หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ สวัสดีโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬากร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นายเวชพิสิฐ โสพิลาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ สวัสดีโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬากร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นายเวชพิสิช โสพิลาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายมณีแสง นามอินทร์โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวสายไหม โคตรนาราโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายมณีแสง นามอินทร์โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสงัด ประภาสโนบลโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ศักดิ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางกาหลง ตันดีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมโรงเรียนบ้านตาลรองประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ วงษ์วัติโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอุษา พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนบ้านโคกแสวกรรมการ
4. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
14. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เคนวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองรองประธานกรรมการ
4. นายบุญกอง สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
6. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
8. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
12. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายสมาน เขียวเขว้าข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
15. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
16. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
3. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
4. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
5. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ทองหลาบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
8. นายเอนก ปิ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
9. นายสนาม กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
10. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ทองหลาบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
8. นายเอนก ปิ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
9. นายสนาม กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
10. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอมพงศ์ พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
6. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นายสำเริง โภคาโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
10. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
11. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
12. นางมลฤดี สำโรงแสงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
13. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอมพงศ์ พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
6. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นายสำเริง โภคาโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอมพงศ์ พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ พันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
6. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นายสำเริง โภคาโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอมพงศ์ พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
6. นายวิษณุ ชำนาญกุลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นายสำเริง โภคาโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
8. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
7. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
9. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
11. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
12. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
8. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
8. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
8. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางละมัย บัวบางโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา กล้ารอดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
8. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิลุบล สุขเพียโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนหินฝนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรณู พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิม อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายประมร พรโสภณโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายโสรพล ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนหินฝนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรณู พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายเฉลิม อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายประมร พรโสภณโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายโสรพล ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายดำเนิน ชาลีเครือโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ขอพึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสงโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างรองประธานกรรมการ
4. นายธนาดุล โฉมนิติยานนท์โรงเรียนบ้านวังกะทะรองประธานกรรมการ
5. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
7. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
8. นางสาวณปภา สายคำทอนโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
9. นายประจวบ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางจิตรนาถ เพิ่มพูนโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
12. นายเวชพิสิฐ โสพิลาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
13. นายจิรวุฒิ เศรษฐดาโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
14. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
15. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
16. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
17. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
18. นายสมบุญ พิไลกุญโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
19. นายสุชาติ โสภานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ขอพึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างรองประธานกรรมการ
4. นายธนาดุล โฉมนิติยานนท์โรงเรียนบ้านวังกะทะรองประธานกรรมการ
5. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
7. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
8. นางสาวณปภา สายคำทอนโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
9. นายประจวบ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
10. นางจิตรนาถ เพิ่มพูนโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
12. นายเวชพิสิฐ โสพิลาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
13. นายจิรวุฒิ เศรษฐดาโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
14. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
15. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
16. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
17. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
18. นายสมบุญ พิไลกุญโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
19. นายสุชาติ โสภานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางโรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชัย กุลกลมโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
4. นางวิภาดา พิลาจันทร์โรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
5. นางปาริชาติ แก้วกันยาโรงเรียนตะลอมไผ่กรรมการ
6. นางไพรวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)กรรมการ
9. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสุพัตรา ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขา คลองผักหวานกรรมการ
3. นายวิทยา มลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางสาวจันจิต สีสังข์โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณิชาภา จรัลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สากุลโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษฎา มหาบุญโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายเดชา เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สากุลโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษฎา มหาบุญโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายเดชา เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สากุลโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายกฤษฎา มหาบุญโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายเดชา เชิงสะอาดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นายอนุธิพงษ์ ร่มสุขโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายศรันวิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านนกเขียนกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
7. นางสาวธนัญชนก ยุทธมูลศรีโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางเรียม เจริญพลโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจตุพร ชาขุนทดโรงเรียนซับถาวรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นายอนุธิพงษ์ ร่มสุขโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายศรันวิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
7. นางสาวธนัญชนก ยุทธมูลศรีโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางเรียม เจริญพลโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจตุพร ชาขุนทดโรงเรียนซับถาวรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นายอนุธิพงษ์ ร่มสุขโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายศรันวิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านนกเขียนกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
7. นางสาวธนัญชนก ยุทธมูลศรีโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางเรียม เจริญพลโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจตุพร ชาขุนทดโรงเรียนซับถาวรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุญชู แดงสันเทียะโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นายวิธาน ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นางสาววนิดา กองแก้มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายกีรติ ชาวประทุมโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
8. นายบูรพา วงค์ชารีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญชู แดงสันเทียะโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นายวิธาน ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นางสาววนิดา กองแก้มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายกีรติ ชาวประทุมโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
8. นายบูรพา วงค์ชารีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญชู แดงสันเทียะโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
4. นายวิธาน ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นางสาววนิดา กองแก้มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นายกีรติ ชาวประทุมโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
8. นายบูรพา วงค์ชารีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
9. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขา คลองผักหวานกรรมการ
3. นายวิทยา มลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางสาวจันจิต สีสังข์โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณิชาภา จรัลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขา คลองผักหวานกรรมการ
3. นายวิทยา มลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางสาวจันจิต สีสังข์โรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณิชาภา จรัลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางมาลัย พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บรรทุมพรโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นายเสงี่ยม พงษ์ศิลาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง)กรรมการ
5. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นายธีระวุฒิ มิกขุนทดโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นางมาลัย พันธ์ุเลิศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิ์สินโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางวริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิ์สินโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางวริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จอกสูงเนินโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางอมรพรรณ ถนอมพันธ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางไพวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางบีอา พวงสันเทียะโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางพูนพิศ พณิชีพโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางประทีป อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
6. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
7. นางอัมพร จำปาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
8. นางอุษา คำศรีโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางพูนพิศ พณิชีพโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางประทีป อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
6. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
7. นางอัมพร จำปาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
8. นางอุษา คำศรีโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดารณี โทนพลกรังโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว)กรรมการ
5. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดารณี โทนพลกรังโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว)กรรมการ
5. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประภัสสร กลับกลางโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายพะเยาว์ กุลพรมโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
3. นางกฤษณา ดามาพงศ์โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางกัณฐิกา เอื้อสกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นางสำราญ ทองพิมพ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ นาอ้นโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
8. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านวังตาเทพประธานกรรมการ
2. นางรัศมี บุญศิริโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ฤทธิ์จรูญโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
4. นางณัฐวรรณ วณิชวิชากรกิจโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
5. นางจุุฑารัตน์ เจริญรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ชาติชนะโรงเรียนบ้านกุดตาลาดกรรมการ
7. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
8. นางกุหลาบ ศิลาดำโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุจิตรา ยวงใยโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสาวสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารี พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไทยแท้โรงเรียนบ้านโคกแสวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
4. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
11. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
13. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
14. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
15. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชวนวิทยากรรมการ
16. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
19. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คุณกันหาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย ธระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
6. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]