สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 23 2 0 1 25
2 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 15 1 0 0 16
3 บ้านโนนข่า 13 5 3 4 21
4 บ้านภูเหล็ก 13 5 0 0 18
5 บ้านห้วยแร่ 13 2 2 4 17
6 บ้านเสือเฒ่า 13 1 0 0 14
7 บ้านวังเวินกุดหล่ม 12 3 1 1 16
8 บ้านหนองลุมพุก 12 0 0 3 12
9 บ้านขามป้อม 11 5 0 4 16
10 บ้านหนองแปน 11 5 0 0 16
11 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 11 1 0 0 12
12 บ้านวังม่วง 10 0 2 4 12
13 โนนพะยอมพิทยไพศาล 10 0 0 0 10
14 บ้านโสกนาค 9 5 1 1 15
15 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 9 3 2 0 14
16 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 9 3 0 2 12
17 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 9 3 0 0 12
18 นาจานซับสมบูรณ์ 9 2 3 2 14
19 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 9 2 2 5 13
20 บ้านวังผือขามป้อม 8 4 3 1 15
21 เบญจมิตรวิทยาคม 8 4 3 0 15
22 บ้านคำโซ่ 8 4 0 0 12
23 ชุมชนบ้านชนบท 8 3 0 1 11
24 สวัสดี 8 2 6 2 16
25 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 8 2 1 9 11
26 บ้านเล็บเงือก 8 1 0 0 9
27 สามหมอโนนทัน 7 5 0 3 12
28 โคกโกโคกกลาง 7 3 3 5 13
29 ชุมชนบ้านหัวขัว 7 2 3 0 12
30 บ้านหนองไห 7 2 0 1 9
31 กรุณาศึกษา 7 2 0 0 9
32 หนองแซงวิทยาคม 7 2 0 0 9
33 บ้านทุ่งมน 7 1 0 4 8
34 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 6 4 1 0 11
35 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 6 2 1 0 9
36 บ้านหนองตับเต่า 6 2 1 0 9
37 บ้านแคนเหนือ 6 1 1 1 8
38 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 6 1 1 1 8
39 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 6 1 1 0 8
40 ชุมชนโนนแสนสุข 6 1 0 1 7
41 บ้านศิลานาโพธิ์ 6 1 0 0 7
42 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 6 1 0 0 7
43 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 6 1 0 0 7
44 บ้านแจ้งทัพม้า 6 0 1 0 7
45 บ้านวังหินเก่าค้อ 6 0 0 0 6
46 บ้านโจด 5 3 5 2 13
47 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 5 3 1 0 9
48 ไตรคามประชาพัฒนา 5 3 0 1 8
49 บ้านหนองม่วงหลุบคา 5 3 0 1 8
50 บ้านดงหนองเกี่ยว 5 3 0 0 8
51 ขามป้อมประชานุกูล 5 2 1 1 8
52 ประเสริฐแก้วอุทิศ 5 2 0 0 7
53 โนนสวางวิทยาสรรค์ 5 1 0 1 6
54 บ้านโนนเค็ง 5 1 0 0 6
55 โนนเขวาประชารักษ์ 5 0 0 0 5
56 บ้านละว้า 4 6 0 2 10
57 ไตรคามประชาสรรค์ 4 5 1 0 10
58 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 4 5 0 1 9
59 ชุมชนบ้านโคก 4 4 1 1 9
60 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 4 3 0 0 7
61 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 4 3 0 0 7
62 บ้านกอกป่าผุวิทยา 4 2 3 2 9
63 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 4 2 0 0 6
64 บ้านโนนคุต 4 2 0 0 6
65 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 4 1 2 0 7
66 บ้านนาข่า 4 1 0 3 5
67 บ้านหนองสะแบงหนองโน 4 1 0 0 5
68 มาบตากล้าร่มเย็น 4 1 0 0 5
69 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 4 1 0 0 5
70 บ้านปอแดง 4 0 1 0 5
71 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 4 0 0 0 4
72 บ้านดู่ใหญ่ 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองเต่า 4 0 0 0 4
74 บ้านท่าม่วง 4 0 0 0 4
75 บ้านหนองน้าใส 4 0 0 0 4
76 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 3 6 1 2 10
77 ไตรมิตรประชาบำรุง 3 3 2 0 8
78 ป่าปอ 3 3 0 0 6
79 บ้านท่าสวรรค์ 3 2 1 0 6
80 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 3 1 1 1 5
81 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 1 1 0 5
82 บ้านชีกกค้อ 3 1 1 0 5
83 บ้านลาน 3 1 0 0 4
84 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
85 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 3 0 1 0 4
87 บ้านไผ่ประถมศึกษา 3 0 0 2 3
88 บ้านมูลนาค 3 0 0 0 3
89 บ้านโนนสานัก 3 0 0 0 3
90 เหล่าใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
91 มัญจาคริสเตียน 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 0 0 0 3
93 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
94 อนุบาลอรุณโรจน์ 3 0 0 0 3
95 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 0 0 0 3
