รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พิมพาเนตร
2. เด็กชายพรหมมินทร์  สกุลเดช
3. เด็กชายรณฤทธิ์  แจ้งเสมอ
4. เด็กชายอลงกรณ์  อาจหาญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมณี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
2. นายดนุพล  สมพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลเสนา
2. เด็กชายประวิทย์  อินศิริ
3. เด็กชายศิริศกดิ์  โอตเปี้ย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูมิจันทึก
5. เด็กชายอภิวุฒิ  จันภักดี์
 
1. นายอลงกรณ์  ก้อนทอง
2. นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
2. เด็กชายสุกลวัฒน์  ชนะชัย
 
1. นางชาดา  พุ่มพฤกษ์
2. นายศักดิ์ชัย  ระโยธี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายภูเบศร  เพชรนอก
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
2. นายสมใจ  อินทฤทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คำแหล่
2. เด็กหญิงนันทิดา  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยรักษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงประกายดาว  มีเพชร
 
1. นางสาวรัศมี  กิ่งเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์พิมพ์
 
1. นายไพรรัตน์  วรรณชรา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   ศิริหงษ์
 
1. นายพีระพงษ์   วงศ์ศรีจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แช่มพุดซา
 
1. นางสมสวาท  ผาเบ้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริมหนองเรือ
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยหงษา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงมีนารี   งอยภูธร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงวิยะดา  หาญชัย
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายอนันต์  ทองไสย์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูขันซ้าย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คำภีวงษ์
 
1. นางนิภาพร  บัวสาลี
2. นางจุไร  พุ่มเข็ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับหมี 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ศิริเวช
2. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งแก้วกลาง
 
1. นางดารารัตน์  ศรประสิทธิ์
2. นางจิราวรรณ  อินสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงเตือนใจ  แผ่วสูงเนิน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งไพร
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายจิรสิน  เชียวขุนทด
2. เด็กชายถิรวัฒน์  หงษ์สาพงศ์
3. เด็กหญิงบุหงา  ทะวงษา
 
1. นางสาวอวยพร  เศษขุนทด
2. นางสาวซูฮารตี  ซามะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลวงระริน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูคุ้ม
3. เด็กหญิงนิตยา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
2. นางนพมล  พวงนาค
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายทรัพยากร   คบสหาย
2. เด็กชายนฤนาถ   ช้างนานอก
3. เด็กชายโกเมนทร์   แสงจันทร์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางสาววรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หีบนาค
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางวิชชุลดา  รักงาม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางสายชล  แก้วเพชร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายอังกูร  ประกิจ
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียนรู้
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
 
1. นายประดิษฐ์   โสภานุสนธิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พิพิธกุล
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนศรี
 
1. นายนริศ  อินพล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
 
1. นางจินดา  เพชรประไพ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เรียนรู้
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สายสมคุณ
3. เด็กชายบุญโชค   ต้นคำ
4. เด็กหญิงพรรณิภา   แสงสว่าง
5. เด็กชายพีรพล   นวยใย
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา   พูลสุวรรณ
7. เด็กหญิงสิริยาภร์   จันทร์ไสว
8. เด็กหญิงอรัญญา   นมนาน
 
