หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา แสนแป้โรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เกียงขวาโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางสาววิเชษฐ์ทรง ยาทาโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาววิลิกา บุญมาไชยโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายเดชา ประตาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเสาวภา กำพิกุลโรงเรียนบ้านไส้ไก่กรรมการ
4. นางสาวศราภรณ์ สัสสวีระโรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางละออ ถินทะสิทธ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นายพลายงาม สมวงษ์โรงเรียนซับบอนซับเจริญกรรมการ
3. นายกัญฐณา สุดโตโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเกวลิน จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ คำงามโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายปิยะวุฒิ สุนทองโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ขามประไพรโรงเรียนวังเวินกุดหลุ่มกรรมการ
4. นายขวัญเรือน พิลาบุตรโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายโอวาท อดทนโรงเรียนบ้านหนองเต่าราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอุ่นทยา ผาผงโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นายเกื้อกูล ปานาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางสาวมัญธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิรินัทธ์ มั่งมาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอำนวย พลรักษาโรงเรียนบ้านโสกนาคประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ จันทบูรณ์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางธนัชชา รอบคอบโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นางสุภาณี เชียงนางามโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
5. นางสุพัตรา สีเทาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางหงส์ทอง บรรยงโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรปราณี ขอนจันทร์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
4. นางวนิดา หงส์ชั้นโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
5. นางจินดา กาวงษ์กลางโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรวิวรรณ นาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางจงกล ชาญชำนิโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นายจูมทอง เกษมาลาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางทวีรัส นิลดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ศิริอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
4. นางวิภาวี พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์มณีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู คุณดิลกเกษมโรงเรียนบ้านวังม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันทร์ เตียสุขสวัสดิ์โรงเรียนนาจานทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ กาบปนโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพวงเล็ก ไชยโกโรงเรียนบ้านขุมดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตติมาวดี ศรีราชโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการ
4. นางสาวพวงแก้ว สมบูรณ์ทองโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ วงษ์พระกิจโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางจงรัก รือหารโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสุกัณยา โนนพะยอมโรงเรียนแจ้งทัพม้ากรรมการ
5. นางสาวฑิฆัมพร สุนาโทโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ลารังสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
2. นายภูเบศ ชนะโซลโรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูงกรรมการ
3. นายสมพร วงษ์อำมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนดอนหมูกรรมการ
3. นางศรุดา ศรีบุญสมโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สันเสนาะโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองดีโรงเรียนบ้านโสกนาครองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต งามเจริญโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวหนูกลม บุญคำโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางปิยรัตน์ ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางงามตา นาสมยนต์โรงเรียนบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นายเต็มเดช บุญลือโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ เขี่ยงสถุ่งโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวนงเยาว์ พรมมากูลโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญพัชร สีลาสมโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางครมณี ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนดอนหมูรองประธานกรรมการ
3. นางศรุดา ศรีบุญสมโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางสาวพรชนก สุดเพาะโรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โคกหงส์โรงเรียนบ้านคำโซ่ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร แทนสาโรงเรียนหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางจันทวี สุดจริงโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ้งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบานหนองไฮหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนบานโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
5. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวนัตยา โสมาศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
7. นางสาววิภารัตน์ โยธาโรงเรียนดอนหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ้งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
5. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาววิภารัตน์ โยธาโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
7. นางสาวนัตยา โสมาศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฏฐพล สุขพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นางนิ่ม ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
3. นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางนิ่ม ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวรเชษฐ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกรองประธานกรรมการ
3. นางอรณี วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
5. นายอนพัทย์ ผือลองไชยโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายรักพงศ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรเชษฐ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรณี วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางหฤทัย หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
5. นายอนพัทย์ ผือลองไชย ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายรักพงศ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวรเชษฐ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรณี วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางหฤทัย หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นายอนพัทย์ ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
6. นายรักพงศ์ นิสยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายเอกไมย์ ทันมังโรงเรียนบ้านเมืองเพียรองประธานกรรมการ
3. นางนันธิชา ทาภักดีโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
4. นางอรุณ เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางณัฐวิภา สีมาพลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางนันธิชา ทาภักดีโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
3. นางอรุณ เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายเอกไมย์ ทันมังโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
6. นางณัฐวิภา สีมาพลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ้งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
5. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาววิภารัตน์ โยธาโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
7. นางสาวนัตยา โสมาศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ้งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงกรรมการ
3. นางสุพรรณศร หลุ่มใสโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
5. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาววิภารัตน์ โยธาโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
