หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปิยะพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 น.ส.มนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางรดา ธรรมาภิสมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 น.ส.จารุวรรณ ชินดร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
16 น.ส.จรัสธรรม เดชบุญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 น.ส.นิตยา ชัยสิทธิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายบุญมี เชาระกำ ผอ.ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางวิภา มูลสาร รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายมนัส มาซา ผอ.ร.ร.บ้านเกิ้ง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวีรศักดิ์ บางปา ผอ.ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอุทัย ไลไธสง ผอ.ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายทรงชัย ดาราศรี ผอ.ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผอ.ร.ร.บ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวีระพันธ์ นาตรีชน ประธานศูนย์เครือข่ายชนบท คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ ประธานศูนย์เครือข่ายภูระงำ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสำราญ ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายมนัส มาซา ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเพียรธนา พระเรียง ประธานศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวีรศักดิ์ บางปา ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายบุญมี เชาระกำ ประธานศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายพิชัยลักษ์ โชคเมธีธนกุล ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางเกศรินยา แสงสุข ประธานศูนย์เครือข่ายวังม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายทวี บุตรสาธรรม ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นรยสำเริง แก้วสมบัติ ประธานศูนย์เครือข่ายสวนหม่อน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายชาญศิลป์ สินแสง ประธานศูนย์เครือข่ายหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายณรงค์ สอนจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่ายโพนเพ็ก คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายทองใบ แก้วโพธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายท่าศาลา คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายวุช กาวงษ์กลาง ประธานศูนย์เครือข่ายคำแคน คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายภาสกร คงถาวร ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนางาม คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายวิชเยนทร์ คำแพง ประธานศูนย์เครือข่ายนาข่า คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายวิลาศ เหล่าคนค้า ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายสายตา คงเทียมศรี ประธานศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายวีระกร ปากเมย ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายประกาศ ไชยนาม ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายมงคล ทวีบุญ ประธานศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ
49 ดร.วิชัย กันหาชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
50 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
53 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
55 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 ฝ่ายเลขานุการ
56 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 ฝ่ายเลขานุการ
57 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
58 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
59 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
60 นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
61 น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
62 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
63 นางจิระภา ธรรนำศีล ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
64 น.ส.สมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
65 น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
66 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
67 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
68 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
69 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
70 นายมหรรณพ สมอเนื้อ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
71 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ ฝ่ายเลขานุการ
72 ดร.วิชัย กันหาชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฝ่ายเลขานุการ
73 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
74 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
75 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
76 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
77 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายเลขานุการ
78 นางรุณณี เพียสุพรรณ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายเลขานุการ
79 น.ส.อนิตศรา เทียบบุญ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายเลขานุการ
80 นางนิยมพร นนท์จุมจัง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายเลขานุการ
81 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(ปฐมวัย)
82 นายอุทัย ไลไธสง ผอ.ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการประสานงาน(ปฐมวัย)
83 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ปฐมวัย)
84 นางจิระภา ธรรนำศีล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ปฐมวัย)
85 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
86 นายวีรศักดิ์ บางปา ผอ.ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการประสานงาน(สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
87 ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครู ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการประสานงาน(สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
88 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
89 นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะ ครู ร.ร.บ้านโนนเขวาประชารักษ์ คณะกรรมการประสานงาน(สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
90 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม)
91 นางวิภา มูลสาร รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม)
92 นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม)
93 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(ทัศนศิลป์)
94 นางวิภา มูลสาร รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(ทัศนศิลป์)
95 นายมนัส มาซา ผอ.ร.ร.บ้านเกิ้ง คณะกรรมการประสานงาน(ทัศนศิลป์)
96 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ทัศนศิลป์)
97 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ทัศนศิลป์)
98 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(นาฎศิลป์)
