รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันแฮด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยดี
2. เด็กชายวีรีย์  พลงาม
 
1. นายนคร  สอนคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 1. เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัยแสง
2. เด็กชายภราดร  เค้าแคน
 
1. นายประมวล  บุญเทพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โททำ
 
1. นางพิกุล  แสนพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายณัฐพล  แขนส่วย
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขโข
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายปริญญา  สีราราช
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วคูณ
 
1. นายอดิศร   ลีกระจ่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภา  สวัสดิ์
3. เด็กชายสหรัฐ  เจริญผิว
4. เด็กหญิงอักษรรัตน์  วงชัยเพ็ง
 
1. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
2. นางเตือนใจ  ดิษฐแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรัทธาคลัง
2. เด็กหญิงดวงพร  คำหงษา
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สามหมอ
4. เด็กชายพิชิตชัย  หงษ์เวหา
5. เด็กหญิงศศิประภา  กวมชัยภูมิ
 
1. นายอุทัย   ชัยนาฮี
2. นางศิริพร   มาตรกำจร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายสุขสันต์  จันทร
2. เด็กหญิงเรณุกา  ประทุมมา
 
1. นางธนัชชา  รอบคอบ
2. นางยุพาภรณ์  ไชยยศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายนนทนันท์  สุนาโท
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูกาบ
 
1. นางฉวีวรรณ  แจ้งภูเขียว
2. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงนริศรา  ขุ่มด้วง
2. เด็กชายเจษฎา  อ่อนสันเทียะ
 
1. นางรวิวรรณ  นาคสวัสดิ์
2. นางเสาวภา  แสงกล้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายรัตนวัฒน์  กิ่งมะนาว
 
1. นางสาวงามตา  สิงห์ชู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธีระพงษ์  หายักวงษ์
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไสยชิต
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โควินทะสุด
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปัทม  สุทธมา
 
1. นายสลาตัน  จันทร์รอด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. นางสาวเนตรชนก  ไสวงาม
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. นายศิริศักดิ์  ไสปัน
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายวรชิต  แสนพงษ์
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  หาญสุโพธิ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสงปาก
 
1. นางปิยรัตน์  ประจันตแสน
2. นายสังคม  ประจันตแสน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พิธรรม
2. เด็กหญิงนัฐยา  แกะปะพาน
 
1. นางทัศนียา  สายประกอบ
2. นางสาวศิริวรรณ  เค้างิ้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงพิมพิลา  ดอนมา
2. เด็กหญิงภาวิณี  ภูสีนาค
 
1. นางปิยรัตน์  ประจันตแสน
2. นายสังคม  ประจันตแสน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองจีน
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทรงลักษณ์
2. เด็กหญิงธิรดา  แก้วสำโรง
3. เด็กหญิงรวินันท์  สนิท
 
1. นายวิระ  มีนา
2. นางสาวหนูกลม  บุญคำ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กชายณ์ฏษ์  หวานเหย
2. เด็กชายมงคล  สุจริต
3. เด็กชายอดิศักดิ์  พิลา
 
1. นางจันทวี  สุดจริง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุทะกัง
2. เด็กชายธิบดินทร์  สมีพวง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คำภู
 
1. นางกฤษณา  มงคล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงมนัญชยา   วัดศรี
 
