ปะโสทะกัง
2. นางสาวสุกัญญา  ปิตานัง
 
1101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงนภัสรา  โพธิ์ไทย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขุนกั้น
3. เด็กหญิงอริสา  บุบผาวาส
 
1. นางจำรัส  ผาเจริญ
2. นางสุจิตรา  วรเนตรสุทธิกุล
 
1102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.2 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีคุณ
2. เด็กชายภาคิน  แสงท่านั่ง
3. เด็กชายสิรดนัย  เจริญศิลป์
 
1. นางซิวเกียง  รอดโฉม
2. นางบานเย็น  ขันอุดทา
 
1103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โยยรัมย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองคำสาร
3. เด็กหญิงอารยา  ศิริหนองหว้า
 
1. นางสาววชิราพร  สองสีดา
2. นางบวร  นันทะพันธ์
 
1104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายกัมปนาท  บุญสวน
2. เด็กชายธนวุฒิ   เยรัมย์
3. เด็กหญิงอินธิรา  เลิศยะโส
 
1. นางอัจฉรา  ฤทธิรณ
2. นางกานต์พิชชา  ขวัญตา
 
1105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธนโชคธนัทพงษ์
2. เด็กชายธนพล  วระเดช
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ช่างกรึง
 
1. นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นางสาวสุวิชญา  เนียนไธสง
 
1106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุขจิต
2. เด็กหญิงชลธิชา   ศาลางาม
3. เด็กหญิงดาริกา   อารมรัมย์
 
1. นางสาวเต็มศิริ  คงศรี
2. นางสาวพัชรลดา   สีลาด
 
1107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.5 ทอง 18 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนไธสง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  กูดมมต์
3. เด็กหญิงบุญธิตา  ฉาไธสง
 
1. นางเพ็ชรฑูรย์  ป้อมไธสง
2. นายอนันต์  งูมโพคา
 
1108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรมแสง
2. เด็กชายพรรณรงณ์  ดูเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงวริสา  ดาวเรืองรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
1109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  ปันกาที
2. เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์หนองแห้ว
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  ยีรัมย์
 
1. นางนันทิรา  เฉลิมวรวงศ์
2. นางยุพาพร   ลายสุขัง
 
1110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตภาส  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิสุทอน
3. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์หล้า
 
1. นางพจนาถ  แปไธสง
2. นางจินต์จง  เบี้ยไธสง
 
1111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงพิมชญา  ปิยะไพร
2. เด็กหญิงวิภาดา  จงรัมย์
3. เด็กหญิงสายน้ำ  ศิริสุข
 
1. นางบวร  นันทะพันธ์
2. นางสาววชิราพร  สองสีดา
 
1112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงกชพร  บุตนุ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงสุมารี  สิงห์หาญ
 
1. นางเสาวนีย์  ดีวงศ์
 
1113 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงทักษอร  นิกุลรัมย์
2. เด็กหญิงนิชชา  ฉากไธสง
3. เด็กหญิงอินทุอร  ประสมคุณ
 
1. นางพรทิพย์  แก้วลอย
2. นางสุพิน  เจนไธสง
 
1114 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1. เด็กชายกชกร  อนธิพันธ์
2. เด็กชายศิรวุฒิ  สุทโธ
3. เด็กหญิงศิศิรา  โนมายา
 
1. นางสุรัสวดี  ศรีงาม
2. นางรุ่งรัตน์  เทศบุตร
 
1115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ครองปัญญากวี
2. เด็กชายบุรินทร์  สินเธาว์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสุพัตร  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนะพาล
 
1116 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ลูบคม
2. เด็กหญิงณวรา  ณุนกล้า
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   โคกระทิง
 
1. นายสุรัตน์  จิมพละ
2. นางนุด  เสาร์ประโคน
 
1117 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กองไธสง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แต้วไธสง
3. เด็กหญิงอิทธยา  ประสานศักดิ์
 
1. นางศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล
2. นายพิสิษฐ์  วิชา
 
1118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1. เด็กหญิงชลดา  ฉากรัมย์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดิษทับ
3. เด็กหญิงลลิตา  อุดหนุน
 