1. นางรัชนี  วัชระ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
3. นางวิไลลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
6. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
7. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
8. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
9. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
10. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
11. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
12. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
13. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
14. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุขสบาย
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
4. นายมานพ  รักงาม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
12. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจินธรรม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษร
3. เด็กชายฉัตรพล  จันทร์แรม
4. เด็กหญิงชนาภา  ชัยนิคม
5. เด็กหญิงทิพย์วารี  โฉมสันเทียะ
6. เด็กชายธนภัทร์  บุตรโรบล
7. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
8. เด็กหญิงนาตาชา  โวหาร
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พึมขุนทด
10. เด็กหญิงปรารีย์  แควภูเขียว
11. เด็กหญิงพรนภา  แถวเพชร
12. เด็กหญิงพัชรี  ผาทอง
13. เด็กหญิงมณีริน   อุทธิสินธ์
14. เด็กชายยศพัณน์  เขียวคำ
15. เด็กชายวิสุทัศน์  พาระแพน
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
17. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนแป้น
19. เด็กชายอดิศร  ศรีสม
20. เด็กชายไดมอน   เพชรชนะ
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางสาวปนัดดา   อุ่นแก้ว
3. นางศิริมา  วิเศษคร้อ
4. นางสาวจิราธร   ปลอดภัย
5. นางลัดดาวัลย์  ทองบริสุทธิ์
6. นางสุนทิมา   กุลจันทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกนกรดา  บุญจันทึก
2. เด็กชายกฤษดา  เดียงขุนทด
3. เด็กชายชาตรี  ศรีมงคล
4. เด็กหญิงฐิติพร  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  หอมสูงเนิน
6. เด็กชายณัฐพร  เคลือบขุนทด
7. เด็กหญิงดวงฤดี  มีชำนาญ
8. เด็กหญิงดุจดาว  ถานสกุล
9. เด็กชายนิรัน  เขียวขุนทด
10. เด็กชายพงศ์ธร  เงินภูเขียว
11. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
12. เด็กชายพิพัฒน์  แถมจำรัส
13. เด็กชายพุฒิชงค์  เตยกระโทก
14. เด็กชายมนตรี  ธรรมเพชร
15. เด็กหญิงมุกดา  ขุนเจริญ
16. เด็กชายวัชรพล  ศรีสุระ
17. เด็กหญิงศิริวรรณ   เพ็งขุนทด
18. เด็กหญิงสุพัตรา  กิจนพศรี
19. เด็กหญิงสุวรรณา  น้อยพันธ์
20. เด็กชายอนิรุท  ฟืมขุนทด
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ข้องนอก
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
3. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
4. นางกันธิดารัตน์  สวัสดิยกุล
5. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
6. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แจ้งไพร
2. เด็กชายนัฐพล  พึ่งสำโรง
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
5. เด็กชายสัตตระ  ใจเที่ยง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
2. นายประมูล  คำสมัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา    จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กชายนรเศรษฐ  นันทกุล
 
1. นายธนเศรษฐ  บุรณธนิต
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี 1. เด็กหญิงพรหมพร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นายมงคล  เครือเขียว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวกฤตปภา  คุณวันดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1. เด็กชายชิษณุุพงษ์  แท่งทอง
 
1. นางกชพรรณ  ดีขามป้อม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  สีชน
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีพิไล
 
1. นางอภิญญา  ชำนาญ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายสาโรช  วิชนะโภชน์
 
1. นางสาววิมลมาลย์  ชำนาญกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กชายวรวุฒิ  โฉ่พลกรัง
 
1. นางสาวเมวดี  อาบสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌาณิศา  บัวระบัด
 
1. นางวนิดา  สิงหาพันธ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงรสริน  ชุบขุนทด
 
1. นางสาวพรพรรณ  ช่วยจิ๋ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญผล
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงฌาณิศา  บัวระบัด
 
1. นายประมร  พรโสภณ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เณรชู
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  บำรุงสงฆ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายธีระภัทร์  แสวงมิ้ม
5. เด็กหญิงพรยุพา  วิเชียร
6. เด็กหญิงภัทจาริน  มั่งมี
7. เด็กชายศุภกร  เกิดสิน
8. เด็กชายอาทิตย์  นามโท
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลี้ยง
10. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวยุลดาวัลย์  พึ่งพลัย
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ประเสริฐศรี
3. นางบุญหลาย  แต่งทรัพย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวยขุนทด
2. เด็กชายกีรพัฒน์  พันขุนทด
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังฆวรรณ์
5. เด็กชายธนกร  เพชรนอก
6. เด็กหญิงพรทิพย์  บีกขุนทด
7. เด็กชายพีรพล  ฤกี
8. เด็กชายสวิช  สุรินทร์
9. เด็กชายเจษฎา  ชินวิถี
10. เด็กหญิงเพลงพิณ  พันธุ์จำรัส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางพัชรีพร  หาญณรงค์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีสุมา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองรักษ์
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กชายปิยะมาศ   ศรีสุมา
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
 
1. นางสาวอรยา   ใบกนทา
2. นางสาวกัญญา   พร้อมกลาง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ปัญจไชยา
2. เด็กหญิงฐิติมา   สังฆพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชญานนท์  คงด้วง
4. เด็กหญิงนันทพร   ผึ้งเขียว
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อินเลี้ยง
6. เด็กหญิงวริศรา   ทองศรี
7. เด็กหญิงอธิชา   ปุระหล่า
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
2. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
3. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
4. เด็กหญิงชุติมา  ขอมีกลาง
5. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
6. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
7. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
8. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
9. เด็กหญิงปิยะมาศ   ศรีสุมา
10. เด็กหญิงภานุมาศ   ทวีฤทธิ์
11. เด็กหญิงระเบียบ  พลสว่าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
13. เด็กหญิงวันวิสา   ม่วงถาวร
14. เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นศรีสุข
15. เด็กหญิงอภิยดา  สุขแจ่ม
16. เด็กหญิงอาริษา  สายจันทึก
 
1. นางสาวอรยา   ใบกนทา
2. นายสนธยา  เจริญกุล
3. นายพันสา  ซุยถัง
4. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไค 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสว่าง
2. เด็กชายชาญชัย  เศษบุปผา
3. เด็กชายชาติกล้า  อุปถัมภ์
4. เด็กชายดลพินิจ  ประตังทานัง
5. เด็กชายถิระศักดิ์  แลสันเทียะ
6. เด็กชายนันทเดช  สาคะรินทร์
7. เด็กชายนิวัฒน์  งาประดิษฐ์
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุรีนอก
9. เด็กชายพิพัฒน์  สวาดดี
10. เด็กชายรชฏ  เกตุนอก
11. เด็กชายวรพจน์  อุตรา
 
1. นายทวี  ธรรมโชติ
2. นายพรรษพล  ดีดพิณ
3. นายพงศ์ณภัทร  ดีดพิณ
4. นางสาวจิรวัฒน์  เหลือผล
5. นางสาวสุมาลี  เกตุนอก
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัฐพล  แพงสันเทียะ
2. เด็กชายธีรภัทร  งึมขุนทด
3. เด็กชายนิภัทร์  วรรณา
4. เด็กชายประจง  มูลขุนทด
5. เด็กชายวัชรากรณ์  ฉายพุดซา
 
1. นายภวัต  สามผ่องบุญ
2. นายสุทธิรักษ์  ประเสริฐศรี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงพิสินี  สุบรรณน้อย
2. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยมีแรง
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
2. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โบขุนทด
2. เด็กชายธนกร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายนฤเบศ  กุดกัญยา
4. เด็กชายนาวิน  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสูงเนิน
6. เด็กชายศุภกฤษณ์  รักเพชร
 
1. นางทวี    โสภานุสนธิ์
2. นายประทีป   อาบสุวรรณ์
3. นายสุชาติ   โสภานุสนธิ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงทิชากร  นาเจริญ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาโม้
4. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพสุต
5. เด็กหญิงอริศรา  ขุนเงิน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีหวงศ์
 
1. นายสมบุญ  พิไลกุล
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
3. นายจิรยุทธ  ประจงค้า
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เป้าจันทึก
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  อิ่มลูกอินทร์
3. เด็กชายนัตพล  ยกชัยศรี
4. เด็กชายพศวัต  กวดนอก
5. เด็กชายภาคภูมิ  วิบูลอรรถ
6. เด็กชายภานุพงศ์  เหลายา
7. เด็กชายวีระชัย  โกฏสันเทียะ
8. เด็กชายศุภชีพ  นวนประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญระวี  ดีพานดุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   วงศ์ธีระธนะ
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางสยุมพร   ศรีมุงคุณ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หุยขุนทด
2. เด็กชายสุทธิชัย  กะโห้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางปณฏฐภรณ์  พงษ์บริบูรณ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จันทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไทยจันอัด
 
1. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
2. นางวราภรณ์  บุญตา
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปู่เหลือง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บ่ายขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายทรายุทธ  นิคุณรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราษฎร์กลาง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงโป้
2. เด็กชายเทพรัตน์  วงษ์มา
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   โพธิ์อ่อน
2. เด็กหญิงฎีกาแก้ว   เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก   ยุทธมูลตรี
2. นางสาวสุริยาพร   เลขนอก
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล   พรมเดื่อ
2. เด็กหญิงเตือนจิต   แผ่วสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญชนก   ยุทธมูลตรี
2. นางสาวปวิชญา   โสตสุภาพ
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดจันทึก
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายกำพล   มากขุนทด
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. นายนิธินันท์  จิรัฏฐ์ฐากุล
2. เด็กชายสุทธิชัย  กะโห้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางปณฏฐภรณ์  พงษ์บริบูรณ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายนวพล  หาญสงคราม
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ชัยขุนทด
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  หนานแก้ว
2. เด็กชายภูวนาท  เมืองสันเทียะ
3. เด็กชายเทพประทาพร  วงศ์ผาง
 
1. นายเมธี  สมพิมพ์
2. นางสาวพรพิมล  เพชรน้อม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  แดงไฟ
2. เด็กชายสามารถ  พึบขุนทด
3. เด็กชายอัฐพล  พึ่งสำโรง
 
1. นายศราวุฒิ  ตราบุรี
2. นางสุรีพร  ตราบุรี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์อุดม
3. เด็กหญิงจิราพร  โชคนิมิต
4. เด็กหญิงธัญวรรณ   สร้อยโนนไทย
5. เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภาณ์ชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  ผองสูงเนิน
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวจ
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
3. นางสาวเข็มพร   จันนพคุณ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  อารีญาติ
2. เด็กหญิงปรารถนา  สัตมิตร
3. เด็กหญิงรุจิรา  เตลอด
4. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนวิชัย
5. เด็กหญิงสุมิตา  งอกชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุไลวรรณ  ตาเกิด
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  สมาทา
3. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตืนันท์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงวัลภา  สุหร่าย
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงดลยา  ศรีหทัย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  หอพิกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะนนท์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรานิษฐ์  คุ้มโนนจาน
2. เด็กชายยอดชาย  ดวงประทุม
3. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เจริญ
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงมนสิชา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  หนูสลุง
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปอยโคกสูง
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสาวพรทิพย์  โคตะนนท์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
2. เด็กหญิงศศิธร  เปียสูงเนิน
3. เด็กหญิงศีญารัตน์  ไทยปราณีต
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธนกร  ยาธะนะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงวิภาดา  รักงาม
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว  คงสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร   สิทธิเดช
3. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นางสาวนุชจรินทร์  แสงอรุณ
 
93 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย
2. เด็กชายพนิตพิชา  กุศลวงษ์
3. เด็กชายศิวกร  ครูทำไม้
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วน่าน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีอำนาจ
 
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปตฤณญาภรณ์  เฟื่องสูงเนิน
3. เด็กหญิงอุษณีย์  เทียวประสงค์
 
1. นางนิสาชล  เทียบอุ่น
2. นางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง
 
95 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประโคทัง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คณะขาม
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
96 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายก้องภพ  ล้อมจิ้งหรีด
 
1. นายอนุชา   วงศ์คำสิงห์
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุมภู
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปรั่งกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  อยาดี
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  วิไชย
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
2. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
3. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พรประไพ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นนทืพิมาย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หนูม่วง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
2. นางณัฐรุจา  เจริญสุข
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   จันทร์กลาง
2. เด็กชายนำโชค  ม่วงชำนาญ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ประดับวงษ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ถนอมสัตย์
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐริดา  มงคล
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ปัทมนาคร
3. เด็กหญิงแพรณรินทร์  มณีแกม
 
1. นางปรินทิพย์  สวงโท
2. นางสาวบุญญาพร  มณีกุล
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กชายคณิศร  กิ่งชัยภูมิ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  คงมงคล
3. เด็กชายอานนท์  เรืองจัตุรัส
 
