หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอำพล ตลับแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมาน เสริมนอกครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางขวัญชนก หลอมโพนทันครูโรงเรียนโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายดุสิต บุญสนองครูโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
5. นายวัชรพงศ์ จตุรานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายแมน ถันชนนางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใต้ ประธานกรรมการ
2. นายอ๊อด ขันเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมชาย ขิมลาภครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง กรรมการ
4. นายจงสวัสดิ์ ศรพรม ครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ง กรรมการ
5. นายวิญญู ปานเนาว์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายแมน ถันชนนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใต้ ประธานกรรมการ
2. นายอ๊อด ขันเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นายสมชาย ขิมลาภ ครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
4. นายจงสวัสดิ์ ศรพรม ครูโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
5. นายวิญญู ปานเนาว์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกุศล เผ่าหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิกประธานกรรมการ
2. นายกมล ขวัญคุ้มครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นายเลิศพงศ์ ไปนาน ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทองมูลครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกุศล เผ่าหัวสระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิกประธานกรรมการ
2. นายกมล ขวัญคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นายเลิศพงศ์ ไปนานครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทองมูลครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมัต อาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบประธานกรรมการ
2. นายสันติ พิณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายจุฬา ประจวบแท่นครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายเอนก ชาติพหลครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสดวก กันล้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุปถัมภ์ วิชาหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางอัมรา เหมวงษ์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นายชนะชัย แก้วศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
4. นายขวัญชัย เพียงวงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ วันทุมครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวีระจิตร วุ้นสีแซงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกมะตูมประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ เวียงปฏิครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
3. นางวาทศิลป์ หลงแก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายวิไลศักดิ์ เหง่าบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางเกษสุดา วังสระ ครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรา ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง กรรมการ
3. นางจีรนันท์ สมทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางสุมาลี อนงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางลลาวัลย์ โรมขุนทดครูโรงเรียนบ้างดงบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสันติพงษ์ พัฒนภูมิชัย ครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นางสุภารัตน์ เกิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน กรรมการ
4. นายปัญญา มูลตรีพิลาครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางเบญจพร เหลือสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพิรัช จำรัสแนว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ดารินทร์ หาญฉวะ ครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการ
3. นางสาธินี วันชัยครูโรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางลำเพียร ประกอบดี ครูโรงเรียนหัวนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเนตรชนก สุขเอนกนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นายสุบิน แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
4. นายณัฐดนัย จิตธร ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ คำผองครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสงัด คำเรืองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหินกองประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา พินิจมนตรี ครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายสันติ เหลืองดอกไม้ ครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นายกฤษกร พิทักษ์ทา ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ พูนประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยสิทธิ์ คุณอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ แนววิลัย ครูโรงเรียนบ้านโนนข่า กรรมการ
3. นายพิชัย พรมเมตตา ครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ทินราช ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเริงยศ ศิลาโคตรครูโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสนอง ดีแซงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิศวาส ทูคำมี ครูโรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการ
3. นายธีรบุญ ภาสกุล ครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคายครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางจิตรลดา เสาศิริ ครูโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ก่อศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา กรรมการ
3. นายวิจิตร ตึงทอง ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางหรรษา บัวสระ ครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
5. นายกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ลบบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายกนก จันทร์เทพย์ ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายจิตรกรณ์ คานปือ ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ กรรมการ
4. นายสุจินต์ โรมขุนทดครูโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นายวัชระ พระชัย ครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พรมมานอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ยงดี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวิชิต ศรีสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายโรจนศักดิ์ เชื้อไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นายประทีป เสนเข้ม ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิราวุธ ปัชชาเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางอาภากร กิตติคุณ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายไพจิตร น้อยดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4. นางพรพรรณ หล้าเพชร ครูโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์กรรมการ
5. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล น้อยลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา แสงฝ้ายครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางจินนารี เจียมภูเขียวครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางปัญญา สุรพรโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถมภ์)กรรมการ
5. นางยุบิว คำพุด ครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ปาลินทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนกทาประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ขวัญประเสริฐ ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายมานิตย์ ละครขวา ครูโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อุดม ครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านเขวา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันประธานกรรมการ
2. นางวริษรา ทองคนทา ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายนิวัติ เลิศสรรสิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายสมยศ เหลืองอุบลครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นางพัชรารัตน์ ป้อมสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบวร จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่น ประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ศรีสุภา ครูโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
4. นายวิโรจน์ รัตนพงษ์ครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นายทวี ตาปราบ ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบนประภากรประธานกรรมการ
2. นายประทวน ผลสำราญจิต ครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ทันเขิม ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
4. นายวุฒิกร ทาแจ้งครูโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
5. นางสาวอำภา ปิงพะยอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ประธานกรรมการ
2. นายชนะ ขวัญพูลครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง กรรมการ
3. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายเฉลิม เจริญทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
5. นางคำปลิว สิงห์คำคูณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุมครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุม ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่น ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุมครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุมครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุม ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุมครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยงครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่น ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุมครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุม ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุณประทุม ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
3. นายสุวิชชา วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางธณัณณัฐ คำยง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่น ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนิติพงษ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการ
5. นางณัฐพร งามชัด ครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางต้นข้าว อันวิชาครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
3. นายเลิศชัย วงษ์จิตตะครู โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางไสว เหลืองดอกไม้ครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นาตรีชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสะอาด ภิญโญศรี ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นายสงัด สำราญรื่น ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ มิ่งคะโณ ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นางสาววิรัญญา ครองเคหาครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงิน ครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่า กรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีดา แต่งเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิดครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษา กรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงิน ครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสิน ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิดครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่า กรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษา กรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิดครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายปรีดา แต่งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ก้อนเงิน ครูโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสิน ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประธาน รอดแก้วครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายเปลุวัฒน์ เกื้อหนองขุ่น ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นายเอนก โชคบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ภิญโญยง ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประธาน รอดแก้ว ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กรรมการ
3. นายเปลุวัฒน์ เกื้อหนองขุ่นครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นายเอนก โชคบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ภิญโญยงครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประธาน รอดแก้ว ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายเปลุวัฒน์ เกื้อหนองขุ่นครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นายเอนก โชคบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ ภิญโญยงครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา ขวัญกลางครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางกิตติยาพร วรรณพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ขวัญถาวร ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทน ฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉนวน ประธานกรรมการ
2. นายอุดร หินเมืองเก่า ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นายสรายุทธ นิลผายครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายประคานชัย อูปแก้วครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล กรรมการ
5. นางเกศินี จินะรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ คำสีหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ หล้าเพชรครูโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยหลี อันวิชา ครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายทูล นาคศรีครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
5. นายสมพงษ์ อนุศรีครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ภัสดา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายเสถียร พลนิกายครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
4. นางวารุนันท์ รินลาครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นายศุภกรณ์ พัววันครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญสวน ทรงทาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายบุญถม กุดกังวลครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา มาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน กรรมการ
4. นายสมคิด หมู่อำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายสาหัส ผักบัวเงินครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพิน แสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐิกานต์ คำเรืองศรี ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางสุดสวาท คันที ครูโรงเรียนหนองแซง กรรมการ
5. นายภานุพงษ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ชุดไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ คิดการครูโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางกัลญานีย์ สุริยันต์ครูโรงเรียนบ้านถนนกลาง กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางบังอร บัวคำ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง นรเศรษฐโสภณครูโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับกรรมการ
3. นางสาวสมปอง บุญสมศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวอริสา ชำนาญครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมี นุตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อประธานกรรมการ
2. นายคำสันต์ คามวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นางสุภัทรา สุรนันท์ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นางเบญจา วงศ์ตะวัน ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นายเด่นชวาล บุญเกื้อครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมสันต์ ฦๅชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