7. นางสาวนัตยา โสมาศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสนัน มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายภูรินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
3. นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางนิ่ม ไสบาลโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
3. นายณัฏฐพล สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางนิ่ม ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
2. นางหฤทัยรัตน์ หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ชูสกุลโรงเรียนหินตั้งกรรมการ
2. นางอรทัย ผือลองไชยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชวง พุทธศรีโรงเรียนบ้านนาจานบ่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พัฒน์ ตู้บุดดาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางกัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายทองใส สิงห์สุวรรณโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ อ้มเถือนโรงเรียนบ้านแคนเหนือกรรมการ
2. นางจิตประพันธ์ มูลศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นายภานุพงค์ นาธิปโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร ศักดาคำโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
2. นายสมัย คุ้มบุ่งค้าโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
3. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นายธนพงษ์ คาดสนิทโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาหินแตกกรรมการ
6. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร ศักดาคำโรงเรียนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นายสมัย คุ้มบุ่งค้าโรงเรียนคำแคนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนภูเหล็กกรรมการ
4. นายธนพงษ์ คาดสนิทโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านเสาหินแตกกรรมการ
6. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางจรัส มะณีพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบประธานกรรมการ
2. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
3. นางธิติมน คำมีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจารึก ไชยรสโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงค์สวัสดิ์ ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงษ์คำหารโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา อ่อนละมุุลโรงเรียนบ้านชีกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พาบุโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ไชยรสโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงค์สวัสดิ์ ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงษ์คำหารโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา อ่อนละมุุลโรงเรียนบ้านชีกกค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา ยอดสุวรรร์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กะมานิคมโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี กะมานิคมโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการ
3. นางจิรัชญา ยอดสุวรรร์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
4. นางสาวบานเย็น ศรีธงไชยโรงเรียนกรรมการ
5. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี นาทองโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประณต มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายนิคม วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
3. นายประวิช พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางทองปัน สวนเอี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูลโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายมิ่งศิษฏ์ พิมพ์วงษ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางสาวว.วาณี ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพยอมกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี สนอุปโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
3. นางอภันตรี ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมยงค์ เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
2. นายธานินทร์ ศรีน้อยโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวปณิตา หงษ์เหิรโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางวิบูลย์ พรมรับโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
2. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ ฮามคำไพโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ไสยกิจโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
2. นางวิฐบูลย์ พรหมรับโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ มูลมณีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางมาลา โพชะกะโรงเรียนบ้านคำปากดาวรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ มะลิมาศโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิไชยเสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางตติยา เอ่นลุนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านโสกนาครองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวดี วิลาศรีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
5. นางวริญา ทองน้อยโรงเรียนหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ภาโนชิตโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญชู จุลศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวลี พันธ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ ภาโนชิตโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวจุฑาภรณ์ ประชามาตย์โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุญชู จุลศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เพ็ญเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ ฤทธิ์เรืองไกรโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
5. นางสุกัญญา แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการ
4. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางคุณัญญา ผือโยโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดรองประธานกรรมการ
3. นางสมรักษ์ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
4. นางสุนันท์ ฤทธิ์เรืองไกรโรงเรียนบ้านคำแคนกรรมการ
5. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุเนตร เรือนทิพย์โรงเรียนสวัสดีประธานกรรมการ
2. นายสานิตร ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายศุกลกานต์ หลุ่มโสโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์บ้านหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ดรหมั่นสามหมอโนนทันรองประธานกรรมการ
3. นายสังคม ประจันตะเสนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นายสุชาติ ุบุคลิกมหาไถ่ศึกษากรรมการ
5. นางบัวเงิน ทัพซ้ายบ้านโจดกรรมการ
6. นางสายยนต์ ชัยสิทธิ์บ้านภูเหล็กกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ น้อยตำแยบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
8. นางพรทิพย์ นิลจุลกะบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจารุวรรณ ชินดรสพป.ขอนแก่น เขต2กรรมการและเลขานุการ
10. นางอภันตรี ภูดวงดาษบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเข็มพร แสงจันทร์บ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันบ้านหินฮาวลำวังชูรองประธานกรรมการ
3. นายสุนันท์ สีคุ้มบ้านวังแสงกรรมการ
4. นายถนอม ขันทะมหาไถ่ศึกษากรรมการ
5. นายนพดล วิจารณ์บ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
6. นายจารุพงษ์ โนนสวางบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
7. นายวีรภาพ แพงไทยบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
8. นายธีระ เหล่าคนค้าบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
9. นายวิญญู ผิวรัตน์ชนบทศึกษากรรมการ
10. นายนิติกร แสงลุนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
11. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
12. นายสมคิด แสนบุญศิริผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
13. นายสุดใจ ศิริพันธ์ุผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิตเหล่าใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัตนาภรณ์กุบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นายสุพงษ์ โคจำนงบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายวิเชียร ดำเนตรสวัสดีกรรมการ
5. นายประพัฒ วรรณศรีบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นายวุฒิชาติ อ่อนละมุลบ้านละว้ากรรมการ
7. นายสาธิต ปานบุญชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
8. นายพยัคฆ์ วงศ์คำผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
