หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล ผอ.ร.ร.บ้านเพ็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายมะรุด แก้วน้อย ครู ร.ร.ผ่านบางอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์ ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ประกอบนันท์ ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
5. นายบุญช่วย โคกแดง ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการ
6. นายพงษ์พรหม แก้วชนะ ครู ร.ร. บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพรสมบัติ ศรีใส ผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ชนะชัย ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ โพธิ์อุดม ครู ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว กรรมการ
4. นายอานนท์ กอยขุนทด ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ บุญโนนแต้ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายประทิว บัวองค์ ครู ร.ร. โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา ผอ.ร.ร.บ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นายไวกูณฐ์ ชนะสาร ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นายพา สีสันท์ ครู ร.ร.จุคามวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร แนวเงินดี ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นายทิฆัมพร พรหมกัลป์ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
6. นายประมวล ทุมคำ ครู ร.ร. วัดจุมพลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐกุล เจริญวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปริญญา สีหาใต้ ครู ร.ร.บ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นายสมชาย บุญก้อน ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายอดิเรก นารถเหนือ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ศิริพราหมณกุล ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายมงคล ญาติสังกัด ครู ร.ร. ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวาฑิต นครราช ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย มาบุดดา ครู ร.ร.บ้านป่าเป้ากรรมการ
3. นายชัยฤกษ์ หวานแท้ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายทำนอง ธนูรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นายสุขสันต์ ปานา ครู ร.ร. ชุมชนบ้านดอนหัน กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ สืบเนียม ผอ.ร.ร.บ้านทับบาประธานกรรมการ
2. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
3. นายนิติชน พหลทัพ ครู ร.ร.โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา กรรมการ
4. นายวิศน์กานต์ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บ กรรมการ
5. นายรังสรรค์ สุภพร ครู ร.ร.ห้วยทรายทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายแสวง เครือภักดี ผอ.ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายสุบัน ศรีวิชา ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นายคำพันธ์ เดชสังข์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายไพศล บุญธรรม ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชัยพรมมา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
6. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์ ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายแก้ว แสนสินผอ.ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลัย ศรีใส ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
3. นางสาวบุญยงค์ ช่วยหาญ ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางเพียรทอง พลไทย ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นางอรไท ทองสุพรรณ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประทวน พรมจ้อย ผอ.ร.ร.บ้านโคกสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยิ้มชัยภูมิ ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ อัสสาภัย ครู ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ บุญธรรม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
5. นางวรรณี เพียรแก้วครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
6. นางสายทอง รัตนวิจิตร ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนประภา หาญเสนา ผอ.ร.ร.บ้านโนนทองหลางโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี แรมรีย์ ครู ร.ร.บ้านโนนหอมโนนศาลากรรมการ
3. นางอัญชลี สิทธิวงศา ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นายทวี พรมชินวงศ์ ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็ม ครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคี กรรมการ
6. นางเสาวนีย์ พันธุ์สวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสนิท สุขเสริม ผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ อ่อนแสง ครู ร.ร.วัดอัมพร กรรมการ
3. นายสมยงค์ นาโล ครู ร.ร.บ้านเปาะกรรมการ
4. นางเข็มทอง บุตรเพ็ง ครู ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร มาตทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านโนนทองหลางโคกสูงกรรมการ
6. นางสายฝน ศรีมหาพรม ครู ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถนอม เอี่ยมศรี ผอ.ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร์ เสนีย์ธำรงชัย ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
3. นางรุจิรา พาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นายขยาย พรหมราษฎร์ ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
5. นายสุนทร คำโส ครู ร.ร.บ้านบะแหบหญ้าคากรรมการ
6. นางณัฐกานต์ ลุนราศรี ครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฎ์ บุตรวิชา ผอ.ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บ ประธานกรรมการ
2. นายธนิต อุตรี ครู ร.ร.บ้านหนองเรือกรรมการ
3. นางเกณฑ์ แคนติ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายจิตตินุวัฒน์ ดรหมั่น ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นางพุทธชาด ดวงจิตร ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
6. นายมหิดล ชมพูพาน ครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายภิพบ สินธุโคตร ผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ชุมผาง ครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายอินทร์ ครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการ
4. นายประณตศักดิ์ แสบงบาล ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นายณรงค์ เมตตามิตร ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
6. นางสาวรัชฎาพร ชิ้นจอหอ ครู ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านยานางประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ พลแสน ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
3. นายประพันธ์ แสงกุล ครู ร.ร.บ้านตะกั่วป่ากรรมการ
4. นายสุบรรณ์ พับพิมพ์สัย ครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายสุดใจ โสธร ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
6. นางสาวธัญธิดี เถาหมอ ครู ร.ร.อนุบาลสุรีพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ อุดมฉวี ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงมน ประธานกรรมการ
2. นางเงินตรา ชัยลา ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวง กรรมการ
3. นางเกศมณี แก้วชนะ ครู ร.ร.บ้านเหล่านกชุมกรรมการ