1. นายประมร  พรโสภณ
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุปาน
2. เด็กชายพุฒิชัย  กลิ่นศรีสุข
3. เด็กชายสันติชัย  บุญยิ่ง
 
1. นางศิริพร  หมั่นงาน
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฎิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
3. เด็กชายสิทธินนท์  แซ่หลู
 
1. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พรมอุก
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แสนตัน
3. เด็กชายภูวนารถ  เคนชมภู
 
1. นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
2. เด็กชายเจษฎา  เชื้อตาเลง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล   พิพัฒน์ไพบูลย์
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิยะดา  กงประโคน
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์   ทักทาย
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายนราธิป  บ่ายขุนทด
2. เด็กชายบุญรอด  เสขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ม่วงถาวร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กชายหัสดิน  ใจอดทด
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  น้อยมนต์
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เขาขุนทด
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพงษ์  บามขุนทด
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
2. เด็กชายจักรพงษ์  โปร่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
4. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
5. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
6. เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ
7. เด็กหญิงธันยพร  ต้านกลางดอน
8. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
9. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
10. เด็กหญิงนรินทิพย์  พรมรอด
11. เด็กชายนัทธวัตร  แขตสันเทียะ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกฎิค้างพลู
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  คะสุดใจ
14. เด็กหญิงปภานัน  แจ้งไพร
15. เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ
16. เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
17. เด็กชายยศกร  ช่วงสันเทียะ
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพ็ชร
19. เด็กหญิงลภัสวรรณ  ผ่องสี
20. เด็กหญิงวารี  ทุมโส
21. เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
22. เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ
23. เด็กชายสมเกียรติ  บัณฑิต
24. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
25. เด็กชายสุรวุฒิ  มาสัย
26. เด็กหญิงอรณิชา  เขินสันเทียะ
27. เด็กหญิงอริสรา  สังขนิษฐ
28. เด็กชายอิทธิธร  ขามจัตุรัส
29. เด็กชายเปรม  ประชุมแดง
30. เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  พลนาคู
2. นายประเสริฐ  พรไพศาล
3. นางบุญลักษณ์  ซื่อสัตย์
4. นายยอด  แดนชัยภูมิ
5. นางแพรวนภา  มาโคตร
6. นางกุหลาบ  ศิลาดำ
7. นางสาวธนภรณ์  ชาญศรี
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกานต์มณี  ทวีผล
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายจักรพงษ์  ทานบำเพ็ญ
4. เด็กหญิงจิติมา  อาษา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล้ายน้อย
6. นางสาวชนิตา  อินก่ำ
7. เด็กชายชัยรัตน์  อินนา
8. เด็กหญิงดลญา  น้อยแก้ว
9. นางสาวประภัสสร  พุฒขุนทด
10. เด็กหญิงปัทมา  กวดขุนทด
11. เด็กชายพัสสน  เถียรจัตุรัส
12. นางสาวพิมพร  หมายชัย
13. เด็กชายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
14. เด็กหญิงรัตถกานต์  ภูมิสมบัติ
15. เด็กหญิงวรรณวิสา  ถ้ำจัตุรัส
16. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
17. เด็กหญิงวิลาวัล  แซ่อึ้ง
18. เด็กชายวีรพล  ราศรี
19. เด็กหญิงวีรยา  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวศญามน  พลผู้ช่วย
21. เด็กชายศรัณย์  ไทยภักดี
22. เด็กชายศรัณย์  มิตรขุนทด
23. เด็กชายศิวกร  ภูมิสมบัติ
24. เด็กชายศุภณัฐ  เพียกขุนทด
25. นางสาวสุดารัตน์  ทองดี
26. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษาสม
27. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
28. เด็กหญิงอารียา  พวกขุนทด
29. เด็กหญิงเกวลิน  แถมจำเริญ
30. เด็กชายเกวลิน  วีระชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายอมรเทพ  ไชโย
3. นายณมน  ศรธงทอง
4. นายชวลิต  อาบสุวรรณ์
5. นางเมตตา  พงศ์สุวรรณ
6. นางศรีประภา  สิงห์มณี
7. นางรัชนก  เชิงสะอาด