1. นายวรเชษฐ  แก้วสถิตย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
 
1. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิรภา  ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
2. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  สมบัติหา
4. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่มุก
8. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
2. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
3. นางสาวนัตยา  โสมาศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายจตุรภุช  วีระกุล
2. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
3. เด็กชายจิรเดช  แย้มสุข
4. เด็กหญิงจิฬัธนา  สุดเพาะ
5. เด็กหญิงณิชนันท์  สมบัติหา
6. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
8. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
9. เด็กชายรพีภัทร์  ป้องคำแสน
10. เด็กหญิงวราภรณ์  พลขันธ์
11. เด็กชายวิศวะ  คุ้มตะบุตร
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่มุกข์
14. เด็กหญิงสุวิภา  บุญหล้า
15. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นายวุฒืชัย  วัฒนาคมประทีป
2. นางณัฐวิภา  สีมาพล
3. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
4. นางสาวนัตยา  โสมาศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีคลัง
2. เด็กชายกฤษฎา  โสทัพ
3. นางสาวกฤษณา  พวงสายหยุด
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพรมใต้
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลิศขุนทด
6. เด็กหญิงกิตติยา  แคนสี
7. นายกิตติศักดิ์  จัดวานิล
8. นางสาวจันทร์จิรา  แสนบุญศิริ
9. เด็กหญิงจินทพา  นามจำปา
10. เด็กหญิงชนิดา  ดวงศรี
11. นายชัชวาลย์  หวานหมด
12. นางสาวชุลีรัตน์  มูลเหลา
13. เด็กชายณัฐพล  ดีแป้น
14. เด็กชายต้นตระกูล  สันติวราภัณฑ์
15. เด็กหญิงนริศรา  ขุ่มด้วง
16. เด็กหญิงนริศรา  กัลยาประสิทธิ์
17. นายบูรพา  แสนมาตย์
18. นางสาวปิยะมาศ  แสนคำทุม
19. นางสาวผกาวรรณ  ไชยา
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพียยุระ
21. นางสาวพิชญา  สาตื้อ
22. เด็กหญิงภัธรดี  มีศิลป์
23. เด็กชายภูเพชร  ศรีล้อม
24. นางสาวมณีรัตน์  ทะยอมใหม่
25. เด็กหญิงมินทดา  อ่อนก้านเหลือง
26. เด็กหญิงวรรณวิภา  ผิวสะอาด
27. เด็กชายวันชนะ  จันปาน
28. เด็กชายวีระยุทธ  พืชผักหวาน
29. เด็กชายศรัณยู  แถวนาคำ
30. เด็กหญิงศุภัรชรี  คิดดี
31. เด็กชายสมชิต  ขุ่มด้วง
32. เด็กชายสหชัย  เค้าแคน
33. เด็กหญิงสุกานดา  ทุนกอง
34. เด็กหญิงสุภาวดี  วุฒิ
35. เด็กหญิงสุมิตรา  ปิยาภิชาต
36. เด็กชายอดิเทพ  วิบุญกุล
37. นายอภิศักดิ์  หาญสูตร
38. นายเสกสรร  สุดสาร
39. นายเอกลักษณ์  พานต่ำ
40. เด็กชายโกมินทร์  สุดสงคราม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สอนบาล
2. นายธนกร  บุญตะนัย
3. นางรัตนาพร  ชัยนา
4. นางวิรงรอง  อุดม
5. นางบัวลอง  นิลทวงษ์
6. นางสาวมณีรัตน์  อุดม
7. นางจิรัชญา  ยอดสุวรรณ
8. นางภัทรา  มูลน้อย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายชานนท์  โพธาราม
2. เด็กชายธนาธร  รอบรู้
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยิ่งเสมอ
4. เด็กชายวรรธนัย  ศิลากากิ
5. เด็กชายสุภัทรชัย  คงอิ่ม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาวทองหลาง
 
1. นายอนวัช  อุปชิตกุล
2. นายจรัสกุล  จันทะวงค์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นายสิรินัทธ์  มั่งมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายจณิตยากร  เชื่อคำ
 
1. นางสาววรรษมนตร์  เดชบุรัมย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงมัธนา  หวานเนื้อ
 
1. นางวิลาวัลย์  อ้มเถื่อน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายพงษ์พิสิฐ  ฤทธิ์กำลัง
 
1. นางปวีณา  พงษ์พันนา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันภักดี
 
1. นางบัวลี  สุดจริง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงวณิชฌา  วามะลุน
 
1. นายชัยชาญ  ศรีรุ่งเรือง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นายสิรินัทธ์  มั่งมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิรภา  ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นายสิรินัทธ์  มั่งมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายกวีวัธน์  จิตวัฒนาชยานนท์
 
1. นางนฤมล  สินเพ็ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ซื่อตรง
 
1. นางลลนา  เนาว์วงษ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิรภา  ภูเมฆ
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กชายศุภกานต์  ทองรักษ์
 
1. นายธานินทร์  ศรีน้อย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิรินทร์
 
