สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองลุมพุก 11 0 0 11 12 0 0 3 12
2 บ้านภูเหล็ก 9 4 0 13 16 5 0 0 21
3 บ้านป่างิ้วหนองฮี 7 6 7 20 28 3 1 1 32
4 บ้านหนองแปน 6 1 1 8 13 5 0 0 18
5 บ้านขามป้อม 5 3 2 10 14 6 0 5 20
6 บ้านทุ่งมน 4 4 4 12 16 3 0 5 19
7 บ้านวังผือขามป้อม 4 3 1 8 13 4 3 1 20
8 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 4 2 2 8 10 2 1 10 13
9 บ้านเสือเฒ่า 4 1 1 6 13 1 0 0 14
10 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 3 6 5 14 19 1 0 0 20
11 บ้านห้วยแร่ 3 2 4 9 15 2 2 6 19
12 บ้านดู่ใหญ่ 3 2 1 6 7 2 0 0 9
13 บ้านศิลานาโพธิ์ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
14 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 3 0 1 4 11 2 0 0 13
15 ราชประชานุเคราะห์50 3 0 0 3 4 0 1 0 5
16 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 2 3 2 7 14 4 1 3 19
17 บ้านไผ่ประถมศึกษา 2 2 1 5 8 2 0 2 10
18 ชุมชนโนนแสนสุข 2 2 1 5 6 1 0 1 7
19 บ้านคำโซ่ 2 1 2 5 12 5 0 0 17
20 บ้านเล็บเงือก 2 1 2 5 9 1 0 0 10
21 เบญจมิตรวิทยาคม 2 1 2 5 8 4 3 0 15
22 บ้านกอกป่าผุวิทยา 2 1 1 4 6 2 4 3 12
23 บ้านหนองสะแบงหนองโน 2 1 1 4 6 1 0 0 7
24 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 8 1 0 0 9
25 ประเสริฐแก้วอุทิศ 2 0 1 3 8 3 0 0 11
26 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2 0 1 3 7 4 1 0 12
27 บ้านปอแดง 2 0 1 3 4 0 1 0 5
28 มาบตากล้าร่มเย็น 2 0 0 2 5 1 0 0 6
29 บ้านชีกกค้อ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
30 บ้านมูลนาค 2 0 0 2 3 0 0 0 3
31 บ้านโนนสานัก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
33 บ้านวังหว้า 2 0 0 2 2 1 0 5 3
34 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
35 บ้านหนองไห 1 4 2 7 12 2 0 2 14
36 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1 3 0 4 10 5 2 0 17
37 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1 3 0 4 6 2 1 0 9
38 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 3 0 4 6 1 0 0 7
39 บ้านโนนข่า 1 2 4 7 13 5 3 4 21
40 บ้านวังม่วง 1 2 3 6 12 0 2 4 14
41 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1 2 2 5 9 3 0 0 12
42 บ้านนาแพงสงแดง 1 2 1 4 3 1 0 0 4
43 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 1 2 0 3 13 2 2 5 17
44 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 2 0 3 4 0 0 2 4
45 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 1 4 6 12 2 1 1 15
46 สวัสดี 1 1 4 6 9 4 6 2 19
47 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 1 2 4 4 2 2 0 8
48 กรุณาศึกษา 1 1 1 3 7 2 0 0 9
49 บ้านแคนเหนือ 1 1 1 3 6 2 1 1 9
50 บ้านละว้า 1 1 1 3 5 6 0 2 11
51 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 5 1 0 1 6
52 บ้านหินตั้งโคกก่อง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
53 โคกโกโคกกลาง 1 1 0 2 7 3 3 5 13
54 บ้านแจ้งทัพม้า 1 1 0 2 7 0 1 0 8
55 ไตรคามประชาพัฒนา 1 1 0 2 5 3 0 1 8
56 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
57 บ้านมูลตุ่น 1 1 0 2 4 5 1 0 10
58 มัญจาคริสเตียน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 นาจานซับสมบูรณ์ 1 0 4 5 10 4 3 3 17
60 ชุมชนบ้านชนบท 1 0 1 2 9 4 0 1 13
61 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1 0 1 2 7 3 0 0 10
62 ขามป้อมประชานุกูล 1 0 1 2 5 2 1 1 8
63 สามหมอโนนทัน 1 0 0 1 7 5 0 3 12
64 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 3 2 1 0 6
65 บ้านโนนทองวิทยาคม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
66 บ้านวังแสง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
68 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านแท่น 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 1 2 2
72 บ้านหันแฮด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0 5 0 5 7 6 1 1 14
74 บ้านวังเวินกุดหล่ม 0 3 1 4 14 4 1 1 19
75 โนนพะยอมพิทยไพศาล 0 2 4 6 11 0 0 1 11
76 บ้านหนองตับเต่า 0 2 1 3 8 2 1 0 11
77 อุดมคงคาคีรีเขต 0 2 1 3 4 1 1 0 6
78 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 2 0 2 9 1 2 1 12
79 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 2 0 2 5 5 1 1 11
80 บ้านวังหินเก่าค้อ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
81 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 1 2 3 3 3 2 0 8
82 บ้านโสกนาค 0 1 1 2 9 5 1 1 15
83 โนนเขวาประชารักษ์ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองเต่า 0 1 1 2 4 1 0 0 5
85 บ้านเขวา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
86 บ้านหนองน้าใส 0 1 0 1 6 1 0 0 7
87 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
88 บ้านโนนคุต 0 1 0 1 4 2 0 0 6
89 บ้านนาข่า 0 1 0 1 4 1 0 3 5
90 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
91 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
92 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 3 1 0 3 4
93 บ้านลาน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
96 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านโพธิ์ไชย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
98 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 ไตรคามประชาสรรค์ 0 0 2 2 9 6 1 1 16
101 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 2 2 8 3 0 2 11
102 ชุมชนบ้านหัวขัว 0 0 1 1 9 3 3 1 15
103 หนองแซงวิทยาคม 0 0 1 1 7 2 0 0 9
104 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
105 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 1 1 5 3 0 0 8
106 ชุมชนบ้านโคก 0 0 1 1 4 4 1 1 9
107 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
108 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 3 6 1 2 10
109 ป่าปอ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
110 บ้านห้วยแล้ง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
111 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านวังแคน 0 0 1 1 2 0 1 1 3
114 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 บ้านนาตับเต่า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 6 3 0 0 9
117 บ้านโจด 0 0 0 0 5 3 5 3 13
118 บ้านท่าสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
119 บ้านหนองบัวเย็น 0 0 0 0 3 2 0 0 5
120 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
121 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
123 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
124 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 2 6 1 3 9
127 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
128 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 2 4 0 2 6
129 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
130 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
131 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
132 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
135 บ้านกุดเชือก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
136 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 คำน้อย 0 0 0 0 1 5 0 2 6
141 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
142 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
143 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 3 0 1 4
144 ดอนหมู 0 0 0 0 1 2 3 2 6
145 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
146 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
147 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 บ้านหัวนากลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
150 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
152 บ้านบัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 บ้านโคกสาราญ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
154 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
155 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านผักหวานโนนสวาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
161 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนแดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
173 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
174 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0 1 1 1 2
177 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บัวเหลือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
188 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 148 125 111 384 836 312 105 149 1,253