1. นางประทุม  หลักดี
2. นางรำไพ  สมวงษ์
 
1119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงสาลิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองคำสาน
3. เด็กหญิงแสงนภา  ศาลางาม
 
1. นางอรทัย  คุณแสน
2. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
1120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิทยพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภัทสร  แพรพูล
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ช่วยณรงค์
 
1. นางสุภาวดี  ตรีเหรา
2. นางผ่องพรรณ์  บุญโสม
 
1121 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โตชมภู
2. เด็กชายวงศธร  นะมิตรัมย์
3. เด็กหญิงอริสา  ชะเทียนรัมย์
 
1. นางอรจิรา  นะมิตรัมย์
 
1122 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยยรัมย์
2. เด็กหญิงประวีณา  ฤทธิ์เดชรัมย์
3. เด็กหญิงปรัชญา  จันทนา
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางสาวรุจน์ติยา  กาบแก้ว
 
1123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธราช
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อรุณศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  ปุริเกตุ
 
1. นางสุดาพร  มาลัยโคตร
2. นางสาวมาริษา  แก้วชะนะ
 
1124 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  ตรีโคต
2. เด็กหญิงรมิดา  ศิริภาพ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรรณาเหนือ
 
1. นางธัญชนก  สิทธนะ
2. นางกชพรรณ  บริสุทธิ์
 
1125 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงกัณพัฒน์  หมั่่นสดับ
2. เด็กชายจิดาภา  สงสุแก
3. เด็กหญิงไอศวรรย์  บุตรจันดา
 
1. นางรัตนา  ชุมไธสง
 
1126 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม    
1127 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 1. เด็กชายบัญญพนต์  บอนกลาง
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีละออง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวไล
 
1. นางวิลาวัลย์  สาไธสง
2. นางสุภาวรรณ  ขุนทอง
 
1128 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงญาณิศา  สังฆมัย
2. เด็กหญิงญานิสา  แสวงสาย
3. เด็กหญิงนภัสสร  สนิมค้ำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ฉลวยศรี
2. นายวิริยะ  วิลาศ
 
1129 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงธิติยา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงปารีนา  เเดนราชรัมย์
3. เด็กหญิงเมษยา  คะรัมย์
 
1. นางสาระภี  มนุษย์
2. นางจามรี  ศรีบาง
 
1130 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายคงกระพัน  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงศราณีย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลศรี
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
 
1131 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะคัด
2. เด็กหญิงบุญมี  มิสา
3. เด็กชายสุชัย  วิชิรัมย์
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
2. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
1132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตย์  ประดับคำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
1133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหนไธสง
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสนบุญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
2. นางสาวจีราภรณ์  เฮ่ประโคน
 
1134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายชินดนัย  ปัสสาระกัง
2. เด็กชายปวีณ์กร  มิสา
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เสนคำ
 
1. นางอรพินท์  อันชำนาญ
2. นางสลักจิต  ขุนศรี
 
1135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองมี
2. เด็กหญิงวินรดา  จันทร์ศรีละมัย
3. เด็กชายอิทธิพล  เอ็นดู
 
1. นางสำเนียง  ประนัดศรี
2. นางสาวนิตยา  เจียมทอง
 
1136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีสมศักดิ์
2. เด็กชายธีรเดช  หินกอง
3. เด็กชายเดชาวัต  สมขุนทด
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นายสุรพงษ์   ลิอ่อนรัมย์
 
1137 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงรติมา  ตอแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ศาลาจารย์
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิคร
2. นางจุฑารัตน์  กอนไธสง
 
1138 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ผาแดง
2. เด็กหญิงสริมน  สอนโพนงาม
 
1. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
2. นางบุญเพ็ง  อังคะ
 
1139 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กชายนันทชัย  งามนวน
2. เด็กหญิงยุพา  หลำบุรี
 
1. นางประภา  ศรึภักดี
2. นางจรัล  พูดเพราะ
 
1140 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ขุมทอง
2. เด็กชายอนุชา  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวนารถลดา  หารคำหล้า
2. นางสาวไพลิน  เรณู
 
1141 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายภัทฑิยะ  ประดับศรี
2. เด็กชายวิลาสืณี  ทิพทำ
 
