ด่วน แก้ไขข้อมูลนักเรียน ครู การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลนักเรียน  ครู แข่งขันทักษะวิชากรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558  หลังจากนั้นระบบจะปิด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่มีสิทธิส่งทีมเข้าแข่งขันได้อีก (ยกเว้นกรณีนักเรียนในทีมแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้ว มีเหตุจำเป็น เช่น เจ็บป่าย เป็นต้น จึงจะใช้การเปลี่ยนตัว)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ศนกิจพิสิษฐ์  มณีพันธุ์ โทร 093-5053357   คลิกหนังสือราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 16:47 น.