การส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และให้ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามจำนวนโตว้ต้า โดย สพป.ส่ง file ต้นฉบับ (Excel) ส่งได้หลายช่องทาง   เช่น เขียน CD ส่งกลุ่มนิเทศฯ ส่ง mail :ictkk2@gmail.com  
คลิกดูรายชื่อศูนย์ที่ส่งข้อมูลแล้ว
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10:20 น.