1. นางผ่องศรี  ปุยภูงา
2. นายนิวัฒน์  โสพันนา
 
1142 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิมงาม
2. เด็กชายธีรพงษ์  รอดสุโข
 
1. นางกรองแก้ว  ตามสีรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวรวัฒน์  ประมาโย
 
1143 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธวัช  ตอบไธสง
2. เด็กหญิงเกศสุดา  การมิ่ง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
 
1144 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ธรรมนาม
2. เด็กหญิงวนิดา  สืบเสาะจบ
 
1. นางสาววิชุดา  อ่อนห้างหว้า
2. นางรัตยา  สายยศ
 
1145 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายกฤตพจน์  บุราณรมย์
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เลื่อยไธสง
 
1. นางจันทร์พร  วิญญายงค์
 
1146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงวรดี    รักษ์ศรี
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
1147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
1148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
1149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายเจษวิทย์  คำพันธ์
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
1150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
1151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กชายธนาภรณ์  แก่นสาร
 
1. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
 
1152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดา  ชารัมย์
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
 
1153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภูษิต  เลินไธสง
 
1. นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย
 
1154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายอนุตร   คงเพชร
 
1. นางเจษฎาพร   วิเชียร
 
1155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายนวพรรษ  รบรัมย์
 
1. นางชนิตา  อุ่นทานนท์
 
1156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายนฤพจน์  พิมพา
 
1. นางสาวนิตยา  เนตรพล
 
1157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสุวรรณ
 
1. นายธนากร  สังสี
 
1158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แตงกวารัมย์
 
1. นายนิรันดร์  ขจีรัมย์
 
1159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายรัตติกาล  วันวินัย
 
1. นายยุทธยา  สามสี
 
1160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงกิรณา  ยิ่งรัมย์
 
 
1161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวิญดา  บุญล้อม
 
1. นางไพจิต  นวดไธสง
 
1162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กฤตภาคโภคิน
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
1163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภูวดล  วงษ์ดา
 
1. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
1164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายวิโรจน์  ฉ่ำจันทึก
 
1. นายภัทรพล  ชุบไธสง
 
1165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายวิทยา  สมบัติ
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
1166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธันยพร  ปิดตานัง
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
 
1167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองแก    
1168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เอกสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา   วิเศษบุปผา
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญเติม
4. เด็กหญิงศรันยากันต์  จันทร์หง่อม
5. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
6. เด็กหญิงแพรวา   รัตนวัน
 
1. นางปภาวรินทร์   มะลิเลิศ
2. นางพัชรา  วงศ์วัฒน์
3. นางพรรณี  ชะบา
 
1169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงรยา  บุญมี
2. เด็กชายรัฐวัตร  อาสานอก
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  นัดไธสง
4. เด็กชายสรวิชญ์  โมดาคำ
5. เด็กหญิงอุมากร  ปริวันตัง
6. เด็กชายเจษฎา  จันทะชาลี
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
3. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
1170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายกันติพัด  อินน้อย
2. เด็กชายจิระวัฒน์  สีน้อย
3. เด็กชายชานนท์  ยิงรัมย์
4. เด็กชายธีระพงษ์  ละอองเอก
5. เด็กชายศิลา  ศรีเวียงคำ
6. เด็กชายเขมชาติ  ยิงรัมย์
 
1. นางปราณี  อาจกล้า
2. นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์
3. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
1171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายพิตตินันท์  นรจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
1172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์เดือน
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
1173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสนไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
1174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายเทิดไท  ปุ้มสีดา
 
1. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
1175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สรุปพล
 
1. นางวันเพ็ญ  บุดทะสี
 
1176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายคณาบดี  อินทร์ทองศูนย์
 
1. นายครรชิต  ประทุมทอง
 
1177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงปัทมาพร  จันทโยชน์
 
1. นายอภิชาติ  วิเศษ
 
1178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงกฤติมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
1179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
1180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
 
1. นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
 
1181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  ศาลางาม
 
1182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เพิ่มอุตส่าห์
 
1. นางสาวชนิกากาญจน์  ยวนยิ่ง
 
1183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงศิริมงคล  เวทไธสง
 
1. นางพลอยธมาส  ทองแม้น
 
1184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
1185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงดวงดาว   เดือนแจ้งรัมย์
 