3. นางยุภาพร กาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นายอรุณ อนุวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ อ่อนทะครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาสินี ชำนาญกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา ปราบภัยครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
3. นายทักษิณ ภิญโญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด กรรมการ
4. นายสุมิตรสุริยน ชำนาญครูโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการ
5. นายวิญญู หงอกภิลัยครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุไร ศรีเจ๊กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางพรอนันทร์ สาลีธีรวัฒน์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นายจำรัส คูณแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุวารี คงมั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด กรรมการ
5. นางเบญจพร ท้าวน้อย ครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ สินทระครูโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ แนวถาวร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม กรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม กรรมการ
5. นางแพรพรหมลักษณ์ อาสาสู้ครูโรงเรียนบ้านดอนหัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ กรรมการ
3. นางสมเด็จ จุลนันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหลุบคา กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ สัตถาพรครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ วานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
2. นางปราณี กุลดิลก ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไห กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วรามิตรครูโรงเรียนภูดินหินกอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญทา ผุดผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า กรรมการ
3. นายชำนาญ ชูเดชครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางวนิดา สิทธิไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด กรรมการ
5. นางอุบล บัวคำ ครูโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางดาวนภา ศรีซุย ครูโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
3. นางทิพวรรณ ไชยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสำเภาทอง หลอดอาสาครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้า กรรมการ
5. นายบุญส่ง จันทริยวงศ์ ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้วกำมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงเดือน ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ เส่งมูล ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางบุบผา แสวงกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก กรรมการ
4. นายชาวลิต ชาลีครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ปักเขตานังครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่นครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นางเพิ่มจิตร โคตรมาครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสุดาวรรณ แดงนกขุ้ม ครูโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรรณี เลิศสรรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอ้อยประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ตาปราบ ครูโรงเรียนหนองแกหนองโนกรรมการ
3. นางสำเภา ราศรีครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางฉมามาศ เรืองเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวภัทธิชา เข็มภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เพชรภักดี ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ สุคนธสาคร ครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนมิตา อาจเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นางรัชนีย์ เล็กอรินทร์ครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุระณี สีพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดเก่า ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ฐานวิสัย ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นางนวรัตน์ สารแขวีระกุล ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รัตนประทุมครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา จันทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อผกา ผลภิญโญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคร้อประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา สุพิมพ์พานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ กรรมการ
3. นางภัควิภา โทพาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายธงไท จินดาจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการ
5. นางอุดร รังชัยครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ ผ่านพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ รัศมีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางฝันแก้ว ฝอยวารี ครูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ น้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกนกทา กรรมการ
5. นางอรชุลี สัณหจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ อินทรวิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี วงษ์ไพร ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สมขุนทดครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เสาวคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนา กรรมการ
5. นางอโนชา ชานนท์เมืองครูโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมาประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ สิงห์ยบุศย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. นางสุปราณี จำบุญ ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางจตุพร กงเพชร โรงเรียนครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางชุติมา เวทศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านสารจอดกรรมการ
3. นายนพดล สมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล กรรมการ
4. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายบุญยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเชาวรักษ์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สงมาครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ วานมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4. นายถนอม ไหลหาโคตรครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายกฤษฎา ขวัญถาวร ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสำราญ เสือสาวะถี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ วาลย์มนตรี ครูโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
3. นายสมเดช แจ้งคำครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล กรรมการ
4. นายเอื้ออังกูร อินทิแสน ครูโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ กรรมการ
5. นายวีระ พ้นสมุทรครูโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ ม่วงเพชร โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหล่มคลองเตย ประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุทธาธิวงษ์ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ตั้งใจ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการ
5. นายณัฐพันธ์ แควภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ละมุนตรีครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด กรรมการ
4. นายสินสมุทร จุมศรี ครูโรงเรียนโนนสง่า กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ ผานาค ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีระ ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟภ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง แควภูเขียวครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ
3. นางปาริสา งามจำรัสครูโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงครูโรงเรียนบ้านหนองปลา กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ต่อพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางทัศนี ชวัญเกษม ครูโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชุติพร จะชาลีครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวิตรี วุฒิจิรพงศ์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นางธาริณี ดอนเตาเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนรมิตศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา สมบัติหอม ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นายวันชัย แทนกองครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นายสมรภูมิ เพิดวังม่วงครูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษีครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนัธวุฒิ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองช้างเอก ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุกิตติ์ หาญทะนา ครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา กรรมการ
3. นายวิทวัส ก้อนคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ จันแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5. นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์ ครูโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ป้อมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายนพดล วันศุกร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางยุวธิดา โชคบัณฑิต ครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นายธนากร ศรีโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายวีระ วราพรม ครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายโยธิน หาญปี ครูโรงเรียนบ้านป่าว่าน กรรมการ
5. นายภควัต เรียกจำรัส ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรวิทย์ กิจสุขสันต์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธี ภิรมย์กิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายสันติ ดวงสาครูโรงเรียนบ้านดงบัง กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนากร ศรีวิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดรินทองประธานกรรมการ
2. นายอนุไทย มาตรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
5. นางเกษณี ศรีสูงเนินครูโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทร์ห้างหว้า รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน กรรมการ
4. นางจารุนันท์ เต็มพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง กรรมการ
5. นายประภาส วงษ์โท ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เฮงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง วรชินาครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ กรรมการ
3. นางพัชรา น้อยลาครูโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
4. นายโยธิน หาญปีครูโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
5. นายกรกฎ คลังระหัด ครูโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ออป.19 (สวนป่าคอนสาร)ประธานกรรมการ
2. นางภาคินี วงษ์โท ครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายอาคม ชานนท์เมือง ครูโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นายสุธี เล็กอรินทร์ครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา กรรมการ
5. นายสุพจน์ สมทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุกิจ ผมเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นิยะรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดสวรรค์กรรมการ
3. นางกาญจนา เพชรเมืองเก่า ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุหลัน ชำนาญพลครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นายอาภากร ปานอยู่ ครูโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชชิระ กระพันเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ประธานกรรมการ
2. นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายธนาการ อ่างชิน ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
4. นางสุดาทิพย์ เสนามนตรี ครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางบังอร ทับทิมอ่อน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ ประธานกรรมการ
2. นายบุญรมย์ สมศรีแสง ครูโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เจริญคุณครูโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม กรรมการ
4. นายสวางค์ พิมพาคุณครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์ศรีครูโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายปานทอง อังคณิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล คำดี ครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด กรรมการ
4. นายไกรลาศ ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคอนสาร กรรมการ
5. นายณัฐพล ไคขุนทด ครูโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายปานทอง อังคณิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลวง ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล คำดี ครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายไกรลาศ ประสงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นายณัฐพล ไคขุนทด ครูโรงเรียนบ้านดงพองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายร่วม ค้าเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ ประธานกรรมการ
2. นางพรชนก ชาติสุภาพ ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา ข่าทิพย์พาที ครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปทิตตา แดงนกขุ้ม ครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวภัฏทรีญา พรหมเฮียงครูโรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร นารอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถีครูโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางนิสาชล วงษ์วิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ หมู่พราหมครูโรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมัย ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิงห์ชูครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม กรรมการ
3. นายบุญเท เกื้อหนุน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางบัวสอน ประกอบดี ครูโรงเรียนหัวนานคร กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายต้น นครดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เจริญวัย ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางกอบนันทิกาญจน์ สิงหบูลย์ครูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำคัญ วิชัยระหัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ อิ้งชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ กรรมการ
4. นายวัชรกร ชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ กรรมการ
5. นายก่อเกียรติ นาลาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทรายมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขิงแคง ประธานกรรมการ
2. นายแสวง ทวีเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นางหทัยภัทร ศรีขลา ครูโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางสาวนริศรา จุลนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ลอยครบุรี ครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สัมพันธ์ ครูโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร กรรมการ
3. นางอินทิรา สุกสง ครูโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางอุดมพร ชาติเสนาครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5. นางวาสนา โคจำนงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางพินิจ พิลาบุตร ครูโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นางพันทิภา ผลสนอง ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4. นางฉัตรฉวี ยางขามป้อม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูล ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ ประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สำราญพิศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ กรรมการ
3. นายสุเมธา ผิวขาว ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) กรรมการ
4. นางคนึงนิจ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนบ้านนาเกาะ กรรมการ
