สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองลุมพุก 11 0 0 11 12 0 0 3 12
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 6 5 7 18 23 2 0 1 25
3 บ้านภูเหล็ก 6 4 0 10 13 5 0 0 18
4 บ้านขามป้อม 5 2 0 7 11 5 0 4 16
5 บ้านหนองแปน 5 1 1 7 11 5 0 0 16
6 บ้านเสือเฒ่า 4 1 1 6 13 1 0 0 14
7 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 4 1 1 6 8 2 1 9 11
8 บ้านห้วยแร่ 3 1 3 7 13 2 2 4 17
9 บ้านศิลานาโพธิ์ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
10 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 3 0 1 4 11 1 0 0 12
11 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 2 5 3 10 15 1 0 0 16
12 ชุมชนโนนแสนสุข 2 2 1 5 6 1 0 1 7
13 เบญจมิตรวิทยาคม 2 1 2 5 8 4 3 0 15
14 บ้านปอแดง 2 0 1 3 4 0 1 0 5
15 บ้านมูลนาค 2 0 0 2 3 0 0 0 3
16 บ้านโนนสานัก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
17 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
18 บ้านวังหว้า 2 0 0 2 2 1 0 3 3
19 จตุรมิตรบ้านไผ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1 3 0 4 9 3 2 0 14
21 บ้านวังผือขามป้อม 1 3 0 4 8 4 3 1 15
22 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1 3 0 4 6 2 1 0 9
23 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1 3 0 4 6 1 0 0 7
24 บ้านโนนข่า 1 2 4 7 13 5 3 4 21
25 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1 2 2 5 9 3 0 0 12
26 บ้านวังม่วง 1 2 1 4 10 0 2 4 12
27 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
28 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 1 2 4 9 3 0 2 12
29 บ้านเล็บเงือก 1 1 2 4 8 1 0 0 9
30 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1 1 2 4 4 1 2 0 7
31 บ้านคำโซ่ 1 1 1 3 8 4 0 0 12
32 บ้านหนองไห 1 1 1 3 7 2 0 1 9
33 กรุณาศึกษา 1 1 1 3 7 2 0 0 9
34 บ้านแคนเหนือ 1 1 1 3 6 1 1 1 8
35 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 5 1 0 1 6
36 บ้านหินตั้งโคกก่อง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
37 โคกโกโคกกลาง 1 1 0 2 7 3 3 5 13
38 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 6 1 0 0 7
39 ไตรคามประชาพัฒนา 1 1 0 2 5 3 0 1 8
40 บ้านหนองสะแบงหนองโน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
41 มัญจาคริสเตียน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
42 นาจานซับสมบูรณ์ 1 0 3 4 9 2 3 2 14
43 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 0 2 3 6 1 1 0 8
44 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1 0 1 2 5 3 1 0 9
45 ขามป้อมประชานุกูล 1 0 1 2 5 2 1 1 8
46 ประเสริฐแก้วอุทิศ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
47 บ้านละว้า 1 0 1 2 4 6 0 2 10
48 บ้านกอกป่าผุวิทยา 1 0 1 2 4 2 3 2 9
49 สามหมอโนนทัน 1 0 0 1 7 5 0 3 12
50 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1 0 0 1 4 2 0 0 6
51 มาบตากล้าร่มเย็น 1 0 0 1 4 1 0 0 5
52 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
53 บ้านชีกกค้อ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
54 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 2 2 1 0 5
55 บ้านวังแสง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
57 ราชประชานุเคราะห์50 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 บ้านหันแฮด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 0 4 0 4 6 4 1 0 11
60 บ้านวังเวินกุดหล่ม 0 3 1 4 12 3 1 1 16
61 โนนพะยอมพิทยไพศาล 0 2 4 6 10 0 0 0 10
62 บ้านหนองตับเต่า 0 2 1 3 6 2 1 0 9
63 บ้านดู่ใหญ่ 0 2 1 3 4 0 0 0 4
64 สวัสดี 0 1 4 5 8 2 6 2 16
65 บ้านทุ่งมน 0 1 3 4 7 1 0 4 8
66 บ้านวังหินเก่าค้อ 0 1 2 3 6 0 0 0 6
67 ไตรมิตรประชาบำรุง 0 1 2 3 3 3 2 0 8
68 บ้านโสกนาค 0 1 1 2 9 5 1 1 15
69 โนนเขวาประชารักษ์ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
70 บ้านหนองเต่า 0 1 1 2 4 0 0 0 4
71 บ้านไผ่ประถมศึกษา 0 1 1 2 3 0 0 2 3
72 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 0 1 0 1 9 2 2 5 13
73 บ้านแจ้งทัพม้า 0 1 0 1 6 0 1 0 7
74 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 0 1 0 1 4 5 0 1 9
75 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
76 บ้านโนนคุต 0 1 0 1 4 2 0 0 6
77 บ้านนาข่า 0 1 0 1 4 1 0 3 5
78 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
79 บ้านลาน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านมูลตุ่น 0 1 0 1 1 3 1 0 5
84 ไตรมิตรศึกษา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 ชุมชนบ้านชนบท 0 0 1 1 8 3 0 1 11
86 หนองแซงวิทยาคม 0 0 1 1 7 2 0 0 9
87 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 0 1 1 5 3 0 1 8
88 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 0 1 1 5 3 0 0 8
89 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
90 ชุมชนบ้านโคก 0 0 1 1 4 4 1 1 9
91 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 0 1 1 3 6 1 2 10
92 ป่าปอ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
93 อนุบาลศักดิ์สุภา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
94 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
95 บ้านวังแคน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
96 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 1 1 2 0 1 0 3
97 บ้านนาตับเต่า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองไฮหนองแวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 ชุมชนบ้านหัวขัว 0 0 0 0 7 2 3 0 12
100 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 0 0 0 6 1 1 1 8
101 บ้านโจด 0 0 0 0 5 3 5 2 13
102 ไตรคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 5 1 0 10
103 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 4 3 0 0 7
104 บ้านหนองน้าใส 0 0 0 0 4 0 0 0 4
105 บ้านท่าสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
106 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
107 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
108 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
109 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 2 5 1 1 8
111 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 2 4 0 2 6
112 บ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
113 บ้านหนองผักตบ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
114 บ้านดอนปอแดง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
115 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
116 บ้านหนองบัวเย็น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
118 ซับแดงซำไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
119 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
122 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
123 บ้านกุดเชือก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองรูแข้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 คำน้อย 0 0 0 0 1 4 0 2 5
129 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
130 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 3 0 1 4
131 ดอนหมู 0 0 0 0 1 2 3 0 6
132 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
133 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
135 บ้านหัวนากลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
137 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 1 1 1 1 3
138 บ้านบัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
143 บ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านผักหวานโนนสวาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
149 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
150 บ้านโคกสาราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองแวงไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บัวเหลือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
179 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
180 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 เอี่ยมไพศาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
183 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านเขวา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 ห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107 92 86 285 685 260 97 119 1,042