1. นางกิติยาภรณ์  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
 
1186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายทรงพล   สืบเพ็ง
 
1. นางนงค์ลักษณ์   วุฒิงาม
 
1187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กชายวิทยา  สมบัติ
 
1. นางแวววิมล  สุวรรณ
 
1188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายจิตติกร  สารสุข
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิระเค
 
1189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงอาริยา  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวจีรนันท์    แสนจันทร์
 
1190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายคมเพชร  เภาโพนงาม
 
1. นางกรองทอง  ชื่นศรี
 
1191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทนัดไธสง
 
1. นางประนอม  ชุมวงค์
 
1192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
1193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายสุรทิน  เอี้ยงไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
1194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
1195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมวัน
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
1196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงศุธามาศ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
1197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายกิตติพร  ขันถม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
1198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพิชิตชัย  พูนสุข
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
1199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ยองรัมย์
2. เด็กหญิงมินมณี  ทุมพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมบุตร
 
1. นางชารีนัฎฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
1200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกีรัตยา  อ้นน้อย
2. เด็กหญิงขวัญพร  เกษมสุข
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชินไธสง
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
 
1201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายธนากร  พรหมบุตร
2. เด็กชายธีรพงษ์   พลหนองหลวง
3. เด็กหญิงพิกุล  บุ่งดำ
 
1. นางกิติยาภรณ์  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
2. นางอรธิดา  วงศ์คติ
 
1202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายฐิติกร  สีสอ
2. เด็กชายพชรพล   วงษ์ลคร
3. เด็กชายพิรพัฒน์   วงษ์สุวรรณ
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
2. นางสุนทราภรณ์   สุขสบาย
 
1203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เทวารัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กาญจนวิเศษ
 
1. นางสุพันธ์  ยินรัมย์
2. นางสาวสุพรรณี  มะลิเลิศ
 
1204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายดารากร  ลมแจ้ง
2. เด็กหญิงสมหญิง  เต็มใจ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมอินทร์
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
2. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายกฤษฎา  อานไธสง
2. เด็กชายณัฐชัย  นิลคร
3. เด็กชายสุชานนท์  อานไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
 
1206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์   คำพระทิก
2. เด็กชายปัญจพล   สระชมภู
3. เด็กชายศรายุทธ   อาจชำนาญ
 
1. นางกิติยาภรณ์  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
2. นางอรธิดา  วงศ์คติ
 
1207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายคัมภีร์   จันทุมมี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มูลมณี
3. เด็กชายภิทวัฒน์   เชนรัมย์
 
1. นางสาวสิริธร   พรเสนา
2. นางสาวรักษ์สุดา   ทรัพย์มาก
 
1208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคูณ
2. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนสะเวียง
3. เด็กหญิงอรพิมพ์  จันทะนัน
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางสาววะนิดา  พูนวงษ์
 
1209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 1. เด็กหญิงจิรปภา  อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงยุภาดา  อ่อนห้างหว้า
3. เด็กหญิงยุภาพร  ยิงรัมย์
 
1. นางปราณี  อาจกล้า
2. นางพวงทอง  ราชประโคน
 
1210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายกิตติ   ชำนาญคง
2. เด็กชายฤทธิชัย   โสกงโสด
3. เด็กชายเจษฎากร  ห้าวจันทึก
 
1. นางเกษณี  สีผาย
2. นางสุรัตน์  ภาษี
 
1211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายชาติกล้า  จันทร์กลิ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรงาม
3. เด็กชายศุภกร  ตัดพุดซา
 
1. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
2. นางสาวจีรนันท์  ละอองทอง
 
1212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายถิรวุฒุิ  สุขจิตร
2. เด็กชายนันทกร  ข้าวงาม
3. เด็กชายนันทกร  ตีระภัคดิ์
 
1. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
2. นายชาคริต  กาแก้ว
 
1213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนาวิน   สุดใจ
2. เด็กชายอภิชาติ   แปลกกระโทก
3. เด็กชายอิทธิพล   บุญล้น
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา   พันโพค้า
2. นางวลัยลักษณ์   ไมตรีจิตต์
 
