หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม 1 ห้องประชุมเล็ก 29 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ห้องดนตรี 29 ต.ค. 2558 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 622-624 29 ต.ค. 2558 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 721-722 29 ต.ค. 2558 09.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณดูฮาร์ต 29 ต.ค. 2558 13.00-16.30
5 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณดูฮาร์ต 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 13.00-16.30
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง ห้องประชุมเล็ก 29 ต.ค. 2558 13.00
8 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ เวทีหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ห้อง ห้องประชุมเล็ก 29 ต.ค. 2558 09.00
10 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 29 ต.ค. 2558 13.00-16.30
11 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หอประชุม 29 ต.ค. 2558 13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.00-14.00
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละว้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านละว้า หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละว้า หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านละว้า หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละว้า หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุม 29 ต.ค. 2558 13.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ใต้ถุนอาคาร 1 29 ต.ค. 2558 09.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเกิ้ง หอประชุม 29 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]