5. นางณภาภัช กางการครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไชยะ สำอางเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโสก ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว โอดเปี้ย ครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางจุรีมาศ วีระพงษ์สุชาติ ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ เศษวิกาครูโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
5. นางดาวเรือง เสรีเกียรติ ครูโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ฦากำลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย เหล่าเสนาครูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายสถิตย์ รู้จัก ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด กรรมการ
4. นางสาวประไพพรรณ กาขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางกัญญาพัชร แก้วปัน ครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ ราชโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ กรรมการ
3. นางสมศิลป์ ม่วงนิกรครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายฤทธิรุทร น้อยศรีครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายมานิต ไพรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจันทิวา งวดชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแต้ ประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล ขิมลาภ ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กรรมการ
3. นางทองคูณ ทองนาคครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางธนาภา มุ่งจันทึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฦาชาครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุขสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอแดงประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน พรมจะมรครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศิลประกอบครูโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
4. นางทิวารัตน์ บัวสาลี ครูโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ สุชาสันติครูโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ อธิวาโส ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นางระพิพรรณ ปัญญาครูโรงเรียนบ้านจมื่นกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แนวโอโล ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ บำรุงญาติครูโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ไพศาลธรรม ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี คลังภูเขียว ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางสาคร ไชยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นางนภาพร ก่อศิลป์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินรอยเมย ประธานกรรมการ
2. นางสินธร ถนอมศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นางนภัค เผยศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางสัญลักษณ์ ณ หนองคายครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวบุษบา มุ่งวิชา ครูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพิทยา คุยเพียภูมิครูโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน กรรมการ
3. นางสมประสงค์ เขียวนกขุ้ม ครูโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
4. นางกนกชนก อ่อนแพง ครูโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า กรรมการ
5. นางธีลาลักษณ์ จินดาจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท จวบบุญครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
3. นางจงกล ไกรวัน ครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก กรรมการ
4. นางอรทัย ธงพุทธครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายสมชาย อธิวาโส ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายแหลม คล้ายใจตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทวีบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
3. นางสุภา มาสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางอัมพร อานุภาพแสนยากร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางศรีวรรณ ศรีทุมมา ครูโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายบุญนำ เพชรล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาดประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คชสาร ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางธีรนาฏ ข่าทิพย์พาทีครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ เต็มแสงครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
5. นางเทพนารี คงอุ่นครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชานนท์ ต่ออำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางครองใจ สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
3. นางเมธิญา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหัวโสก กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ฦาชาครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางสุกัญญา บุญเกื้อครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมาครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ กรรมการ
4. นางอนงค์ คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ วันทุม ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
4. นางอนงค์ คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ วันทุม ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยา กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา มาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
3. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
4. นางกัลญานีย์ สุริยันต์ ครูโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
5. นางบังอร นครดี ครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา มาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
3. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลา กรรมการ
4. นางกัลญานีย์ สุริยันต์ ครูโรงเรียนบ้านถนนกลาง กรรมการ
5. นางบังอร นครดี ครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ใสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐิยา มาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
3. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
4. นางกัลญานีย์ สุริยันต์ ครูโรงเรียนบ้านถนนกลาง กรรมการ
5. นางบังอร นครดี ครูโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประมล โคตรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สร้อยพลอย ครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางจีริสุดา คล้ายทวน ครูโรงเรียนบ้านโจดกลาง กรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอด ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประมล โคตรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สร้อยพลอยครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางจีริสุดา คล้ายทวน ครูโรงเรียนบ้านโจดกลาง กรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอด ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประมล โคตรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สร้อยพลอย ครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางจีริสุดา คล้ายทวน ครูโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอด ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมล โคตรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สร้อยพลอย ครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางจีริสุดา คล้ายทวน ครูโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอด ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประมล โคตรทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สร้อยพลอยครูโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
4. นางจีริสุดา คล้ายทวน ครูโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
5. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอด ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม ลุ่มร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ภูมิสม ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภาวีร์ ค้อชากุล ครูโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นางปาริชาติ เมืองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดี ครูโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
