สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 28 3 1 1 32
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 19 1 0 0 20
3 บ้านภูเหล็ก 16 5 0 0 21
4 บ้านทุ่งมน 16 3 0 5 19
5 บ้านห้วยแร่ 15 2 2 6 19
6 บ้านขามป้อม 14 6 0 5 20
7 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 14 4 1 3 19
8 บ้านวังเวินกุดหล่ม 14 4 1 1 19
9 บ้านโนนข่า 13 5 3 4 21
10 บ้านหนองแปน 13 5 0 0 18
11 บ้านวังผือขามป้อม 13 4 3 1 20
12 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 13 2 2 5 17
13 บ้านเสือเฒ่า 13 1 0 0 14
14 บ้านคำโซ่ 12 5 0 0 17
15 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 12 2 1 1 15
16 บ้านหนองไห 12 2 0 2 14
17 บ้านวังม่วง 12 0 2 4 14
18 บ้านหนองลุมพุก 12 0 0 3 12
19 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 11 2 0 0 13
20 โนนพะยอมพิทยไพศาล 11 0 0 1 11
21 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 10 5 2 0 17
22 นาจานซับสมบูรณ์ 10 4 3 3 17
23 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 10 2 1 10 13
24 ไตรคามประชาสรรค์ 9 6 1 1 16
25 บ้านโสกนาค 9 5 1 1 15
26 สวัสดี 9 4 6 2 19
27 ชุมชนบ้านชนบท 9 4 0 1 13
28 ชุมชนบ้านหัวขัว 9 3 3 1 15
29 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 9 3 0 0 12
30 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 9 1 2 1 12
31 บ้านเล็บเงือก 9 1 0 0 10
32 เบญจมิตรวิทยาคม 8 4 3 0 15
33 บ้านหนองม่วงหลุบคา 8 3 0 2 11
34 ประเสริฐแก้วอุทิศ 8 3 0 0 11
35 บ้านหนองตับเต่า 8 2 1 0 11
36 บ้านไผ่ประถมศึกษา 8 2 0 2 10
37 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
38 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 7 6 1 1 14
39 สามหมอโนนทัน 7 5 0 3 12
40 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 7 4 1 0 12
41 โคกโกโคกกลาง 7 3 3 5 13
42 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 7 3 0 0 10
43 บ้านดู่ใหญ่ 7 2 0 0 9
44 กรุณาศึกษา 7 2 0 0 9
45 หนองแซงวิทยาคม 7 2 0 0 9
46 บ้านแจ้งทัพม้า 7 0 1 0 8
47 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 6 3 0 0 9
48 บ้านกอกป่าผุวิทยา 6 2 4 3 12
49 บ้านแคนเหนือ 6 2 1 1 9
50 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 6 2 1 0 9
51 ชุมชนโนนแสนสุข 6 1 0 1 7
52 บ้านศิลานาโพธิ์ 6 1 0 0 7
53 บ้านหนองสะแบงหนองโน 6 1 0 0 7
54 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 6 1 0 0 7
55 บ้านหนองน้าใส 6 1 0 0 7
56 บ้านโนนเค็ง 6 1 0 0 7
57 บ้านวังหินเก่าค้อ 6 0 0 0 6
58 บ้านละว้า 5 6 0 2 11
59 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 5 5 1 1 11
60 บ้านโจด 5 3 5 3 13
61 ไตรคามประชาพัฒนา 5 3 0 1 8
62 บ้านดงหนองเกี่ยว 5 3 0 0 8
63 ขามป้อมประชานุกูล 5 2 1 1 8
64 โนนสวางวิทยาสรรค์ 5 1 0 1 6
65 มาบตากล้าร่มเย็น 5 1 0 0 6
66 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 5 1 0 0 6
67 โนนเขวาประชารักษ์ 5 0 0 0 5
68 บ้านมูลตุ่น 4 5 1 0 10
69 ชุมชนบ้านโคก 4 4 1 1 9
70 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 4 3 0 0 7
71 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 4 2 2 0 8
72 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 2 1 1 7
73 บ้านโนนคุต 4 2 0 0 6
74 บ้านชีกกค้อ 4 1 1 0 6
75 อุดมคงคาคีรีเขต 4 1 1 0 6
76 บ้านนาข่า 4 1 0 3 5
77 บ้านหนองเต่า 4 1 0 0 5
78 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
79 ราชประชานุเคราะห์50 4 0 1 0 5
80 บ้านปอแดง 4 0 1 0 5
81 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 0 0 2 4
82 บ้านท่าม่วง 4 0 0 0 4
83 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 3 6 1 2 10
84 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 3 2 0 8
85 ป่าปอ 3 3 0 0 6
86 บ้านห้วยแล้ง 3 3 0 0 6
87 บ้านโนนทัน 3 2 1 0 6
88 บ้านท่าสวรรค์ 3 2 1 0 6
89 บ้านหนองบัวเย็น 3 2 0 0 5
90 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 1 1 0 5
91 บ้านหนองสองห้อง 3 1 0 3 4
92 ซับแดงซำไผ่ 3 1 0 1 4
93 บ้านนาแพงสงแดง 3 1 0 0 4
94 บ้านลาน 3 1 0 0 4
95 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 1 0 0 4
96 บ้านโนนสว่าง 3 0 2 1 5
97 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 3 0 1 0 4
98 บ้านมูลนาค 3 0 0 0 3
99 บ้านโนนสานัก 3 0 0 0 3