1. นางรัชนี  ราชเพ็ง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สารคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลาด
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคนันท์
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงษ์ละคร
5. เด็กหญิงกานต์สิรี  มาดี
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลิ่นสีสุข
7. เด็กหญิงจันจิรา  จือพิมาย
8. เด็กชายฐาปนัส  เม็ดเกล็ด
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
10. เด็กหญิงธิตินันท์  ตอบไธสงค์
11. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
12. เด็กหญิงนัท  สอนพินิจ
13. เด็กหญิงนันทพร  แก้ววิเศษ
14. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทิพย์สุด
15. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเมือง
16. เด็กหญิงพรรณวษา  สุโพธิ์
17. เด็กหญิงพัชรี  บุญศรี
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมาหล้า
19. เด็กชายภานันทร์  มนูสินธ์
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
21. เด็กชายวชรพงษ์  ภาภิรมย์
22. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรโชติ
23. เด็กหญิงวราลี  ดรก่าน
24. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมไหม
25. เด็กหญิงวิชญาพร  ดรก่าน
26. เด็กหญิงศศิธร  โสเขว้า
27. เด็กหญิงศิราวรรณ  ใสสีดา
28. เด็กชายสันติสุข  คำโสภา
29. เด็กหญิงสิริวิมล  นามบุญศรี
30. เด็กหญิงสุชัญสินี   บุญเกาะ
31. เด็กหญิงหฤทัย  นาน้อย
32. เด็กชายอรทัย  พรมราช
33. เด็กหญิงอรวรรณ  อุยสูงเนิน
34. เด็กหญิงอรอนงค์  พงศสิน
35. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์  กลิ่นสีสุข
36. เด็กหญิงอัญชิสา  คำดี
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
2. นางอภิชา  ถีระพันธ์
3. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์
5. นายสันติ  สกุลเดช
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขอนจันทร์
2. เด็กชายชาญศักดิ์  พัฒนะแสง
3. เด็กชายชินวัตร  คันธรส
4. เด็กหญิงณัฐกาล  เหล่าคำ
5. เด็กชายณัฐพล  สันเสนาะ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงธนาภร  มาป้อม
8. เด็กชายธีรยุทธ  พลเรือง
9. เด็กชายธีรวุฒิ  ชุ่มเพชร
10. เด็กหญิงสุคลทา  ขอนดู่
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นางสาววารุณี  พิมพิสนธ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละว้า 1. เด็กหญิงชฏาพร  แก้วแก่นตา
2. เด็กชายดนุศิลป์  พิชนะชน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไร่เขือ
4. เด็กชายนนท์วัช  เมฆโพธิ์
5. เด็กชายนวดล  พิชนะชน
6. เด็กหญิงพรนภา  ใสโสก
7. เด็กชายวัฒนะ  แก้วประเสริฐศรี
8. เด็กชายวิษณุ  ประจิตต์
9. เด็กหญิงอทิตยา  สาระอินทร์
10. เด็กหญิงอัญชิสา  สีถาพล
 
1. นายปรีชา  ไร่ขาม
2. นางณัฐริดา  มูลนาม
3. นางชุติมา  สุวรรณลุน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงณิชกมล  เศรษฐา
2. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วอาษา
3. เด็กหญิงบุษบา  ปะติตังโค
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ถวิลเทพ
5. เด็กหญิงมนธิรา  วงษ์กันหา
6. เด็กหญิงวรรณิกา  ดีแป้น
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัสสาวะสังข์
8. เด็กหญิงอภิญญา  ภูธร
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
2. นางสาวสุธาสินี  เอื้ออภิวัชร์
3. นายปัญญา  สอลี
4. นางสาวอัมพวัลย์  โชติจำลอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุดดีจีน
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อินทร์ง้อง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สายหยุด
4. เด็กหญิงอภิรดี  สังหมื่นเม้า
5. เด็กหญิงอรยา  ฮกเส็ง
6. เด็กหญิงอุษามณี  จำวัน
7. เด็กหญิงเกวลิน  ทาหลาบ
8. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  ราชมี
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
2. นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ
3. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
4. นางจินดา  ไชยศิลา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงนริตา  กันนิดา
3. เด็กหญิงนัตฐกานต์  พิมภา
4. เด็กหญิงนิลมัย  วิเชียรเทียบ
5. เด็กหญิงวรัญญา  เทนสุนา
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุษบา
 
1. นางกาญจนา   ศรเสนา
2. นางสาวณปภัช  ศรีตะสังข์
3. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
4. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โชคมีสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอบรู้
3. เด็กชายธวัฒชัย  เทียมกระโทก
4. เด็กชายนฤนาท  ริมี
5. เด็กชายระพีพัฒน์  สีทา
 
