รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุไรโคตร
2. เด็กชายธนาพล  ทองเหมือน
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีกำแหง
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพชร
2. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมลา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ทะวิลา
6. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
9. เด็กหญิงประภาพร  สระภู
10. เด็กหญิงปัทธวีกานต์  งามแสง
11. เด็กชายภูวดล  อินทะพงษ์
12. เด็กชายวิวัฒนา  โนนน้อย
13. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
14. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผาสุข
15. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
16. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
17. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
19. เด็กหญิงอริสา  สมบัติ
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางจิราพร  จุลละศร
3. นางเยาวภา  ดาสันทัด
4. นายมนตรี  ขาววิเศษ
5. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
6. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายนนทวัช  แก้วใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงมุก  นาคอาจหาญ
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเล่ย์
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
2. เด็กชายประสิทธิ์  นิยม
3. เด็กชายปารมี  แก้วพวง
 
1. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
2. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพินิจ
2. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เนียมไทย
5. เด็กหญิงฤดี  เขมขันธ์
6. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกัลยา  เจิงใหม่
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  น้อยฤทธิ์
2. เด็กชายศุภมิตร  ศรีวัง
3. เด็กชายสุทธิมาส  สีบัว
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
2. เด็กชายธนศักดิ์  ระวังชนม์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร