รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ผานคำ
2. เด็กชายพุทธระ  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางสนธยา  นาสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุโภชน์
2. เด็กชายตะวัน  เทพจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  ชนะชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใต้ 1. เด็กหญิงบุษบา  บึงหาญ
2. เด็กหญิงเกลวริน  แซงจันดา
 
1. นายวีระ  บุดดาดวง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กชายฉริยะ  พรมลา
2. เด็กชายวุฒินันท์  นิสัยตรง
 
1. นายอภิเดช  บุตรศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  อนันเต่า
2. เด็กชายสมศักดิ์  ทองคำผุย
 
1. นายสมชาย  อธิวาโส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายกัณฐ์ศานต์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงพัตรพิมล   เขินชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  หล้าสุขสรรค์
5. เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่พราหม
2. นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายทักษิณ  โพธิ์พันเรือ
2. เด็กหญิงมนต์ธิชา  เวยสาร
3. เด็กหญิงสุวรรณ  ทองนุช
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ  โยวะ
5. เด็กหญิงเมวดี  อำท้าว
 
1. นายธัญเทพ  เสมอไวย์
2. นายพงษ์พิทักษ์  แก้วมณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ชำนาญ
2. เด็กชายอชิตพล  กะริยะ
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายก่อวงษ์  ซองวงษ์หล้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยวงค์ษา
 
1. นางสายลม  ไพศาลธรรม
2. นางจุฬาลักษณ์  ซองวงษ์หล้า
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนาญ
2. นายสัญญา  ชานนตรี
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1. เด็กหญิงศุภัชญา  บัวใหญ่
 
1. นางรุ่งสิริ  ชัยจักร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ดีทอง
 
1. นางปัญญา  สุระพร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. นางสาวชนิชา  แก่นนาค
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวริศรา  รัศมีแจ้ง
 
1. นายจรูญ  มุ่งทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สังกะ
 
1. นายวีรศักดิ์  งอกนาวัง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์อุต
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงสมพิศ  แขมเขียว
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงรจนา  สีหา
 
1. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายพิชญาภัค  ไล
2. เด็กหญิงเกวลิน  คำชัย
 
1. นายประดิษฐ์  ฦาชา
2. นายประสิทธิ์  บุญโยธา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คำปัด
2. เด็กหญิงเมยา  ขันตี
 
1. นางจินนารี  เจียมภูเขียว
2. นางสาวอนงค์  อาจจงทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เลขาโชค
2. เด็กชายภูมินทร์  ฦาหาญ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
2. นายธีรชัย  เพชรเมืองเก่า
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายหฤษฏ์  ใครจันทร์เศรษฐ
 
1. นางสาววริษรา  ทองคณทา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงบุญยาพร   วรรณารักษ์
2. เด็กชายศุภกร   คะระนันท์
3. เด็กหญิงสุมิษา   แสงผึ้ง
 
1. นางคำปลิว   สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายกฤษฎา   สร้อยจรุง
2. เด็กชายจักรภัทร   กลิ่นหอม
3. เด็กชายนิชฌาณ   พรมเมตตา
 
1. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
2. นางคำปลิว   สิงห์คำคูณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกฤษณะ  มโนชาติ
2. เด็กชายธนพัฒน์  เวสา
3. เด็กชายประทีป  ธัญเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
2. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  แก้วเวียง
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กชายทินกร  ใจหยุด
 
1. นายกฤษฎา  หล้าศักดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   นาคนชม
 
1. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายจักรพงศ์  พรหมรักษา
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงพัชราพร  นิลพงษ์
 
1. นายกฤษฎา  หล้าศักดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ฉลูพันธ์
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายวิชิต  ทูลรักษา
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แหวนเพ็ชร
 
1. นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นางสาวอลิสษา  เจริญวงษ์
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  สง่าสันเทียะ
 
1. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิมชนก  ขันแก้ว
 
1. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญบุรี
 
1. นางไสว  เหลืองดอกไม้
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณา  เทียมแก้ว
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  พลิกเพชร
2. เด็กชายพัชรพล  ประเสริฐแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราพร  สามา
4. เด็กหญิงวรรณวิษา   นาคนชม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จำปาทอง
6. เด็กหญิงสิริโสภา  พิจารณ์
7. เด็กชายสุธีมนต์  จันแล
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นามบุตร
9. เด็กชายโกมล  ดลราษี
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
2. นางศิริภรณ์  จำปาทอง
3. นายเรวัต  สุชาสันติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  กุ๊กสันเทียะ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เผยศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดกระโทก
4. เด็กชายธนพลธ์  จริงเพ็ง
5. เด็กชายพิชิตชัย  แก้วเอี่ยม
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ขาวศรี
7. เด็กชายภูวดล  พลต้าง
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปานเกิด
9. เด็กชายวชิรพล  วันชัย
10. เด็กหญิงวรรฤดี  โตนา
11. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
12. เด็กหญิงศศิธร  ลิ่งไธสง
13. เด็กหญิงสรสิชา  นามวิจิตร
14. เด็กหญิงสุนิสา  โสเส
15. เด็กชายสุภานี  ชมมอญ
16. เด็กชายอธิชา  นนทะสี
17. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  ปานเกิด
18. เด็กชายเฉลิมพงษ์  วงษชารี
19. เด็กหญิงเสาวรินทร์  อาชนะชัย
20. เด็กชายเอื้ออังกูร  หันมนตรี
 
1. นายไพฑูรย์  หงษ์บินมา
2. นายสงัด  สำราญรื่น
3. นางปัญญา  สุระพร
4. นายวัลลภ  เจริญสุข
5. นางรุ่งอรุณ  ฦๅกำลัง
6. นางสาธินี  วันชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ปรีดีวงษ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญหา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญหา
4. เด็กชายชัยมนัส  แก้วมโหสถ
5. เด็กหญิงดวงเดือน  สามิตย์
6. เด็กหญิงดารินทร์  พลฤทธิ์
7. เด็กหญิงทัดดาว  แก้วโก่ย
8. เด็กชายปรัชญา  บุตรจันทร์
9. เด็กหญิงปรีวราภรณ์  ไซยโส
10. เด็กหญิงพิมชนก  ขันแก้ว
11. เด็กชายภูวเนศ  ธงชัย
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทาทูม
13. เด็กหญิงวาสนา  คำแหง
14. เด็กหญิงวิภาดา  พันแก้ง
15. เด็กหญิงศศิประภา  อยู่พ่วง
16. เด็กหญิงศิรินภา  ถือศักดิ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  พรหมดี
18. เด็กหญิงอาภัสรา  พลเดชา
19. เด็กชายเกียรติชัย  กุลด้วง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์จักร
21. เด็กชายไกรวิทย์  ประยงค์คำ
 
1. นายวัชระพงษ์  เอกวงษ์
2. นายสุรพงษ์  นวลจันทร์
3. นายเสน่ห์  ทินราช
4. นายชัยรัตน์  รายะรุจิ
5. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิคอนสาร
6. นางสุบิน  ต่อศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  วันสา
2. เด็กชายตระการ  ศรีมะนาว
3. เด็กชายทินภัทร  วิโรจน์รัตน์
4. เด็กชายธนากร  อุ่นจิตร
5. เด็กชายธีระดล  ฤาชา
6. เด็กหญิงมนัสวรรณ  เอี่ยมสุข
 
1. นายเอนก  โชคบัณฑิต
2. นางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ธนินหิรัญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นายปรีชา  เหมือนพิมพ์
 
1. นายสะอ้าน  มิตรชื่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาศนอก
 
1. นางสาววันวิสา  ขวัญสำราญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นางสาววรุณฉาย  ไขแสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงชูใจ  วรรณรส
 
1. นางจุรีมาศ  วีระพงษ์สุชาติ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนภัสกร  มีทม
 
1. นางสาวอาริสา  ชำนาญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายกฤษติกานต์  ลีล้าน
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงยิหวา  ชำนาญ
 
1. นางสาวอาริสา  ชำนาญ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภาพร  โชควิเศษ
 
1. นายนิติพงษ์   อาจหาญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กชายศตวรรษ  วงษ์ลา
 
1. นางสาวนวรัตน์  รักษ์มณี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิตตรา  พันธ์สนิท
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายสหรัฐ  กุลแดง
 
1. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นางเพ็ญประภา  ต่อติด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงมินราวัลย์  สุธนโภคิน
 
1. นางเพ็ญประภา  ต่อติด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 1. เด็กหญิงสโรชา  จำปาสิงห์
 
1. นางนิภาภรณ์  วรามิตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ต้อยหมื่นไวย
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศรีจันทร์
3. เด็กชายจตุรงค์  ผมเพชร
4. เด็กหญิงจามรี  กำเนิดบุญ
5. เด็กชายจารึก  แกมขุนทด
6. เด็กชายจีรศักดิ์  คันสูงเนิน
7. เด็กหญิงชมพูนุท  โนนสีลาด
8. เด็กชายชยุตน์  ไชยปราบ
9. เด็กหญิงชลธิชา  การะเกตุ
10. เด็กชายชัยวัฒน์  อันทะบุรี
11. เด็กชายชัยวัฒว์  ทองเหล
12. เด็กชายชัยสิทธิ์  เปรมปรีดี
13. เด็กชายณัฐวัตร  ฐานวิเศษ
14. เด็กชายณัฐวัตร  ติงตัว
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รวมสันเทียะ
16. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ดม
17. เด็กหญิงนงเยาว์  ขันอาษา
18. เด็กหญิงบุศรินทร์  แก้วสิมมา
19. เด็กหญิงปาริฉัตร   ละครพล
20. เด็กหญิงปาริชาติ  ละครพล
21. เด็กชายปิยะ  อาจองค์
22. เด็กชายพีรศิษฐ์  สมานเพียร
23. เด็กชายภูมินทร์  ฤทธิ์สมบูรณ์
24. เด็กหญิงรัชนก  มะลาศรี
25. เด็กหญิงรัชนีกร  เบ้าหล่อ
26. เด็กหญิงลลิตา  วิวาสุข
27. เด็กชายวรากรณ์  จุลลาบุตดี
28. เด็กหญิงวิกานดา  เลยยุทธ
29. เด็กหญิงศศิธร  ปุริโสชโย
30. เด็กหญิงศิริพร  สีหา
31. เด็กหญิงศิริลาวรรณ  ฟุ้งสวรรค์
32. เด็กหญิงศิริวรรณ   วิเศษสิงห์
33. เด็กชายศิริอนันต์  ทุมสิงห์
34. เด็กหญิงสุกัญญา   กุลจันทร์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  แฝงศักดา
36. เด็กชายสุรวีย์  อันทะบุรี
37. เด็กชายอดิเทพ  ประทุมชัย
38. เด็กหญิงอังษณา  จ่าอินทร์
39. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเสริฐ
40. เด็กชายเอเธน  ผาดภูธร
 
1. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
2. นายศรัณย์  รูปชัยภูมิ
3. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
4. นางปริญญา  บาลี
5. นายธนากร  ศรีโฉม
6. นางฐิติพร  วงศ์วิสิฐตระกูล
7. นางจิรวรรณ  สำราญพิศ
8. นางรัตนา  เสนเข้ม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายชินพัฒน์  พงค์อุทธา
 
1. นายพชร  นาชัยภูมิ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คันภูเขียว
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เทพคำดี
2. เด็กชายขจรศักดิ์  หล้าเพชร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สันวิลาศ
4. เด็กหญิงชญานิศ  แพงไธสง
5. เด็กหญิงชลกาล  คงอาษา
6. เด็กหญิงชุติมา  ประภาเมือง
7. เด็กหญิงฐานิกา  คำกุ้ง
8. เด็กชายธารุตพันธ์  เรียงเพชร
9. เด็กหญิงนพมาศ  คงเมือง
10. เด็กหญิงนริศรา  เพชรรังษี
11. เด็กหญิงนัตชา  หมู่หัวนา
12. เด็กหญิงนัททิชา  แก้วอาจ
13. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตน์ประทุม
14. เด็กหญิงปวีณา  แนมพลกรัง
15. เด็กหญิงปาณิศรา  พรมมา
16. เด็กหญิงปานฤทัย  แนวโสภี
17. เด็กหญิงพัชรพร  แนวโอโล
18. เด็กหญิงภณิดา  บุตรศรี
19. เด็กหญิงภัณฑิรา  ครองเคหัง
20. เด็กหญิงวนิดา  นาคสุข
21. เด็กหญิงวราภรณ์  โคผดุง
22. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทนันท์
23. เด็กหญิงสุชาวดี  แสงเดือน
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลาเขียว
25. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวเพชร
26. เด็กหญิงสุภาพร  โชควิเศษ
27. เด็กหญิงอนัญพร  หมู่พราหมณ์
28. เด็กชายเจษฎา  ประจัญมอญ
29. เด็กชายเจษฎากร  กิ่งแฝง
30. เด็กชายเอกภพ   ประไพเมือง
31. เด็กหญิงแพรพลอย  ประกายเพชร
32. เด็กหญิงโยธิตา  วงศ์เจริญ
 
1. นายนิติพงษ์   อาจหาญ
2. นายสฤษดิ์  ตองติดรัมย์
3. นายชูชาติ  หล้าเพชร
4. นางจุฑาลักษณ์  หล้าเพชร
5. นางกรองกาญจน์  โคตรมา
6. นายอาภากร  ปานอยู่
7. นางบัณฑิตา  หล้าเพชร
8. นางนภัสวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลภัทร  สีทน
2. เด็กชายธีระพงษ์  คำโยค
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์ฬา
4. เด็กชายพีระพงษ์  บุราณ
5. เด็กชายสุทธิพร  ฮุงภูเขียว
6. เด็กหญิงสุพัตรา  นุชภิเรนทร์
7. เด็กชายสุรชัช  ภิญโญยาง
8. เด็กหญิงอริยาดี  เหล่ากุลทา
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางอัจฉรา  ดำรงเชื้อ
3. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกลินทร์  ดีหามแห
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมวงษ์
3. เด็กหญิงพุทธญาดา  บุตระเขียว
4. เด็กชายรติพงษ์  นอกสระ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวียนสระ
6. เด็กชายวทัญญู   แปงอุ่น
7. เด็กหญิงวิภาวี  เพชรหลำ
8. เด็กชายวีรพล  ธงชัยภูมิ
9. เด็กหญิงสิริวิมล  กงชัยภูมิ
10. เด็กหญิงสุภัสษร  คำบุ่ง
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  รักษ์มณี
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
3. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  หาคูณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำแสน
4. เด็กหญิงวาสนา  ลาภเงิน
5. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีเมืองกลาง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  สืบสำราญ
 
1. นางอรชุลี  สัณหจันทร์
2. นางอารมย์  กลิ่นบัว
3. นางอนงค์นารถ  กองโคตร
4. นางอนงค์  คงโนนกอก
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงญาณิกา  หล้าทุม
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฮุงภูเขียว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ท้าวพรม
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  ฤทธิ์ประทีป
5. เด็กหญิงธิติมา  วงศ์ฬา
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นบธรรม
7. เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดมบัว
8. เด็กหญิงแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางพรทิพย์  เหลยชัย
3. นางนงลักษณ์  สมรูป
4. นางพิมลวรรณ  จันดี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  หาคูณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำแสน
4. เด็กหญิงวาสนา  ลาภเงิน
5. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีเมืองกลาง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  สืบสำราญ
 
1. นางอรชุลี  สัณหจันทร์
2. นางอารมย์  กลิ่นบัว
3. นางอนงค์นารถ  กองโคตร
4. นางแพรวทิพย์  แสงจันทร์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. นายจิตวัต  วิจิตรจันทร์
2. เด็กหญิงชิเอะ  หวายแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เฉยชัยภูมิ
4. เด็กหญิงปฐมาวดี  เขียวชัยภูมิ
5. เด็กชายปรัชญา  อุปชา
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์ศรี
7. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ทบแก้ว
8. เด็กชายภาณุพงศ์  พุฒหล้า
9. เด็กชายรัฐกร  ชัยรัตน์
10. เด็กหญิงวรัญญา  นำชัยภูมิ
11. เด็กชายวีรศักดิ์  คำบุญช่วย
12. เด็กหญิงศุภนิดา  ช้างหัวหน้า
13. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงอรทัย  ระหา
15. เด็กหญิงอารียา  สังข์คำโพธิ์
16. เด็กชายเอกลักษณ์  กุลแดง
 
1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
3. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
4. นางสาววิภาษณีย์  ถามณี
5. นางสิริกัญญา  ศรีโฉม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงกันตา  อินตาหามแห
2. เด็กชายจารุวัฒน์  อะโรคา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สัจจาสังข์
4. เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์แดง
5. เด็กชายภูมินทร์  อินตาหามแห
6. เด็กชายภูวนัย  พอพิลา
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ซ้ายสุข
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  คิดดี
9. เด็กหญิงวรารักษ์  แท่นทอง
10. เด็กหญิงสมใจ  วิจารย์
11. เด็กชายสรยุทธ  มองพิมาย
12. เด็กหญิงสาธินี  แก้วนิล
13. เด็กหญิงสุธิดา  สัจจะสังข์
14. เด็กหญิงอรทัย  สายแก้ว
15. เด็กชายอัศนัย  พนมมาศ
16. เด็กชายเตชัช  ปลัดสังข์
 
1. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
2. นายสมเดช  แจ้งคำ
3. นายเสมอ  ชินรัตน์
4. นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ
5. นางศุภวรรณ  สิงห์ยะบุศย์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นาเรียงรัตน์
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  แก้วเมืองกลาง
4. เด็กชายประพจน์  ถนอมบุญ
5. เด็กชายอภิรักษ์  พลชาลี
 
1. นางอารมย์  กลิ่นบัว
2. นายวัชรินทร์  กลิ่นบัว
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์   เรืองแสน
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เสี้ยมแหลม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ขวัญถาวร
2. นายกฤษฎา  ขวัญถาวร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์พรหม
2. เด็กชายภานุพงษ์  คะละยาง
3. เด็กหญิงมัญฑิตา  กัณหาเขียว
4. เด็กชายวุฒินันท์  ซื่อสัตย์
5. เด็กชายสิรภัทร  บุรีวรรณ
6. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีวงศ์ชัย
 
1. นายคเนศ  ชัยจักร
2. นายปฐมพงศ์  ละมุลตรี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดาวช่วย
2. เด็กชายทีมนันท์  ซื่อสัตย์
3. เด็กชายธนากร  เกษนอก
4. เด็กชายสหรัฐ  นามพงษ์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  สายคำเฮือง
6. เด็กชายโชคทวี  สุทธิรักษ์
 
1. นายปฐมพงศ์  ละมุลตรี
2. นายคเนศ  ชัยจักร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายณัฐพล  เข็มภูเขียว
2. นายมงคล  สวัสดิ์รักษ์
3. นายวัฒนากร  บุญสะอาด
4. นายวันชนะ  หมู่อำพันธ์
5. นายสมชาย  เจริญโภค
6. นายสุขสันต์  พุศรี
7. นายอนุชา  พรมมนต์
8. นายเทพพิทักษ์  แจ่มใส
 
1. นายอนันต์์  นาคดิลก
2. นายชัยรัตน์  แสนโคตร
3. นายนพรัตน์  ไชยทิพย์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงสุริสา  บำรุงเพชร
3. เด็กหญิงอธิชา  หล่าเพชร
 
1. นางบัณฑิตา  หล้าเพชร
2. นางนภัสวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีเนหะ
2. เด็กหญิงปวีณา  สูงภิไลย์
3. เด็กหญิงพิสมัย  ศิริ
 
1. นางริณนา  จุมพลภัทร์
2. นางอาภากร  กิติคุณ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงเด็กหญิงสุดารัตน์  นามวิจิตร
2. นางสาวเบญจมาศ  นันทะทอง
 
1. นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี
 
76 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรธิรา  แก้วสุริวงศ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เหมือนพิมพ์
 
1. นายสุเมธา  ผิวขาว
2. นายประดิษฐ์  ฦาชา
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. นางสาวสุพัตตรา  แพ่งสะภา
2. นางสาวอรณี  นิลไสล
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ชำนาญพล
 
1. นางยุวธิดา  โชคบัณฑิต
2. นายธีรวัฒน์  บุญค้ำ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ท่าทอง
2. เด็กชายนภสร  ศรีคำ
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
2. นางปริญญาพร  เอี้ยงทอง
 
79 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายต้นตระกานต์  แสนเลิศ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ผาดำ
 
1. นายมานิต  ไพรสิงห์
2. นางสาวอาริสา  ชำนาญ
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดุ่งมะลี
2. เด็กหญิงศสิกร  บัวสระ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์  บุญโสภาพ
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1. เด็กชายธีรพันธ์  เผ่าฉนวน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พัดเขียว
 
1. นางภาคีนี  วงษ์โท
2. นางเบญจมาศ  ตองติดรัมย์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพรนิภา  พนมพรม
2. เด็กชายภูเบศ  จันจิตร
 
1. นายกรกฏ  คลังระหัด
2. นางสาวสายสุดา  ชัยเกิด
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริศนา  แจ้งบ้าน
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีสิงห์
 
1. นายสุพจน์  สมทิพย์
2. นายสฤษดิ์  เลียมไธสง
 
84 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กชายธนรัช  สุทรงชัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงภูมิ
 
1. นายวิโรจน์  โทราช
2. นายสงกรานต์  บุญโสภาพ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยภา  พงษ์สระพัง
2. เด็กหญิงสิริยากร  อำชัยภูมิ
 
1. นายสุนทร  นิยะรัตน์
2. นางสายเพชร  พิณรัตน์
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงปทิตตา  ก้านสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  จำพงษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์  บุญโสภาพ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าว่าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตชื่น
2. เด็กชายมฆวัน  เกงชัยภูมิ
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  ศรีบัว
 
1. นายโยธิน  หาญปี
2. นางจินดารัตน์  โล่ห์เส็ง
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ช่วงเชิญ
2. เด็กชายปิติภัทร  บินยูโซ๊ะ
3. เด็กชายเอกรินทร์  เบ้าตุ้ม
 
1. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
2. นายปกาศิต  ปลั่งกลาง
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามเมือง
2. เด็กหญิงกรุณา  พลยางนอก
3. เด็กชายวุฒิไกร  นนสิลาด
 
1. นางสาวชุติมา  จำรัสแนว
2. นางพรทิพย์  ลือหาญ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมิไธสง
2. เด็กชายสุภกิณท์  กันหาเขียว
3. เด็กชายสุรชัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายชวลิต   ฐานวิเศษ
2. นายวีระพงษ์  คำพรม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ยีนขุนทด
2. เด็กชายสุรชัย  สุขพิพัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  ชาภักดี
 
1. นายจักรินทร์  พรมเดื่อ
2. นายอุทัย  สุพร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายวราวุฒิ  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายสุบัน  สีหาวัตร
3. เด็กหญิงอรพินท์  ปุริสังข์
 
1. นายก่อเกียรติ  นาลา
2. นางสุดาทิพย์  เสนามนตรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิภา  คงโนนกอก
2. เด็กหญิงสายธาร  ชำนาญการ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรโสดา
 
1. นางจุฑามาศ  ฦาชา
2. นางสุภาพร  สงวนรัมย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงฐนิชา   สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงณัฐนันฑ์   จิตพิไล
3. เด็กหญิงณัฐพิมล   จิตพิไล
4. เด็กหญิงทิพวัลย์   เวียงดินดำ
5. เด็กหญิงมนฤดี   สนธิ
6. เด็กหญิงอภิรัตน์   ปัญญาไว
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์   เหมือนพันธ์
2. นางจุฬารัตน์   เขาทอง
3. นางสาวอุษา   เพชรล้ำ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธัญชนก  สีเนหะ
2. เด็กชายธีระพงษ์  กันหาเขียว
3. เด็กหญิงนิสายชล  มุ่งลา
4. เด็กหญิงพรพรรษา  มุ่งวิชา
5. เด็กชายพีระพงษ์  พรมเจียม
6. เด็กหญิงวรรณภา  ผิวขม
 
1. นายเกริกฤทธิ์  เส่งมูล
2. นางเกษฎาภรณ์  ไชยเลิศ
3. นางสาวจารุวรรณ  พิรักษ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  รอดจันทึก
2. เด็กหญิงตวงพลอยแท้  พาณิชย์
3. เด็กหญิงภัทรพร  โยปัดทุม
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ชนะชัย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  สอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอลิษา  ไกรเพชร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วรรักษ์
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายชินวัตร  พลโยธี
2. เด็กชายสหภูมิ  บุญชูสอน
3. เด็กชายสุขชัย  ประหยัดสิน
 
1. นายสมชาย  อธิวาโส
2. นายสมพรชัย  บุตรวาปี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชอบมี
2. เด็กหญิงศิวิตา  มิ่งโอโล
3. เด็กหญิงอารยา  สมีแจ้ง
 
1. นางเพลินจิต  ไววิชา
2. นายสะอ้าน  มิตรชื่น
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแต้ 1. เด็กหญิงพรรณทษา  เวนไธสงค์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สารีแก้ว
3. เด็กชายสมคิด  พุทธาทอง
 
1. นางภัทราพร  คนอุตส่าห์
2. นายจรัญ  จำปางาม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนลือชา
2. เด็กชายอภิชัจ  น้อยก้อม
3. เด็กชายเสกสรรค์  อาจวงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงยุวดี  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงศศิธร  ป้องทัพไทย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เทพศิลา
 
1. นางลัดดาวัลย์  อธิวาโส
2. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  อาจกล้า
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกื้อหนุน
3. เด็กหญิงรักษ์สุดา  ขวัญคุ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีระพงษ์  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงปิยะพร  อุดมบัว
3. เด็กหญิงโสภิดา  เก่งชัยภูมิ
 
1. นางพิมลวรรณ  จันดี
2. นางพรทิพย์  เหลยชัย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คุ้มห้างสูง
2. เด็กหญิงธีรนันท์  กันหา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำรุงเพชร
 
1. นางนภัสวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางบัณฑิตา  หล้าเพชร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชนิสรา  วันโนนทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  เสนหนองชาติ
3. เด็กชายนฤพล  ศรีตรัง
 
1. นางจงกล  ไกรวัน
2. นางพนัดดา  สุหญ้านาง
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  เจริญโภค
2. เด็กหญิงบุณยกร  ชัยวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  แนววิลัย
2. นางพจนา  ศรีอุดร
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เยาวะภาค
2. เด็กหญิงนารีญาดา  บาลี
3. เด็กหญิงอริสรา  ทัพฤาชัย
 
1. นางเอื้อมพร  บัวถนอม
2. นางลัดดาวัลย์  ฟ้าคุ้ม
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงอริษา  หาญพยัคฆ์
3. เด็กหญิงไอรดา  นอดอน
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
2. นางสายเงิน  หวังหมู่กลาง
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกฤษณา  กุดสงค์
2. เด็กหญิงวรากร  พรไตร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปอศรี
 
1. นางศิริรัตน์  เสือสาวะถี
2. นางบุญเสริม  นวดโอโล
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายชาคริส  คำสีทา
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เพ็งไพที
 
1. นางมัลลิกา   แก้งคำ
2. นายสุชาติ  จันทรพรหมรินทร์
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หวังนากลาง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลมืด
 
1. นางพัชชินี  หมอกชัย
2. นางประวัติ  คำศรี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ราชมนตรี
 
1. นางณัฐิยา  มาสิงห์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงมัทนาภรณ์  สีวะ
 
1. นายดวงดี  ภารา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายอเนก  ครองลา
 
1. นางพัชชินี  หมอกชัย
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดังชัยภูมิ
2. เด็กหญิงดาราวลี  เบ้าโนนทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  งามกระบวน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิจันทร์โว
5. เด็กหญิงอภิญญา  ไพศาลธรรม
6. เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ
 
1. นางอัมพร  เรืองคำพัฒน์
2. นางสาวลำเพ็ญ  มลัยทิพย์
3. นางสุภาพร  มีอิสระ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  วรุณศรี
 
1. นางสาวนุชจิรา  ศรีสุภา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัดกอง
 
1. นายชัยยันต์  ภูมิสม
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  หมื่นยุทธ
 
1. นางหรรษา  บัวสระ
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  กางกั้น
 
1. นางจำนวนศิลป์  พันธ์นุรักษ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายปรีชา  มงคลนำ
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เกษบึงกาฬ
 
1. นายก้องเกียรติ  กวยทองเปลว
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขขุ่ย
 
1. นางธีลาลักษณ์   จินดาจำนงค์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายสุขสันต์  หาพา
 