99 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการประสานงาน(นาฎศิลป์)
100 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(นาฎศิลป์)
101 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(นาฎศิลป์)
102 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(ดนตรี)
103 นายทรงชัย ดาราศรี ผอ.ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการประสานงาน(ดนตรี)
104 นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี ครู ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการประสานงาน(ดนตรี)
105 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ดนตรี)
106 นางศรียุพา เมธาอภินันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(ดนตรี)
107 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
108 นายมนัส มาซา ผอ.ร.ร.บ้านเกิ้ง คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
109 นายอนันต์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
110 น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
111 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
112 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พนักงานราชการ คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
113 นางนิยมพร นนท์จุมจัง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประสานงาน(งานอาชีพและเทคโนโลยี)
114 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
115 นายอุทัย ไลไธสง ผอ.ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
116 นายจบเจน ทาสีลา ครูบ้านละว้า คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
117 นายอุทัย ชัยนาอี ครู ร.ร.บ้านนาจานซับสมบูรณ์ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
118 นางคัชรินทร์ ชมภูโคตร ครู ร.ร.บ้านโนนเขวาประชารักษ์ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
119 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
120 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการประสานงาน(คอมพิวเตอร์)
121 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(หุ่นยนต์)
122 ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(หุ่นยนต์)
123 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(หุ่นยนต์)
124 กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่นเขต 2 คณะกรรมการประสานงาน(หุ่นยนต์)
125 นายปิยะพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
126 นายสมคิด แสนบุญศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
127 นายบุญมี เชาระกำ ผอ.ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
128 นายสุขุม ปลัดกอง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
129 น.ส.จารุวรรณ ชินดร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
130 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน ผอ.ร.ร.บ้านหินฮาวลำวังชู คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
131 นางเข็มพร แสงจันทร์ ผอ.ร.ร.ห้วยยางประชาสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
132 นายชูศักดิ์ ธนะธรรมสถิต ผอ.ร.ร.เหล่าใหญ่วิทยา คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
133 น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
134 นางพรทิพย์ นิลจุลกะ ึีครู ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
135 น.ส.จิราพร ศรสุรินทร์ นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
136 น.สผกานันท์ พร้อมพรั่ง พนักงานราชการ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
137 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมท้องถิ่น)
138 นายบุญมี เชาระกำ ผอ.ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมท้องถิ่น)
139 นายชาญวิทย์ จำปาวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมท้องถิ่น)
140 ดร.วิชัย กันหาชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมท้องถิ่น)
141 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมท้องถิ่น)
142 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
143 ดร.วิชัย กันหาชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
144 นางอุบล พินธะ ครู ร.ร.บ้านกอกป่าผุวิทยา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
145 นางอรุณณี เสมอไวย์ ครู ร.ร.หนองไฮแจ้งบูรณะวิทยา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
146 นายวีระพล บัวคำภู ครู ร.ร.บ้านห้วยแร่ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
147 นางณัฐริดา มูลนาม ครู ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
148 นางปุญญิศา ไร่ขาม ครู ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
149 น.ส.อัมพวัลย์ โชติจำลอง ครู ร.ร.บ้านวังผือ-ขามป้อม คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
150 นางนงลักษณ์ เหมาะดี ครู ร.ร.บ้านกอกป่าผุวิทยา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
151 น.ส.ดาราวรรณ โทศรี ครู ร.ร.บ้านท่าม่วง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
152 นางอุมาพร ชัยศรี ครู ร.ร.บ้านชีกกค้อ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
153 นางพูนศิลป์ พาบุ ครู ร.ร.บ้านดู่ใหญ่ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
154 นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษ ครู ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
155 นางสุกัญญา บัวคำภู ร.ร.บ้านหนองตับเต่า คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
156 นางทัศนีย์ ขามประไพ ครู ร.ร.บ้านวังเวินกุดหล่ม คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
157 นางวิลาวรรณ สาพิมาน ครู ร.ร.บ้านมูลนาค คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
158 นางปพิชญา ปากเมย ครู ร.ร.บ้านวังหว้า คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
159 นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อ ครู ร.ร.บ้านเล็บเงือก คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
160 น.ส.แคทลียา จุลมา ครู ร.ร.ไตรคามประชาพัฒนา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
161 นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศร ครู ร.ร.บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
162 นางกาญจนาพร เทพสุรินทร์ ครู ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
163 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
164 นายมหรรณพ สมอเนื้อ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
165 นางอัจนา มาซา ครู ร.ร.บ้านดู่ใหญ่ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
166 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พนักงานราชการ คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
167 น.ส.วชรกร การาม อัตราจ้าง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
168 นางอรกมล ระว้า อัตราจ้าง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
169 น.ส.ทัศนีย์ พรมสาศิลป์ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงหลุบคา คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
170 นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านวังเวินกุดหล่ม คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
171 น.ส.ขนิษฐา พันทา อัตราจ้าง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
172 น.ส.อนิตศรา เทียบบุญ อัตราจ้าง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
173 นางพัชรี อภัยศรี อัตราจ้าง คณะกรรมการประสานงาน(การศึกษาพิเศษ)
174 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นายบุญมี เชาระกำ ผอ.ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
177 นางวิภา มูลสาร รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
178 นายมนัส มาซา ผอ.ร.ร.บ้านเกิ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
180 นายวีรศักดิ์ บางปา ผอ.ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นายอุทัย ไลไธสง ผอ.บ้านละว้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นายทรงชัย ดาราศรี ผอ.ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
183 รอง ผอ.ร.ร.และคณะครูที่เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ทุกท่าน ร.ร.ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
184 นายสมจิต สิทธิบุ่น พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
185 นายนัชนารถ โกจารย์ศรี พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นายประหยัด ธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
188 นายลือชัย คำแพง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
189 นายบุญจันทร์ พาสร้อย พนง.รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นายทองใบ ดีทุม พนง.รักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 นางทองใบ สิทธิบุ่น แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายเทอดศักดิ์ วินไธสง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายกิตติพงศ์ จำปาทิ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
196 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
197 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
199 นายสนธยา มูลน้อย นักจัดการทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
200 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์ สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครู ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นายภูวเนศวร์ ศรีทอง ครู ร.ร.โนนพะยอมพิทยไพศาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
206 นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
207 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
208 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
209 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
210 น.ส.มนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
211 น.ส.จรัสธรรม เดชบุญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
212 น.ส.นิตยา ชัยสิทธิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
213 นางพรรณรัตน์ คำหาญพล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
214 น.ส.เมตตา บุดดาเพ็ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
215 นางพิลาวรรณ พรมเท่า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
216 นางวรกานต์ มูลจันทร์ จพ.พัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
217 นางนัชชา สิทธิสมาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
218 น.ส.จิตสุภา วงษ์เบาะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
219 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
220 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
221 นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผอ.ร.ร.บ้านดอนปอแดง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
222 นายธีรศักดิ์ พิลาทอง ผอ.ร.ร.บ้านโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
223 นายอุทัย ชัยนาอี ครู ร.ร.นาจานซับสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
224 นายอนันต์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
225 ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครู ร.ร.บ้านเมืองเพีย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
226 นายจบเจน ทาสีลา ครู ร.ร.บ้านละว้า คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
227 นายคัชรินทร์ ชมภูโคตร ครู ร.ร.บ้านโนนเขวาประชารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
228 นายรุ่งตะวัน ใจดี ครู ร.ร.บ้านโนนพันชาติ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
229 นางสุภาพร พรประไพ ครู ร.ร.บ้านภูเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
230 นายศราวุธ เอกปริญญา ครู ร.ร.บ้านวังเวินกุดหล่ม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
231 นายภูวเนศวร์ ศรีทอง ครู ร.ร.โนนพะยอมพิทยไพศาล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
232 นางระพีพรรณ์ ยอดสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านวังแสง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
233 นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์ ครู ร.ร.อุดมคงคาคีรีเขต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
234 น.ส.ยุวดี สัตนาโค อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
235 น.ส.นวิยา พิมไธสง อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
236 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
237 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
238 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
239 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
240 นางรุณณี เพียสุพรรณ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
241 น.ส.อนิตศรา เทียบบุญ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
242 นางนิยมพร นนท์จุมจัง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
243 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
244 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
245 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
246 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
247 นายปิยะพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
248 ประธานกรรมการในกลุ่มสาระ/กิจกรรมที่ต้องวินิจฉัย สพป.ขก.2 คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
249 ดร.วิชัย กันหาชน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
250 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
251 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขัน
252 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
253 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
254 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
255 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
256 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
257 น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
258 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
259 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล
260 น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]