1. นางพวงแก้ว  เหล่าคนค้า
2. นางวิภาพร  อาธนู
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงจุตพิมาน  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
2. นางประไพร  จอมคำสิงห์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายกรร  ปิ่นทองท้าว
2. เด็กชายกำพล  สมีพันธ์
3. เด็กชายชัยธวัช  หวานนอก
4. เด็กชายนันทเดช  วงหาแก้ว
5. เด็กชายพรมรินทร์  นรจันทร์
6. เด็กชายพลพล  น้อยตำแย
 
1. นางสุมาลี  พร้อมพรั่ง
2. นางสมแพง  กระพี้สัตย์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายชลทิศ  ดาศรี
2. เด็กชายธนกฤต  สารมณี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  อยู่ทิพย์
4. เด็กชายภูมิภัทร  กองกูล
5. เด็กชายวงศ์ตระกูล  ร่วมกระโทก
6. เด็กชายศราวุธ  เชื่อมแก้ว
 
1. นายเอิบ  ปลัดศรีช่วย
2. นายปิยะวุฒิ  สุนทอง
3. นายลิขิต  ฉิมลี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายจักรินทร์  จันทร์สม
2. นายชัยวัฒน์  น้อยตำแย
3. นายณรงค์  พวงแก้ว
4. เด็กชายประภาวิน  นามจำปา
5. นายยุทธชัย  สมอบ้าน
6. เด็กชายวรเพชร  น้อยตำแย
7. เด็กชายวุฒิชัย  อ่อนพันธ์
8. นายศรันย์  งานเลิศ
 
1. นายสุเมศ  พรมมากุล
2. นายนพดล  วิจารย์
3. นางอภันตรี  ภูดวงดาษ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  แม่นศรลา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียบสิงห์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นนท์ตา
 
1. นางสาวเกษรา  เหินสว่าง
2. นางหทัยมาศ  พงษ์สิมา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวจินตปาตี  นาราษฎร์
2. นางสาวนาถนภา  อุดมทรัพย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันเพาะ
 
1. นางนารีรัตน์  ศรีวงษ์
2. นายนพดล  วิจารย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายรุ่งเพชร   ทำลา
2. เด็กชายเจษฎา  ไพรศรี
 
1. นางรพีพรรณ  ยอดสุวรรณ์
2. นางสาวบัวทอง  ทาจัน
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ด้วงวังหิน
 
1. นายศุภเชษฐ์  สีหาราช
2. นางสาวศัลยา  เฮียงโฮม
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  ป้องเทพ
2. เด็กหญิงศศิประภา  วรวงษ์
3. นายอภิเบศร์  เรืองแสง
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กชายกานต์ พรมจันทร์  พรมจันทร์
2. เด็กชายสิทธิกร   ยอดวงษ์ทอง
 
1. นายไพศาล   มูลมณี
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงศุภกัลยา  ท่อกระโทก
2. นายสุวินัย  ทราวุธ
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา  แทนหลาบ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายพิชิตพงษ์  แก้วอาจ
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สมบัติหา
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงห์กันยา
2. เด็กชายพีรภัทร  ชัยทา
 
1. นายจิรพัฒน์  โนราช
2. นายธวัชชัย  มีชำนาญ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  โกรธา
2. เด็กชายอลงกรณ์  อินเลิศ
 
1. นายมุขชาติ  บัวดี
2. นางเกศสุดา  บัวดี
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   ราตรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปองไป
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราพร   ดวงจิตร
2. นางสาววริญญา   จงกลรัตน์
 
1. นายธารินทร์  คนคม
2. นางยุพาพักตร์  จันทร์เพ็ง
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปองไป
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสานัก 1. เด็กชายจิรายุทธ  ขัดคำ
2. เด็กชายชัยณรงค์  ทองวิเศษ
3. เด็กชายภูวดล  ปัทมะริสสา
 
1. นายวุฒินันทร์  พรินคม
2. นางสาวจุรีรัตน์  ประทุมแบน
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายนคร  โพธิ
2. เด็กชายมานะ  โนนเกลือ
3. เด็กชายศุภรัตน์  เวียงสมุด
 
1. นายธรรมนูญ  ไชยธงรัตน์
2. นายอนุชิต  มุ่งเกิด
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กชายจิรายุทธ    ชาภา
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ชัยโทนุย
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ดีแป้น
 