9. นายสุขุม ปลัดกองผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
10. นายอำนาจ วิชาเดชผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสำลี สอนทาบ้านวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร วิสาคามชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ คมขำไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ธัญรังสีบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางวราลักษณ์ บัวระบัดทองบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นางสาววัชรี่ ยินดีรัมย์กรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภานุมาศ จันทร์ศรีบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ณัฐการณ์บ้านดอนหมูกรรมการ
3. นางวิภาพร อาธนูบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางธนวรรณ นาคะวัจนะโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวนิลพัตร แถวโนนงิ้วบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ดิษฐแก้วโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ พาณิชย์หนองแซงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติคุณ วาระกุลนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวนวิยา พิมไธสงบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ชัยนาฮีนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไชยญา เจริญสังข์โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศราวุฒิ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางปังปอน คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ขจรบุญโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นายนันทพงษ์ สงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายคเชน นามมันโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางสาววีระชน ลุนวังแสงโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
3. นายอรรณพ ยอดสุวรรณโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิกา ตันเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมุขชาติ บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นายรติ จอกสำนักโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นายธารินทร์ คนคมโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิรัก โฉมทองดีโรงเรียนหนองดู่ดอนเปือยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา หนวดสันติโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
3. นายอัจฉรา หนวดสันติโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายภูวเนตร ศรีทองโรงเรียนโนนพยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ พิลาทองโรงเรียนบ้านโนนลามประธานกรรมการ
2. นายอนันต ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช อังกาพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนบ้านดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ จันทบูรณ์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมณฑิรา ชื่นสกุลโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
4. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ศรีนางโรงเรียนขามเรือนประธานกรรมการ
2. นายอภิชพัฒน์ สิริพัฒน์ธนากรโรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรีกรรมการ
3. นายศุภเชษฐ์ สีหาราชโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจีราพร ดอนสามารถโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายปริญญา บาไสโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายสันติ สมคำศรีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
4. นายกิตติกาล พิมพ์ใสโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางกมลพร ผาอินทร์โรงเรียนนาข่ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ โคตรภูธรโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตรโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทาจันโรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านป่าปอรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ สุวรรณชัยโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่องโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
6. นายวุฒินันท์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านป่าปอรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ทาจันโรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่องโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นายสมยศ สุวรรณชัยโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ทาจันโรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
4. นายสมยศ สุวรรณชัยโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่องโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
6. นางปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร เกื้อกูลโรงเรียนน้อยกลางคำแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ผุยไธสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางสาวกนกพร อยู่ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นางสาวนิตยา เทพาขันธ์โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นกรรมการ
3. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไสวดีโรงเรียนกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา บุญมาไชยโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ สุตธรรมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ประวันนาโรงเรียนสระแก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไศยกา ต่ายทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นายธีระ เหล่าคนค้า โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นายอุดมโชค หลงน้อยโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางโสภา ทองปอ โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิราช นาพยัพ โรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
3. นางวัชรีภรณ์ ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นางสาวเครือฟ้า โลหะการก โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทวีพร สร้อยพานโรงเรียนบ้านป่าดู่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีภรณ์ คำแพงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญสาน อายุคงโรงเรียนสระแก้วโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายมานิต โคตรธนู โรงเรียนไตรมิตรศึกษากรรมการ
4. นายสมพงษ์ ยาทา โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
5. นางอัมรินทร์ สีทับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางปราณี วาระกูลโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ศิริมา โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
4. นางสมฤดี สาวิสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางศยามล แฉล้มจิตโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวาสนา โฮชินโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นายพัฒนพล สิมพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ชิระวิโรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
5. นายสงวน โสตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เหล่าคนค้าโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เกษนอกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางธาริณี หินโนโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลัง โรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราพร กองไตรโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียรทอง แสนสินโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พึ่งมาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
4. นางปรานี เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
5. นางวิรงรอง อุดมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ วรแสน โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียรทอง แสนสินโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ตาปราบ โรงเรียนบ้านป่าดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา มงคลโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
4. นางสายตา กัวะโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรวิวรรณ พลบำรุงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางละมุล รูปพรมโรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร กลางการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
3. นางจันทณา แป้นทองโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริพร ประมินทร์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข ฐานหมั่นโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวธัญพิมล ปักสังคเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
