หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 5 6 5
2 001 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0
3 004 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 9 21 12
4 007 โรงเรียนฉิมพลีมา 3 6 4
5 008 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 26 35 32
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 9 21 15
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 18 12
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 0 0 0
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 10 7
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 21 145 54
11 015 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 15 27 21
12 009 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 32 76 56
13 016 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 2 3 3
14 255 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 5 12 9
15 256 โรงเรียนบุปผาราม 2 6 4
16 024 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
17 025 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 6 11 10
18 027 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านกุดจอก 1 2 1
20 034 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 4 11 7
21 035 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 2 2
23 028 โรงเรียนบ้านกุดแคน 0 0 0
24 032 โรงเรียนบ้านกุดแดง 0 0 0
25 029 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 3 5 4
26 030 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 13 22 17
27 026 โรงเรียนบ้านก่าน 1 1 1
28 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 9 9
29 040 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 3 10 6
30 044 โรงเรียนบ้านคลองบอน 0 0 0
31 045 โรงเรียนบ้านคอนสาร 19 32 25
32 054 โรงเรียนบ้านจมื่น 1 1 1
33 058 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 10 21 17
34 059 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 2 5 4
35 060 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 3 12 7
36 062 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 11 8
37 063 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 0 0 0
38 065 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 8 8
39 066 โรงเรียนบ้านดงพอง 2 6 3
40 067 โรงเรียนบ้านดงเมย 0 0 0
41 064 โรงเรียนบ้านดงใต้ 2 4 2
42 068 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 8 6
43 070 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 4 12 8
44 072 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 2 3 3
45 073 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 5 11 8
46 076 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 11 9
47 075 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0
48 077 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 6 18 12
49 071 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 3 7 5
50 074 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 0 0 0
51 069 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 1 8 4
52 078 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 1 1 1
53 081 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 3 11 5
54 082 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 12 8
55 083 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 4 10 7
56 084 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 0 0 0
57 092 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 0 0 0
58 091 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0
59 093 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0
60 094 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 9 23 16
61 095 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 8 56 22
62 085 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 7 17 13
63 086 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 0 0 0
64 087 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 1 6 2
65 088 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 1 16 2
66 090 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 0 0 0
67 089 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 3 6 6
68 096 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 5 5
69 097 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 2 7 4
70 100 โรงเรียนบ้านนาดี 1 2 2
71 101 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 5 4
72 102 โรงเรียนบ้านนายม 4 8 7
73 103 โรงเรียนบ้านนาล้อม 0 0 0
74 104 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 12 21 18
75 105 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 34 7
76 106 โรงเรียนบ้านนาสีดา 9 16 13
77 107 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 5 10 9
78 108 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 5 7 6
79 109 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 0 0 0
80 098 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 8 21 12
81 099 โรงเรียนบ้านนาแก 17 48 33
82 110 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1 3 2
83 111 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 0 0 0
84 112 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 7 11 9
86 114 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 6 4
87 141 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 7 6
88 142 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 15 27 21
89 143 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 9 18 14
90 145 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 2 8 4
91 144 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 0 0 0
92 151 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 3 6 6
93 153 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 5 5
94 152 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 1 1
95 154 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 6 4
96 156 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 6 6 6
97 157 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 13 23 17
98 159 โรงเรียนบ้านมอญ 2 5 3
99 160 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 0 0 0
100 158 โรงเรียนบ้านม่วง 5 8 8
101 163 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 0 0 0
102 164 โรงเรียนบ้านระหัด 0 0 0
103 166 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
104 168 โรงเรียนบ้านวังม่วง 18 42 30
105 169 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 3 3
106 172 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 25 13
107 171 โรงเรียนบ้านสระแต้ 1 3 2
108 173 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 5 12 9
109 175 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 2 2 2
110 174 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า 0 0 0
111 176 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 34 18
112 178 โรงเรียนบ้านสารจอด 1 3 2
113 177 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 4 8 7
114 179 โรงเรียนบ้านสีปลาด 0 0 0
115 170 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 9 27 16
116 184 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 9 65 23
117 186 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 3 3
118 185 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 7 18 12
119 189 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 1 3 2
120 190 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0
121 188 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0
122 191 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 0 0 0
123 192 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 6 3
124 194 โรงเรียนบ้านหนองคู 47 88 68
125 193 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 1 1
126 195 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 3 3 3
127 196 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 3 2
128 199 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 5 10 7
129 200 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 5 10 8
130 202 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 8 19 14
131 206 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1 14 5
132 207 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 25 64 46
133 208 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 0 0 0
134 210 โรงเรียนบ้านหนองปลา 3 7 4
135 209 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 1 1
136 211 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 5 13 10
137 212 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 10 18 13
138 216 โรงเรียนบ้านหนองพอก 6 21 11
139 217 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 3 2 2
140 219 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 1 3 2
141 221 โรงเรียนบ้านหนองรวก 2 3 3
142 226 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 8 24 13
143 227 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 5 4
144 228 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
145 229 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 1 3 2
146 232 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 15 8
147 233 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 11 2
148 231 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0