3. นางสายเพชร ยะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นางธิติพร ศรีจันดา ครูโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดี ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสายเพชร ยะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นางธิติพร ศรีจันดา ครูโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดี ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสายเพชร ยะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นางธิติพร ศรีจันดา ครูโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดี ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางสายเพชร ยะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นางธิติพร ศรีจันดา ครูโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นางบพิธ ชัยดี ครูโรงเรียนบ้านนายม กรรมการ
3. นางสายเพชร ยะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
5. นางธิติพร ศรีจันดา ครูโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูร.ร.ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นายอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรี ครูโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอภิญญา ฤาชา ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางฉวี พุทธสิมมาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมกรรมการ
3. นางชัชฎาพร ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ วรามิตรครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
5. นางสาวจุลพัฒน์ตรา บุตเขียว ครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางฉวี พุทธสิมมาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมกรรมการ
3. นางชัชฎาพร ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ วรามิตรครูโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
5. นางสาวจุลพัฒน์ตรา บุตเขียว ครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ โชคหนุนครูโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารกรรมการ
3. นางธีลาลักษณ์ จินดาจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางอรไทย โคบาล ครูโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ โชคหนุน ครูโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารกรรมการ
3. นางธีลาลักษณ์ จินดาจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน กรรมการ
5. นางอรไทย โคบาล ครูโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นายปรีชา น้อยปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นายศุภณัฐ เหล่าคนค้าครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางเกศมณี คันธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา น้อยปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นายศุภณัฐ เหล่าคนค้าครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางเกศมณี คันธภูมิ ครูโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทวีบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ กวยทองเปลวครูโรงเรียนบ้านนาเกาะ กรรมการ
4. นางธัญญากร โพธิ์ทังครูโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา แพงสร้อยครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทวีบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ กวยทองเปลวครูโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
4. นางธัญญากร โพธิ์ทังครูโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา แพงสร้อยครูโรงเรียนบ้านมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว แก้วสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ อนังคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ น้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว แก้วสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ อนังคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการ
4. นางฐิตินันท์ น้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
5. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา สุวรรรณรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา สุวรรรณรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา สุวรรรณรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายสดวก กันล้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล แควภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางพิมพ์พิมล ฦาแรงครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ปราบภัยครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
5. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่างประธานกรรมการ
2. นายบัญชา เนาว์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ลาภโชคครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย กรรมการ
5. นางธมกร อาจประจักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ลีลาศครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัยครูโรงเรียนบ้านโคกไพรวันกรรมการ
4. นายสนิท ราศรีครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นายสราวุฒิ แพงศรี ครูโรงเรียนบ้านคอนสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายอารี ปัดไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด กรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา จำปาหวาย ครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรดโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ลีลาศครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัย ครูโรงเรียนบ้านโคกไพรวัน กรรมการ
4. นายสนิท ราศรี ครูโรงเรียนบ้านดอนดู่ กรรมการ
5. นายสราวุฒิ แพงศรีครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ กรรมการ
3. นายอารี ปัดไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการ
5. นางอภิญญา จำปาหวาย ครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ลีลาศ ครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าววิทยา กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัย ครูโรงเรียนบ้านโคกไพรวัน กรรมการ
4. นายสนิท ราศรี ครูโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นายสราวุฒิ แพงศรี ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายอารี ปัดไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ ครูโรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการ
5. นางอภิญญา จำปาหวายครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ลีลาศครูโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าววิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัยครูโรงเรียนบ้านโคกไพรวัน กรรมการ
4. นายสนิท ราศรี ครูโรงเรียนบ้านดอนดู่ กรรมการ
5. นายสราวุฒิ แพงศรี ครูโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ ผาพิมพ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ กรรมการ
3. นายอารี ปัดไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางพิศวาส จันทรพรหมรินทร์ครูโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา จำปาหวาย ครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจิตตสมัย หล้าจันทรา ครูโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายชูชาติ รวมสิทธิ์ ครูโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
4. นายโกษา กมลรัตน์ ครูโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม เจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ บัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชัยภัย ครูโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายบุญมา ดุลย์ไธสงครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายนิยมศิลป์ มณีกันตา ครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ภูมิคอนสาร ครูโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเลิศพงศ์ ไปนาน 091 829 0145 : Facebook เลิศพงศ์ ไปนาน ,Line kang5481,
นายอนุรักษ์ ศรทอง 082 367 3608 : Facebook ryakung ,Line ryakung
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]