1214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายจิรสิน   ทบดี
2. เด็กชายทัศกร   จิตไธสง
3. เด็กชายวินไท   สุขทวี
 
1. นางอรธิดา  วงศ์คติ
2. นางกิติยาภรณ์  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
 
1215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย 1. เด็กชายมินทดา  การะมาต
2. เด็กชายศิราศรัย  คะเชนรัมย์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โอชารส
 
1. นางกานต์พิชชา  ขวัญตา
2. นางสาวสุพรรณี  มะลิเลิศ
 
1216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายทตพร  ไม้พยัคฆ์
2. เด็กชายอนันต์  สะเทินรัมย์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองระยา
 
1. นางอุษณา  พรมแสง
2. นายธีรวุธ  กาแดง
 
1217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายชยณัฐ  สองสี
2. เด็กชายธวัชชัย  เอกชัย
3. เด็กหญิงอนุศรา  หอมสมบัติ
 
1. นางพวงเพชร  ขันธ์โพธิ์น้อย
2. นางสุภาพร  ทับทิมหิน
 
1218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายนัฐนันท์   นะราวงศ์
2. เด็กชายสหรัฐ   โถทอง
3. เด็กชายอนุวัต   ศาลางาม
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
2. นางสาววชุรภา   ภรธนบูรณ์
 
1219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงนันทชพร  ด่อนศรี
2. เด็กหญิงพรมพร  พรมไธสง
3. เด็กหญิงเสาวลักณ์  เสาร์ทอง
 
1. นางพิศมัย  แหลมทอง
2. นางมยุรี  รองทุ่ง
 
1220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอแพทย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์บุญ
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
1221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กชายดัสกร  แสงงาม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันมณี
3. เด็กชายอดิเทพ  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางจรัล  พูดเพราะ
 
1222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายธนบดี  ว่องไว
2. เด็กชายปิยะภัทร  เสมารัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
 
1223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงพัฐสุดา   ดีนาน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
2. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
1224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร  ยึรัมย์
 
1. สิบเอกภูธเรศ  ใจรัมย์
 
1225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายผดุงศักดิ์   ลันไธสง
2. เด็กชายเอกภพ   แก่นรัมย์
 
1. นายอนุชิต   ศิริสุข
2. นางสาวอัมชนา  สำรวมจิต
 
1226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายนวพล  ทองโท
2. เด็กชายปริญญา  ศาลางาม
 
1. นางชารีนัฎฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
1227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤต  สดไธสง
2. เด็กชายอนันต์  แตบไธสง
 
1. นายสุรีพงศ์  กาศไธสง
2. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
 
1228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1. เด็กชายภีรภัทร  ศรีคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะลี
 
1. นางสุมาลี  โยธาภักดี
 
1229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1. เด็กชายทิวากร  อำคา
2. เด็กชายวุฒินันท์  สมหวัง
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นายกิตติคุณ  รุ่งฟ้า
 
1230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายภควัฒน์  บุญพันธ์
2. เด็กชายเกรียงไกร  หมื่นไธสง
 
1. นายบุญสวน  ไลไธสง
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผาดไธสง
 
1231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายมินทดา  สีสิ่ว
2. เด็กชายสืบสกุล  ย่อยไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
1232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายจารุวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายอนุรักษ์  หอมอ่อน
 
1. นางสาวปุลิน  ปานทอง
 
1233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีลาดเลา
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สันทวี
 
1. นายคมกริช  ดีโยธา
2. นายขันทอง  ศาลางาม
 
1234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายปริชญ์  มหาวงษ์
2. เด็กชายอธิลักษณ์  ชมภูกุล
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ลำไธสง
2. นางรัชดา  สีทา
 
1235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชลชาติ  สมสาย
2. เด็กชายอิศวะ  ไชยสงค์
3. เด็กชายอิสระ  ไชยสงค์
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
1236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายวิศรุต   บรรณประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรัณยากันต์   จันทร์หง่อม
3. เด็กหญิงสายฝน   มโนลา
 