4. นางฟองจันทร์ เขตคามโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
5. นางเยาว์วาชินตน์ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ ยุกติรัตน์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้องโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางรัชนี ศรีสถานโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
5. นางณัฐกาญจน์ ทองนาคโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
6. นางวิจิตรา ระดารงค์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ คัญทัพโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร ศิราภัยโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางสาวนันทนา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิราพร วิริยะจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ป้องกันภัยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางลัดดา จันโทศรีโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ คัญทัพโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
5. นางวิจิตรา ทรงอาจโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรรณภา เย็นเหลือโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิตย์ บุตรสารธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอมอร เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
4. นางสนธยา อ่อนละออโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นางลำใย ชูรักโรงเรียนบ้านหนองไอขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุพิชญ์ทยา ธัญรัตน์โภคินโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางพชรกร ดาราศรีโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ารองประธานกรรมการ
3. นางสายชล อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางสาวกนกพร อยู่ตั้งตัวโรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
6. นางชมัยพร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางกนกพัชร เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปารมี พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางธนววรรณ นาควัจนะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางนฤมล อาจสามารถโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณะวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร นันทะเสนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ กรวยทองโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
8. นางนารีรัตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
9. นางสุชาดา นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
10. นางภานุมาศ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
11. นางพูนศิลป์ พาบุโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการ
12. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอวยชัย หิทธิเดชโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นางกนกพัชร เพชรดีโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธนววรรณ นาควัจนะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางปารมี พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
5. นางนฤมล อาจสามารถโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร นันทะเสนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ กรวยทองโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
8. นางนารีรัตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
9. นางสุชาดา นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
10. นางภานุมาศ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
11. นางพูนศิลป์ พาบุโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการ
12. นางวิลาวรรณ สาพิมานโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบรูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ พลดงนอกโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางเพ็ษพิศก์ นำพลอภิเดชโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางสุภัชญา แสงกงพลีโรงเรียนบ้านโนนคุตกรรมการ
6. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบรูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ พลดงนอกโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลยิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางเพ็ษพิศก์ นำพลอภิเดชโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางสุภัชญา แสงกงพลีโรงเรียนบ้านโนนคุตกรรมการ
6. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรุณณี เสมอไวย์โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบรูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก่นจันทร์ พลดงนอกโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางเพ็ษพิศก์ นำพลอภิเดชโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
5. นางสุภัชญา แสงกงพลีโรงเรียนบ้านโนนคุตกรรมการ
6. นางสุกัญญา บัวคำภูโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ นิลจุลกะโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัชชานันท์ สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นางทิฐิพร วงษ์กล้าโรงเรียนบ้านานจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายกรณวิชญ์ สว่างตาโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ ศิริมงคลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนบ้านหนองน้าใสประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการ
4. นางสาวร่มเกล้า ณจำนงค์โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวพนัชกรณ์ เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
6. นายวรวุฒิ ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ โรจน์จันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
8. นางมณ๊ หมื่นศรีจูมโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
9. นายวีระชาติ พินธะโรงเรียนหนองไฮแจ้งบรูณวิทยากรรมการ
10. นางสาววิณมล แสงกระจายโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
11. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช ีสีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
7. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนบ้านดู่ใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูลโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
5. นางขวัญปรียา โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
6. นางชัญญา จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
7. นางละมุล สินทรัพย์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
8. นางสาวภัทรานุช สีตาลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองมาตย์ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร สุนาอาจโรงเรียนบ้านโสกนาครองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสาววชรกร การามโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ เทศสีหาโรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ปรีชาเลิศโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
4. นางสุมิตตรา ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สันเทพโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สันเทพโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนบ้านห้วยแร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยพร ทศทุยโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา พรกุณาโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางสว่างจิต หมอกไชยโรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการ
4. นางสำอาง สิงขิตร์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิติยา สีหานาทโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิติยา สีหานาทโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิติยา สีหานาทโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ นิลทะการโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนนาข่ากรรมการ
4. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปพิชญา ปากเมยโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายบวร โสกัณฑัตโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ นิสยันตร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ นิสยันตร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ นิสยันตร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ นิสยันตร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]