96 บ้านโสกนาดี 2 5 1 1 8
97 บ้านเมืองเพีย 2 4 0 2 6
98 บ้านห้วยแล้ง 2 3 0 0 5
99 บ้านหนองผักตบ 2 2 1 1 5
100 บ้านดอนปอแดง 2 2 1 1 5
101 บ้านเกิ้ง 2 2 1 1 5
102 บ้านโนนทัน 2 2 1 0 5
103 บ้านหนองบัวเย็น 2 2 0 0 4
104 บ้านวังหว้า 2 1 0 3 3
105 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 3 3
106 ซับแดงซำไผ่ 2 1 0 1 3
107 บ้านวังแสง 2 1 0 0 3
108 บ้านส้มป่อย 2 1 0 0 3
109 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 2 1 0 0 3
110 บ้านโนนสว่าง 2 0 2 1 4
111 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 2 0 2 0 4
112 ราชประชานุเคราะห์50 2 0 1 0 3
113 บ้านวังแคน 2 0 1 0 3
114 อุดมคงคาคีรีเขต 2 0 1 0 3
115 บ้านไส้ไก่ 2 0 0 2 2
116 บ้านกุดเชือก 2 0 0 1 2
117 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 2 0 0 0 2
119 บ้านนาตับเต่า 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองไฮหนองแวง 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองรูแข้ 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 0 0 0 2
124 บ้านเหล่าเหนือ 2 0 0 0 2
125 คำน้อย 1 4 0 2 5
126 บ้านหัวนา 1 4 0 1 5
127 บ้านมูลตุ่น 1 3 1 0 5
128 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 3 0 1 4
129 ดอนหมู 1 2 3 0 6
130 บ้านหนองมะเขือ 1 2 1 0 4
131 บ้านสว่าง 1 2 0 0 3
132 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 2 0 0 3
133 บ้านหัวนากลาง 1 2 0 0 3
134 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 2 0 4
135 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 1 1 1 3
136 บ้านบัว 1 1 1 0 3
137 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 1 1 0 3
138 บ้านห้วยฮวก 1 1 1 0 3
139 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
140 หัวห้วยหัวฝาย 1 1 0 1 2
141 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 1 0 0 2
142 บ้านป่าม่วง 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 1 0 0 2
145 บ้านโนนทองวิทยาคม 1 1 0 0 2
146 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 0 1 1 2
147 ไตรมิตรศึกษา 1 0 1 0 2
148 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 2 1
149 บ้านหันแฮด 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกสาราญ 1 0 0 0 1
151 กุดขอนแก่นท่าเกษม 1 0 0 0 1
152 บ้านคำปากดาว 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองขามบ่อหิน 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 0 1
156 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 1
157 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 0 0 0 1
158 บ้านแท่น 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนพันชาติ 1 0 0 0 1
161 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 1 0 0 0 1
162 สระแก้วโคกกลาง 1 0 0 0 1
163 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 0 0 0 1
164 บ้านโกน้อย 0 2 0 0 2
165 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 2 0 0 2
166 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 2 0 0 2
167 บ้านโพธิ์ไชย 0 2 0 0 2
168 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 1 1 0 2
169 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 1 1 0 2
170 เก่านาโนมีวิทยา 0 1 1 0 2
171 บ้านขุมดิน 0 1 0 1 1
172 บัวเหลือง 0 1 0 0 1
173 บ้านหินตั้ง 0 1 0 0 1
174 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 1 0 0 1
175 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 1 0 0 1
176 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 1 0 0 1
177 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 1 0 0 1
178 บ้านนางาม 0 0 1 2 1
179 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 1 1 1
180 บ้านขามเรียน 0 0 1 0 1
181 เอี่ยมไพศาล 0 0 1 0 1
182 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 2 0
183 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 1 0
184 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 1 0
185 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 1 0
186 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 1 0
187 บ้านเขวา 0 0 0 1 0
188 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 685 260 97 119 1,161