1. นายวีระพล  บัวคำภู
2. นายภูวัตนันทน์  จันที
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. นายวาทิต  สงบภัย
2. นายวีระพันธ์  ไพรศรี
3. เด็กชายศิริชัย  รุ่งราตรี
 
1. นายรังสรรค์  กองคำ
2. นายสุรศักดิ์  ลารังสิทธิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสานัก 1. เด็กชายพุฒินันท์  ชัยศิลป์
2. เด็กชายภูวดล  ปัทมะริสสา
3. เด็กชายลิขิต  มูลสูตร
 
1. นางสาวไพเราะ  สุตธรรม
2. นายจุรีรัตน์ป  ประทุมแบน
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ไชยโคตร
3. เด็กชายสว่าง  สังธรรม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปีระกัง
2. นายอดุลย์  ไชยบัง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมะเทวัญ
2. เด็กหญิงตมิตา  ภาชนะ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมไธสง
4. เด็กหญิงธันยภรณ์  มุดไธสง
5. เด็กหญิงอทิติมา  เหล็กโชติ
6. เด็กหญิงอารียา  ผาตะพงษ์
 
1. นายเปรื่องวิทย์  มีเงิน
2. นายอุดม  คำเวียง
3. นายทรงศักดิ์  นะลาคุน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. นางสาวธาวินี  บ้งพิม
2. นางสาวนฤมล  แซ่อึ้ง
3. นางสาวพัชรา  เชื่อธรรม
4. นางสาวสุกัญญา  คำงาม
5. นางสาวสุนิตา  งานเกณฑ์
6. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  บุตรสานาม
 
1. นางวันวิสาข์  น้ำใจดี
2. นางสาวพนิดา  บุญมาไชย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงพิมพิลัย    พิมเสน
2. เด็กหญิงอรพินท์    แพไธสง
3. เด็กหญิงอริสา    เศรษฐี
 
1. นางวิจิตรา  ทรงอาจ
2. นางอัญชรา  สีพล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงชลธิชา    สุดาเดช
2. เด็กหญิงรดามณี    ศรีช้าง
3. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญหลักคำ
 
1. นางอนงค์   ถือสมบัติ
2. นางวิระวรรณ  สมบัติราช
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงปิยะพร   บุสำโรง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   กองแก้ว
3. เด็กหญิงอภัสรา   พระนา
 
1. นางวิจิตรา  ทรงอาจ
2. นายอุดมโชค  หลงน้อย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายกิตติ  สังสีราช
2. นายศุภชัย  คำมูล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  รอไธสง
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวจิราภา  อำภาคำ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณกณิตซ์  ทองแสนคำ
2. นายธีระพงษ์  คุณทะวงศ์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมดินพิทักษ์
 
1. นางเกษมณี  จันทะโชติ
2. นายชาญชาติ  ศรีรักษา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิราช
2. เด็กหญิงศรินญา  ชัยกุนา
3. เด็กหญิงอริสรา  พลโยธา
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางทิพย์วรรณ  กลางประพันธ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมสูงเนิน
3. เด็กหญิง้รัตนา  อิ่มสำราญรัตน์
 
1. นางรวิวรรณ  พลบำรุง
2. นางวราภรณ์  ไลไธสง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวภาวดี  ไชยเพชร
2. นางสาวสิริมา  พลไธสงค์
3. นางสาวเบญจมาศ  ชาตะวงษ์
 
1. นางจันทณา  แป้นทอง
2. นางสุนิสา  เกษนอก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงกรวรรณ    สายภัทรานุสรณ์
2. เด็กหญิงนุธิดา    เพชรดี
3. เด็กหญิงภาวิณี   พุทธซ้าย
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นายสาธิต  ปานบุญ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงธนัชพร   คำปุณ
3. เด็กชายอภิวัฒน์   พงษาริกิจ
 
1. นางนฤมล  บุณยรัตพันธุ์
2. นายอภิวัฒน์   ปัจจุฐาเน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธัญชนก  บ่อทอง
2. เด็กชายธีรภาพ  ชัยเมืองคน
3. เด็กชายปิยะราช  ผาตะพงษ์
 
1. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
2. นายวุฒินันท์  มีเงิน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายกฤษฎา  จรรยา
2. เด็กหญิงนิตยา  สมณะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อันภักดี
 
1. นางนิตยา  เสมเหลา
2. นายชาญวิทย์  ชาญประไพร
 
102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ป้องหลง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สมภา
3. เด็กชายสุรดิษ  สุขเต็มดี
 
