หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 28 ต.ค. 2558 09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 28 ต.ค. 2558 09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 28 ต.ค. 2558 09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 28 ต.ค. 2558 09.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม 1 ห้องประชุมเล็ก 28 ต.ค. 2558 09.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 422 28 ต.ค. 2558 09.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 423 28 ต.ค. 2558 09.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ห้องดนตรี 28 ต.ค. 2558 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ห้องดนตรี 28 ต.ค. 2558 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 221-222 28 ต.ค. 2558 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 623-624 28 ต.ค. 2558 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
29 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวทีชั่วคราว โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
30 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวทีชั่วคราว โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
31 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี 28 ต.ค. 2558 13.00-16.30
32 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
33 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง ห้องประชุมเล็ก 28 ต.ค. 2558 09.00
34 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง ห้องประชุมเล็ก 28 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หอประชุม 28 ต.ค. 2558 13.00
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 13.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง หน้าอาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง หน้าอาคาร 28 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2558 09.00-11.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2558 09.00-14.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2558 13.00-15.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 13.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 28 ต.ค. 2558 09.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 28 ต.ค. 2558 13.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ใต้ถุนอาคาร 1 28 ต.ค. 2558 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
8 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงอาหาร 28 ต.ค. 2558 09.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 28 ต.ค. 2558 09.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]