149 234 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 20 35 22
150 197 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 4 13 8
151 220 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 15 42 28
152 222 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 9 6
153 187 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 15 27 19
154 198 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 54 19
155 201 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 3 3
156 205 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
157 203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 14 38 27
158 204 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 3 2
159 215 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 1 1
160 224 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 8 15 8
161 225 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 13 29 21
162 230 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 4 4 4
163 235 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0
164 218 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 1 3 2
165 214 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 11 30 19
166 213 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1
167 223 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 3 8 5
168 236 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 11 7
169 237 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 1 2 2
170 239 โรงเรียนบ้านหลุบคา 6 11 8
171 238 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 2 8 4
172 245 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 2 8 3
173 247 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0 0 0
174 246 โรงเรียนบ้านหัวโสก 0 0 0
175 249 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 1 3 2
176 250 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 0 0 0
177 252 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 7 4
178 251 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 2 5 3
179 241 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 3 2
180 242 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 1 1
181 243 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 1 1 1
182 240 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 8 25 15
183 244 โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 1 1
184 248 โรงเรียนบ้านห้างสูง 2 7 4
185 036 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 5 13 10
186 042 โรงเรียนบ้านเขวา 3 4 4
187 061 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 4 9 6
188 079 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 7 16 9
189 146 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 0 0 0
190 161 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 6 25 16
191 162 โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 5 4
192 165 โรงเรียนบ้านเรือ 1 3 2
193 167 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 1 3 2
194 253 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 4 6 5
195 254 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 3 2
196 037 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 2 3 3
197 038 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 11 10
198 039 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 0 0 0
199 043 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 2 4 4
200 080 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 12 26 20
201 046 โรงเรียนบ้านโคกกุง 7 10 8
202 047 โรงเรียนบ้านโคกงาม 0 0 0
203 048 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 0 0 0
204 050 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 3 2
205 051 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 9 5
206 052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1 3 2
207 053 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 2 4 3
208 049 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 2 5 3
209 055 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 5 9 7
210 057 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 6 9 7
211 056 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 18 54 28
212 115 โรงเรียนบ้านโนนข่า 3 4 3
213 118 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1 2 2
214 119 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 4 4
215 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 2 5 3
216 120 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 9 5
217 122 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 8 4
218 121 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 12 22 17
219 124 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
220 125 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 2 2 2
221 126 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 1 29 2
222 127 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0
223 128 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
224 130 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 23 13
225 131 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 0 0 0
226 132 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 38 10
227 133 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 6 4
228 134 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 7 12 11
229 135 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 1
230 136 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 0 0 0
231 137 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 9 14 12
232 139 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 10 21 16
233 138 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
234 116 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 5 4
235 129 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 9 39 13
236 140 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1 16 5
237 123 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 15 10
238 149 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 3 2
239 150 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 0 0 0
240 147 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 1 3 2
241 148 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 3 2
242 155 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 4 12 8
243 180 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 0 0 0
244 182 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 2 2 2
245 183 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 7 13 12
246 181 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0
247 257 โรงเรียนพุฒิชัย 0 0 0
248 260 โรงเรียนภูมิวิทยา 8 19 14
249 262 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 1 1 1
250 261 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
251 263 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 22 54 36
252 264 โรงเรียนศาลาสามัคคี 14 54 26
253 265 โรงเรียนสระโพนทอง 1 3 2
254 266 โรงเรียนสวนวิทยา 1 3 1
255 267 โรงเรียนสามสวนวิทยา 5 8 7
256 268 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 0 0 0
257 270 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 7 48 15
258 269 โรงเรียนหนองเบนประภากร 0 0 0
259 271 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1 3 2
260 272 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 1 2 2
261 273 โรงเรียนหัวนานคร 4 6 4
262 274 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 0 0 0
263 276 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 4 9 6
264 275 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 0 0 0
265 277 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 0 0 0
266 278 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 0 0 0
267 279 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 1 2 1
268 280 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 1 2 1
269 281 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 3 11 7
270 282 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 1 6 2
271 283 โรงเรียนอินทรศึกษา 2 1 1
272 003 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 10 22 18
273 019 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ(อ.คอนสาร) 0 0 0
274 020 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 17 40 26
275 258 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 11 49 22
276 259 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0
277 005 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 4 8 4
278 006 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 1 1 1
279 021 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 11 6
280 023 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 3 4 4
281 022 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี 0 0 0
282 017 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 16 25 23
283 018 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ 1 8 2
รวม 1186 3070 1926
4996

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเลิศพงศ์ ไปนาน 091 829 0145 : Facebook เลิศพงศ์ ไปนาน ,Line kang5481,
นายอนุรักษ์ ศรทอง 082 367 3608 : Facebook ryakung ,Line ryakung
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]