1. นางสุมาลี  ยุระศรี
2. นางวรีพร  งามพรม
 
103 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สิมลี
2. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิยา
3. เด็กหญิงนิตยา  โยธา
 
1. นางพชรภร  ดาราศรี
2. นางสาวสาธิมา  กุจนา
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  มานาง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเล
3. เด็กชายอรรคเดช  เตโพธิ์
 
1. นางพุูลศิลป์  พาบุ
2. นางอัจจนา  มาซา
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมลี
2. เด็กชายพัสกร  ศาลาน้อย
3. เด็กหญิงอานิสรา  ลำพันธ์
 
1. นางยุภาภัณฑ์  จันชา
2. นางสาวสุมาลี  วงศ์ชา
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กหญิงบวรภัค  พิณรัตน์
2. เด็กชายวันชนะ  หงษ์แก้ว
 
1. นางเพ็ญพิศก์  นำพลอภิเดชกุล
2. นางประภาส  ดีนาง
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่น 1. เด็กชายพันธกานต์  นังตะลา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ฟองเมือง
 
1. นางสุวิมล  ปานา
2. นางสาวสถิตย์  เขื่องสตุ่ง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพสิทธิ์  โยเหลา
 
1. นางสาวพรรัตน์  สมอนา
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 1. เด็กหญิงเบียร์  หลังโนนโพธิ์
 
1. นางสาววิณมล  แสงกระจาย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทีทา
 
1. นางกมลรัตน์   ศรีวิเศษ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทุม
 
1. นางสาวสุปรัชญา  ศรีเสน
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคัทลียา  ปะลา
2. เด็กหญิงจิระนันท์  โสมนัส
3. เด็กหญิงชลรดา  เทพจั้ง
4. เด็กหญิงธีระสุดา  แมนเมธี
5. เด็กหญิงวณิชชา  พลเมืองหล้า
6. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
2. นางวรรณพร  โสมนัส
3. นางสาวพิศมัย  บุษราคัมภ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงจิรวดี  น้อยตรีมูล
 
1. นางวรรณวิสา  อ่อนลี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. เด็กหญิงสุพี  ศรีพุทธา
 
1. นายวิศณุพันธ์  อนุชน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายฐิติศักดิ์  เก่าแสน
 
1. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรุตา  เชื้อในเขา
 
1. นางพรประดิษฐ์  ศิริมั่งมูล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กหญิงบัณฑิกา  มาลี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สีคำบ่อ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุปัญญา
 
1. นางปิยธิดา  เขตคาม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 1. เด็กหญิงสิริยากร  หิรัญชาติ
 
1. นางกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ประภาวะตัง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายรุ่งศิริโชค  เพชรกอง
 
1. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำงาม
 
1. นายวีรพล  เพียรยิ่ง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาสุข
3. เด็กชายเมธี  เทือกเพีย
 
1. นางสาวอุมาพร  ชัยศรี
2. นางทิพย์วรรณ  กลางประพันธ์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงชุดารัตน์  ราษี
2. เด็กหญิงอริสรา  อยู่ปูน
3. เด็กหญิงเกนิกา  วอกลาง
 
1. นางสาวปริยกร  จันทร์มาลา
2. นางสาวทัศนวรรณ  จันทะวงษ์
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา  ราชมี
2. เด็กหญิงยุพิน  อินทรีย์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงกล้า
 
1. นางบัวลอง    เคนโพธิ์
2. นางสาวจำนรรจา  บัวทอง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  อินถา
2. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
3. เด็กชายมานิตย์  สีเล
 
1. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
2. นางสาวขนิษฐา  พันทา
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายชโลธร  เบ้าสองศรี
2. เด็กชายนิวัฒน์  เตโพธิ์
3. เด็กชายสหพันธ์  สายประดิษฐ์
 
1. นางสาวภัทรานุช  สีตาล
2. นางสาวนีรนุช  นิลทะการ
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอ่อน
2. เด็กชายนพสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์แปะ
 
1. นางทัศนียา  ผาดไธสง
2. นางสำอาง  สิงขิตร์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กหญิงกิตติยาณี   ศรีเมือง
2. เด็กชายขจรยศ    จุลลาบุดี
 
