หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 1 1 1
2 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 9 22 14
3 006 โรงเรียนคำน้อย 8 24 16
4 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 4 24 12
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 14 45 20
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 13 22 20
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 19 37 22
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 4 3
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 10 19 15
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 13 36 24
11 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 8 28 14
12 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 5 5 5
13 017 โรงเรียนดอนหมู 10 23 16
14 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 20 47 32
15 028 โรงเรียนบัวเหลือง 2 2 2
16 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 1 2 1
17 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 15 29 21
18 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 3 12 7
19 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 5 7 6
20 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 2 5 3
21 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 9 15 11
22 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 3 3
23 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 25 37 29
24 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 1 1
25 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 12 16 14
26 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 1 2 1
27 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 2 1 1
28 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 1 6 2
29 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 0 0 0
30 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 18 40 31
31 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 6 17 11
32 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 0 0 0
33 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 10 18 14
34 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 0 0 0
35 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 7 9 9
36 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 10 29 19
38 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 4 3
39 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 25 86 43
40 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 0 0 0
41 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 4 5 4
42 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 13 9
43 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 20 38 31
44 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 6 23 13
45 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 8 16 11
46 074 โรงเรียนบ้านนางาม 5 11 7
47 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 11 27 21
48 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 8 5
49 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 2 5 4
50 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 0 0 0
51 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0
52 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 4 6 6
53 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 17 15
54 095 โรงเรียนบ้านบัว 3 6 6
55 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 8 18 14
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 33 104 52
57 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 0 0 0
58 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0
59 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 2 6 4
60 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0
61 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 3 6 4
62 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 22 43 36
63 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 10 27 16
64 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 5 16 7
65 111 โรงเรียนบ้านละว้า 13 25 17
66 112 โรงเรียนบ้านลาน 4 11 7
67 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 24 60 38
68 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 19 46 30
69 119 โรงเรียนบ้านวังหว้า 8 20 12
70 120 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 6 14 11
71 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 20 39 33
72 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 8 5
73 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 3 5 5
74 121 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 7 20 14
75 123 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 9 22 15
76 125 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0
77 124 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 8 31 13
78 126 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 2 4 3
79 127 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 7 5
80 122 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 9 4
81 134 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 9 19 14
82 135 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1 1 1
83 136 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 1 3 2
84 137 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 1 0 0
85 138 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 7 10 9
86 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 14 8
87 140 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
88 143 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 11 18 18
89 142 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 4 8 4
90 146 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 2 7 4
91 147 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 4 5 4
92 148 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 1 2 1
93 149 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 8 14 13
94 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 6 9 7
95 153 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 9 19 14
96 154 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 0 0 0
97 156 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 5 6 6
98 155 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 15 24 18
99 158 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 5 4
100 157 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 3 3
101 159 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 39 21
102 161 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 19 12
103 162 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 7 22 14
104 163 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
105 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 4 4
106 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 3 3
107 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 6 6
108 167 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 5 4
109 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 23 38 28
110 139 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 2 4 4
111 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 16 9
112 144 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 9 15 10
113 152 โรงเรียนบ้านหนองแปน 20 32 21
114 160 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 1 1
115 150 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 2 4 3
116 169 โรงเรียนบ้านหนองไห 16 26 22
117 170 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 27 90 49
118 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 6 5
119 182 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 2 1
120 184 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 7 6
121 183 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 3 7 4
122 185 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 13 24 19
123 186 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0
124 188 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 2 5 4
125 187 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 5 12 8
126 189 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 1 1 1
127 190 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 4 10 5
128 191 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 2 1 1
129 175 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 9 8
130 176 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 5 17 10
131 180 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 4 6 5
133 172 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 24 51 39
134 177 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 26 63 45
135 179 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 6 19 11
136 173 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
137 174 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 32 26
138 178 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 3 2
139 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 6 12 6
140 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0 0 0
141 045 โรงเรียนบ้านเขวา 3 7 5
142 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0
143 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 8 12 9
144 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 12 25 21
145 128 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 2 4 3
146 129 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 14 32 22
147 192 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 11 41 22
148 193 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 4 3
149 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 0 0 0
150 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 10 24 16
151 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 0 0 0
152 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 8 15 13
153 071 โรงเรียนบ้านแท่น 2 4 3
154 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 4 12 6
155 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 4 11 8
156 051 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 11 21 17
157 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 13 31 24
158 055 โรงเรียนบ้านโจด 17 46 27
159 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 1
160 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4 8 7
161 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 26 62 40
162 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 6 18 12
163 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 3 3
164 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
165 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 1 3 2
166 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 4 10 8
167 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 6 20 13
168 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 2 2
169 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 6 11 9
170 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 5 17 11
171 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3 6 4
172 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 7 17 13
173 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 1 1 1
174 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 3 5 3
175 130 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 0 0
176 131 โรงเรียนบ้านโสกนาค 19 46 30
177 132 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 12 20 17
178 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 12 48 20
179 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 7 9 8
180 133 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 4 9 6
181 195 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 1 2 2
182 196 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 11 22 15
183 197 โรงเรียนป่าปอ 9 25 17
184 202 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 6 9 8
185 204 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 0 0 0
186 206 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 6 11 9
187 207 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 2 12 6
188 208 โรงเรียนสวัสดี 23 39 32
189 209 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 15 51 29
190 211 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 9 7
191 210 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 14 26 17
192 212 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 17 50 31
193 214 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 3 5 4
194 213 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 1 1 1
195 220 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 6 14 11
196 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 2 6 4
197 194 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 15 44 30
198 215 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 3 12 7
199 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 5 12 8
200 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 18 41 27
201 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
202 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 12 36 23
203 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 7 19 14
204 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 2 2
205 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 5 13 10
206 198 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0
207 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 9 16 13
208 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 19 54 32
209 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 8 14 12
210 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 2 2 2
211 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 9 24 16
212 199 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 4 7 6
213 200 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 20 37 28
214 201 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 3 5 5
215 203 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 5 9 6
216 216 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
217 217 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 12 8
218 218 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
219 219 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 3 8 5
220 221 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 2 1
221 205 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 10 68 21
รวม 1495 3496 2348
5844


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]