1. นางธนพร  คำป้อง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แพงไธสงค์
2. เด็กหญิงปรกายเพชร  สุขวิเศษ
3. เด็กชายหนึ่งกุมภา  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางอัมพร  เรืองคำพัฒน์
2. นางสาวกาญจนา  คบบัณฑิตย์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซง 1. เด็กชายนราพล  แง่พรหม
2. เด็กชายนิพนธ์  แสนหล้า
3. เด็กชายศุภณัฐ  เวียงดินดำ
 
1. นายรามินทร์  ขวัญประเสริฐ
2. นายบัณฑิต  เรืองสุทธิ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1. เด็กชายสิทธิพล  ขำหลักร้อย
2. เด็กชายสิริกร  บุตะเขียว
3. เด็กชายอภิเชฐ  วันสา
 
1. นางสาวชุติมา  จำรัสแนว
2. นางสาวหฤทัย  หมวดเอ่น
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายชัยชนะ  แน่นอุดร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนรัตน์
3. เด็กชายวีรภัทร  นามสีอุ่น
 
1. นายวีระพงษ์  คำพรม
2. นายชวลิต  ฐานวิเศษ
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายยุทธชาติ  สงมูลนาค
2. เด็กชายวิชาญ  ขาวเขียว
3. เด็กชายศุภกร  ศรีคุ้มวงษ์เวช
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
2. นางจุฬารัตน์  เขาทอง
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว
2. เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
 
1. นายเกษม  ภิญโญภาพ
2. นางนงลักษณ์  ขวัญวงษ์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนิลมณี  นิลมานนท์
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  คามตะสีลา
 
1. นางสาวจิราพร  ดินแดง
2. นางสาวกาญจนา  คบบัณฑิตย์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายณัฐพล  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตาลศรี
3. เด็กชายไตรภพ  มีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  บำรุงกูล
2. นางณัฐนันท์  แก้วมูลมุข
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1. เด็กชายพัฒนา  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  ประสิทธิสาร
3. เด็กชายอนุชาติ  รบศึก
 
1. นายลพ  พรมดี
2. นางอัจฉรา  เรืองสุทธิ์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงวรรณกร  ถนอมผล
 
1. นายประชัน  เจริญสุข
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  อนันเต่า
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
 
1. นายอารีย์  ปัดไธสง
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเพ็ง
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  คำมา
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายวีระพล  มุทาพร
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กาสี
 
1. นายสมพงษ์  อนุศรี
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงนรินทรา  ผามะณี
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  ทองคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ประยูรเพ็ชร
3. เด็กหญิงจีรภิญญา  ชนะภู
4. เด็กชายฉัตรดนัย  ชื่นชอบ
5. เด็กหญิงชลิตา  เมฆวัน
6. เด็กหญิงตะวัน  เทร็พเชอร์
7. เด็กชายทินกร  ทองคนทา
8. เด็กชายธนวัฒน์  ช่างหล่อ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดโนนเขวา
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สีขว้าง
11. เด็กชายนรินทร์  วังแสนแก้ว
12. เด็กหญิงนฤมล  หาญกุดเลาะ
13. เด็กหญิงนิตยา  สุธรรมาภิวัฒน์
14. เด็กชายปฏิภาณ  ตะมัง
15. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญญานุสนธ์
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาแก้ง
18. เด็กหญิงวันวิสาข์  คงโนนกอก
19. เด็กหญิงวีรณา  หาญแท้
20. เด็กชายศรันย์  คำนกขุ้ม
21. เด็กหญิงศลิษา  หารกุดเลาะ
22. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมาลา
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  ผลภิญโญ
24. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองดี
25. เด็กหญิงสุชาดา  ใสชาติ
26. เด็กหญิงสุภัชชา  กล้าสู้
27. เด็กหญิงอภิสรา  เข็มเพชร
28. เด็กหญิงอริสา  ดับโคก
29. เด็กชายเจษฎา  ก้อนเงิน
30. เด็กหญิงโสรยา  หอมระหัด
 
1. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
2. นายสุพล  แควภูเขียว
3. นางรวีวรรณ  ไตรนพ
4. นางรติพร  ไวบรรเทา
5. นายบันดิษฐ  ธรรมกุล
6. นายประณต  ไวบรรเทา
7. นางสาวสุกัญญา  ฦๅชา