1. นางเพ็ญพักตร์    บัวผาย
2. นางสาวศุภลักษณ์    ผือลองชัย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายทิวากร  สุบรรชม
2. เด็กชายรุ่งศิริโชค  เพชรกอง
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นางสาวพรรณนภา  นิลจุลกะ
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กชายคฑารินทร์  ชัยปราบ
2. เด็กชายชาญชัย  จุ่งมิตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศิริมา
2. นางสาวนภามาศ  หรี่อินทร์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงบงกช  สว่างชัยวิวัฒน์
2. เด็กชายบุรินธร  เพชรนาดี
3. เด็กหญิงฤทธิ์ศรา  ศรีพุทธา
 
1. นางฐิติอร  แสนบุญศิริ
2. นางสาวศิวาพร  เทศสีหา
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงคำเหลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พิพิษ
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางวิลัยพร  สีพันดอน
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงลักษิกา   หนูกลาง
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายณัฐพล  อัคลา
 
1. นายชานนท์  ใสจูง
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายการุญ  ใสจูง
 
1. นายชานนท์  ใสจูง
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงใบบุญ  กางนอก
 
1. นายชานนท์  ใสจูง
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายอภิรักษ์  มาค่าย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริแก้ว
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุนทร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมาไชย
3. เด็กหญิงญาณี  แก้วภา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒนกุล
5. เด็กชายนพชัย  มานะกุล
6. เด็กหญิงนันทิชา  จันโทศรี
7. เด็กหญิงปณิตา  จันทะสีลา
8. เด็กหญิงปรียานุช  เถื่อนเบ้า
9. เด็กชายพัชรพล  พันพลอย
10. เด็กชายพัชรพล  สมศรีงาม
11. เด็กชายพิพัฒน์  กาญญาบุตร์
12. เด็กหญิงภัสราภรณ์  อามาตย์ภักดี
13. เด็กชายวรชาติ  คำมณีจันทร์
14. เด็กชายศิริโชค  เร่งงาน
15. เด็กหญิงสกาวเดือน  สีบุญเรือน
16. เด็กหญิงสุวารินทร์  ปานเนาว์
17. เด็กชายอนิรุต  วิเศษนันท์
18. เด็กชายอนุภัทร   วงศ์บัวลีรัด
 
1. นายสุเทพ  คันทะพรม
2. นายปัญญา  มอญขาม
3. นางลำดวน  กองแสนสี
4. นางนภาภรณ์  วรรณพงษ์
5. นางวนิดา  คงแสนคำ
6. นางสาววรรณิกา  คำภูวงษ์
7. นายนิรุติ  กมลปรีดี
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวกัลยา  เทียบสิงห์
2. เด็กหญิงคัทลียา  ปะลา
3. นางสาวจิรวดี  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา
5. เด็กหญิงชลิดา  ขอนกุล
6. เด็กหญิงดอกบัว  โพงขุนทุด
7. เด็กหญิงธิดารันตร์  อ่อนปุย
8. นางสาวนัฐิยา  เทพจั้ง
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินคำ
10. เด็กหญิงปฐมาวดี  จรูญแสง
11. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริแก้ว
12. เด็กหญิงปนัดดา  วันเฮียง
13. นางสาวปิยฉัตร  เหล่าภักดี
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  เซ็นกลาง
15. เด็กหญิงพรพรรณ  โสเขียว
16. นางสาวรัติกาล  อันภักดี
17. เด็กหญิงวณิชชา  พลเมืองหล้า
18. เด็กหญิงวนิชชา   ยุพิน
19. เด็กหญิงวรัญญา  สิงปัสสา
20. เด็กหญิงวีระพงษ์  นาดี
21. เด็กหญิงวีราพร  เพิ่มสมบูรณ์
22. เด็กหญิงศศิธร  แสนสูง
23. เด็กหญิงศิริกาจน์  เขตคาม
24. เด็กหญิงสาริศา  แหล่ป้อง
25. เด็กหญิงสุนิสา  อะสุรินทร์
26. เด็กหญิงสุพัตรา  คอนทวน
27. เด็กหญิงอรทัย  ประทุมมา
28. เด็กหญิงอริศรา  เพียรแก้ว
29. เด็กชายอัมรินทร์  สุไกรธิ
30. นางสาวเอมฤดี  เจริญอินทร์
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
2. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
3. นายจิรศักดิ์  อินทร์เอี่ยม
4. นางกอบกุล  สกุลแพทย์
5. นางรัชนี  เชาระกำ
6. นางณัฐพร  สุนทร
7. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง