หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเลิศพงศ์ ไปนาน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
2 นายอนุรักษ์ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
3 นายธีระชน ขวัญศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหว้าทอง กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
4 นายอาคม ชานนเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
5 นายเจริญ ประทีบเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
6 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสาทร กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
7 นางกิติมา สมวงษา ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
8 นางสาวนิภาพร เจนจิตร ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
9 นายวันชัย แทนกอง ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน
10 นายเลิศพงศ์ ไปนาน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
11 นายอนุรักษ์ ศรทอง ครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
12 นายโกศล เดชโนนสังข์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
13 นายธีระชน ขวัญสวัสดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหว้าทอง กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
14 นายอาคม ชานนเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
15 นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแฝก กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
16 นางสาวปัทมา ชำนาญไพร ครูธุรการ โรงเรียนภูมิวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
17 นางศศิภา ก้อนทอง ครูธุรการ โรงเรียนหนองเบนประภากร กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
18 นางสาววรัญญา สีลาสม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
19 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลภิญโญ ครูธุรการ โรงเรียนหินลาดพัฒนา กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
20 นางสาวศศิพร นามวิจิตร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
21 นายวรวิทย์ แสนตัน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านมอญ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
22 นางสาวสิริกัญญา นามตะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
23 นางสาวจุรีพร ทองภูบาล ครูธุรการ โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
24 นางสาวจุฑามาศ ศรีมันตะ ครูธุรการ โรงเรียนสามสวนวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
25 นางสาวสถาพร สะตะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแซง กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
26 นางสาวอมรรัตน์ บุญนิสสัย ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
27 นางสาวอภิญญา ไววิชา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
28 นางสาววงวิไล สวัสดิ์ศรี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนเขวา กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
29 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
30 นางเต็มสิริ อินทรชื่น ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
31 นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
32 นางนัทธมน บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
33 นายวันชัย แทนกอง ครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
34 นายประสาท ขันชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
35 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและประเมินผล
36 นางกัญญุมา เสริมนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
37 นายพัน คงฉนวน ครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
38 นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
39 นางณัฐนรี เค้าฉิม ครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
40 นางสาวสุพรรษา จิตรธร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
41 นางสาวมณี แช่ภู่ ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
42 นางสาวลำดวน ก่อศิลป์ ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
43 นางสุภา วงศ์คำ ครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
44 นางสาวชุติมา จำรัสแนว ครูโรงเรียนบ้านสวนอ้อย กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
45 นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ หาญฉวะ ครูโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
46 นายอรุณ อนุวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านดอนจำปา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
47 นายเจริญ ประทีปเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
48 นางจันทร์ฉาย กันล้อม ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
49 นางพรรณี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาวงเดือน กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
50 นายโกศล เดชโนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
51 นางกิติมา สมวงษา ครูโรงเรียน ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
52 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
53 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
54 นางสุพัตรา อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
55 นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเลิศพงศ์ ไปนาน 091 829 0145 : Facebook เลิศพงศ์ ไปนาน ,Line kang5481,
นายอนุรักษ์ ศรทอง 082 367 3608 : Facebook ryakung ,Line ryakung
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]