1. นางนงลักษณ์   วงค์ณะรัตน์
2. นางสุนทราภรณ์   สุขสบาย
 
1237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  นิมาลรัมย์
2. เด็กหญิงนุจรียา  ชูควร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชารัมย์
 
1. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
 
1238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวนไธสง
2. เด็กหญิงมลฤดี  พิมพ์บุญ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  จำปาอ่อน
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฏร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
 
1239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายสิริวัฒน์  แก้วกวย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนธิลา
3. เด็กชายอานนท์  ศรีวิไลเจริญสุข
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
1240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายพีระกานต์  สร้อยแสง
2. เด็กชายวิทวัส  เกษแก้ว
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ศาลางาม
 
1. นางชารีนัฎฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
1241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกันตยา  ไตรจันทร์
2. เด็กชายกิตติกร  ปัดถาติ
3. เด็กชายธนทัต   เริ่มรักรัมย์
 
1. นายธนาสันติ  สายสุด
2. นางทองมี  บุญศิริ
 
1242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กระแสโสม
2. เด็กชายจักรพันธ์  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายมานะ  ทุมไพร
 
1. นายปรมัตถ์  ชัยมนตรี
2. นางพิมพ์ลดา  ชัยมนตรี
 
1243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายปฐมพร  วึมชัยภูมิ
2. เด็กชายพียากร  พงแก้ว
3. เด็กชายศาสรัติ  อุตะมะรัต
 
1. นายธีรศักดิ์  ประตา
2. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
1244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
1245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายวีระพงษ์  นิลฟู
 
1. นายแสง  เต็นตารัมย์
 
1246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายเกรียงไกร  นามพันธ์
 
1. นายทองคำ   บุญครอบ
 
1247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขจิต
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
1248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายปภังกร  มะลัยศรี
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 1. เด็กชายกวิน  ถะเกิงสุข
 
1. นายแสง  เต็นตารัมย์
 
1250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พอเณร
 
1. นายทองคำ  บุญครอบ
 
1251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีทอง
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายพงศกร  วรจันทร์
 
1. นายทองคำ  บุญครอบ
 
1254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวิชุดา  สุมา
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
1255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายศรายุ  วาฤกษ์ดี
 
1. นายทองคำ  บุญครอบ
 
1256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายสุริยนต์  แวงดงบัง
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
 
1. นายณัฐพล  โมราสวัสดิ์
 
1258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงบุญถวิล  สุขจิตต์
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
1259 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายพิทักษ์  ฉัตรไธสง
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
1260 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤตณัฐ  นวลไธสง
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  กรมไธสง
3. นายคุณาวุธ  นาคค่อนอก
4. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
5. เด็กชายชัยณรงค์  นอกไธสง
6. เด็กชายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
7. นายทักษิณ  สำนักแห้ว
8. เด็กหญิงบัวตอง  ลับไธสง
9. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
10. นายปริญญา  บทไธสง
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
12. เด็กหญิงผนิญชิตา  พิมสาร
13. เด็กหญิงพรพิมล  เสนาซุย
14. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
15. เด็กหญิงมณฑิตา  วรชัย
16. เด็กหญิงมัซสิพร  ไชยคำภา
17. นายรัตนชัย  วันทรวง
18. เด็กชายรัตนพล  สียางนอก
19. เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
20. เด็กหญิงศิริลักณ์  บทไธสง
21. เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
22. เด็กหญิงสุนิสา  บุญพันธ์
23. เด็กชายอดิศร  ศรีวิเศษ
24. เด็กชายอนันตชัย  นาราหนองแวง
25. นางสาวอมรรัตน์  เนยไธสง
26. นางสาวอรัญญา  สวนนคร
27. เด็กหญิงอริสรา  รสไธสง
28. นางสาวอัญชลิตา  น้อยเวียง
29. เด็กหญิงเมษยา  พลรักษา
30. เด็กหญิงใจดี  มูลไธสง
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
3. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
4. นางอมร  จันทร์ตรี
5. นางอุมา  มั่นเหมาะ
6. นางไพวัลย์  พลสม
7. นางทองอ่อน  ชนะพาล