100 เหล่าใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
101 มัญจาคริสเตียน 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 0 0 0 3
103 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
104 อนุบาลอรุณโรจน์ 3 0 0 0 3
105 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองหญ้ารังกา 3 0 0 0 3
107 บ้านโสกนาดี 2 6 1 3 9
108 บ้านหนองผักตบ 2 4 1 1 7
109 บ้านเมืองเพีย 2 4 0 2 6
110 บ้านดอนปอแดง 2 2 1 2 5
111 บ้านเกิ้ง 2 2 1 1 5
112 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 2 2 0 1 4
113 บ้านโนนทองวิทยาคม 2 2 0 0 4
114 บ้านวังหว้า 2 1 0 5 3
115 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
116 บ้านวังแสง 2 1 0 0 3
117 บ้านส้มป่อย 2 1 0 0 3
118 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
119 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 2 0 2 0 4
120 บ้านวังแคน 2 0 1 1 3
121 บ้านหนองไฮหนองแวง 2 0 1 0 3
122 บ้านไส้ไก่ 2 0 0 2 2
123 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 1 2
124 บ้านเขวา 2 0 0 1 2
125 บ้านกุดเชือก 2 0 0 1 2
126 บ้านเสาเล้าหินแตก 2 0 0 0 2
127 บ้านแท่น 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 0 0 0 2
129 บ้านนาตับเต่า 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองรูแข้ 2 0 0 0 2
132 บ้านเหล่าเหนือ 2 0 0 0 2
133 สระแก้วโคกกลาง 2 0 0 0 2
134 คำน้อย 1 5 0 2 6
135 บ้านหัวนา 1 4 0 1 5
136 บ้านหนองมะเขือ 1 3 1 0 5
137 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 3 0 1 4
138 ดอนหมู 1 2 3 2 6
139 บ้านห้วยฮวก 1 2 1 0 4
140 บ้านโพธิ์ไชย 1 2 0 0 3
141 บ้านสว่าง 1 2 0 0 3
142 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 2 0 0 3
143 บ้านหัวนากลาง 1 2 0 0 3
144 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 1 3 0 5
145 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 2 0 4
146 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 1 1 1 3
147 บ้านบัว 1 1 1 0 3
148 บ้านโคกสาราญ 1 1 0 2 2
149 หัวห้วยหัวฝาย 1 1 0 1 2
150 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
151 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 1 1 0 0 2
152 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 1 0 0 2
153 บ้านป่าม่วง 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
155 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 1 0 0 2
156 บ้านนางาม 1 0 1 2 2
157 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 0 1 1 2
158 ไตรมิตรศึกษา 1 0 1 0 2
159 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 2 1
160 บ้านหันแฮด 1 0 0 0 1
161 กุดขอนแก่นท่าเกษม 1 0 0 0 1
162 บ้านคำปากดาว 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองขามบ่อหิน 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 0 1
166 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนพันชาติ 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนแดงน้อย 1 0 0 0 1
170 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 0 1
171 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 0 0 0 1
172 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 4 0 0 4
173 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 3 1 0 4
174 บ้านโกน้อย 0 2 0 0 2
175 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 2 0 0 2
176 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 1 1 1 2
177 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
178 เก่านาโนมีวิทยา 0 1 1 0 2
179 บ้านขุมดิน 0 1 0 1 1
180 บัวเหลือง 0 1 0 0 1
181 บ้านหินตั้ง 0 1 0 0 1
182 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 1 0 0 1
183 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 1 0 0 1
184 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 1 0 0 1
185 บ้านขามเรียน 0 0 1 0 1
186 เอี่ยมไพศาล 0 0 1 0 1
187 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 2 0
188 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 1 0
189 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 1 0
190 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 1 0
192 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 836 312 105 149 1,253