สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เนรมิตศึกษา 7 3 1 11 15 1 1 0 17
2 บ้านวังม่วง 6 1 4 11 17 1 0 0 18
3 บ้านหนองคู 5 4 2 11 32 1 2 0 35
4 ศรีแก้งคร้อ 4 4 1 9 17 1 0 1 18
5 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 4 3 2 9 18 2 1 0 21
6 ชุมชนแท่นประจัน 4 2 3 9 24 4 2 0 30
7 เพชรราษฎร์บำรุง 4 1 1 6 10 0 0 0 10
8 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 4 0 1 5 9 0 0 0 9
9 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 3 3 0 6 7 1 0 0 8
10 ชัยชุมพลวิทยา 3 2 2 7 17 3 0 0 20
11 บ้านหนองกุงใหม่ 3 1 2 6 7 0 0 0 7
12 บ้านโสกหว้าโนนหอม 3 0 1 4 7 0 0 0 7
13 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 8 2 0 0 10
14 บ้านเมืองกลางวิทยา 3 0 0 3 5 1 0 0 6
15 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 3 0 0 3 4 0 0 0 4
16 บ้านโนนสง่า 2 4 0 6 8 0 1 0 9
17 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 2 3 0 5 10 3 0 0 13
18 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 2 2 3 7 13 0 0 0 13
19 บ้านขามป้อม 2 1 0 3 7 0 0 0 7
20 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 2 1 0 3 6 0 0 0 6
21 บ้านซำมูลนาก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านตาดรินทอง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
23 บ้านหนองศาลาป่าชาด 2 0 0 2 5 2 0 0 7
24 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 0 0 2 3 0 1 0 4
25 บ้านโนนดินจี่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 3 2 6 11 1 0 0 12
27 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1 3 0 4 6 0 0 0 6
28 บ้านเก่าวิทยานุกูล 1 3 0 4 4 1 0 0 5
29 บ้านแดงสว่าง 1 2 2 5 11 0 0 0 11
30 คุรุราษฎร์วิทยา 1 2 1 4 7 0 1 0 8
31 บ้านหนองแกหนองโน 1 1 3 5 11 2 0 0 13
32 บ้านคอนสาร 1 1 2 4 7 2 1 1 10
33 บ้านหนองหล่มคลองเตย 1 1 0 2 16 1 0 0 17
34 ภูมิวิทยา 1 1 0 2 8 0 0 0 8
35 บ้านห้วยแก้ว 1 1 0 2 7 1 0 0 8
36 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1 0 4 5 12 1 0 0 13
37 บ้านนาวงเดือน 1 0 1 2 8 0 0 0 8
38 เกษตรศิลปวิทยา 1 0 1 2 8 0 0 0 8
39 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 1 2 4 0 0 0 4
40 บ้านหนองไฮ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านนกเขาทอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 บ้านภูดินหินกอง 1 0 0 1 10 2 1 0 13
43 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1 0 0 1 8 1 1 0 10
44 บ้านนาสีดา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
45 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
47 บ้านสวนอ้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 โนนเสลาประสาทวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านนาบัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านป่าว่าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านดงใต้ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านก่าน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านสระแต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านโนนเห็ดไคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 3 2 5 9 0 0 0 9
57 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 0 3 1 4 13 2 0 0 15
58 บ้านทุ่งพระ 0 3 0 3 9 0 0 0 9
59 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
60 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 0 2 1 3 5 0 0 0 5
61 บ้านโจดพิทยาคาร 0 2 0 2 6 0 0 0 6
62 บ้านนาแก 0 1 2 3 8 0 0 0 8
63 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 0 1 2 3 7 0 1 0 8
64 บ้านดอนหัน 0 1 2 3 6 1 0 0 7
65 บ้านหนองเม็ก 0 1 1 2 11 0 1 0 12
66 บ้านโคกกุง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
67 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
68 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 1 1 2 4 0 0 0 4
69 บ้านโคกสง่า 0 1 1 2 3 0 1 0 4
70 อนุบาลบ้านจ่าสม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
71 บุปผาราม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองแซง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
73 บึงมะนาววิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
74 บ้านม่วง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
75 บ้านหนองปอแดง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
76 บ้านข่าเชียงพิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านหนองไรไก่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านหนองพีพ่วน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านพีพวย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองแดงกุดจิก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านหลุบค่าย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านกุดจอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านสารจอด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโนนชาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 สระโพนทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 ชุมชนห้วยยาง 0 0 2 2 13 1 0 0 14
93 บ้านโจดโนนข่า 0 0 2 2 11 2 0 0 13
94 บ้านโนนงิ้วงาม 0 0 2 2 7 1 0 0 8
95 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 0 0 2 2 6 1 0 0 7
96 บ้านโนนหัวนา 0 0 1 1 7 1 0 0 8
97 บ้านดอนดู่ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
98 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 4 1 0 0 5
99 บ้านโจดกลาง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
100 บ้านโนนโจด 0 0 1 1 4 1 0 0 5
101 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 0 0 1 1 4 0 0 0 4
102 บ้านเซียมป่าหม้อ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
103 บ้านธาตุ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
106 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนสาทร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
111 บ้านเมืองคง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านจมื่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยพลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านห้วยยางดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 เทศบาลแก้งคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 ไตรมิตรพิทยา 0 0 0 0 9 0 0 0 9
119 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 7 0 1 0 8
120 บ้านนาเกาะ 0 0 0 0 6 0 0 0 6
121 บ้านปากช่องผาเบียด 0 0 0 0 5 4 0 0 9
122 บ้านดงบัง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
123 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 5 1 1 0 7
124 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 5 1 0 0 6
125 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
126 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
127 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
128 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
129 บ้านหนองแสงวิทยา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
130 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
131 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
132 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 1 1 0 5
133 บ้านหนองพอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 ศาลาสามัคคี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 หัวนานคร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
136 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
137 บ้านหนองผักหลอด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
138 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านเขวา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านดงพอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านนายม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านน้ำอุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านวังหิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านสารจอดเก่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองคัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองรวก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 อินทรศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านฝายพญานาค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านหินลาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านดอนเค็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านมอญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 โคกม่วงศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านกุดโคลน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านดอนจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านโป่งดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 สวนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 โคกสะอาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านท่าทางเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 อนุบาลสายฝน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 อนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 109 99 91 299 856 90 30 7 976