สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายณรงค์กร   แตงอ่อน
2. เด็กชายนัฐพล   มัยพล
 
1. นางนพมณี   จงเพียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อาจหาญ
2. เด็กชายภูวดล  นามปัญญา
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธีระพล  สีเมืองเดช
2. เด็กชายอลงกรณ์  อาจหาญ
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 1. เด็กชายทัศนัย  อยู่ยง
2. เด็กชายออมสิน  ทับมนทา
 
1. นายเสนีย์  ศรีเสาวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายธนากร  โมมขุนทด
2. เด็กชายพงษ์ธร  สวัสนที
 
1. นายอาทิตย์  อินทร์งาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พิมพาเนตร
2. เด็กชายพรหมมินทร์  สกุลเดช
3. เด็กชายรณฤทธิ์  แจ้งเสมอ
4. เด็กชายอลงกรณ์  อาจหาญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมณี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
2. นายดนุพล  สมพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ประทุมวัน
3. เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร
4. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง
 
1. นางสาวณภัค  ปรียานนท์
2. นางสาวรสริน  สงกรานต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกฤษณา  ฤทธิ์จรูญ
2. เด็กหญิงญานวิภา  เสมาเพชร
3. เด็กชายธนากร  โพธิ์นอก
4. เด็กชายศรายุทธ  กิ่งข่อยกลาง
5. เด็กชายสุรวุท  อมฤกษ์
 
1. นายเอนก  ปิ่นประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกอก 1. เด็กชายพนากร  หงษ์ทอง
2. เด็กชายวรจักร  ช่างปลูก
3. เด็กชายวินัย  มาซา
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  วังสันเทียะ
5. เด็กชายไพศาล  ลาภขุนทด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บำรุง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซับไทร 1. เด็กชายจักรชัย  สุขสีนาค
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  พูนทอง
3. เด็กชายธนภัทร  จงกลกลาง
4. เด็กหญิงนาขวัญ  จันทร์นุ่ม
5. เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสีนาค
 
1. นายธรรพ์ณธร  เหล่าอุทา
2. นายธานินทร์  โพธิ์ทัง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงนิภาพร  เถื่อนศรี
3. เด็กชายปิยพนธ์  เจริญพล
4. เด็กหญิงมาติกา  สุภาสัย
5. เด็กหญิงแพรวา  เวียนวิเศษ
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นางสุกัญญา  บุญเสนา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กชายทัศนัย  ทองสาย
2. เด็กชายพลศรุต  พิมพ์กลาง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วัฒนรัตน์
4. เด็กหญิงวรรณพร  ภูพังเทียม
5. เด็กหญิงวินันดา  กิ่งนอก
 
1. นายจารึก  ค้าโค
2. นางนงค์รัก  ค้าโค
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงกรธิญา  ของหลง
2. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
3. เด็กชายณัฐวุธ  คำภู
4. เด็กชายปิ่นพงษ์  สินลือนาม
5. เด็กชายวาคิน  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวอรนุช  ดวงสุภา
2. นางสาวอมรรัตน์  ครอบบัวบาน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกันติชา  นาบำรุง
2. เด็กหญิงกันรยาพร  แก้วคำกอง
3. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มิตรชื่น
5. เด็กหญิงวิญาดา  ขจรกลาง
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลเสนา
2. เด็กชายประวิทย์  อินศิริ
3. เด็กชายศิริศกดิ์  โอตเปี้ย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูมิจันทึก
5. เด็กชายอภิวุฒิ  จันภักดี์
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
2. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แพทย์จัตุรัส
2. เด็กชายนนท์วัฒน์   มานะพระ
3. เด็กชายรัตนภูมิ   กระแสร์
4. เด็กหญิงอังคณา  สมดี
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  แดงเพียว
 
1. นายมานะพงษ์   มาบ้านซ้ง
2. นายบัณฑิต  พวงดอกไม้
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
2. เด็กชายสุกลวัฒน์  ชนะชัย
 
1. นางชาดา  พุ่มพฤกษ์
2. นายศักดิ์ชัย  ระโยธี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิระศักดิ์   วิสันเทียะ
2. เด็กหญิงศรัณรัชต์   ชัยพัฒน์
 
1. นางเอมอร  แก้วเพชร
2. นางกาญจนรัตน์  เวียงดินดำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายพีระเดช  ทองกระทุ่ม
2. เด็กหญิงวีราวรรณ  เทียวประสงค์
 
1. นางสมศรี  อิ่มวิเศษ
2. นางสุนัตตา  ศรีสม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ขดสันเทียะ
2. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมาลัย
 
1. นางกาญจนา  สะสมทรัพย์
2. นางสาวมาศฉวี  ประภาสโนบล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวไธสงค์
2. เด็กชายเจ้าพระยา  นาหนองขาม
 
1. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
2. นางอรวรรณ  มีชำนาญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายพัสกร  ทั่งพรม
 
1. นางอารี  จันณรงค์
2. นางสายพิณ  รอบคอบ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวีรชา  งอกชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศสิวิมล  คูณเงิน
 
1. นางสาววิภารัตน์  ร่มสุข
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงค์
2. เด็กชายบารมี  พูลมณี
 
1. นางพยอม  ภิรมย์กิจ
2. นางสาววิรวรรณ   ศรีภิรมย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายวีรภาพ  บุญยิ่ง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ใจตรง
 
1. นางน้ำทิพย์  สมขุนทด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายคมสรรค์  ชื่นนอก
2. เด็กหญิงอธิชา  มะเรืองศูนย์
 
1. นางอภิญญา  ชำนาญ
2. นางนงลักษณ์  ฉันทิยานนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงดารารัศมี  แจ่มขุน
2. เด็กชายวัชรชัย  มากบุญ
 
1. นางอัมพร  พลลุน
2. นายสลาวุฒิ  สุพล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กหญิงกิตติญา  เกิดมัง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ภูมิสมบัติ
 
1. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
2. นายสมบูรณ์  เป้าประจำเมือง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ไทยแท้
2. เด็กชายจักรกริศน์  อยู่สันเทียะ
 
1. นางปวีณา  ทั่งพรม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เฉลียวฉลาด
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรหมมา
 
1. นางรัศมี  ดิสปรีชา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาฬปักษิณ
2. เด็กชายรัตน์ตะวัน  วิเศษรัตน์
 
1. นางสุมาลี  สุภาพ
2. นายอนุชา   วงศ์คำสิงห์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงดุสิตา  ไวยวงศ์
2. เด็กชายยุทธนา  อมฤทธิ์
 
1. นางสาวจำรัส  ดีกุดตุ้ม
2. นางนงค์รัก  ค้าโค
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายพงศ์ภัทร   สุขถาวร
2. เด็กหญิงภาพิมล   ทองรักษ์
 
1. นางนันทิชา   น้อยสี
2. นายรังสินี   มอญไธสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.75 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายคชมาตย์  จรัญจอหอ
2. เด็กหญิงไพลิน  อินพล
 
1. นางสนธยา   อินอ่อน
2. นายมานพ  รักงาม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ใจนุ่ม
2. เด็กหญิงวิภาวี  พันชนะ
 
1. นางสาวยุพา  ยอดวัน
2. นางสาวชวนพิศ  แสงพล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กชายจักริน  จันทร์ธรรม
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โหล่คำ
 
1. นางวาสนา  แสงแพง
2. นางเพ็ญพัช  แก้วคะตา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายภูเบศร  เพชรนอก
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
2. นายสมใจ  อินทฤทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยภักดี
2. เด็กชายนิธิกร  สัตย์คำ
 
1. นางสาวกิตติยากร  น้อยวิเศษ
2. นางมณิสรา  หินอำคา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  กิจหงวน
2. เด็กหญิงชลนิชา  อยู่เกิด
 
1. นางเยาวพรรณ  ล้ออุทัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กชายพรรษา  ปานนอก
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วมา
 
1. นายนิรุธ  บะคะ
2. นางสุปราณี  สงคราม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนโชติ  จรแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เผ่าชัย
 
1. นางหนูเปีย  คำพิมูล
2. นางสุจิรัฐ  น้อยวิเศษ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กชายภาคภูมิ  อรชุม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เพียขุนทด
 
1. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
2. นางสาวจรรยา  มาบกุดเวียน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สังวาลย์เพชร
2. เด็กหญิงอาทิตญา  แพวขุนทด
 
1. นางน้ำทิพย์  สมขุนทด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  รสโคกแฝก
 
1. นางภาณินี  ศรีทัศน์
2. นางพรรณาราย  ยุมิมัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงคณิตา   ชินโคตร
2. เด็กชายประวิทย์   พ่อขุนทด
 
1. นางสาวกฤษณา   พรประไพ
2. นางสายพินย์   เดชจังหรีด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภานุมาตย์
2. เด็กหญิงสุรภา  จงชิดกลาง
 
1. นางสุมาลี  สุภาพ
2. นางกนิษฐา  จันทร์เจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง 10 โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  เชิญบ่อแก
2. เด็กหญิงอลิษา  ไทยธานี
 
1. นางสาวธนัชชา  พูดขุนทด
2. นางมยุรา  ลีหัวสระ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ภูคำศักดิ์
2. เด็กหญิงพนิตา  ดวงอิน
 
1. นางกชภรณ์  แสงบำรุง
2. นางปราณี  มิลล์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายภาราดร  ยาชะนะ
2. เด็กหญิงศศิธร  อุปลี
 
1. นางลัดดา  ประทุม
2. นางสาวศิวพร  พุ่มพฤกษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1. เด็กหญิงชลนภา  ภิรมย์ไทย
2. เด็กชายศุภชัย  กรวดนอก
 
1. นางราตรี  โกสุม
2. นางดาวเรือง  กกกลาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.33 ทอง 15 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ปะโคทัง
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  ทองคำ
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายบุญพจน์  เฉยพุดซา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แฟสันเทียะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  แสงชนะ
2. นางราตรีสวัสดิ์  ประเสริฐสรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฐชา  พึ่งขุนทด
2. เด็กชายนรบดี  โปร่งจันทึก
 
1. นางวรรณิภา  ชาญสูงเนิน
2. นายนิพนธ์  เสาโกมุท
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1. เด็กชายภัสกร  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ปลั่งกลาง
 
1. นางธีรนุช  ภูมิมา
2. นางวิภาดา  พิลาจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณิชาภา  พินิจตานนท์
2. เด็กชายนพรัตน์  โกฏค้างพลู
 
1. นางอินทิรา  สุระขุนทด
2. นางสุนีย์  เจริญรัตน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงพรนภา  ยุ้มจัตุรัส
 
1. นายภุซซงค์  บุกสันเทียะ
2. นางสาวอนุสรา  จำนงค์บุญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรรทิพย์  ลีใส
2. เด็กชายศิริวงศ์  มาสิงห์
 
1. นางจินดา  เดชะ
2. นายสมบัติ  เดชะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คำแหล่
2. เด็กหญิงนันทิดา  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยรักษา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  ชมมาลา
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
 
1. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
2. นางศรีประภา  สิงห์มณี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เกิดสนามชัย
2. เด็กชายอนุสรณ์   แฝงสีพล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พงษ์จตุรา
2. นางมณิสรา   หินอำคา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายวัชรินทร์  เขียววิจิตร
2. เด็กหญิงสายธาร  ญาณรักษ์
 
1. นางน้ำทิพย์  สมขุนทด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กล้าหาญ
2. เด็กชายธนัญชัย  แผ่นทอง
 
1. นางสาวยุพา  ยอดวัน
2. นางสาวชวนพิศ  แสงพล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปนัดดา  งามจันอัด
2. เด็กชายพิชิตชัย  มีเค้า
 
1. นายทองคำ  ปัญญา
2. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงนิศาชล  ขึงสันเทียะ
2. เด็กชายวัชราภรณ์  ฉายพุดซา
 
1. นางราตรีสวัสดิ์  ประเสริฐสรี
2. นางสาวสุกัลยา  แสงชนะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูเดช
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
2. นางนงค์พงา  บุญเปล่ง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีระวงษ์
2. เด็กชายพันธกานต์  สุพร
 
1. นางนาไลย์  คำจุมพล
2. นางสาวพิมสอน  แก้ววิชัย
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 10 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
2. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แพวขุนทด
2. เด็กหญิงเมษณี  แนบสูงเนิน
 
1. นางนภัสวรรณ  ภูคงคา
2. นายเอกฤทธิ์  ปวงขุนทด
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กหญิงบุษยา  หยุ้มจัตุรัส
2. เด็กชายศิริพงษ์  เปียกสันเทียะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  สมศรี
2. นางศันสนีย์  เล็ดมะ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงจิรายุ  ชายกวด
2. เด็กชายมณฑล  ทันรังกา
 
1. นางวารุณี  เทพอุทัย
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชชญา  จิตรกลาง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ตุ่มจอหอ
 
1. นางวิมล  ไชยทองศรี
2. นางสาววิสา  ภูมิโคกรักษ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายณัฐวัตร  ผาดี
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ชำนาญศรี
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยบัญ
2. นางนัฏติญา  ขุณิกากรณ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายนนทวัฒน์   มานะพระ
2. เด็กหญิงพัชราภา   นาคประกอบ
 
1. นายวารินทร์   สิงห์ลี
2. นายรสรินทร์  ทวีลาภ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พันโคกกรวด
2. เด็กชายพศวัต  กวดนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงประกายดาว  มีเพชร
 
1. นางสาวรัศมี  กิ่งเพชร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงวิชุดา   ชอบสว่าง
 
1. นางเกศสุดา   มิตรภูษาภรณ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายพรภวิษย์  อำนวยวัฒนกุล
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กหญิงกิตติมา  คำลาด
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญจันทร์ดา
 
1. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงกุสุมา  มาระเหว
 
1. นางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงนันนภัส  เกขุนทด
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงณํฐณิชา  ทองแดง
 
1. นางอัมพร  พลลุน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุมินตรา  โยธาภักดี
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองล้น
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ภู่จำนงค์
 
1. นายบุญเรือง  ดียางหวาย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรกานต์  แสไพศาล
 
1. นางสาวสุนาฎ  กองมาก
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงพรฉวี  ยอดขุนทด
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เจริญผล
 
1. นายบำรุง  โคคำลา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ไทยภักดี
 
1. นางบังอร  บรรจงงาม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ภักดีพงษ์
 
1. นายจรัญ  ชาลีเครือ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์พิมพ์
 
1. นายไพรรัตน์  วรรณชรา
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ช้างนานอก
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายสิรภัทร  วิลาทัน
 
1. นายฐิติพัฒน์  ขุนสูงเนิน
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม
 
1. นายบุญกอง  สวงโท
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กหญิงสายมณี  โพธิ์จันทร์
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายวิชัย  ม่วงไทย
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 1. เด็กชายรัชชานนท์  ภิรมย์ชม
 
1. นายคำนาย  ศรีภิรมย์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายสหรัส  เถียนสูงเนิน
 
1. นางสุวรรณ  วิบูลย์ศิริศักดิ์
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงจิตรา  ข้อไว
 
1. นางสินริดา  จิรวรรณพันธุ์
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงอัญชลี   ปีกขุนทด
 
1. นางสาวสุพิชชา   ต่อสกุล
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  โพยนอก
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กหญิงธาวินี  คงกันกง
 
1. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์พันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ขจรกิตติปัญญา
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพชรพร  หมายสอนกลาง
 
1. นายบำรุง  โคคำลา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์สวาสดิวัฒน์
 
1. นายจักรกริช  พัดพาน
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงเกศมณี  เชื้อมีแรง
 
1. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   ศิริหงษ์
 
1. นายพีระพงษ์   วงศ์ศรีจันทร์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงอรณี  ปะทีตานัง
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงสุมาลี  โกช่วย
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายทัศนา  บุญหนา
 
1. นายดนุพงษ์  พรมแดง
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงวิภาดา    ขอมอบกลาง
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แช่มพุดซา
 
1. นางสมสวาท  ผาเบ้า
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงศิรินทรา  พุดนา
 
1. นางมัลลิกา  วรรณชรา
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายณัฐวัตร  มือขุนทด
 
1. นางสาวพรพิมล  เพชรน้อม
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูพังเทียม
 
1. นางราตรี  โกสุม
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พลศรีลา
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนภัทร  ยอดวัน
 
1. นายศรินทร์ทิพย์  ดียางหวาย
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิชาดา  มูลขุนทด
 
1. นางประทีป  อาบสุวรรณ์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริวิมล  โกสันเทียะ
 
1. นายประมร  พรโสภณ
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงเรวิกา  ยางสันเทียะ
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฝากวิลัย
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กหญิงศิริประภา  หงษ์ทอง
 
1. นายโรส  ภูมิมา
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจันดา
 
1. นางสาวรสริน  สงกรานต์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทัพพะรังสี
 
1. นางสาวลักขณา  มุงคุณคำชาว
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสอน
 
1. นางอัมพร  พลลุน
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 1. เด็กหญิงกัญณิกา   สุวรรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์นารา   ภักดิ์ดิศรณ์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พูนท่าหว้า
 
1. นายเกษม  แสงฤทธิ์
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองดีนอก
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ภิญโญวงศ์
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายจิโรฒฆ์  คชารัตน์
 
1. นางพยอม  ภิรมย์กิจ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 1. เด็กชายภานุพงษ์  พรามจร
 
1. นางสัมฤทธิ์  ชาญยุทธ
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนละนาม 1. เด็กหญิงเกตุมณี  พุดซามร
 
1. นางขวัญฤทัย  กลิ่นพูน
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริมหนองเรือ
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยหงษา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
 
1. นายบุญกอง  สวงโท
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยากร  หมั่นกิจ
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวสุภาพ  นวลประเสริฐ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองดง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กุลศิริธนบูลย์
 
1. นายประจักษ์  สว่าง
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มะลิซ้อน
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายภูดิศ  ทั่งพรม
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงเกศมณี  เชื้อมีแรง
 
1. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงรจนา  แสนพวง
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้ารอด
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงปารพิทย์  นพสันเทียะ
 
1. นายเสกสันต์   พรามจร
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกัลยาณี   กองแก้ว
 
1. นางสาวอภิรดี   กองหล้า
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงชนันดา  กลิ่นไธสง
 
1. นางทัศนี  เห็มมะชาติ
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงภิชาดา  สุธรรม
 
1. นางจรัญ  หาญเวช
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์
 
1. นายฐิติพัฒน์  ขุนสูงเนิน
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงนรินธร  สังฆวรรณ
 
1. นางสิรินดา  จิรวรรณพันธุ์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ค้าโค
 
1. นางปัญจมา  กว้างนอก
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงพชรพร  คุ้ยทอง
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทองจำรูญ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงพนิดา  คงดี
 
1. นายสันติ  ผลสวัสดิ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายอนวัช  ฟากวิลัย
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงมีนารี   งอยภูธร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลเสนา
 
1. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศศิภา  ตลอดนอก
 
1. นางสาวรัตนา  หมื่นนาวัง
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายณฐกร  ทั่งพรม
 
1. นางชลธิชา  หมื่นฤทธิ์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. เด็กหญิงพรผกา  ชาญตะคุ
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงประภัทรศรวดี   พันละหาน
 
1. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายธนายุทธ   น้อยพล
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายสงกรานต์  สารหล้า
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุชาธะเน
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  พระจอหอ
 
1. นางปราณี  ดามาพงษ์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายธนธร  สอนคุณ
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงวิยะดา  หาญชัย
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงณิชกมล  จันทร์พันธ์
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โยงโนนแดง
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงวารินทร์  หนูอ่วม
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงอังคณา   สมดี
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มีสรรณ์
 
1. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สูงงาม
 
1. นางสาวลลิตภัทร  ขันณะราย์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุราธะเน
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงบุษบา  นพคุณ
 
1. นายเสกสันต์   พรามจร
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายศุภกร  เกิดสิน
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  ทองไสย์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. เด็กหญิงอรทัย  เสมา
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงปณิธาน  เจิมขุนทด
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงเบญญา  ทวีรัตน์
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. นายศิริศักดิ์  โอตเปี้ย
 
1. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์มณี
 
1. นางสาวลลิตภัทร  ขันณะราย์
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายจักรรินทร์  ทวีผล
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายรัตนภูมิ   กระแสร์
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูขันซ้าย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คำภีวงษ์
 
1. นางนิภาพร  บัวสาลี
2. นางจุไร  พุ่มเข็ม
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  พิลึก
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มมี
 
1. นางบงกช  บุตรพุฒ
2. นางละเอียด  ภูอ่อน
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  อ่อนไชย
2. เด็กหญิงวาริน  แสงม่วง
 
1. นางสาวมยุรี  แขค้างพลู
2. นางจิราพัชร  ถาแก้วศรี
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กหญิงธัญญาพร  วิลัยวงษ์
2. เด็กหญิงสิริภัทร์  พลวิเศษ
 
1. นางเปรมปรีดา  เพิ่มพูน
2. นางสาวคีตภัทร์  บำรุง
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ขวัญบุญจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิลัย  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เทียมจัตุรัส
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ทัดมาลา
2. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมจรรย์
 
1. นางสุภัคพิชชา   อิ่มเนย
2. นางสาวนาฏยา  ยนยุบล
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต่าทอง
2. เด็กหญิงมนิสสะรา  บำรุงสงฆ์
 
1. นางพจณี  จ๋ายเจริญ
2. นางสุชิน  เคียนขุนทด
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขนาแซง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีภิรมย์
 
1. นางรัตนา  แหล่พั่ว
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชิดขุนทด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุปรัตน์
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
2. นางกฤษณา  บุญชาญ
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงรุ่งรดา   พละสุข
2. เด็กหญิงสุกฤตา   สุขดี
 
1. นางสาวปทันทิญา   ปุญญาเมธากุญ
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายชัชชัย  สีหะโบลาน
2. เด็กหญิงญาณิศา  แม่นหมาย
 
1. นางพัชราภรณ์  นันนิล
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรพิชชา  เตียนขุนทด
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สายไหม
 
1. นางสาวสุนาฎ  กองมาก
2. นางสาวปิยะฉัตร  ภิญโญวงศ์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  แสงภาพ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สถาธง
 
1. นางมะลิวรรณ  สีหามาตย์
2. นางวิภา   บุตรเงิน
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จำปาทอง
2. เด็กหญิงวรรนิภา  คำจัตุรัส
 
1. นายนราวุธ  ชูวังวัด
2. นางสุชีรา  ชูวังวัด
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณฐกฤตา  มะสันเทียะ
2. เด็กหญิงมนัญญา  ทองรักษ์
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
2. นางสายชล  แก้วเพชร
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรรคพวก
2. เด็กหญิงสุวรรณพร  เกริกสูงเนิน
 
1. นางมยุรา  ลีหัวสระ
2. นางลัดดา  ภาคสุโพธิ์
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลากอก
2. เด็กหญิงณัฐธพร  งดสันเทีย
 
1. นางสุกานดา  จันทวงษ์
2. นางรุ่งนภา   อารีชาติ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงศรารัตน์  เขจรกลาง
2. เด็กหญิงอรัญญา  โทสูงเนิน
 
1. นางนงค์รัก  ค้าโค
2. นางสาวจำรัส  ดีกุดตุ้ม
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทะ
2. เด็กชายธนกฤต  ผาดจันทึก
 
1. นางสัมฤทธิ์  ชาญยุทธ
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับหมี 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศิริเวช
2. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งแก้วกลาง
 
1. นางดารารัตน์  ศรประสิทธิ์
2. นางจิราวรรณ  อินสูงเนิน
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงพรพิมล  ด่านกลาง
2. เด็กชายอภิเดช  ต่อวิเศษ
 
1. นางสาวเปมิกา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สุนทร
2. เด็กหญิงเมตตา   ชนะโยธา
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรดา
2. เด็กหญิงรสิตา  ขึ้นกันกง
 
1. นางละเอียด  ภูอ่อน
2. นางบงกช   บุตรพุฒ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงวรีรัตน์   แก้วนิ่ม
2. เด็กหญิงอลิชา   ชอบทำกิจ
 
1. นางสาวสุพิชชา   ต่อสกุล
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภารสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประดับวงษ์
 
1. นายนราวุธ  ชูวังวัด
2. นางสุชีรา  ชูวังวัด
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  โลสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรสุพพัต  หาญสูงเนิน
 
1. นางพจณี  จ๋ายเจริญ
2. นายชูศักดิ์  น้อยบำเหน็จ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  อาภรณ์แก้ว
2. เด็กหญิงศุภารักษ์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โพธิ์ชัย
2. นางชัญญาภัค  ดำรงชาติ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปอรวัลย์  ลาภขุนทด
2. เด็กหญิงวิภาภัณฑ์  ฟุ้งสกุล
 
1. นางกนกวรรณ  จองคำ
2. จ.ส.อ.เฉลิม  สอนเจริญ
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงปนัสยา  บุตรทัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เกษแก้ว
 
1. นางนงค์รัก  ค้าโค
2. นางสาวจำรัส  ดีกุดตุ้ม
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัณธิมา  ต้อยจัตุรัส
2. เด็กหญิงทาริกา  เตยพุดซา
 
1. นายสมชัย  หาญมโน
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงเกศรากรณ์  มะลิวัน
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
2. นางบุญฉลอง   ไทยสมัคร
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกวิตา  รักมณี
2. เด็กหญิงสยมพร  ช่อขุนทด
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
2. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงธิติมา  ชาติเผือก
2. เด็กหญิงอริศรา  พิมเดช
 
1. นายดรงค์  ประเสริฐศรี
2. นางเยาวภา  ประเสริฐศรี
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1. เด็กหญิงปาริตา  ตรงกลาง
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  นาพุดซา
 
1. นางมะลิวรรณ  สีหามาตย์
2. นายณรงค์   สีหามาตย์
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีจอหอ
2. เด็กหญิงวรัญญา  พวงสิน
 
1. นางสมศรี  วะลัยศรี
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองรอด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สันทาลุนัย
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
2. นางสุกานดา  จันทวงษ์
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ศณีพุฒ
2. เด็กชายวรวุฒิ  กอบัว
 
1. นางสาววิภาวดี  แสนบุตร
2. นายมนตรี  สึขขี
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงเตือนใจ  แผ่วสูงเนิน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งไพร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กชายคมกริช  ยางลาด
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ปาทา
 
1. นางสาวลลิตภัทร  ขันณะราย์
2. นางสาววิไล  ศรีระวงษ์
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงนริสรา  สามารถ
2. เด็กหญิงปารัช  โนนนอก
 
1. นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์
2. นางสาวเกษณี  สังดนตรี
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สุปินะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  สุวรรณดี
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
2. นางศิริพร  หมั่นงาน
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  ตุ่ยไธสง
2. เด็กหญิงอังคณา  กอเจริญ
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงสุจิตรา   เพชรจันทร์
2. เด็กหญิงสุรางคณา   สุวคนธ์
 
1. นางสาวสุพิชชา   ต่อสกุล
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรัตถกานต์  ภูมิสมบัติ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แถมจำเริญ
 
1. นางรัชนก  เชิงสะอาด
2. นางจุไรรัตน์  สิทธิวงศ์
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ป้องภัย
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พิพิธกุล
 
1. นางลาวัลย์   โสพิลา
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยพงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองจำรูญ
 
1. นายณัชชพงศ์  เวียงดินดำ
2. นายวิรัตน์  ศักดิ์ศาสตร์
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
2. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
2. นางธัญพร  ไชยพุฒ
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ลานอก
2. เด็กหญิงสุวิสา  เอินเชื้อ
 
1. นางประนอม   ประทุมแสง
2. นายบุญถม  ประทุมแสง
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. นายพรมนัส  ผึ้งทอง
2. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  พระจอหอ
 
1. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
2. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงนันทิกา  เข็มขาว
2. เด็กหญิงนัสฑิกาญ  ดบขุนทด
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นายสมชาย  มิตรศิลา
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีพลกรัง
 
1. นายวุฒิชัย  เยี่ยมไธสง
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. นายพิชัย  ศรีสงคราม
 
1. นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   เข็มแก้ว
 
1. นายดนุพงษ์   พรมแดง
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายอานนท์ธวัช  จำปาทอง
 
1. นายแดนชัย  นิสสัยหาญ
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงชลนิภา  หมื่นลาภ
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กหญิงสุกานดา  ย่อยฉิมพลี
 
1. นายณัชชพงศ์  เวียงดินดำ
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงญาณี  ศึกขุนทด
 
1. นางสาวมนัสวี  สร้อยพาน
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กหญิงอารียา  บริบูรณ์
 
1. นางชลธิชา  หมื่นฤทธิ์
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายศรายุทธ   สวนพริกไทย
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายอาทิตย์  นามโท
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายจิรสิน  เชียวขุนทด
2. เด็กชายถิรวัฒน์  หงษ์สาพงศ์
3. เด็กหญิงบุหงา  ทะวงษา
 
1. นางสาวอวยพร  เศษขุนทด
2. นางสาวซูฮารตี  ซามะ
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ผลดิรก
2. เด็กหญิงกุลชา  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงณัฐติกานต์  มาลัย
 
1. นางนงค์เยาว์  กลิ่นศรีสุข
2. นางอัจฉราวดี  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แพวขุนทด
2. เด็กชายนรินทร  ใจมั่น
3. เด็กหญิงปัทมพร  ขุนชอนรักษ์
 
1. นางสถาพร  วัชรชัยสิริกุล
2. นางสาวขวัญจิตร  ชาติเผือก
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร  ชมภูษา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กหญิงเสริมสิริ  งอกนาวัง
 
1. นางจิราพัชร  ถาแก้วศรี
2. นางสาวมยุรี  แขค้างพลู
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายภาคภูมิ   ทองมะรัง
2. เด็กหญิงวนิดา  พงษ์อุดม
3. เด็กหญิงสุจิรา  ศรียางนอก
 
1. นางสาวคำเตียง  ชาลีเครือ
2. นางสุนีย์   ศรีกุดเวียน
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายจักรินทร์  โพธิ์กุดศรี
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  ยุบล
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ระหาญนอก
 
1. นายวิชัย  สร้อยสูงเนิน
2. นางสุพรรณี  สร้อยสูงเนิน
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แปลกสันเทียะ
2. เด็กชายธีรเทพ  ปูนจัตุรัส
3. เด็กหญิงอภิชญา  เถียนหนู
 
1. นางจุราภรณ์  เถียนหนู
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนกร  ทองรักษ์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยชาญ
3. เด็กชายอนุศิษฎ์  อินพล
 
1. นางพัชรินทร์   ขุนสูงเนิน
2. นางกาญจนา  ปรีเปรม
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงจุฑาศินี  คำหล้าแก้ว
2. เด็กหญิงนงนภัส  วิเศษขาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  แองจี บุญมา
 
1. นางชญานิษฐ์  แนวสุภาพ
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กหญิงดวงพร  จีนขำ
2. เด็กชายนพกิต  ก้านขุนทด
3. เด็กหญิงอดิศร  จันทราศรี
 
1. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
2. นายกิตติศักดิ์  กองสูงเนิน
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าแตง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพศาลพันธ์
2. เด็กชายธรภัทร  พิพิธกุล
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฉิ่งจัตุรัส
 
1. นางสาววรรณศิริ  แก้ววิชัย
2. นางกัลยา  เครือเขียว
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงกิตติมา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงฟ้าพราว  ขาวมะลิ
 
1. นางบุญสวน  ดวงแก้ว
2. นายนพดล  ธรรมวงศ์
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตินันท์  ถ้วนถี่
2. เด็กหญิงบรมพร  เกิดผล
3. เด็กหญิงเกตุมณี  คงสุข
 
1. นางสาวสาลินี   กิ่งเพชร
2. นางสาวสุริฉาย  ฤทธิ์จรูญ
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ประจุลเนตร
2. เด็กชายบริพัฒน์  วานนท์
3. เด็กหญิงประภาศิริ  หาญชนะ
 
1. นายภานุพงษ์  ชินโคตร
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายชาคริต  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  งอกศิลป์
3. เด็กหญิงอภิสรา  หมั่นเพียร
 
1. นางสาวศศิวิมล  ขาวฟอม
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กชายจักรรินทร์  มาสิงห์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายอัศวิน  งิดชัยภูมิ
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
2. นายอภิชาติ  สาคร
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายปลื้ม   หาญเวช
2. เด็กชายปลื้ม   หาญเวช
3. เด็กชายปัญญาเลิศ  โพธิ์สุข
 
1. นายคณิต  นิสสัยกล้า
2. นายดวงเด่น  เต่าเถื่อน
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1. เด็กชายกันตินันท์  เหล็กจีน
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ฟากสระ
3. เด็กชายปฏิภาณ  อุ้ยรัมย์
 
1. นางบุญสม  เสาโกมุท
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลวงระริน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูคุ้ม
3. เด็กหญิงนิตยา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
2. นางนพมล  พวงนาค
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
2. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
 
1. นางอุษา  คำศรี
2. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายจัตวีร์  แพวขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครบหมาย
3. เด็กชายศุภชัย  ยงจอหอ
 
1. นางสถาพร  วัชรชัยสิริกุล
2. นางสาวขวัญจิตร  ชาติเผือก
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  สิงห์โตแก้ว
2. เด็กหญิงปวิณี  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงอรพิณ  สิงห์โตแก้ว
 
1. นางสุพิชฌาย์  ประภาสโนบล
2. นางสาวอุทุมพร  จันทร์สิงห์
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจสุนันท์  จันดา
2. เด็กหญิงพรจิตร  สุขเกิด
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เถียนหนู
 
1. นางจุราภรณ์  เถียนหนู
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกิดศิริ
2. เด็กชายภาคิน  โพกขุนทด
3. เด็กหญิงสิริลักษ์  สุวรรณ
 
1. นางบุญประคอง  คมขุนทด
2. นางสาวพุ่มพวง  ย้ายถิ่น
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถิรเมธีกุล
2. เด็กหญิงวรินทร  ชัยมีแรง
3. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรประไพ
 
1. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายสมพงษ์  ปะตังเวสา
2. เด็กหญิงสราสิณี  ชัยภูธร
3. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ระหาญนอก
 
1. นายวิชัย  สร้อยสูงเนิน
2. นางสุพรรณี  สร้อยสูงเนิน
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 1. เด็กชายวีระพล  พรามจร
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หาญเวช
3. เด็กชายเวคิน  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางประนอม  เกิ่นสระน้อย
2. นางพิกุล  สุพัฒนวิชัย
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เขียนจัตุรัส
2. เด็กชายสิทธิพล  ชาญศิริ
3. เด็กหญิงสุธิชา  แผลงปัญญา
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
2. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กชายธนพล  ทวีลาภ
2. เด็กหญิงปิยพร  ถ้ำจัตุรัส
3. เด็กชายภูริช  ไชยทิพย์
 
1. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
2. นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กชายจีรวุฒิ  จันทร์ณรงค์
2. เด็กชายนิพัทธ์  จันทพล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กุลจำเริญ
 
1. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
2. นายกิตติศักดิ์  กองสูงเนิน
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายธนพัติ  สินขาว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
3. เด็กชายวรวิทย์  คลำเฉยดี
 
1. นางอธัญญารัตน์  แสงก้อน
2. นางสุรัชนี  ตันวิรัตน์
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 1. เด็กชายปฏิวากร   วิชาผา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มาสิงห์
3. เด็กหญิงวชราภรณ์   วงษารี
 
1. นางสาวจิรสุดา   วิชาจารย์
2. นางสาวอุบลรัตน์  ลาภมูล
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอัยรัตน์  เถียรสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกศรา  ไขขุนทด
 
1. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
2. นางสาวดารุณี  เพชรประไพ
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กชายกฤษฎากร  กิ่งกลางดอน
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  คุณชื่น
3. เด็กชายอดิศร  ศรีสระน้อย
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
2. นางสาวปิยะนันท์  งานจัตุรัส
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
3. เด็กหญิงวารี  ทุมโส
 
1. นายบำรุง  โคคำลา
2. นายสำเริง  โภคา
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายทรัพยากร   คบสหาย
2. เด็กชายนฤนาถ   ช้างนานอก
3. เด็กชายโกเมนทร์   แสงจันทร์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางสาววรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. นายธนพล  ปรางค์นอก
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทิพย์ประทุม
3. เด็กชายอภิวัฒน์   อยู่จัตุรัส
 
1. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
2. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร   ประสมทรัพย์
2. เด็กชายสุรเดช   ป้อมจัตุรัส
3. เด็กชายเสกสรร   ศรีรักษา
 
1. นายภุชพงษ์   ศรีโฉม
2. นางลอองดาว  จิตรจักร
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายคุณากร   สุขสำราญ
2. เด็กชายทักษิณ   กลิ่นดอกแก้ว
3. เด็กชายวราวุธ   สุวรรณราช
 
1. นายสุรสิทธิ์  มิตรชื่น
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงนิตยา  มณีธรรม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กหญิงวารินทร์  หนูอ่วม
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายชัยยันต์  บุญทัน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สิรินต๊ะ
3. เด็กชายยุทธนา  มาภักดี
 
1. นายประทวน  เคนชมพู
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สุทธิโคตร
2. เด็กชายพงษ์เพชร  หมอกชัย
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  หาญรบ
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ขจรฤทธิ์
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงเกศมณี  เชื้อมีแรง
 
1. นายเกรียงไกร  เพชรประไพ
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริรึก
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  กริ่งกรับ
 
1. นางจินตนา  คำจุมพล
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.31 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1. เด็กหญิงธันญธิดา  แร่สันเทียะ
 
1. นางสาวชไมพร  เทียมจัตุรัส
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กชายชัยทิพย์  มะเริงสิทธิ์
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อาจกล้า
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายศุภกร  ธนูศร
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงชุติมา  หาญเวช
 
1. นางอภิญญา  ชำนาญ
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมวงศ์
 
1. นายบุญลือ  บอขุนทด
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.98 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 1. เด็กหญิงนันทพร  แลโสภา
 
1. นางจินตนา  คำจุมพล
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิญญา  นันเสนา
 
1. นางสาวชไมพร  เทียมจัตุรัส
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กชายวิษณุษรณ์  บรรจงกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นสมพงษ์
 
1. นางประสิทธิ์  สิงหกัมพล
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หีบนาค
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
 
1. นายธนา  นพคุณ
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงชุติมา  หาญเวช
 
1. นางสาวสิรินาถ  นาคขวัญ
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมวงศ์
 
1. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 1. เด็กหญิงพิมผกา  ไม้สันเทียะ
 
1. นายสมภูมิ  ร่มสุข
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82.98 ทอง 6 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ค้าโค
 
1. นางสาวชไมพร  เทียมจัตุรัส
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สินจัตุรัส
 
1. นางนงลักษณ์  ฉันทิยานนท์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อกนิด
 
1. นางประสิทธิ์  สิงหกัมพล
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจริงใจ  จงเจิมกลาง
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  รากจันทร์
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.65 ทอง 4 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 1. เด็กหญิงนริศรา   ทองรักษ์
 
1. นายพิเชษฐ   สุวรรณโสภา
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีพิไล
 
1. นางอรวรรณ  เย็นวัฒนา
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.32 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางสุนัตตา  ศรีสม
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงดาราวดี  ถาวรกาย
 
1. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายอังกูร  ประกิจ
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายภูวดล  ศรีจนา
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียนรู้
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวประไพศรี  พงษ์เผือก
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงแพรว  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ญาติจัตุรัส
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ประจง
 
1. นางศรีนคร  ทั้งพรม
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายรพีภัทร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายบุญลือ  บอขุนทด
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจะบก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เปรียญขุนทด
 
1. นายพิเชษฐ   สุวรรณโสภา
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  ผาเบ้า
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เหนือพันธ์
 
1. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทานประสิทธิ์
 
1. นางสมศรี  อิ่มวิเศษ
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงชญานิษฐภัค  สินสุข
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงสิรินยา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวอรุณ  เพชรประไพ
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
 
1. นายประดิษฐ์   โสภานุสนธิ์
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงชลธิชา  คลีชัยภูมิ
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กชายธนูศร  ก้อนเพชร
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงสิดาพร  ผดุงตาล
 
1. นายธนา  นพคุณ
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงสกุณา  ไกรฤกษศิลป์
 
1. นายวิธาน  ฉันทิยานนท์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงดวงพร  มาหลุมข้าว
 
1. นายบุญลือ  บอขุนทด
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ไพอุปลี
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีชัยปัญหา
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พิพิธกุล
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรสมบัติ
 
1. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิพย์ประทุม
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสพร  นามฮง
 
1. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายศิริชัย  คำมณี
 
1. นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติชัย  เทียวประสงค์
 
1. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.99 ทอง 6 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนศรี
 
1. นายนริศ  อินพล
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่มาก
 
1. นายประทีป  แสงสุวรรณ
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงมีนา  พรรณวงศ์
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภชัย  ยงจอหอ
 
1. นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงอรัญญา  นวนปะโค
 
1. นางภาณินี  ศรีทัศน์
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1. เด็กหญิงอารยา  เกินขุนทด
 
1. นางชัชจิรา  พรมสอาด
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
 
1. นางทัศนา  รติธรรมกุล
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงนภัสสร   เชื้อโพนทอง
 
1. นางอัจฉรา   สมบูรณ์
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
 
1. นางบุญร่วม  นารินทร์
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุรารักษ์   เจริญชัยถาวรกิจ
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เรียนรู้
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สายสมคุณ
3. เด็กชายบุญโชค   ต้นคำ
4. เด็กหญิงพรรณิภา   แสงสว่าง
5. เด็กชายพีรพล   นวยใย
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา   พูลสุวรรณ
7. เด็กหญิงสิริยาภร์   จันทร์ไสว
8. เด็กหญิงอรัญญา   นมนาน
 
1. นางรัชนี  วัชระ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
3. นางวิไลลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ครองเพชร
2. เด็กหญิงชญานิษฐภัค  สินสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยบุญเสม
4. เด็กชายทินภัทร  ทานสุวรรณ
5. เด็กชายธนูศร  ก้อนเพชร
6. เด็กหญิงนราทิพย์  รากจันทร์
7. เด็กหญิงสุพรรณี  ญาติจัตุรัส
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดิรักษา
9. เด็กชายอัสนีอาชว์  ปานนุ่น
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
2. นางสหัตถยา  ปิ่นประเสริฐ
3. นางสาวรีย์  น้อยบำเหน็จ
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พันธุ์กุ่ม
3. เด็กชายพงศณัฐ  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
5. เด็กหญิงรจรินทร์  ต่วนเครือ
6. เด็กหญิงวรรณิศา  หนูวิชัย
7. เด็กชายอัศววงศ์  โชคไพบูลย์
8. เด็กหญิงแพรว  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ
3. นางสาวศรัญญา  ผาเบ้า
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจะบก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เปรียญขุนทด
2. เด็กชายทักษนัย   แจ่มรัมย์
3. เด็กชายธนพล   เทพวอน
4. เด็กหญิงนริศรา   ทองรักษ์
5. เด็กชายปณชัย   ผ่านอ้น
6. เด็กหญิงพรรพษา   จอมสันเทียะ
7. เด็กหญิงสาวิตรี   ประสม
8. เด็กหญิงอริสยา   เดิมกระฮาด
9. เด็กหญิงเขมจิรา   ตอนสันเทียะ
 
1. นายพิเชษฐ   สุวรรณโสภา
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
6. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
7. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
8. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
9. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
10. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
11. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
12. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
13. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
14. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุขสบาย
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
4. นายมานพ  รักงาม
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
12. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจินธรรม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษร
3. เด็กชายฉัตรพล  จันทร์แรม
4. เด็กหญิงชนาภา  ชัยนิคม
5. เด็กหญิงทิพย์วารี  โฉมสันเทียะ
6. เด็กชายธนภัทร์  บุตรโรบล
7. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
8. เด็กหญิงนาตาชา  โวหาร
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พึมขุนทด
10. เด็กหญิงปรารีย์  แควภูเขียว
11. เด็กหญิงพรนภา  แถวเพชร
12. เด็กหญิงพัชรี  ผาทอง
13. เด็กหญิงมณีริน   อุทธิสินธ์
14. เด็กชายยศพัณน์  เขียวคำ
15. เด็กชายวิสุทัศน์  พาระแพน
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
17. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น
19. เด็กชายอดิศร  ศรีสม
20. เด็กชายไดมอน   เพชรชนะ
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาวปนัดดา   อุ่นแก้ว
3. นางศิริมา  วิเศษคร้อ
4. นางสาวจิราธร   ปลอดภัย
5. นางลัดดาวัลย์  ทองบริสุทธิ์
6. นางสุนทิมา   กุลจันทร์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนตรพุดซา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่ำสูงเนิน
3. เด็กชายชนาธิป  ชาติเผือก
4. เด็กชายชยพล  แสนสุมา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลกิ่ง
6. เด็กชายธีรนัย   หาญณรงค์
7. เด็กชายธีรพัฒ  เพชรนอก
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  วรรณจงคำ
9. เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ฝากกลาง
10. เด็กชายมนัส  ทูปขุนทด
11. เด็กหญิงมาริสา  ทั่งสันเทียะ
12. เด็กหญิงวรัญญา  โบขุนทด
13. เด็กหญิงวรัญญา  ตาบสันเทียะ
14. เด็กหญิงวริศรา  กล้าสันเทียะ
15. เด็กหญิงศิริพร  คุ้มคง
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุ้มคง
17. เด็กชายศุภกร  สมขุนทด
18. เด็กหญิงสิริวิมล  เปียสันเทียะ
19. เด็กหญิงสุชาดา  ภูมิสนิท
20. เด็กชายอภิลักษณ์  ขอสูงเนิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ผลเจริญ
2. นายสุธี  ศิริสถิตย์
3. นางสาววรมณ  สมบัติ
4. นางปวีณา  ทั่งพรม
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกนกรดา  บุญจันทึก
2. เด็กชายกฤษดา  เดียงขุนทด
3. เด็กชายชาตรี  ศรีมงคล
4. เด็กหญิงฐิติพร  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  หอมสูงเนิน
6. เด็กชายณัฐพร  เคลือบขุนทด
7. เด็กหญิงดวงฤดี  มีชำนาญ
8. เด็กหญิงดุจดาว  ถานสกุล
9. เด็กชายนิรัน  เขียวขุนทด
10. เด็กชายพงศ์ธร  เงินภูเขียว
11. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
12. เด็กชายพิพัฒน์  แถมจำรัส
13. เด็กชายพุฒิชงค์  เตยกระโทก
14. เด็กชายมนตรี  ธรรมเพชร
15. เด็กหญิงมุกดา  ขุนเจริญ
16. เด็กชายวัชรพล  ศรีสุระ
17. เด็กหญิงศิริวรรณ   เพ็งขุนทด
18. เด็กหญิงสุพัตรา  กิจนพศรี
19. เด็กหญิงสุวรรณา  น้อยพันธ์
20. เด็กชายอนิรุท  ฟืมขุนทด
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ข้องนอก
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
3. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
4. นางกันธิดารัตน์  สวัสดิยกุล
5. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
6. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แจ้งไพร
2. เด็กชายนัฐพล  พึ่งสำโรง
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
5. เด็กชายสัตตระ  ใจเที่ยง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
2. นายประมูล  คำสมัย
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกชกร   เพียซ้าย
2. เด็กชายครรชิต   รอดวินิจ
3. เด็กชายณัฐพล   อ่อนกระท่อน
4. เด็กชายประสงค์   สังข์สากิจ
5. เด็กชายศุภกร  เพิ่มจัตุรัส
6. เด็กหญิงอังคณา   สมดี
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายณัฐพร  เคลือบขุนทด
2. เด็กชายธนพล  ปรางค์นอก
3. เด็กชายภาณุพงษ์  งึมสันเทียะ
4. เด็กชายมนตรี  ธรรมเพชร
5. เด็กชายวัชรพล  ศรีสุระ
6. เด็กชายวีระชน  กลึงกลางดอน
 
1. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
2. นายณรงค์  โสภาบุตร์
3. นางสาวอรพิน  ศรีหอม
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายจักรพงษ์  ทานบำเพ็ญ
2. เด็กชายธนภัทร  ชมมาลา
3. นายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
4. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
5. เด็กชายศรัณย์  มิตรขุนทด
6. เด็กชายเอกบดี  อยู่ภักดี
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายอมรเทพ  ไชโย
3. นายณมน  ศรธงทอง
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา    จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กชายนนทกานต์  กาเวสูง
 
1. นายวิษณุ  ชำนาญกุล
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายธนวัฒน์   เหตุขุนทด
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  งึมสันเทียะ
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กชายอนุชา  อ่ำเกตุ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายครรชิต   รอดวินิจ
 
1. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. นายอาทิตย์  รินลา
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมพู
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายอานนท์ธวัช  จำปาทอง
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 10 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เอียดผักแว่น
 
1. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศาสตร์ศิลป์  อุ่นไฝ
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายศุภกร  ธนูศร
 
1. นายกฤษฎา  มหาบุญ
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เนื้อไม้หอม
 
1. นางภัทรภร  ชำนาญสิงห์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล   ผลไพบูลย์
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.666 ทอง 4 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงรัชดา  มั่งมี
 
1. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.666 เงิน 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชาติทุ่ง
 
1. นางรัศมี  คณาวัง
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.666 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   โพธิ์นอก
 
1. นายวินัย   พัฒนกุลเดช
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.666 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก่งสันเทียะ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.333 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
 
1. นางบุญร่วม  นารินทร์
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.666 เงิน 10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรพรรณ   นามฮง
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.333 เงิน 11 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พัดพาน
 
1. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงรวิภา  มีชำนาญ
 
1. นายเสกสันต์   พรามจร
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปรสันเทียะ
 
1. นายวรายุทธ์  เศรษฐี
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขขาม
 
1. นายประทีป  แสงสุวรรณ
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาตัน
 
1. นายกฤษฎา  มหาบุญ
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายนรเศรษฐ  นันทกุล
 
1. นายธนเศรษฐ  บุรณธนิต
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูขาว
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  โฉ่พลกรัง
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แท่งทอง
 
1. นางสุวรรณ  วิบูลย์ศิริศักดิ์
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายอนุชา  โพธิ์สาจันทร์
 
1. นายสุพิตร  เลี้ยงพรม
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย  โตสุข
 
1. นายสมใจ  น้อยเทียม
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.666 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กชายธีรเทพ  วัดสิงห์
 
1. นางพันธ์ชื่น  แสงสุวรรณ
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.666 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายกรวิชญ์  อันศรีเมือง
 
1. นางสาวสาริศา  สวัสดิ์รักษ์
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เย็นชัยภูมิ
 
1. นายธนิศ  พร้าเพรียง
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   นำสูงเนิน
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.333 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กชายอนันต์  ยุทธหาร
 
1. นายอำนวย  เปรมไธสง
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.333 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1. เด็กชายชวการ  หวังค้ำกลาง
 
1. นายพูลสวัสดิ์  ศิลาดำ
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.333 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 1. เด็กชายวุฒิเมธ   ปักษา
 
1. นายทวีศักดิ์   อริยานุวัฒน์
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 1. เด็กชายชัยนุสรณ์  ครองบุญ
 
1. นางนิรมล  รื่นกลิ่น
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยจันดี
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อ่อนไธสงค์
 
1. นายเสกสันต์  พรามจร
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.333 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเสนา
 
1. นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายพลวัฒ  พันละหาน
 
1. นายอนุชา   วงศ์คำสิงห์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 1. เด็กชายนา  เหลี่ยม
 
1. นางประยงค์  ณ หนองคาย
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายชยธรรศ  ธูปมงคล
 
1. นายสุวิทย์  เหล้าคิ้ม
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1. เด็กหญิงพรหมพร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นายมงคล  เครือเขียว
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนละนาม 1. เด็กหญิงสุชาฎา  กาชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อารีชาติ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
 
1. นายสำเริง  โภคา
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌาณิศา  บัวระบัด
 
1. นายประมร  พรโสภณ
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.666 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางประไพ  ประทุมแก้ว
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.666 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ผั้งภูขาม
 
1. นางนพมณี   จงเพียร
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอลิสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงปัณณ์รัก  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสุนทิมา  กุลจันทร์
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรโต
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทองจำรูญ
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.666 ทอง 11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
 
1. นางรัศมี  คณาวัง
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.333 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พลเที่ยง
 
1. นางทัศนี  เห็มมะชาติ
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โมกศิริ
 
1. นางนภาพร   รักงาม
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองจะบก 1. เด็กหญิงสุภัสสร   น้อยเพชร
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  หีตสันเทียะ
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.666 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงกฤติกา  คึขุนทด
 
1. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.666 เงิน 16 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศิริเทพ  ชำนาญกุล
 
1. นางชญานิษฐ์  แนวสุภาพ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.666 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงอรัญญา  นวนปะโค
 
1. นางภาณินี  ศรีทัศน์
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.333 เงิน 18 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงวรินทร  แพะขุนทด
 
1. นายเสกสันต์  พรามจร
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.333 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชัญญา  คำบุญเรือง
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.333 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศิลา
 
1. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนคร้อ    
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวกฤตปภา  คุณวันดี
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายสว่าง  ศรีบุญไทย
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร   ประสมทรัพย์
 
1. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายสันชัย  ลีดี
 
1. นางสาวจันทิรา  ครองยศ
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก    
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายรุ่งรวิน  สำนักโนน
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสหรัฐ  ดิษฐ์เกิด
 
1. นางสาวอรทัย  จำปาทอง
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายชิษณุุพงษ์  แท่งทอง
 
1. นางกชพรรณ  ดีขามป้อม
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายสุทัศน์  โสสุด
 
1. นางสาวพรพรรณ  ช่วยจิ๋ว
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   นำสูงเนิน
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.333 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายเป็นหนึ่ง  แสนเพชร
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77.333 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กชายธนชิต  บุญพลอย
 
1. นางบังอร  บุญมี
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.666 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย  โตสุข
 
1. นายสมใจ  น้อยเทียม
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.666 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชินาธิป  คลังวงษ์
 
1. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุภาพ
 
1. นางศรีไพร  ป้องจัตุรัส
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 1. เด็กชายชิตพล  พูบขุนทด
 
1. นางพรศิริ  หังสวนัส
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายรัชชานนท์  จานนอก
 
1. นางบังอร  สุขสว่าง
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 71.666 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กชายทิวากร  ภูมรา
 
1. นางสาวสุนิษา  เขตุจัตุรัส
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70.333 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สำราญทิพย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิศิษฐ์   มีน้อย
 
1. นายชวลิต   อาบสุรรณ์
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายจัตวีร์  แพวขุนทด
 
1. นางสาวอิศราลักษณ์  ทวีผล
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายพรทวี  วรพิทักษ์
 
1. จ.ส.อ.เฉลิม  สอนเจริญ
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68.333 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายชลชาติ  ไชยนา
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมพู
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สีชน
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงปาจรีย์  กำลังทวี
 
1. นายวิษณุ  ชำนาญกุล
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  นาบุญ
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  ยีนยาว
 
1. นางสิริกร  แสงฤทธิ์
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเกวลิน  วีระชาติ
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล   ผลไพบูลย์
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชาติทุ่ง
 
1. นายชวิศ  นาทบรรลือ
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงกรณษา  สอนศรี
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงศศิธร   ชิดนอก
 
1. นางวารินทร์   สิงห์ลี
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เหมียดขุนทด
 
1. นางสาวอัจฉริยะกรณ์  อึ้งสุวรรณโชติ
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.25 เงิน 11 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรพรรณ  นามฮง
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงนัทวรรณ  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กิจนพศรี
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีพิไล
 
1. นางอภิญญา  ชำนาญ
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอลิสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
 
1. นายสำเริง  โภคา
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทูลไธสง
 
1. นางบังอร  บุญมี
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 1. เด็กหญิงวิภาดา  พึงขุนทด
 
1. นายอุทัย  แป้นสันเทียะ
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงมยุรินทร์  เทียวประสงค์
 
1. นางจุฑามาศ  ภูจำนงค์
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชัญญา  คำบุญเรือง
 
1. นายปรีชา  ฤทธิสิน
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  มิตรสันเทียะ
 
1. นางสาวสุนันทา   สิงห์มี
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   ราชดา
 
1. นายทองดำ   ราชดา
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เกิดขุนทด
 
1. นางชัชจิรา  พรมสอาด
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงอริสา  หล่าซิว
 
1. นางพรพิพัฒน์  สวงโท
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มินกระโทก
 
1. นางสาวมะณีดา  หงษ์สระแก้ว
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงอมิชฎา  แถมจำรัส
 
1. นายสมชาย  มิตรศิลา
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
 
1. นางวราภรณ์  ศุภมิตรศิริ
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงอารญา  บัวศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บัวนันท์
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงสุนิสา  กิ่งนอก
 
1. นางอรัญญา  จินดาไพศาล
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 15 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70.66 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีพัวฮาม
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  งึมสันเทียะ
 
1. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. นายอาทิตย์  รินลา
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมพู
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายอานนท์ธวัช  จำปาทอง
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 6 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กชายมานพ  ชวนโนรี
 
1. นายอาทิตย์   พิมมี
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์เสน
 
1. นางนงค์พงา  บุญเปล่ง
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายศุภกร  ธนูศร
 
1. นายกฤษฎา  มหาบุญ
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายธนวัฒน์   เหตุขุนทด
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สิงห์นอก
 
1. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรายุทธ  อยู่ภักดี
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงอรวรา  ประเสริฐกุล
 
1. นางกุลธิดา  สงสนธิ
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล   ผลไพบูลย์
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
 
1. นางบุญร่วม  นารินทร์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ใจใหญ่
 
1. นางภัทรภร  ชำนาญสิงห์
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก่งสันเทียะ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรพรรณ  นามฮง
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ ศ  รีสุมา
 
1. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  มาลัย
 
1. นางนงค์พงา  บุญเปล่ง
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สำเภาทอง
 
1. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงอริสา  หล่าซิว
 
1. นางพรพิพัฒน์  สวงโท
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมอ่อน
 
1. นางสิริกร  แสงฤทธิ์
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาตัน
 
1. นายกฤษฎา  มหาบุญ
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายอานนท์ธวัช  จำปาทอง
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. นายอาทิตย์  รินลา
 
1. นายอาทิตย์  เคนชมพู
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กชายนนทกานต์  กาเวสูง
 
1. นายวิษณุ  ชำนาญกุล
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายเพชรรัตน์  พุกมาก
 
1. นางสาวพรพรรณ  ช่วยจิ๋ว
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายภาณุพงศ์  งึมสันเทียะ
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายทศพล  หาญวิชา
 
1. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กชายนิพัฒน์  ทองคลี่
 
1. นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กชายแดนชัย  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวปรารถนา  รอดวินิจ
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายเจษฏา  ดีนันท์
 
1. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิศิษฐ์  มีน้อย
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายศุภกร  ธนูศร
 
1. นางสาวมนัสวี  สร้อยพาน
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  โฉ่พลกรัง
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายคมกริบ  แสงบำรุง
 
1. นางสมคิด  เรือนทอง
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กชายชาร์ลส  เดลเม้นท์
 
1. นางสาววัชรี  วิจิตร์วงษ์
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายศุภกร  สมขุนทด
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ผลเจริญ
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโจด 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  บุญโต
 
1. นายดุลยวิทย์  ภูมิมา
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กชายธนภัทร  ภูศรีแพน
 
1. นางกาญจนา  ชาติปรีชา
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายภูนภัส  จินดาไพศาล
 
1. นางอรัญญา  จินดาไพศาล
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายอนุชา  บุญคุ้ม
 
1. นายประยูร  กุลประจวบ
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สำราญทิพย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายสมศักดิ์   พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์   โชว์สูงเนิน
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิศิษฐ์  มีน้อย
 
1. นายชวลิต  อาบสุวรรณ์
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กชายสิรภัทร  รุจิรดาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ชาลีแดง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ภิญโญวงศ์
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 71.66 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 1. เด็กชายชัยวิทย์  หมวดคำ
 
1. นางสาวนวพร  สุขสำราญ
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายชยธรรศ  ธูปมงคล
 
1. นายสุวิทย์  เหล้าคิ้ม
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กชายพลศรุต  พิมพ์กลาง
 
1. นางสุนารี  สะเริญรัมย์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌาณิศา  บัวระบัด
 
1. นางวนิดา  สิงหาพันธ์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กหญิงนภชกร  สุขขาม
 
1. นางกาญจนา  ชาติปรีชา
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ภูพังเทียม
 
1. นางสุนารี  สะเริญรัมย์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นไทสงค์
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ  เสาวโกมุท
 
1. นางสาวสิรินาถ  นาคขวัญ
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองดง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โม่งปราณีต
 
1. นายประจักษ์  สว่าง
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โมกศิริ
 
1. นายเรณู  พลเสนา
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงมณฑกาน  ชาลีพรม
 
1. นายธนพจน์  สายพวงเพชรโชติ
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่ภักดี
 
1. นางสมคิด  เรือนทอง
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีทองแก้ว
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงปารวิตรา  ประสพคำ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุขมาก
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงสุนิสา  กิ่งนอก
 
1. นางอรัญญา  จินดาไพศาล
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงปวีณา   ขยันการ
 
1. นางสาวกิตติกากานต์   นาถจัตุรัส
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจือประทุม
 
1. นางคณิตา  ภูมิมา
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.25 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางสาวณัชปภา  แก่นอากาศ
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีพัวฮาม
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพ็ชรเวียง
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71.75 เงิน 18 โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาดา  เพิ่มจัตุรัส
 
1. นายสุวิทย์  เหล้าคิ้ม
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายชวิศ  นาทบรรลือ
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทึก
 
1. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงรสริน  ชุบขุนทด
 
1. นางสาวพรพรรณ  ช่วยจิ๋ว
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล้ายน้อย
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล   ผลไพบูลย์
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงสุธิษา  ภิรมย์ขวัญ
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทพรักษา
 
1. นางภัทรภร  ชำนาญสิงห์
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงอรวรา  ประเสริฐกุล
 
1. นางกุลธิดา  สงสนธ
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงมลฤดี   แสนชนะ
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงนัทมล  เพชรขุนทด
 
1. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  สำเภาทอง
 
1. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   สะเทีอน
 
1. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรพรรณ  นามฮง
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาตัน
 
1. นางสาวมนัสวี  สร้อยพาน
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปรสันเทียะ
 
1. นายวรายุทธ์  เศรษฐี
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญผล
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  มารศรี
 
1. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   นำสูงเนิน
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  งิมขุนทด
 
1. นายวันเพ็ญ  โสสุด
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนรังงามวิทยา 1. เด็กชายธนชิต  บุญพลอย
 
1. นางบังอร  บุญมี
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แท่งทอง
 
1. นางวราภรณ์  ศุภมิตรศิริ
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายจิรเดช  หาญนอก
 
1. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิศิษฐ์  มีน้อย
 
1. นายณมน   ศรธงทอง
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มิตรชื่น
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายพีรพล  อาจหาญ
 
1. นายสมใจ  น้อยเทียม
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุภาพ
 
1. นางศรีไพร  ป้องจัตุรัส
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายภัคพล  โลคำ
 
1. นายเสกสันต์  พรามจร
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธัญโชค  พับขุนทด
 
1. จ.ส.อ.เฉลิม  สอนเจริญ
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายภัทรดนัย  มูลขุนทด
 
1. นายวัตชัย  ฝึกดอนวัง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงนา
 
1. นางสายบัว  ชัยภิรมย์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายชนาธิป  ชาติเผือก
 
1. นางสาววรมณ  สมบัติ
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌาณิศา  บัวระบัด
 
1. นายประมร  พรโสภณ
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอาริสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1. เด็กหญิงวรนุช  ยืนยง
 
1. นายมงคล  เครือเขียว
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ภูพังเทียม
 
1. นางบังอร  บารมีช่วย
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ยานบุตร
 
1. นางพจณี  จ๋ายเจริญ
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เกิดขุนทด
 
1. นางชัขจิรา   พรมสอาด
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงชริศา  ทะลา
 
1. นางทัศนี  เห็มมะชาติ
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางบุญเรือน  จูแจ่ม
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีสงค์
 
1. นางสาวมัณฑนา  คชสาร
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มาเที่ยง
 
1. นางจุฑามาศ  ภูจำนงค์
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 13 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กหญิงนภาพร  เบาสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงวันวิสา  รุ่งเรืองกิจกุล
 
1. นางอรัญญา  จินดาไพศาล
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่มาก
 
1. นายประทีป  แสงสุวรรณ
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงอริสรา   เข็มสันเทียะ
 
1. นางสุภาวดี   ซุยถัง
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางสาวพัชรา  พงษ์จำนงค์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงอารญา  บัวศิลา
 
1. นายสมพงษ์  บัวนันท์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)    
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรชู
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายธีระภัทร์  แสวงมิ้ม
5. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
6. เด็กหญิงภัทจาริน  มั่งมี
7. เด็กชายศุภกร  เกิดสิน
8. เด็กชายอาทิตย์  นามโท
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลี้ยง
10. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ประเสริฐศรี
3. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวยขุนทด
2. เด็กชายกีรพัฒน์  พันขุนทด
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังฆวรรณ์
5. เด็กชายธนกร  เพชรนอก
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บีกขุนทด
7. เด็กชายพีรพล  ฤกี
8. เด็กชายสวิช  สุรินทร์
9. เด็กชายเจษฎา  ชินวิถี
10. เด็กหญิงเพลงพิณ  พันธุ์จำรัส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางพัชรีพร  หาญณรงค์
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 1. เด็กชายกิตติกร   กาลสูงเนิน
2. เด็กหญิงจินตวรรร   จันทะหาร
3. เด็กหญิงบันฑิตา   เหมือนสิงห์
4. เด็กชายพรชัย  วิลาศ
5. เด็กหญิงพรนิภา   บุญประกอบ
6. เด็กหญิงพรรณิษา   ธรรมเขต
7. เด็กหญิงพลอยชม   หมอขุนทด
8. เด็กชายศุภกิตติ์   จิ้มกระโทก
9. เด็กชายสรวิชญ์   สามารถกุล
10. เด็กชายสิทธิชัย   ปักนอก
 
1. นางสาวนันธิญา   อนันตะเสน
2. นางสาวศิวัตรา   ดีขุนทด
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  มาสิงห์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พูนมา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พูนมา
4. เด็กชายศุภเลิศ  แก่นทรัพย์
5. เด็กชายสรภัส  สกุลรัตน์
6. เด็กหญิงอรกานต์  แสงจักษ
7. เด็กชายอริย์ธัช  สมพงษ์
8. เด็กหญิงอินทิรา  ประสานสุข
 
1. นางสาวรื่นฤดี  โตค้างพลู
2. นางจารุณี  เจิมชัยภูมิ
3. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
635 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพรประภา  ผลช่วย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ผลช่วย
3. เด็กชายวรพล  พันธนาม
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุรีนอก
5. เด็กชายวีรวัฒน์  พลฤทธิ์
6. เด็กหญิงศิรินทร  แปลงแก้ว
7. เด็กชายศุภชัย  เชียงจันดี
8. เด็กชายสุรวิทย์  หม่องคำมี
 
1. นางสาวอรทัย  คล้ายสอน
 
636 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชาย พีรณัฐ   บ่อคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  แท่งทอง
3. เด็กหญิงรัตชาฎา  โตละหาน
4. เด็กหญิงศรีสุดา  รองพล
5. เด็กชายสหรัส  เถียนสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุมลทิชา  จิตร์บรรเทิง
7. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงแก้วมณี  อัดสร
 
1. นางวราภรณ์  ศุภมิตรศิริ
2. นายณัฐษธน  สรสิทธิ์
 
637 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศคอนสาร
2. เด็กชายบุญชู  เจริญสว่าง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีหัวแฮ
4. เด็กชายพิริยะ  เที่ยงลาด
5. เด็กชายภาคิน  เจริญวัย
6. เด็กหญิงศศินา  คงประโคน
7. เด็กหญิงสุพัตรา  จำปาเหล็ก
8. เด็กหญิงสุภาพร  โสรส
9. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  ลิ้นทะเล
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เที่ยงราช
 
1. นางประกาย  วงศ์อุดม
2. นางมัลลิกา  บุริศร์เบญญา
 
638 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกพร  กิ่งนอก
2. เด็กหญิงกัญจนพร  เกลี้ยงกลางดอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงนา
4. เด็กชายธนวัฒน์  พาผล
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  บัวจูม
6. เด็กหญิงปภาวินี  ปลื้มใจ
7. เด็กชายพีวิทย์  นามกิ่ง
8. เด็กชายสุรชัย  โกจินอก
 
1. นางมยุรี  นรินทร์รัมย์
2. นางสายบัว  ชัยภิรมย์
3. นางกาญจนา  แก้วกำเนิด
 
639 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีสุมา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองรักษ์
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
640 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กชายปิยะมาศ   ศรีสุมา
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
 
1. นางสาวอรยา   ใบกนทา
2. นางสาวกัญญา   พร้อมกลาง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
 
641 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร่์แรม  ชุบขุนทด
2. เด็กหญิงจิรปรียา  ปานนาลาด
3. เด็กหญิงนฤมล  สันขุนทด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีละคร
5. เด็กหญิงอณัฐชา  ครองบุญ
6. เด็กหญิงอิษยา  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรามจร
2. นางสาวกนกอร  แดงคิว
 
642 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   จินสมบัติ
2. เด็กหญิงธัญจิรา   เทียบโพธิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ครองบัวบาน
4. เด็กหญิงวรรณวิษา   ทิพยานนท์
5. เด็กหญิงวลิสา   พืชชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุพรรณษา   ลาดล้าย
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
2. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
643 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตรา  โย้จัตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คำเขียว
3. เด็กหญิงนุชวรา  วานจ่าน้อย
4. เด็กหญิงรัตกาญจน์  เดือนจันทร์
5. เด็กหญิงเมธปิยา  พื้นหัวสระ
 
1. นางจุฑารัตน์  พุฒกาง
2. นายฉัตรพล   จำปาสิม
 
644 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ปัญจไชยา
2. เด็กหญิงฐิติมา   สังฆพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชญานนท์  คงด้วง
4. เด็กหญิงนันทพร   ผึ้งเขียว
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อินเลี้ยง
6. เด็กหญิงวริศรา   ทองศรี
7. เด็กหญิงอธิชา   ปุระหล่า
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
2. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
645 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขรพัด
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ดวงประทุม
3. เด็กหญิงนันทิชา  พอสม
4. เด็กหญิงมณิภา  บุญอ่อน
5. เด็กหญิงมุทิตา  เอี้ยงพังเทียม
6. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์ครอง
7. เด็กหญิงสัญษณี   มณีนุษย์
8. เด็กหญิงอาอิโกะ  นิลสมัคร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วัฒนศิลป์ศิริ
2. นางสาวกัลยาณี  สาภู
 
646 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงจิรฐา  พิทักษ์ษา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังฆวรรณ์
5. เด็กหญิงปริณดา  ผิผ่วนนอก
6. เด็กหญิงเพลงพิณ  พันธุ์จำรัส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางพัชรีพร  หาญณรงค์
 
647 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดำรงค์ภูมิ
2. เด็กหญิงนรกมล  เหล่าพันนา
3. เด็กหญิงพัชริฌา  วิลาทัน
4. เด็กหญิงลิซ่า  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา  เพิ่มจัตุรัส
 
1. นายพีระศักดิ์  กิสูงเนิน
 
648 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์สง่า
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  มาสิงห์
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชัยสิน
5. เด็กหญิงหทัยชนก  หล่าบุตรศรี
6. เด็กหญิงอรกานต์  แสงจักษ์
7. เด็กหญิงเนตรปวี  วิลัยรัตน์
 
1. นางสาวรื่นฤดี  โตค้างพลู
2. นางละม้าย  มีโพนทอง
3. นางประภาศรี  บุญภูมิ
 
649 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐิกา  พิชะนะหะรี
3. เด็กหญิงประริตา  กอสันเทียะ
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ไชยนา
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์เที่ยง
6. เด็กหญิงสิรินาถ  พูลสำราญ
 
1. นางประกาย  วงศ์อุดม
2. นางมัลลิกา  บุริศร์เบญญา
 
650 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สารมณี
2. เด็กหญิงนันทพร  คำมณี
3. เด็กหญิงปวีณอร  หาวิชิตร์
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ประดับวงษ์
5. เด็กหญิงสุมิตา  โตชมพู
6. เด็กหญิงโสรัชดา  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวสิรินาถ  นาคขวัญ
2. นางอภิญญา  ชำนาญ
3. นางสาวประไพศรี  พงษ์เผือก
4. นางอรวรรณ  เย็นวัฒนา
 
651 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกด  เพียงตา
2. เด็กหญิงฐานิดา  เมืองศรี
3. เด็กหญิงพรรณวิสา  ฝ่ายจิตชอบ
4. เด็กหญิงมัธุริน  เสนามนตรี
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นพสันเทียะ
6. เด็กหญิงสมิตตา  หน่อแก้ว
7. เด็กหญิงสุพรรณี  ไชยบัวแดง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ถวยสูงเนิน
 
1. นางตวรรณ  เทียนชัย
2. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
3. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
4. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
 
652 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
3. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
4. เด็กหญิงชุติมา  ขอมีกลาง
5. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
6. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
7. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
8. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
9. เด็กหญิงปิยะมาศ   ศรีสุมา
10. เด็กหญิงภานุมาศ   ทวีฤทธิ์
11. เด็กหญิงระเบียบ  พลสว่าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
13. เด็กหญิงวันวิสา   ม่วงถาวร
14. เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นศรีสุข
15. เด็กหญิงอภิยดา  สุขแจ่ม
16. เด็กหญิงอาริษา  สายจันทึก
 
1. นางสาวอรยา   ใบกนทา
2. นายสนธยา  เจริญกุล
3. นายพันสา  ซุยถัง
4. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
653 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดำพร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงดลยา  ศรีหทัย
5. เด็กหญิงนิตยา  ไวว่อง
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุลา
7. เด็กหญิงมารินี  ศรีหทัย
8. เด็กหญิงศิริพร  เหิมขุนทด
9. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตะนันท์
10. เด็กหญิงสุชาดา  หนูสลุง
11. เด็กหญิงอุษาวดี  ชมขุนทด
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
2. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล
3. นางสาวมนัสวี  สร้อยพาน
 
654 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกัญญนันท์  ยาวัน
2. เด็กหญิงจินดาภา  มูลวงษ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์   มูลวงษ์
4. เด็กหญิงพรรวสา  รามสิริ
5. เด็กชายสหรัส   ดิษฐ์เกิด
6. เด็กหญิงสุปรียา  ปิดตาระโพธิ์
7. เด็กหญิงเรณู   มาป้อง
 
1. นางสิรียากร  ตั้งสอนบุญ
2. นางสาวเนทิกา  อ้อมกลาง
3. นางชิตชไม  ไตรสูงเนิน
 
655 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ยันจตุรัส
2. เด็กหญิงขวัญฤดี   เดชสะสม
3. เด็กหญิงจำเรียง   จงคล้ายกลาง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก่งสันเทียะ
5. เด็กหญิงฐาปนี   วิชาชม
6. เด็กหญิงดารารัตน์   ยกจตุรัส
7. เด็กหญิงนิสายชล   เสน่ห์
8. เด็กหญิงนุช   โพนกลาง
9. เด็กหญิงพาฝัน   ห่างกลาง
10. เด็กหญิงลินดา   แถมจำรัส
11. เด็กหญิงอาทิตยา   แสงเงิน
12. เด็กหญิงเหมือนฝัน   ห่างกลาง
 
1. นายสุรินทร์   สรรพ์สมบัติ
2. นายอนุชา   มีสันเทียะ
3. นางนุชธยา   แก้ววิเศษ
4. นางสาวปวิชญา   โสตสุภาพ
5. นางสาวธัญชนก   ยุทธมูลตรี
 
656 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไค 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสว่าง
2. เด็กชายชาญชัย  เศษบุปผา
3. เด็กชายชาติกล้า  อุปถัมภ์
4. เด็กชายดลพินิจ  ประตังทานัง
5. เด็กชายถิระศักดิ์  แลสันเทียะ
6. เด็กชายนันทเดช  สาคะรินทร์
7. เด็กชายนิวัฒน์  งาประดิษฐ์
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุรีนอก
9. เด็กชายพิพัฒน์  สวาดดี
10. เด็กชายรชฏ  เกตุนอก
11. เด็กชายวรพจน์  อุตรา
 
1. นายทวี  ธรรมโชติ
2. นายพรรษพล  ดีดพิณ
3. นายพงศ์ณภัทร  ดีดพิณ
4. นางสาวจิรวัฒน์  เหลือผล
5. นางสาวสุมาลี  เกตุนอก
 
657 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัฐพล  แพงสันเทียะ
2. เด็กชายธีรภัทร  งึมขุนทด
3. เด็กชายนิภัทร์  วรรณา
4. เด็กชายประจง  มูลขุนทด
5. เด็กชายวัชรากรณ์  ฉายพุดซา
 
1. นายภวัต  สามผ่องบุญ
2. นายสุทธิรักษ์  ประเสริฐศรี
 
658 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์มา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญหาญ
3. เด็กชายธนภัทร  อินอ่อน
4. เด็กหญิงธิญาดา  หนูขุนทด
5. เด็กหญิงอรัญญา  ถาพร
 
1. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
2. นายถนอม  จ่าทัน
 
659 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงคณิตา   ชินโคตร
2. เด็กหญิงชาลิสา   งอกงาม
3. เด็กหญิงวราพร  นะเรืองรัมย์
4. เด็กหญิงสุพรรณี   ม้วนสูงเนิน
 
1. นายทองดำ   ราชดา
 
660 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายกันยา  มีสัตย์
2. เด็กชายณภัทร   มูลขุนทด
3. เด็กชายทศพร  ปานอินทร์
4. เด็กชายทัศกรณ์  ชัยวงษ์
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วลึก
 
1. นางพรพิพัฒน์  สวงโท
 
661 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายฐิติกร  กานิน
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   บุญกว้าง
3. เด็กชายวุฒิชัย  เส็งกิ่ง
4. เด็กชายสรรเพชร    เตียประสงค์
5. เด็กชายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
2. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
662 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หินกอง
2. เด็กชายปณชัย  ทรงกลด
3. เด็กหญิงภัสวรรณ  ยะโก๊ะ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หูกำปัง
5. เด็กหญิงอนัญญา  ดาดสันเทียะ
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นายยุทธสิทธิ์  เพชรวิเศษอุดม
 
663 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายคุณากร   หลงศรีภูมิ
2. เด็กชายดลวีย์   สีหนาท
3. เด็กชายวิรัตน์  เปรี้ยจันทึก
4. เด็กชายศตวรรษ   เคนศิลา
5. เด็กชายเจษฎา  นาถมณี
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีชัยปัญหา
2. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
664 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงพิสินี  สุบรรณน้อย
2. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยมีแรง
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
2. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
665 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจือประทุม
2. เด็กชายเจษฎา  สายน้ำ
 
1. นางคณิตา  ภูมิมา
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โบขุนทด
2. เด็กชายธนกร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายนฤเบศ  กุดกัญยา
4. เด็กชายนาวิน  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสูงเนิน
6. เด็กชายศุภกฤษณ์  รักเพชร
 
1. นางทวี    โสภานุสนธิ์
2. นายประทีป   อาบสุวรรณ์
3. นายสุชาติ   โสภานุสนธิ์
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนวัช  ชัยทิพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หิรัญรัตน์
3. เด็กชายภูวดล  วานมนตรี
4. เด็กชายภูวนัย  วรรณภพ
5. เด็กชายศิริชัย  ขาวนวน
6. เด็กชายศุภกรณ์  ฝายชัยภูมิ
 
1. นายภานุพงษ์  ชินโคตร
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เพ็ญเกษม
2. เด็กชายนธีภัทร  สร้อยเป้า
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุระพร
4. เด็กชายพีระพล  กาบขน
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มหาสุทธิพันธ์
6. เด็กชายเจษฎาพร  มาลาย
 
1. นายทรงสรรค์  ทองม่วง
2. นางปราณี  ทองม่วง
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บำรุงนา
2. เด็กหญิงณัชชา  พิลึก
3. เด็กชายธนกฤต  สิทธิพล
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มมี
5. เด็กชายศุภณัฐ  กักจัตุรัส
6. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วนอก
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
3. นางวนิดา  สิงหาพันธ์
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายธนดล  ธนะศรี
2. เด็กชายธนวิชญ์  เคนวิเศษ
3. เด็กชายปานรวัตร  ชาลีรินทร์
4. เด็กชายวรรณชัย  คำลอย
5. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีไพร
6. เด็กชายศุภกฤต  ยามิง
 
1. นายดิเรก  ขอพึ่ง
2. นางรุจิราภรณ์  จันทร์น้ำใส
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ทองเกิด
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  สุขีนัง
4. เด็กชายวีระศักดิ์  หล่าหา
5. เด็กหญิงสดาณัฐ  อุทปา
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ร่างเจริญ
 
1. นายบัญชา  การนอก
2. นายประจวบ  เพิ่มพูล
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายกันต์ดนัย  เมตตาชาติ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายประภากร  คำบุญเรือง
4. เด็กชายภานุวัฒน์  หยิบดวง
5. เด็กชายเด่นชัย  โงนขำ
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตรพิทักษ์พงษ์
 
1. นางอารี  จันณรงค์
2. นางสายพิณ  รอบคอบ
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีระทัต
2. เด็กชายปัญจพล  สุขมาก
3. เด็กชายปิยทัศน์  อินทะจักร์
4. เด็กชายปุณณเมธ  รุณรอด
5. เด็กชายพนธกร  ดีน้อย
6. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วจัตุรัส
 
1. นางสุพรรณี  แสงฤทธิ์
2. นางพิชญา  คำหมาย
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงชญาณตรา  โยธี
2. เด็กชายณฐกร  ยันจัตุรัส
3. เด็กชายฟิล์ม  มีเพชร
4. เด็กหญิงรุจรวี  งาคชสาร
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไกรจันทร์
6. เด็กชายสุริยัน  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายเดชตระกร  วิชาจารย์
2. นางสาวแพรว  ขวัญกลาง
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายจักรกริศน์  อยู่สันเทียะ
2. เด็กชายธีรภัทร  ขอสูงเนิน
3. เด็กชายปัญญา  สมขุนทด
4. เด็กชายสันติภาพ  ศิริวัฒนโชติกุล
5. เด็กชายอภิลักษณ์  ขอสูงเนิน
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาญสูงเนิน
 
1. นายสุธี  ศิริสถิตย์
2. นายขวัญชัย  เพียดขุนทด
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กชายกฤษกร  มีสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรพันธ์  ตอมพุดทรา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เนตรบุญ
4. เด็กหญิงศิขรินทร์  โพธ์สาวัง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันอาสา
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ขำหรุ่น
 
1. นายเวชพิสิฐ  โสพิลา
2. นางจีรวรรณ  เศษฤทธิ์
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กชายกฤษดา  สุจริต
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  สีกะแจะ
3. เด็กชายพิทักษ์  ชั้นขุนทด
4. เด็กหญิงศศิมาพร  ยำเกรง
5. เด็กชายศิลา  แนบพุทรา
6. เด็กหญิงสิริยากร  แสงสว่าง
 
1. นายอุทัย  ใจดี
2. นายพิชิต  กุลแดง
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงนิภาพร  โทนสังอินทร์
3. เด็กหญิงนีรชา  ชัยทิพย์
4. เด็กหญิงปิยนันท์  มูลวงษ์
5. เด็กหญิงวรัทยา  สระขุนทด
6. เด็กหญิงสุนิษา  ตากกระโทก
 
1. นายรักษ์สันติ  มลิทอง
2. นางปราณี  ไชยคำภา
3. นายณัฐพล  พันธ์ุภิญญา
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายจิรภาส   โสขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สุขใสย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ต่อโชติ
4. เด็กชายภัสกร   คิดถาง
5. เด็กชายสงกรานต์   โททิวรรณ
6. เด็กชายอดิศักดิ์   ดอนกลาง
 
1. นางสาวปทันทิญา   ปุญญาเมธากุญ
2. นางสาวปรียานุช   ภิญโยดม
3. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนาคิม  เพียวิเศษ
2. เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์กิ่ง
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีรัตน์
4. เด็กชายรุ่งรดิศ  บังสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิทธิคำทับ
6. เด็กหญิงสาริณี  สานุทัศน์
 
1. นางจารุณี  เจิมชัยภูมิ
2. นางประภาศรี  บุญภูมิ
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธัญสินี  เริงอาจ
2. เด็กชายพงศกร  อ้อมแก้ว
3. เด็กชายรพีภัทร  อุ่นเมือง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  มีเค้า
5. เด็กหญิงอารยา  ท้องโคกสูง
6. เด็กชายเมธาวุฒิ  แสงแสน
 
1. นางดอกอ้อ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นายคมสรรค์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กชายตรีโชติ  แสงสุระ
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีพิไล
3. เด็กชายภาณุพงษ์  จำปาขาว
4. เด็กชายวีรภัทร  สว่างศรี
5. เด็กชายสันติภูมิ  แสงจัตุรัส
6. เด็กชายเดชาธร  เทพจันอัด
 
1. นายกิตติพงศ์  วิเศษคร้อ
2. นางอรวรรณ  เย็นวัฒนา
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กชายกิจมงคล  พัดพาน
2. เด็กหญิงฉันฐรัฐ  กันธิยัง
3. เด็กชายปิยดนัย  โม่งปราณีต
4. เด็กชายสหรัถ  มาลัย
5. เด็กหญิงอนันตญา  โม่งปราณีต
6. เด็กหญิงอินทิรา  หลงศรีภูมิ
 
1. นางอัจฉราวดี  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นางนงค์เยาว์  กลิ่นศรีสุข
3. นายสุทิน  พิมพ์โนนทอง
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงทิชากร  นาเจริญ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาโม้
4. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพสุต
5. เด็กหญิงอริศรา  ขุนเงิน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีหวงศ์
 
1. นายสมบุญ  พิไลกุล
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
3. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงซารีน่า  พันธ์สาลี
2. เด็กหญิงพรรณษา  แหล่แก่น
3. เด็กหญิงอภัสรา  เขื่อนจะนะ
4. เด็กหญิงอภิสรา  รอบแคว้น
5. เด็กหญิงอริษา  ไพรวัลย์
6. เด็กหญิงอุลิชา  จันทร์ทาน
 
1. นายเมคิน  ทับอมรศิริ
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายฆโนทัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธงชัย  เคนวิเศษ
3. เด็กชายนครินทร์  ดังโพธิ์ทอง
4. เด็กชายบูรพา  ชาตรี
5. เด็กชายปตินยา  มาสิงห์
6. เด็กชายสุริยา  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นายดิเรก  ขอพึ่ง
2. นายนภัทร  พิพิธกุล
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายกิตติชัย  ยอดขันธ์
2. เด็กชายก้องกิดากร  ศาลารักษ์
3. เด็กชายธันวา  พันพา
4. เด็กชายธเนศพล  โพธิ์จักร
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  กลิ่นศรีสุข
6. เด็กชายอภิเดช  นาคสอาด
 
1. นายวรวุฒิ  โกสุม
2. นายการัน  สังข์หน่วง
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายจิรเมธ   เรดสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   แสพลกรัง
3. เด็กชายธีรเดช   พัฒนกุลเดช
4. เด็กชายสุธาทิศ   เดินสันเทียะ
5. เด็กชายเจตสฤษฎ์   ประเสิรฐดี
 
1. นายด้วง   บุญเอี่ยม
2. นายอภิรดี   กองหล้า
3. นายละออ  ทวดสุวรรณ
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ศรีนวน
2. เด็กชายณัฐวัตร  รอดม่วง
3. เด็กชายสิริภูมิ  ศิริงาม
4. เด็กชายอมรเทพ  เจียมทอง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลมจัตุรัส
6. เด็กชายแมทธิว  ขอพึ่งบัว
 
1. นางจิตรนารถ  เพิ่มพูล
2. นายสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 1. เด็กชายจีรพันธ์  เจริญลาภ
2. เด็กชายชิณวัฒน์  มีมาก
3. เด็กชายณัฐกฤษ  บำเรอเจ้า
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุภาพ
5. เด็กชายธนากร  เณรชู
6. เด็กชายธวัชชัย  มีชำนาญ
 
1. นางพรทิพย์  กำลังทรัพย์
2. นายบุญจันทร์  สุวรรณแสน
3. นางปัทมา  ชาลีเครือ
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บุขุนทด
2. เด็กชายยศเมธา  พันพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสมหญิง  แขขุนทด
4. เด็กหญิงอนิชา  พลเสนา
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วเหลือ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิเศษคำใส
 
1. นายบัญชา  การนอก
2. นายประจวบ  เพิ่มพูล
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนภัทร  จรรยา
2. เด็กชายรัชพล  ภิรมย์กิจ
3. เด็กชายศุภเลิศ  แก่นทรัพย์
 
1. นายปรีชา  เชดนอก
2. นายเกียรติศักดิ์  ตันไชยฤทธิกุล
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีมาก
2. เด็กหญิงทิวาพร  คำสุข
3. เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วคูณนอก
4. เด็กชายพันกร  ทิพรักษา
5. เด็กหญิงรวินันท์  อัตตาลิตร์
6. เด็กหญิงวรัชยา  ฝานคำ
 
1. นายจิมมี่  ทองพิมพ์
2. นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา
3. นางอรวรรณ  มีชำนาญ
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1. เด็กชายจักรนรินทร์  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายธีรเดช  ชูวังวัด
3. เด็กชายนครินทร์  สิริโสม
4. เด็กชายภูวดล  มัครมย์
5. เด็กชายวรากร  เพ็ชรประไพ
6. เด็กชายสืบพงษ์  หลอดเพ็ชร
 
1. สิบเอกเริงชัย  วรรณกุล
2. นางเสงี่ยม  พงษ์ศิลา
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายชนาธิป  ชาติเผือก
2. เด็กชายชยพล  แสนสุมา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลกิ่ง
4. เด็กชายธีรนัย   หาญณรงค์
5. เด็กชายธีรพัฒ  เพชรนอก
6. เด็กชายศุภกร  สมขุนทด
 
1. นายขวัญชัย  เพียดขุนทด
2. นายสุธี  ศิริสถิตย์
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยางศิลา
2. เด็กหญิงธัญญภัทร  ใจฟอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  มูลขุนทด
4. เด็กหญิงรวินันท์  อาบสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรจั่น
6. เด็กหญิงเมฆขลา  วิทยานุรักษ์
 
1. นายสุชาติ   โสภานุสนธิ์
2. นางทวี   โสภานุสนธิ์
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐพล  ละหานนอก
3. เด็กชายภาสกร  บางสันเทียะ
4. เด็กชายภูวดล  ดัดสันเทียะ
5. เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ
6. เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
 
1. นายสุพิน  แสงแพง
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เป้าจันทึก
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  อิ่มลูกอินทร์
3. เด็กชายนัตพล  ยกชัยศรี
4. เด็กชายพศวัต  กวดนอก
5. เด็กชายภาคภูมิ  วิบูลอรรถ
6. เด็กชายภานุพงศ์  เหลายา
7. เด็กชายวีระชัย  โกฏสันเทียะ
8. เด็กชายศุภชีพ  นวนประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัชชา  หนันละหาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุดดา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงคราม
 
1. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
2. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงณฐิกา   ชาติชนะ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปักกาโล
3. เด็กหญิงภัสสร   กอนผ่อง
 
1. นางพรทิพย์  จวงเงิน
2. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพิมนิภา  ญาณรักษ์
2. เด็กหญิงวาสนา  ทดแทน
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พิพิธกุล
 
1. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
2. นางสาวครองขวัญ  อารามพงษ์
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงณภัทรา  อุไรภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พังหมื่นไว
3. เด็กหญิงแพร์วาว  แสนกลาง
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
2. นางบังอร  สุขสว่าง
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนนท์  ทวดสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวัฒนาโชติกุล
3. เด็กหญิงมณฑิตา  หาดขุนทด
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสงทอง
2. นางสาวจิตตานันท์  กอสิทธิไทย
 
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญระวี  ดีพานดุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   วงศ์ธีระธนะ
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางสยุมพร   ศรีมุงคุณ
 
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงนิทัศน์  ทะเลดอน
2. เด็กหญิงสกุลจันทร์  จันทะรัง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นชมแสง
 
1. นางบุญเรือน  จูแจ่ม
2. นางสาวครองขวัญ  อารามพงษ์
 
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมวงค์
2. เด็กหญิงพลอย  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงณรัตน์
 
1. นางนภัสวรรณ  ภูคงคา
2. นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์
 
707 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงทอฝัน  แก้วอินทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เปรมชาติ
3. เด็กหญิงอธิตยา  ประวะเสนัง
 
1. นางสาวกรกช  ภู่มาก
2. นางสาววิไล  ศรีระวงษ์
 
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันดา
2. เด็กหญิงลักษณาวดี  โพธิชาลี
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทองแม้น
 
1. นายสุรศักดิ์  ชนะชัย
2. นางดวงเนตร  ชนะชัย
 
709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เศรษฐจํานงค์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พงษ์ชัย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมพันธ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
2. นายธรรมรัตน์  ตั้งใจ
 
710 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณา
2. เด็กหญิงบุษบา  เหิงขุนทด
3. เด็กหญิงวาสนา  เพิ่มสนาม
 
1. นางสาวรัตชนก  บุตรศรีสวย
2. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
 
711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงยลดา  ผานาค
2. เด็กหญิงสรางรัตน์  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอธิชา  พรมโชติ
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พงษ์สุวรรณ
2. นางกัญญารัตน์  งามประเสริฐ
 
712 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงนัสฑิกาญ  ดบขุนทด
2. เด็กชายวุฒิชัย  บมขุนทด
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  นูลาภ
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นายยุทธสิทธิ์  เพชรวิเศษอุดม
 
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายศุภกร  เกิดสิน
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำนักโนน
2. เด็กหญิงชนิกา  สุขหอม
3. เด็กหญิงรดา  หินให้
 
1. นายภัทรพลวัฒน์  ชาลีวงษ์
2. นายมานะศักดิ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาตัน
2. เด็กหญิงพัชรา  เพ็งสุริยา
3. เด็กหญิงอริศรา  พูดขุนทด
 
1. นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์
2. นางสาวเกษณี  สังดนตรี
 
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สันติไกลวินิจ
2. เด็กหญิงอรณี  ปะทีตานัง
3. เด็กหญิงอัญชลีลักษณ์  ขาวฉลาด
 
1. นางภัทรภร  ชำนาญสิงห์
2. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงนิรนุช  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กำเนิดสิงห์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วคูรเมือง
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
2. นายอาทิตย์  ศรีโฉม
 
718 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หุยขุนทด
2. เด็กชายสุทธิชัย  กะโห้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางปณฏฐภรณ์  พงษ์บริบูรณ์
 
719 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายณัฐพล  รักเพื่อน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายเดชา  เชิงสะอาด
 
720 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หึกขุนทด
2. เด็กหญิงเพียงตะวัน   สุขปรุง
 
1. นางดาวเรือง  มาลา
2. นางสาวณัฐพิมล   แสนจันทร์
 
721 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีศิลา
2. เด็กหญิงพุทธรักษา   ของโพธิ์
 
1. นางสาววรารัตน์   เลี่ยมรัตนะ
 
722 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณา
2. เด็กหญิงยลลดา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นายธนเศรษฐ  บุรณธนิต
 
723 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกรรณิกา  มูลขุนทด
2. เด็กหญิงวิภาดา  กามขุนทด
 
1. นายสุเทพ  เพียกขุนทด
2. นายอมรเทพ  ไชโย
 
724 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จันทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไทยจันอัด
 
1. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
2. นางวราภรณ์  บุญตา
 
725 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายสุเมฌาน  ปานาตี
2. เด็กชายอมรเทพ  ศรีสูงเนิน
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นางประไพศรี   แก้วกูล
 
726 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงนันทิกา  วรรณสุข
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
727 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ปานนอก
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อุประบุญ
 
1. นางศศิธร  กัญญาสุด
2. นายวิทย์  กัญญาสุด
 
728 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 1. เด็กชายวรากร  ระยาย้อย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พาลี
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทองจำรูญ
2. นางอัมพร  พลลุน
 
729 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพวขุนทด
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เรืองมนตรี
 
1. นางปุณญิศา  ณ ระนอง
2. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
 
730 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   นพคุณ
2. เด็กหญิงศศินิภา   สินปรุ
 
1. นางดาวเรือง   มาลา
2. นางสาวณัฐพิมล   แสนจันทร์
 
731 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชลนิชา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงแพทศลี  บุราคร
 
1. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
 
732 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดวงสุดา  แม้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเกสรา  กรินสูงเนิน
 
1. นางวาสนา  ศักดิ์ศาสตร์
 
733 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกสิกร  วงษ์แดง
2. เด็กหญิงธีร์ริศรา  กอบัว
 
1. นายฆ้องชัย  วงษ์แดง
2. นางสาวจารุวรรณ  ศิริคำ
 
734 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  เกรงขุนทด
2. เด็กชายรฐนนท์  ประทุมวงษ์
 
1. นางอัจฉราวดี  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นายสุทิน  พิมพ์โนนทอง
 
735 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  หลวงวะณา
2. เด็กชายโณทัย  เอื้อกิจ
 
1. นางพจณี  จ๋ายเจริญ
2. นางสาววีรวรรณ  หาญณรงค์
 
736 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอัตชา
2. เด็กชายศุภกฤษฎ์  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นางศิริพร  ภิรมย์ไทย
2. นางสาววรรณนา  เพ็ชรโต
 
737 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงกชกร  งามวงศ์
2. เด็กหญิงมุนิสรา  พลดงนอก
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
2. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
738 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายภูเบศ  ผายแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลพร  แรมสูงเนิน
 
1. นายเอกพล  ภูฉายา
 
739 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนาภา  เนียนสันเทียะ
2. เด็กชายบารมี  จิตชาตรี
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
 
740 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงณภัทร  กฤดิพรหม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายบุญมี  อินทจร
2. นายณัฐวุฒิ  สีเดือน
 
741 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายธัชพล  เคนชมภู
2. เด็กหญิงพรธิตา  ตั้งพงษ์
 
1. นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง
2. นางทิพวรรณ  ชำนิพงษ์
 
742 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  แก้ววิชัย
 
1. นางสาวมนสิชา  ภักดิ์จัตุรัส
2. นางสาวสุภาพ  นวลประเสริฐ
 
743 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายวราเมท  ธูปพุทธา
2. เด็กชายศรัณยู  มโนราห์
 
1. นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
744 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปู่เหลือง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บ่ายขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
745 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
3. เด็กหญิงวงเดือน  ใหญ่สูงเนิน
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุพัตรา  สิงหกลางพล
 
746 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
747 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายทรายุทธ  นิคุณรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราษฎร์กลาง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
748 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กชายคณิน  แก้วฉ่ำ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อาจพังเทียม
 
1. นางสาวจันทิรา  สุริยมาตร
 
749 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนภัทร   ประสมทรัพย์
2. เด็กชายศุภวัทน์   ปังกระโทก
 
1. นายสนธยา   เจริญกุล
2. นายพันสา  ซุยถัง
 
750 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายสุริยา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอมรเทพ   ชาลีวรรณ
 
1. นายศิขรินทร์   โชติจันทร์
2. นางนิตยา   มิตรชื่น
 
751 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายรณชัย  ชุดไธสงค์
2. เด็กชายเกิดพงษ์  พรโสภณ
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงโป้
2. เด็กชายเทพรัตน์  วงษ์มา
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษร
2. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาวปนัดดา   อุ่นแก้ว
 
754 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หาทอง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นกจั่น
 
1. นายนพรัตน์  มุกดา
 
755 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อาจกล้า
2. เด็กชายภูรินท์  สมตัว
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นางเรียม  เจริญพล
 
756 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรพงศ์  ชาตินุช
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายสหพร    พงษ์สุวรรณ
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนประดิษฐ์
2. เด็กชายอดุลย์  แก้ววิเศษ
 
1. นายพรรณชาติ  ชูสอน
2. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
758 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงธิดา  นวลบริบูรณ์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ม่วงซอง
 
1. นางสาวอุมาพร  แพงไทย
2. นางสาวศิริพร  จ้ายหนองบัว
 
759 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงเก็จมณีรินทร์  หมวดคำ
 
1. นายบุญมี  อินทจร
2. นายณัฐวุฒิ  สีเดือน
 
760 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายธนวัฒน์   เหตุขุนทด
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  โมรา
 
1. นายสุระศักดิ์  อนันตะเสน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน
 
762 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายจักรพงษ์  ทานบำเพ็ญ
2. นายสุรศักดิ์  ไพรงาม
 
1. นายสุเทพ  เพียกขุนทด
2. นายอมรเทพ  ไชโย
 
763 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   โพธิ์อ่อน
2. เด็กหญิงฎีกาแก้ว   เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก   ยุทธมูลตรี
2. นางสาวสุริยาพร   เลขนอก
 
764 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรพงศ์  ชาตินุช
2. เด็กชายพุทธรักษ์   ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายสหพร   พงษ์สุวรรณ
 
765 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพาฝัน  คำนึงผล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดาช่วย
 
1. นายบุญมี  อินทจร
2. นายณัฐวุฒิ  สีเดือน
 
766 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีวงค์ชัย
2. เด็กหญิงสายพิณ  สบายใจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  กองสูงเนิน
2. นางสิริรัตน์  ป้องขันธ์
 
767 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงพิยะดา  หกขุนทด
2. เด็กชายรณกฤติ  สิงห์โนนเชือก
 
1. นางปริญญา  จันทะพันธ์
 
768 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันแหล่
2. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
 
1. นางเรียม  เจริญพล
2. นางสาวทศพร  สีเขียว
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายมหาราช   มโนสัจจารักษ์
2. เด็กหญิงเกวลิน   ม้วยแก้ว
 
1. นายศิขรินทร์  โชติจันทร์
2. นางนิตยา  มิตรชื่น
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กหญิงสิริชนก  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เพียขุนทด
 
1. นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์
2. นางอุษา  พรศิวกุลวงศ์
 
771 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายปริวัฒน์  ลายมืองาม
 
1. นางสุดารัตน์  ใจบุญ
 
772 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เผนโคกสูง
2. เด็กหญิงพัชรา  โชติราษี
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุพัตรา  สิงหกลางพล
 
773 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายนวพล  ทองนา
2. เด็กชายมาโณชย์  ชอบใหญ่
 
1. นายสนธยา   เจริญกุล
2. นายอดิพงศ์  ชาติประมง
 
774 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79.67 เงิน 12 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  แถมจำรัส
 
1. นางสาวจิรัฐิติกานต์  เขตรจัตุรัส
2. นางสาวศิริพร  คำพิทักษ์
 
775 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เพชรจตุรภัทร
2. เด็กชายวิเศษพร  ทองเจริญ
 
1. นายธีรวุฒิ  ภูโสภา
2. นายจรัล  ชาลีเครือ
 
776 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
2. เด็กหญิงอรปรียา  ลือศรัทธา
 
1. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
 
777 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  มะเดื่อชุมพร
2. เด็กหญิงวรินทร  น้อยทวี
 
1. นางสาวสุมาลี  สุริยประทานพร
2. นายทัศพล  ทานบำเพ็ญ
 
778 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กชายตติยะ  สอนโคกสูง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ดาสนม
 
1. นายปุริมพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นายวิโรจน์  ศรีเที่ยง
 
779 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงชลธิชา  คลีชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนภัทรชนก  กลางมงคล
 
1. นางชลณา  ม่วงหวาน
 
780 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐวลัยช์  ศรีสงราม
2. เด็กหญิงสายพิณ  มณีรักษ์
 
1. นายคมสรรค์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
2. นางดอกอ้อ   ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
781 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล   พรมเดื่อ
2. เด็กหญิงเตือนจิต   แผ่วสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญชนก   ยุทธมูลตรี
2. นางสาวปวิชญา   โสตสุภาพ
 
782 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มิกขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล   นรเพ็ชร
 
1. นางสาวพวงพยอม  สายสุด
2. นางสาวสายสุนีย์  พิกุล
 
783 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  แสงจักร
2. เด็กหญิงอทิตยา  รองพล
 
1. นางจรัญญา  แก้วจันทึก
 
784 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  บรรเทากุล
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เอกบัว
 
1. นายพินี  น้อยพลี
 
785 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางจุฑามาศ  บำรุงชัย
 
786 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายนรภัทร  เพ็ชรขุนทด
2. นายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
 
1. นายสุเทพ  เพียกขุนทด
2. นายอมรเทพ  ไชโย
 
787 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายจักรภัทร  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กชายเมืองแมน  ทองศรี
 
1. นางสาววนิดา  กองแก้ม
2. นางสาวรุจิรา  เหล่าฤทธิ์
 
788 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญจันทร์
2. เด็กชายธีรวัต  รักพร้า
 
1. นายชญาณ์เกียรติ  โคตรฮุย
 
789 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงชุติสรา  ทวีลาภ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โม่งปราณีต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  หินให้
 
790 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 10 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดขุนทด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเพชร
 
1. นางสาวจิรัฐิติกานต์  เขตรจัตุรัส
2. นางสาวศิริพร  คำพิทักษ์
 
791 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพงษ์   ขามขุดทด
2. เด็กชายอาริษา   สายจันทึก
 
1. นายสนธยา   เจริญกุล
2. นางสาวอรยา  ใบกนทา
 
792 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายนรินทร์  พิพิธกุล
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   เต็งชัยภูมิ
 
793 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 13 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปานศิริ  ประภัสสร
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
 
794 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดจันทึก
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายกำพล   มากขุนทด
 
795 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สารสืบพันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ชำนินอก
 
1. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
2. นายกฤตภาส  จันณรงค์
 
796 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายอนุชิต  โพธิ์สาจันทร์
2. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีภูมิ
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
797 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์น้อย
2. เด็กหญิงแพรวา  พันธุ์ศิลา
 
1. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
2. นางสุพิชฌาย์  พิพัฒน์ก่อตระกูล
 
798 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงนันทพร  อาจกล้า
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ชัยศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้ารอด
 
799 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 1. เด็กหญิงศิริธรณ์  พาขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมิสมบัติ
 
1. นายปุริมพล  คุ้มไข่น้ำ
2. นางสาวสุกัญญา  เขตจัตุรัส
 
800 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทองรักษ์
2. เด็กหญิงอรญาพรณ์   ทองรักษ์
 
1. นางดาวเรือง   มาลา
2. นางสาวณัฐพิมล   แสนจันทร์
 
801 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายบดินทร์  แตงทรัพย์
2. เด็กชายปิยะะนันท์  ดวงก้อน
 
1. นางเรียม  เจริญพล
2. นางสาวทศพร  สีเขียว
 
802 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายพลธวัช  ดามาพงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพียดขุนทด
 
1. นายอาณุพงษ์   ร่มสุข
 
803 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายรัชพล  ภิรมย์กิจ
2. เด็กหญิงลลิตวดี  วังเสนา
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
2. นางสาวสาริศา  สวัสดิ์รักษ์
 
804 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทมาตย์
2. เด็กชายราชวัฒน์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวมลฤดี  วีระพันธ์ุ
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
 
805 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  ตุ้มสูงเนิน
2. เด็กชายนัทชา  กองเงินนอก
 
1. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
 
806 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กอบัว
2. เด็กชายอรรถพร   น่านมูล
 
1. นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง
2. นางทิพวรรณ  ชำนิพงษ์
 
807 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงกุลธรา   มีชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
2. นางจินดา  เพชรประไพ
 
808 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุดการุณ
2. เด็กหญิงอมลลภา  ญาติวงษ์
 
1. นายบุญเรือง  จรัสกาย
 
809 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองดง 1. เด็กหญิงวรัญญา  อารีญาติ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทวีลาภ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดีน้อย
2. นางแตงอ่อน  อารีญาติ
 
810 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่ำสูงเนิน
2. เด็กหญิงวริศรา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสุธี  ศิริสถิตย์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ผลเจริญ
 
811 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายพงศภัค  มาระศรี
2. เด็กชายไกรสร  แสงฤทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงฤทธิ์
2. นางดุษฎี  แสงฤทธิ์
 
812 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิสิณี  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงอินธิรา  อินทร์สงค์
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
 
813 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ติแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ทั่งสันเทียะ
 
1. นายเดชา  เชิงสะอาด
 
814 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. นายนิธินันท์  จิรัฏฐ์ฐากุล
2. เด็กชายสุทธิชัย  กะโห้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางปณฏฐภรณ์  พงษ์บริบูรณ์
 
815 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กชายธีรภัทร์  งามเปรี่ยม
 
1. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
2. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
 
816 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายนวพล  หาญสงคราม
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ชัยขุนทด
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ
 
817 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงพรพิมล  ด่านกลาง
2. เด็กชายอภิเดช  ต่อวิเศษ
 
1. นางสาวเปมิกา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
818 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไทยน้อย
2. เด็กชายจิรพงษ์  ขจรฤทธิ์
 
1. นายธนกร  แนมขุนทด
2. นางสหัตถยา  ปิ่นประเสริฐ
 
819 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ลาดหาญ
 
1. นายสงกรานต์  คำภู
 
820 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
2. เด็กชายไอลดา  อาทิตตั้ง
 
1. นายธีรวุฒิ  ภูโสภา
2. นายนราวุธ  ชูวังวัด
 
821 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  รักมณี
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  โคตะลี
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
2. นางกมลนัทธ์   บางชัยศิริวัฒน์
 
822 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายบดินทร์  แตงทรัพย์
2. เด็กชายปิยะนันท์  ดวงก้อน
 
1. นางเรียม  เจริญพล
2. นางสาวทศพร  สีเขียว
 
823 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กชายปฏิภัทร  พันธุ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นางสาวณัฐพร  ทองตัน
 
824 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงธนพร  เงินประมวล
2. เด็กหญิงวาริษา  จันอาจ
 
1. นายบุญมี  อินทจร
2. นายณัฐวุฒิ  สีเดือน
 
825 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนกฤต  คูณลาด
2. เด็กชายพิทักษ์  สุระภี
 
1. นายสุเทพ   เพียกขุนทด
 
826 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วิเชียร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ครูเกษตร
 
1. นายอาณุธิพงษ์  ร่มสุข
 
827 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงลภณรัศมิ์   โตนสันเทียะ
2. เด็กชายเจษฎาพร  เชื้อโพนทอง
 
1. นางสาวแวววิมล   ปัสวาส
2. นางวราภรณ์   ศรีบุญเรือง
 
828 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงลดา  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  นามสม
 
1. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
2. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  หนานแก้ว
2. เด็กชายภูวนาท  เมืองสันเทียะ
3. เด็กชายเทพประทาพร  วงศ์ผาง
 
1. นายเมธี  สมพิมพ์
2. นางสาวพรพิมล  เพชรน้อม
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกแสว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ศรีผุย
2. เด็กชายหัษสนัย  พัดทะเล
3. เด็กชายอนุชา  กู่สันเทียะ
 
1. นายอำนวย  เปรมไธสง
2. นายสมชัย  พรศิวกุลวงศ์
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายกฤษดา  มังคลา
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ตาลพุฒซา
3. เด็กชายอรุณ  บุญหาญ
 
1. นายถนอม  จ่าทัน
2. นางสาวสยุมพร  ค่าเจริญ
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1. เด็กชายธนดล  คำจุมพล
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรียบเรียง
3. เด็กชายสหภาพ  ศรีวิเศษ
 
1. นายเสรี  เคียงแก้ว
2. นายชนะ  พิงชัยภูมิ
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พบขุนทด
2. เด็กชายธราธิป   นัทธะยาย
3. เด็กชายอิศรานุกูลย์   เต็มรัมย์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์   ใหม่สุวรรณ์
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1. เด็กชายจักรกฤษ  จันทะเสน
2. เด็กชายชวการ  หวังค้ำกลาง
3. เด็กชายธวัฒน์ชัย  พิสันเทียะ
 
1. นายจิตรกร  ขันธ์สันเทียะ
2. นางสาวพรวิภา  วันอาทิตย์
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายฐิติกร  ทองสุข
2. เด็กชายประมากร  สงนอก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญชม
 
1. นางสาววัลย์รรินทร์  พูลเพิ่ม
2. นายการัน  สังข์หน่วง
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สถิตชัย
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ศรสิทธิ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ผลสุข
 
1. นายศักดิ์ชัย  ระโยธี
2. นายวิศิษฏ์  ซื่อสัตย์
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ค้าข้าว
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสมบัติ
3. เด็กชายพิสุทธิ์  โกสุม
 
1. นายโสภณ  พันชะนะ
2. นายกังวาร  สำราญรมย์
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายณัฐพล  คำนาค
2. เด็กชายภาคินันท์  สายยืน
3. เด็กชายอนุเทพ  ตรวจนอก
 
1. นายศราวุฒิ  ตราบุรี
2. นางสุรีพร  ตราบุรี
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิติภูมิ  ขาวจัตุรัส
2. เด็กชายวีรชัย  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุทัศน์  สีทอง
 
1. นายกฤตภาส  จันณรงค์
2. นางเนตรน้อย  เวียนขุนทด
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงค์ษา
2. เด็กชายวิชาญ  หาญโก่ย
3. เด็กชายสิทธินนท์  ท้าวกอก
 
1. นายธนกร  ทองประสม
2. นายณัชชพงศ์  เวียงดินดำ
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกิิติพัฒน์  หาญขุนทด
2. เด็กชายนครินทร์  ศรีสิงห์
3. เด็กชายสุเมธ  แนมประนาม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงฤทธิ์
2. นางดุษฎี  แสงฤทธิ์
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเสนา
2. เด็กชายรพีภัทร  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายบุญลือ  บอขุนทด
2. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กชายชนะภัย  ศรีบุญ
2. เด็กชายยุทธพิชัย  แขจัตุรัส
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เมฆี
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  สิงห์ลา
2. นางสาวนารีรัตน์  สิงห์ลา
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกุลวัฒน์  มูลไธสง
2. เด็กชายนภัทร  กลางจัตุรัส
3. เด็กชายวัชรชัย  โคกสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชลี  ศรีธรณ์
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กชายคณากร  โนนสันเทียะ
2. เด็กชายจักรฤกษ  ภู่มาก
3. เด็กชายเจษฎา  กลัดงิ้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย   ทนจังหรีด
2. นางสาวอรวรรณ  จิตรสงัด
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  แดงไฟ
2. เด็กชายสามารถ  พึบขุนทด
3. เด็กชายอัฐพล  พึ่งสำโรง
 
1. นายศราวุฒิ  ตราบุรี
2. นางสุรีพร  ตราบุรี
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นเมือง
2. เด็กชายพัฒนา  ชมชาติ
3. เด็กชายสหภูมิ  ลานอก
 
1. นางกัญญารัตน์  งามประเสริฐ
2. นางสาวทิพวัลย์  พงษ์สุวรรณ
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นุลาภ
2. เด็กชายเดชาวัต  ชาติสีธง
3. เด็กหญิงแพรวิไล  ชาติสีธง
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นางสุทธิพร  ขอพลอยกลาง
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีจิตต์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ม่วงจันทึก
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญภา
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
2. นางนงค์พงา  บุญเปล่ง
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พุทธายะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทรปลิน
 
1. นางสายัณฑ์  สมัครการ
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปันจะนะ
2. เด็กชายธนพล  ศรีวงษ์
3. เด็กชายปองคุณ  ทารักษ์
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นายศราวุฒิ  รินลา
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กชายธนกร  มาภักดี
2. เด็กชายบัณฑิต  เนาหนองจอก
3. เด็กชายวิศรุต  สักบุตร
 
1. นายณัชชพงศ์  เวียงดินดำ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีม่วง
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 1. เด็กชายมนูญ  บุขุนทด
2. เด็กชายสมมาตร  รบไพรี
3. เด็กชายอนุศร  อัตฤทธิ์
 
1. นางภิตินันท์  คำชมภู
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ดิษสอน
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เยี่ยมจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล   อ่อนกระท่อน
3. เด็กชายศรายุทธ   สวนพริกไทย
 
1. นายวิจารณ์   ขำทุ่ง
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์อุดม
3. เด็กหญิงจิราพร  โชคนิมิต
4. เด็กหญิงธัญวรรณ   สร้อยโนนไทย
5. เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภาณ์ชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  ผองสูงเนิน
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวจ
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
3. นางสาวเข็มพร   จันนพคุณ
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงธัญชนิต  แก้วคำ
2. เด็กหญิงนันธชา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงมานิตา  คำภีระ
4. เด็กหญิงวริญธร  จรแก้ว
5. เด็กหญิงสุธีรา  พรมผา
6. เด็กหญิงอนุสรา  ศิริรวง
 
1. นางวิรัชภรณ์  คำจัตุรัส
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละหานค่าย 1. เด็กชายกฤตเมธ  เสนา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อู๋สูงเนิน
3. เด็กชายจิรวงศ์  บุญมาก
4. เด็กชายภูมฤทธิ์  เลิศประเสริฐ
5. เด็กชายรัชต  งอกจำปา
6. เด็กหญิงอัมพร  วงษ์แก้ว
 
1. นายบัวพัน  แย้มศรี
2. นายอติรุจ  เจโคกกรวด
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงทักษพร   ชมไพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิงห์ขรอาด
3. เด็กหญิงพรรณวิษา  คำเพ็ง
4. เด็กหญิงศศิตรา   สุขแผ่นทอง
5. เด็กหญิงอัยญฎา   หมึกสี
6. เด็กหญิงเจนจิรา   กองอาสา
 
1. นางสาวอัมพร   สุทธิศักดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   ภิรมย์กิจ
3. นางนพมณี   จงเพียร
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   พบลาภ
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เสนา
3. เด็กหญิงมาฬิษา  สันหมาด
4. เด็กหญิงรจนา  สุกใส
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  จุมพลพงษ์
6. เด็กหญิงอินทิรา   เมืองประชา
 
1. นางชลีญา  โสภามี
2. นางสุบัน  มีสุวรรณ
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภา  แววบุตร
2. เด็กหญิงนฤพร  สงนอก
3. เด็กหญิงบุษยา   บุญโยธา
4. เด็กหญิงพรกนก  แจ่มประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  เดือนจันทร์
6. เด็กชายสมยศ  กกกลาง
 
1. นางดอกไม้  ขัดมา
2. นายสุพงษ์  ขัดมา
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิพล
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จงกลาง
3. เด็กหญิงฑิตยา  ใจชอบสันเทียะ
4. เด็กหญิงปรารถนา  ดานขุนทด
5. เด็กหญิงปาราตรี  โสภาใต้
6. เด็กหญิงปิยะดา  ภูมิธิ
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
3. นางศศิธร  เนียมไธสง
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราษา  นัดรัมย์
2. เด็กหญิงดาหวัน  ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงฟานิดา  มะปะเข
4. เด็กหญิงสรสิชา  ถอนพิมโจน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะวันโน
6. เด็กหญิงเบญญาพร  แทนมูล
 
1. นางเนตรน้อย  เวียนขุนทด
2. นางสาวสาลินี  กิ่งเพชร
3. นางสาวพัชราพรรณ  เคนสันเทียะ
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาศคำมี
2. เด็กหญิงธนิชา  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  สวยขุนทด
4. เด็กหญิงอรกมล  น้อยพันธ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เงินปาน
6. เด็กหญิงแพรวา  ทีทา
 
1. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
2. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
3. นางสุวรรณรัตน์  วิจบ
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอมดี
2. เด็กหญิงพิมผกา  จันทร์บัว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มูลกัน
4. เด็กหญิงรุ่งกานต์  ศรีภิรมย์
5. เด็กหญิงวิพาพร  จันทร์ทอง
6. เด็กหญิงโสภิตา  เจือประทุม
 
1. นางสิริลักษณ์  นิสสัยกล้า
2. นางสาวอมรรัตน์  ครอบบัวบาน
3. นางสำราญ  บุญสันเทียะ
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรเทากุล
2. เด็กหญิงตะวัน  ชัยมีแรง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อาจกล้า
4. เด็กหญิงปภาดา  ศรีพันธ์
5. เด็กหญิงมณีมาดา  วาปีทะ
6. เด็กหญิงเมศินี  ญาติพิมล
 
1. นางสาวจีระนันท์  กาญจนกาศ
2. นางสาวธนัฐชา  ทนขี้เหล็ก
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  อารีญาติ
2. เด็กหญิงปรารถนา  สัตมิตร
3. เด็กหญิงรุจิรา  เตลอด
4. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนวิชัย
5. เด็กหญิงสุมิตา  งอกชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุไลวรรณ  ตาเกิด
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  สมาทา
3. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตบุตตโต
2. เด็กหญิงนิพัทรา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงภคพร  ชัยเดช
4. เด็กหญิงสุธามาศ  ภาอ่อน
5. เด็กชายอธิพงษ์  ดงเทียมศรี
6. เด็กหญิงอนุชสรา  ยอดบัวบาน
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
2. นางสาวศิริวรรณ  พรมพาน
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  คูณลาด
2. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  แก้วชาติ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มีมุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  พิพุด
5. เด็กหญิงศิริประภา  มาลัย
6. เด็กหญิงสมร  อาจหาญ
 
1. นายการัน  สังข์หน่วง
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมวาส
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปลื้มประสิทธิ์
 
1. นางสายัณฑ์   สมัครการ
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตืนันท์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงวัลภา  สุหร่าย
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงทิวาพร  จินทองหลาบ
2. เด็กชายพงษ์ธิสิทธิ์  ไชยวัน
3. เด็กหญิงเปมิกา  โยธินบุญนาค
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
2. นางพิสมัย  ชัยเพชร
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงฉนิดา  เวียงชนก
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ต้านทาน
3. เด็กหญิงแสงนภา  บุราคร
 
1. นางเบญจรัตน์  ประภาสโนบล
2. นางปรางมาศ  ชูบาล
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกอก 1. เด็กหญิงภาวิณี  น้อยกลาง
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  วังสันเทียะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สืบสิมมา
 
1. นางสิรินาถ  มุนมิน
2. นางศานตมล  จุลย์โชค
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บอขุนทด
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ลาดนอก
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสนิท  กลิ่นศรีสุข
2. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงจันทร์สุรีย์  เรียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิราพร   รอดวินิจ
3. เด็กหญิงนภัสสร   เชื้อโพนทอง
 
1. นางสุภาวดี   ซุยถัง
2. นางสมคิด   เกงขุนทด
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พรมมีเดช
2. เด็กหญิงณัญท์นภัส    สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงณิรนันท์  พีระพันธ์
 
1. นางชญานิษฐ์  แนวสุภาพ
2. นางศันสนีย์  กลิ่นศรีสุข
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซับหมี 1. เด็กหญิงธิติยา  หาญเสมอ
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันโท
3. เด็กชายรพีภัทร  แก้วเปี่ยม
 
1. นางดารารัตน์  ศรประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ์  อินสูงเนิน
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุรัส
2. เด็กหญิงพรรณวดี  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพัชรี  สุทธินอก
 
1. นายจำเริญ  เพ็ญพาด
2. นางโศจิภา  สิงห์ลา
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงดลยา  ศรีหทัย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  หอพิกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะนนท์
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณา
2. เด็กหญิงราชธิดา  วรรณา
3. เด็กชายอานนท์  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวรัตชนก  บุตรศรีสวย
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงภารวี  ชาลีเครือ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  มูลตรี
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
2. นางชัญญาภัค  ดำรงชาติ
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  นูลาภ
3. เด็กชายศุภากร  พึมขุนทด
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นายยุทธสิทธิ์  เพชรวิเศษอุดม
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีจิตต์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ม่วงจันทึก
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญภา
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
2. นางสาวปิดจมาตร์  สีดา
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงปพัชญา  ตินะขัตย์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  เณรชู
3. เด็กหญิงหญิง  มาลาฤทธิ์
 
1. นายบัณฑิต  พูนรัตนบัณฑิตย์
2. นางอภิญญา  พูนรัตนบัณฑิตย์
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เบญจพรรณ
2. เด็กหญิงวีรญา  ตรวจสมบัติ
3. เด็กหญิงศิริวัฒนา  คูณชัย
 
1. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา   นาคประกอบ
3. เด็กหญิงอภิญญา   ม่วงมอก
 
1. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
2. นายอาทิตย์  อินทร์งาม
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เบญจพันธ์
2. เด็กชายพันธการ  บุงขุนทด
3. เด็กหญิงวีรณา  ตรวจสมบัติ
 
1. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรานิษฐ์  คุ้มโนนจาน
2. เด็กชายยอดชาย  ดวงประทุม
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เจริญ
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงมนสิชา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  หนูสลุง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปอยโคกสูง
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะนนท์
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รักมณี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฤทธิ์นอก
3. เด็กหญิงยลลดา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวสุดารัตน์  พิพิธกุล
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมาส
2. เด็กชายพันธการ  มุงขุนทด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางสาวดารณี  ชัยทิพย์
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายศุภากร  พึมขุนทด
3. เด็กหญิงเกศมณี  แสงเดือน
 
1. นางลักขณา  เพชรวิเศษอุดม
2. นางสุทธิพร  ขอพลอยกลาง
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อิ่มดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อิ่มดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลี้ยง
 
1. นางอภิญญา  พูนรัตนบัณฑิตย์
2. นายบัณฑิต  พูนรัตนบัณฑิตย์
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แพทย์จัตุรัส
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เย็นใจ
3. เด็กหญิงธัญรดา   สงสันเทียะ
 
1. นายมานะพงษ์   มาบ้านซ้ง
2. นายรสรินทร์  ทวีลาภ
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
2. เด็กหญิงศศิธร  เปียสูงเนิน
3. เด็กหญิงศีญารัตน์  ไทยปราณีต
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1. เด็กหญิงบุษกร  รักษาพล
2. เด็กชายพชร  พบขุนทด
3. เด็กหญิงหฤทัยทิพย์  เคนวงษ์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์   ใหม่สุวรรณ์
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรน้อย
2. เด็กหญิงชนัญญา  เรืองทอง
3. เด็กหญิงศศิประภา  นันทะ
 
1. นางวรภัทร  ผ่องแผ้ว
2. นางละม้าย  มีโพนทอง
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บอขุนทด
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ลาดนอก
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสนิท  กลิ่นศรีสุข
2. นางเพียงใจ  บอขุนทด
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงมุนิลตา  ปีจัตุรัส
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  วารีศรี
 
1. นางปรางมาศ  ชูบาล
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงมานิตา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  โสรส
3. เด็กหญิงเขมภัทร  อร่ามชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางสาวอรพิน  สหุนิล
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิติมา   งามสันเทียะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อมรพรหม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โสตถิสุข
 
1. นางไพรวรรณ  แกะมา
2. นางสายหยุด  ผาดี
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สัญธิชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พลพิลา
 
1. นางกชพรรณ  ดีขามป้อม
2. นางวราภรณ์  ศุภมิตรศิริ
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เลพันดุง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  วงษ์มาก
3. เด็กหญิงฟาริดา  มดจัตุรัส
 
1. นายภุซซงค์  บุกสันเทียะ
2. นางสาวอนุสรา  จำนงค์บุญ
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงจิญานันท์  พงษ์พูล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เณรชู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล
 
1. นายบัณฑิต  พูนรัตนบัณฑิต
2. นางอภิญญา  พูนรัตนบัณฑิต
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 1. เด็กหญิงกานดา  สละรักษ์
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ร่มขาว
3. เด็กหญิงวราพร  พรมนา
 
1. นางสาวมณี  อิ่มวิเศษ
2. นางธิดารัตน์  ปลื้มญาติ
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  อ่อนมณี
2. เด็กหญิงพิมนภา  บรเพ็ด
3. เด็กหญิงภานุมาศ  อินกอง
 
1. นางบุญร่วม  นารินทร์
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงจิราภัทร  คงปลา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ธรรมโหร
3. เด็กหญิงพิกุล  จันพาล้น
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะนนท์
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธนกร  ยาธะนะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงวิภาดา  รักงาม
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
2. เด็กหญิงพรรณิภา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
 
1. นางสิริลักษณ์  นิสสัยกล้า
2. นางสาวอรนุช  เบ้าลี
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิงห์ลี
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  พุทไธสง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สวัสดี
 
1. นางสาวปาริชาต  มีชำนาญ
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงญาดาภา  เกตุสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทวดสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุริชา  ภู่หมื่นไวย
 
1. นางสุมาลี  ยังทินนัง
2. นางสาวศิราภรณ์  แสงทอง
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชรี  ยอพันธ์
2. เด็กชายวัฒนพล  แก้วบุษบา
3. เด็กชายศุภโชค  บุญมา
 
1. นางดอกไม้  ขัดมา
2. นายสุพงษ์  ขัดมา
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 1. เด็กชายภาคิน  ทิพย์ประทุม
2. เด็กหญิงอลิษา  ลอยลม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จงกสิกรรม
 
1. นางนัดดา  พูบขุนทด
2. นางปราณี  ไชยคำภา
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 1. เด็กหญิงวนันดา  กิ่งนอก
2. เด็กหญิงวรรณพร  ภูพังเทียม
3. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์กลาง
 
1. นางสุนารี  สะเริญรัมย์
2. นางนงค์รัก  ค้าโค
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว  คงสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร   สิทธิเดช
3. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นางสาวนุชจรินทร์  แสงอรุณ
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พลพิลา
2. เด็กหญิงนฤมล  ใจภักดี
3. เด็กหญิงนุชาดา  สัตมิตร
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  สมาทา
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรวรรธ   คำแหล่
2. เด็กชายนุลัยรัตน์   ทองมะลัง
3. เด็กชายสว่าง   ศรีบุญไทย
 
1. นางสาววารุณี   ทองสงฆ์
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงการะเกด  ภูแสนกล้า
2. เด็กหญิงบุษบา  ชาตัน
3. เด็กหญิงรวิพร  ศรีหทัย
 
1. นางกันยา  มั่นเรืองศรี
 
919 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย
2. เด็กชายพนิตพิชา  กุศลวงษ์
3. เด็กชายศิวกร  ครูทำไม้
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วน่าน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีอำนาจ
 
920 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุรศรี
2. เด็กชายสุกลวัตร  มณีรุ่ง
3. เด็กชายอดิศร  งอนสันเทียะ
 
1. นางสาวภัทรกมล  เทียมรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทิตตา  สุวรรณชาติผล
 
921 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายปฏิภาน  ชัยศรี
2. เด็กชายพิชญะดนย์  เกงขุนทด
3. เด็กชายอานนท์  ประดับวงษ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  นาอ้น
2. นางสาวพิมสอน  แก้ววิชัย
 
922 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมลดา  เหล่าบัวบาน
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ผาดี
3. เด็กหญิงไผ่งาม  คำป้อง
 
1. นางชุติมา  ประจวบสุข
2. นางจันทิมา  ดีหมื่นไวย์
 
923 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 1. เด็กหญิงปพิญชา  เชื้อจำรูญ
2. เด็กชายสมยศ  สีแก้ว
3. เด็กชายอนุพงษ์  ประดับวงศ์
 
1. นางผกามาศ  เพชรประไพ
2. นางสาวผมแพง  ขัดวงษ์
 
924 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ลุนลา
2. เด็กหญิงนัชชาพร  คำมี
3. เด็กชายวีระชัย  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางสะอาด  รักตลาด
 
925 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงปอรรัตน์  คำบุ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สีโนนทอง
3. เด็กหญิงสุธาธินี  แสนสมบัติ
 
1. นางภิรดี  เงาสันเทียะ
2. นางกนิษฐา  จันทร์เจริญ
 
926 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญธิดา  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดับหิน
3. เด็กหญิงวรัชยา  ยวนทองหลาง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชาติเผือก
2. นางสาวมนสิชา  ภักดิ์จัตุรัส
 
927 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกฤษณะชัย  กิติสกนธ์
2. เด็กชายทิวากร  นนลือชา
3. เด็กชายธนพล  สิทธิขุนทด
 
1. นางสาวพีรนุช  รักมณี
2. นางสาววราภรณ์  ฝั่งสระ
 
928 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กชายวงศ์กร  หกขุนทด
2. เด็กหญิงวิกาญดา  ปะนัสโส
3. เด็กหญิงอุษามณี  ทองตาม
 
1. นางพรพิมล  พระภูจำนงค์
2. นางสาวพัชราพร  เสี่ยงบุญ
 
929 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายวงศกร  มะวังศรี
2. เด็กชายวิษณุ  มะวังศรี
3. เด็กชายอาณัติ  งอกนาวัง
 
1. นายทรงพล  ก้อนเงิน
2. นางสาวพุ่มพวง  ย้ายถิ่น
 
930 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงชนามา  ถาวรสาลี
2. เด็กชายรัตนชัย  นาคขุนทด
3. เด็กหญิงอินทุภา  รักงาม
 
1. นางลัดดา  ประทุม
2. นางสวรรยา  สวนดอกไม้
 
931 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์   อุทัยอัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์   เขียนนอก
3. เด็กชายสุวพิชญ์   จันทะหาร
 
1. นางสาวกัญญา   พร้อมกลาง
2. นางกัญญาลักษณ์   แดขุนทด
 
932 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 14 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายชยพล  อักษรเสือ
2. เด็กหญิงธีราพร  คำนึงผล
3. เด็กชายเอกชัย  ภักดีพงษ์
 
1. นางพิรมพร  ชัยภักดี
 
933 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุพรมจันทร์
2. เด็กชายเทพประทาน  ทาจันอัด
3. เด็กชายเอกวิน  เหลี่ยมพล
 
1. นางนางนารีรัตน์  คุณอุตส่าห์
2. นางสาวชุติมา  ความหมั่น
 
934 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 16 โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  น่านมูล
3. เด็กชายชวกร  ชัยทอง
 
1. นายเศรษฐหิรัญ  เมิกขว้าง
2. นางเพชรลัดดา  วงษ์มาลี
 
935 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 17 โรงเรียนวังกะอาม 1. เด็กชายจิรพงศ์  มีชำนาญ
2. เด็กชายธนากร  ชาญศิริ
3. เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด
 
1. นางมยุรา  เที่ยงอินทร์
 
936 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงปัทมา  อินสุ่ม
2. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ตราบุรี
3. เด็กชายภัทรศญา  ชื่นโชติ
 
1. นางสุรีพร  ตราบุรี
2. นางสาวมนัสนันท์  มะโรง
 
937 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 1. เด็กชายชนะโชค  ธรรมเจริญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนขุนทด
3. เด็กชายวชิรพันธ์  เทียวประสงค์
 
1. นางสาวสุภาพร  วัฒนากลาง
 
938 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายวัชรวิชญ์  วิเศษคร้อ
2. เด็กชายอภิภู  ทั่งพรม
3. เด็กชายอรรถพล  งอกลาภ
 
1. นางจุฑารัตน์   เจริญรัตน์
2. นางสมบูรณ์    ไทยภักดี
 
939 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปตฤณญาภรณ์  เฟื่องสูงเนิน
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เทียวประสงค์
 
1. นางนิสาชล  เทียบอุ่น
2. นางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง
 
940 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริวัฒนโกศล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดาวงค์
 
1. นางสาวภัทรียา  ชำนาญสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  ก้อนเงิน
 
941 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 1. เด็กหญิงธิชานันท์  ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  อาบสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรไพลิน  โพธิ์นอก
 
1. นางยุพดี  ฉันทิยานนท์
 
942 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนกอก 1. เด็กหญิงวิรินดา  เหิงขุนทด
2. เด็กหญิงอนัญญา  วิฤทธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอรณิชา  กมลภัทรกูล
 
1. นางจินตนา  ดวงมาลา
 
943 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงณิชานันท์   บุพโต
2. เด็กหญิงสุณิษา  ทำจันทา
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  สมพงษ์
 
1. นางนฤมล  หาญณรงค์
2. นางกนิษฐา  จันทร์เจริญ
 
944 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายอออุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาภา  คงคำ
2. เด็กหญิงปาริตา  มหาลัน
3. เด็กหญิงรสิกา  ชมอินทร์
 
1. นางเต็มศิริ  เสือนอก
 
945 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 1. เด็กชายต้นน้ำ  (ลาว)
2. เด็กชายสุพรรณภูมิ  ศรีศิริกุล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาติเผือก
 
1. นางปราณี  ภิรมย์ชม
2. นางณหชง   แววฉิมพลี
 
946 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกันกมล    ผลจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองภู
3. เด็กหญิงมุฒิตา   ภิรมย์กิจ
 
1. นางรักไทย  สิทธิศักดิ์
2. นางสิรียากร  ตั้งสอนบุญ
 
947 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัสยา  ปิยโพธิกุล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ปิยโพธิกุล
3. เด็กหญิงอรวรา  ศรีโพธ์ิ์
 
1. นางชุติมา  ประจวบสุข
2. นางพะเยาว์  กุลพรม
 
948 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ธรรมสีหา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  แตพันตุง
3. เด็กหญิงเพียรรัตน์  เพียรขุนทด
 
1. นางสาวสุภาพร  วัฒนากลาง
 
949 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 1. เด็กหญิงธนารีย์  บัวจำรัส
2. เด็กหญิงวนัชพร  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุภักสร   อึ่งบำเหน็จ
 
1. นางผกามาศ  เพชรประไพ
2. นางสาวผมแพง  ขัดวงษ์
 
950 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 11 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขึมสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  แถวจัตุรัส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แถวประไพ
 
1. นางอรวรรณ  มะณีจันทร์
 
951 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สมวงศ์
2. เด็กหญิงสิริลนุช   รักชาติ
3. เด็กชายสุพัชฎาภรณ์   อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวปัณณพร   แพรวขุนทด
2. นางศิริพร  กดมัจฉา
 
952 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายชนะพล  น้อยกลิ่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  จงนอก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มาริษา
 
1. นายจรรยา  นามบุญ
2. นางเปรมจิตร์  แผ่นทอง
 
953 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงญานิศา  กุศล
2. เด็กหญิงศุภรดา  ไม้สันเทียะ
3. เด็กหญิงเพชรฤดี  เผื่อนงูเหลื่อม
 
1. นางกนกอร  แขตสันเทียะ
2. นางสาวนริศรา  ไม้สันเทียะ
 
954 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 16 โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เสน่ห์
2. เด็กหญิงรุ่งชนก  จิตรเจริญ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  มิกขุนทด
 
1. นางสาวเบญจมาศ   สามชาลี
2. นายอนุชา  มีสันเทียะ
 
955 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปุณรดา  วงษ์สิน
2. เด็กหญิงศิริภัส  ผุยมูล
3. เด็กชายสมชาย  คำตุ้ยเครือ
 
1. นางวาสนา  แสนสุข
2. นายภักดิ์ภูมิ  พิพิธกุล
 
956 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 18 โรงเรียนวังกะอาม 1. เด็กหญิงญารินดา   แจ้งไพร
2. เด็กหญิงปานวาด  รามหริ่ง
3. เด็กหญิงพรชนก  นพคุณ
 
1. นางมยุรา  เที่ยงอินทร์
 
957 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 19 โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุลละนันท์
2. เด็กหญิงพิชญา  มะโนไพร
3. เด็กหญิงอารียา  จำเนียรกูล
 
1. นางจุฑารัตน์  พิมพ์โนนทอง
2. นางวชิรารัตน์  พรหมเจริญ
 
958 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 20 โรงเรียนหนองกกสามัคคี 1. เด็กชายพิรสร   พรีพรม
2. เด็กหญิงรัตติกาล   บอกขุนทด
3. เด็กชายอชิรวิชญ์   ปุริเกษม
 
1. นางนิภา  พัฒนากุลเดช
2. นางศรัณยพร  จัดหงษา
 
959 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญธิดา  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดับหิน
3. เด็กหญิงวรัชยา  ยวนทองหลาง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชาติเผือก
2. นางสาวมนสิชา  ภักดิ์จัตุรัส
 
960 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิชานันท์  ทองวิเศษ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  อาบสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรไพลิน  โพธิ์นอก
 
1. นางยุพดี  ฉันทิยานนท์
 
961 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
962 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประโคทัง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คณะขาม
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
963 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ประเคนคะชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคุ้ม
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
 
964 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงสุรีพร  กล้าค้างพูล
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
965 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
966 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงสาวิณี  สมานโสร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุดจันทึก
 
1. นางสาวกิตติญา  ก่องนอก
2. นางวราภรณ์  นุแปงถา
 
967 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงจารุพันธ์  พลจัตุรัส
2. เด็กชายสถาพร   เยาวลา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
968 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงการ์ตูน  ฟังไกล
2. เด็กชายอดิศร  เติมพันธ์
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
969 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   ยวงจอหอ
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ปั่นสันเทียะ
 
1. นางวราภรณ์   ศรีบุญเรือง
2. นางสาวกนกวรรณ   คอนสันเทียะ
 
970 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรา  นาแจ่ม
2. เด็กชายอัครชา  ปาเบ้า
 
1. นางสาววิรวรรณ  ศรีภิรมย์
 
971 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายนครินทร์  ภู่เงินเหลียน
2. เด็กหญิงเจนสุดา  เพิ่มปัญญา
 
1. นางสาวชลธิชา  ธนกิตตินันท์
2. นางสาวแพรว  ขวัญกลาง
 
972 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายพีระภัทร  บัวลา
2. เด็กหญิงอารียา  ฉิมวาท
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
973 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิตรดา  ชุมภู
2. เด็กชายรัตติพงษ์  กุญชรรักษ์
 
1. นายทองคำ  ปัญญา
2. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
974 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ก้านขุนทด
2. เด็กหญิงวารินทร์   ชัยขุนทด
 
1. นางพิสมัย  ชินขุนทด
2. นางจิรนันท์   พึ่งสุข
 
975 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงพัชรี  ทาสูงเนิน
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  นาบำรุง
 
1. นางปิยวรรณ  อิ่มจิตต์
2. นางปริญญา  จันทะพันธ์
 
976 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพงษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ  ด่านเพชร
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางสุกัญญา  ประสมทรัพย์
 
977 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1. เด็กชายณัฐพล   พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงดวงกมล   เหล่าชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ม่วงศรีจันทร์
2. นางสาวดาวลออ   เจริญใจ
 
978 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
979 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
980 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงหามาตย์
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แสงกุดเลาะ
 
981 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แสงกุดเลาะ
 
982 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
983 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กชายสถาพร  ทุ่มนอก
 
1. นางรุุ่งนภา  อารีชาติ
 
984 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคุ้ม
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
985 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงจารุพันธ์  พลจัตุรัส
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
986 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
987 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
 
1. นายอนุชา   วงศ์คำสิงห์
 
988 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงพิยะดา  กงประโคน
 
1. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
989 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เพชรไม้
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
990 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื่อมมะรัง
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
991 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 1. เด็กชายภูวพล  น้อยวิเศษ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ซาปา
 
992 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายกฤษฎา  กอข้าวกลาง
 
1. นางสุพิน  พูนเกษม
 
993 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
994 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยจันดี
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
995 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงมณฑวรรณ  เหล่าบัวบาน
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
996 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายศิริมงคล  ใจสน
 
1. นางสาวประภาพร  แดงดา
 
997 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นางรุ่งนภา  อารีชาติ
 
998 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เพชรไม้
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
999 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมภู
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
1000 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
 
1. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพบูลย์
 
1001 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงชนะ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
1002 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปรั่งกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
1003 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
1004 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
1005 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 1. เด็กหญิงปวีณา  จันวัน
 
1. นางสาวประยงค์  นุชรอด
 
1006 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรประไพ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทืพิมาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูม่วง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
2. นางณัฐรุจา  เจริญสุข
 
1007 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายนิภพ  หงษ์คำ
2. เด็กชายบูญชู  เจริญสว่าง
3. เด็กชายภมร  พรมสูง
 
1. นางสาวประภาพร  แดงดา
2. นางเยาวลักษณ์  จันทร์มะโฮง
 
1008 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
2. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
3. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
1009 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีภุมมา
2. เด็กชายรพีพัฒน์  อ่อนชัย
3. เด็กชายสุทัศน์  เนาเมือง
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวนิสา  แก้วสวนจิก
 
1010 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายศราวุฒิ  เกษไชย
2. เด็กหญิงศุภมาศ  จันทคาม
3. เด็กชายสุรชาติ  ญาติพิมล
 
1. นางสาวบุญล้น  ชูใจ
2. นางสาวนฤมล  บุญกล้า
 
1011 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วโสม
2. เด็กหญิงมณฑวรรณ  เหล่าบัวบาน
3. เด็กหญิงอรพรรณ  วงษ์ตรีศรี
 
1. นางสิริลักษณ์  นิสสัยกล้า
 
1012 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 1. เด็กชายชัชพงษ์  ประจูลเนตร
2. เด็กหญิงมาลิสา  มาเจริญ
3. เด็กชายวิทวัส  วังสันเทียะ
 
1. นายอนิรุทธิ  สุทธิวรรณ
 
1013 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   จันทร์กลาง
2. เด็กชายนำโชค  ม่วงชำนาญ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ประดับวงษ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ถนอมสัตย์
 
1014 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บึงสุข
2. เด็กชายภูวเนตร  ขาวจัตรัส
3. เด็กหญิงศุภสุดา  จงเจนกลาง
 
1. นางณัฐกุล  มาอยู่
 
1015 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติธัช  ภิรมย์กิจ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สังขกฤษ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ลาภเกิด
 
1. นางสาวพรรณิภา  ร่วมสุภาพ
2. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
1016 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญศรี
2. เด็กหญิงอภัสรา  นามวิเศษ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  วังสตัง
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
 
1017 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐริดา  มงคล
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ปัทมนาคร
3. เด็กหญิงแพรณรินทร์  มณีแกม
 
1. นางปรินทิพย์  สวงโท
2. นางสาวบุญญาพร  มณีกุล
 
1018 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายคารม  อยู่สำราญ
2. เด็กชายศรศักดิ์  พระศรี
3. เด็กชายอนุกูล  ชัยทิพย์
 
1. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
2. นายสามารถ  ทองมา
 
1019 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สีดา
2. เด็กชายวายุ  หนอกกระโทก
3. เด็กชายวุฒิไกร  แก้วไพรวรรณ
 
1. นายกัณตภณ  พลยางนอก
2. นางสาวมะณีดา  หงษ์สระแก้ว
 
1020 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายคณิศร  กิ่งชัยภูมิ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  คงมงคล
3. เด็กชายอานนท์  เรืองจัตุรัส
 
1. นายประมร  พรโสภณ
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
1021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุปาน
2. เด็กชายพุฒิชัย  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กชายสันติชัย  บุญยิ่ง
 
1. นางศิริพร  หมั่นงาน
 
1022 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายคารม  อยู่สำราญ
2. เด็กชายอนุกูล  ชัยทิพย์
3. เด็กชายไรอัน  เจมส์โซท
 
1. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
2. นายสามารถุ  ทองมา
 
1023 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายจีรภัทร์  สีมา
2. เด็กชายวานุ  หนอกระโทก
3. เด็กชายวุฒิไกร  แก้วไพรวัลย์
 
1. นายกัณตพณ  พลยางนอก
2. นางมะณีดา  หงส์สระแก้ว
 
1024 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายคงเดช  บุญยิ่ง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  แรงดี
3. เด็กชายพงศธร  สมฤทธิ์
 
1. นายศรายุธ  ป่าผือ
2. นางจิรัชยา  เชื้อประทุม
 
1025 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กหญิงณิชานัน   เที่ยงสันเทียะ
2. เด็กชายธีรภัทร   แก้วอยู่
3. เด็กหญิงอนิสรา  โสมขุนทด
 
1. นางสาวสมจิตร   เรียงสันเทียะ
2. นางสมคิด   เกงขุนทด
 
1026 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายสุเมธ  พุฒพิมพ์
2. เด็กชายอภิชาติ  วรรณา
3. เด็กชายเจษฎา  โปร่งจันทึก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงคืไมล์
2. นางสาวสุพัตรา  สิงหกลางพล
 
1027 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บำรุง
2. เด็กชายวรวิทย์  บุญเรือง
3. เด็กชายินิธิศ  สีมาวงษ์
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
2. นายศุภกิจ  สิทธิธรรมรัตน์
 
1028 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พรมอุก
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แสนตัน
3. เด็กชายภูวนารถ  เคนชมภู
 
1. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
1029 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฎิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
3. เด็กชายสิทธินนท์  แซ่หลู
 
1. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
1030 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
2. เด็กชายเจษฎา  เชื้อตาเลง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล   พิพัฒน์ไพบูลย์
 
1031 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายวีรภัทร  สุขสบาย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลายสันเทียะ
 
1. นางสาวกาญจนา  พันธุ์มณี
2. นางสาวรจนา  ดาบภูเขียว
 
1032 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายอนุรักษ์  ด้วงทอง
2. เด็กชายอนุรักษ์  อารีญาติ
 
1. นางสำราญ  บุญสันเทียะ
 
1033 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิยะดา  กงประโคน
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
 
1034 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายนราธิป  บ่ายขุนทด
2. เด็กชายบุญรอด  เสขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
1035 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  รองพล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ์  แก้วโสม
 
1. นางสำราญ  บุญสันเทียะ
2. นางสาววิรวรรณ  ศรีภิรมย์
 
1036 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไพศาลฤทธิ์
2. เด็กชายสุรนิชญ์  มาลา
 
1. นางสาววรารัตน์   เลี่ยมรัตนะ
2. นางสาวเนทิกา  อ้อมกลาง
 
1037 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายทวีวัฒน์  นามหาญ
2. เด็กชายพิทักษ์ถิ่น  ชารีงาม
 
1. นางสุวรรณ  วิบูลย์ศิริศักดิ์
2. นายณัฐษธน  สรสิทธ์ิ
 
1038 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมั่นบรรจง
2. เด็กชายเสกสรรค์  ทองกระทุ่ม
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
1039 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแจ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำต้นวงษ์
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
1040 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังคมคาย 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   บุญยืด
 
1. นางสาวแวววิมล   ปัสวาส
2. นางวราภรณ์   ศรีบุญเรือง
 
1041 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายนวพล  งอกข้าวนก
2. เด็กชายอาทิตย์  เณรสุวรรณ
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นางเรียม  เจริญพล
 
1042 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำเสนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษทอง
 
1. นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวบังอร  พงษ์อุดม
 
1043 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
1044 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ม่วงถาวร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
1045 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กชายหัสดิน  ใจอดทด
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
1046 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กชายภานุพล  เขียวปาน
 
1. นางวราภรณ์  บุญตา
 
1047 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
1048 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  น้อยมนต์
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
1049 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
1050 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เขาขุนทด
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
1051 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
1052 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพงษ์  บามขุนทด
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
1053 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
 
1054 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
2. เด็กชายจักรพงษ์  โปร่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
4. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
5. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
6. เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ
7. เด็กหญิงธันยพร  ต้านกลางดอน
8. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
9. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
10. เด็กหญิงนรินทิพย์  พรมรอด
11. เด็กชายนัทธวัตร  แขตสันเทียะ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกฎิค้างพลู
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ
14. เด็กหญิงปภานัน  แจ้งไพร
15. เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ
16. เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
17. เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพ็ชร
19. เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี
20. เด็กหญิงวารี  ทุมโส
21. เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
22. เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ
23. เด็กชายสมเกียรติ  บัณฑิต
24. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
25. เด็กชายสุรวุฒิ  มาสัย
26. เด็กหญิงอรณิชา  เขินสันเทียะ
27. เด็กหญิงอริสรา  สังขนิษฐ
28. เด็กชายอิทธิธร  ขามจัตุรัส
29. เด็กชายเปรม  ประชุมแดง
30. เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
2. นายประเสริฐ  พรไพศาล
3. นางบุญลักษณ์  ซื่อสัตย์
4. นายยอด  แดนชัยภูมิ
5. นางแพรวนภา  มาโคตร
6. นางกุหลาบ  ศิลาดำ
7. นางสาวธนภรณ์  ชาญศรี
 
1055 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกานต์มณี  ทวีผล
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายจักรพงษ์  ทานบำเพ็ญ
4. เด็กหญิงจิติมา  อาษา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล้ายน้อย
6. นางสาวชนิตา  อินก่ำ
7. เด็กชายชัยรัตน์  อินนา
8. เด็กหญิงดลญา  น้อยแก้ว
9. นางสาวประภัสสร  พุฒขุนทด
10. เด็กหญิงปัทมา  กวดขุนทด
11. เด็กชายพัสสน  เถียรจัตุรัส
12. นางสาวพิมพร  หมายชัย
13. เด็กชายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
14. เด็กหญิงรัตถกานต์  ภูมิสมบัติ
15. เด็กหญิงวรรณวิสา  ถ้ำจัตุรัส
16. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
17. เด็กหญิงวิลาวัล  แซ่อึ้ง
18. เด็กชายวีรพล  ราศรี
19. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวศญามน  พลผู้ช่วย
21. เด็กชายศรัณย์  ไทยภักดี
22. เด็กชายศรัณย์  มิตรขุนทด
23. เด็กชายศิวกร  ภูมิสมบัติ
24. เด็กชายศุภณัฐ  เพียกขุนทด
25. นางสาวสุดารัตน์  ทองดี
26. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษาสม
27. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
28. เด็กหญิงอารียา  พวกขุนทด
29. เด็กหญิงเกวลิน  แถมจำเริญ
30. เด็กชายเกวลิน  วีระชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายอมรเทพ  ไชโย
3. นายณมน  ศรธงทอง
4. นายชวลิต  อาบสุวรรณ์
5. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
6. นางศรีประภา  สิงห์มณี
7. นางรัชนก  เชิงสะอาด