4. นายประณต ภูศรี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายวิชัย คำญา ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์ ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง ผอ.ร.ร.โนนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ รัตนัง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางสุพัตรา ใบบ้ง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
4. นางจินตนา ลุนสำโรง ครู ร.ร.วังบงน้อยวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ ทินกร ณ อยุธยา ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
6. นางศศิธร นิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุจิต หานะพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจมาด มูลไธสง ครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
3. นางจิราพร บุญประกอบ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
4. นางดารา ส่งสุข ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
5. นายสมพงษ์ โสภาจิตร ครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ
6. นายธีรพล ฤทธิศักดิ์ ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย ผอ.ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ อุทัยชัย ครู ร.ร.บ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางนิรมล แก้วบุตร ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางเดือนฉาย กอผจญ ครู ร.ร.นาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
5. นายคณิต คะลา ครู ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน กรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ จันทร์เหล่าหลวง ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะ ผอ.ร.ร.บ้านกุดหว้าประธานกรรมการ
2. นางวิรัญญา คลังคา ครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการ
3. นางวนิดา จำปาหอม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางภัทราวดี เรืองเดช ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นายประหยัด สีอุ่น ครู ร.ร.วัดจุมพลฯ กรรมการ
6. นายสมพร ประโพธิ์ศรี ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี หมั่นน้อย ครู ร.ร.หลุบคา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ศิริบรรพต ผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นายถาวร พานนนท์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นายศิริภัทรดล ศาสตร์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายกุญชร อนุอัน ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ ชนะบุญ ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ พิมพิสาร ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
7. นายดำรงพล ศรีพลนอกผอ.ร.ร.ชุมชนวังหินกรรมการ
8. นางดุษฎี ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อำพล ผอ.ร.ร.บ้านโนนตะโกประธานกรรมการ
2. นายวิญญู มุขดา ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นายนวพันธ์ โพยนอก ครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิศร ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเครือไพร ภูมิพาน ครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมาน หารเทศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริ แสนป้อง ครู ร.ร.บ้านเพ็กใหญ่กรรมการ
3. นางศรัญญา แก้วพรม ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายชินกร เค้าแคน ครู ร.ร.บ้านใหม่นาเพียงกรรมการ
5. นายนุสินธ์ มาตทะวงษ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)กรรมการ
6. นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสง ครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการ
7. นางกัลยา กองหล้า ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพหล คงหาญ ผอ.ร.ร.บ้านเปาะประธานกรรมการ
2. นางสมใจมาด มูลไธสง ครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
3. นางจิราพร บุญประกอบ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
4. นางดารา ส่งสุข ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
5. นายสมพร ระภักดี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
6. นายธีรพล ฤทธิศักดิ์ ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ศิริบรรพต ผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง ประธานกรรมการ
2. นายถาวร พานนนท์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นายศิริภัทรดล ศาสตร์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายกุญชร อนุอัน ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ ชนะบุญ ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ พิมพิสาร ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
7. นางดุษฎี ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรง ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางธนพร มะลิ ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย กรรมการ
3. นางรุ้งทิวา ทาตา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นายทองม้วน สมีพวง ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
6. นางจุรีมาศ แนวเงินดี ครู ร.ร.บ้านโนนทองหลางโคกสูงกรรมการ
7. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรง ผอ.ร.ร.บ้านสำโรประธานกรรมการ
2. นางธนพร มะลิ ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย กรรมการ
3. นางรุ้งทิวา ทาตา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นายทองม้วน สมีพวง ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
6. นางจุรีมาศ แนวเงินดี ครู ร.ร.บ้านโนนทองหลางโคกสูงกรรมการ
7. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ ผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายพานิตร พลกระจาย ครู ร.ร.บ้านโนนหอมโนนศาลากรรมการ
3. นายธงไชย แสงลา ครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุศาสตร์ บุตรโคตร ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นายสถิต เกตุสา ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรง ครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดี กรรมการ
7. นางจันทร์จิรา ช่วยนา ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ ผอ.ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายพานิตร พลกระจาย ครู ร.ร.บ้านโนนหอมโนนศาลากรรมการ
3. นายธงไชย แสงลา ครู ร.ร.บ้านเมยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุศาสตร์ บุตรโคตร ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นายสถิต เกตุสา ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการ
6. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรง ครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
7. นางจันทร์จิรา ช่วยนา ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรม ผอ.ร.ร.บ้านหนองวัดป่าประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้ว ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
3. นายนรินทร์ อัครราษฎร์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นายโกวิทย์ มาฆะเซ็น ครู ร.ร.วัดอัมพร กรรมการ
5. นายแสงจันทร์ ศรีมนตรีสง่า ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรงครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
8. นางวารุณี กิตติปัญจมาศ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ป้องคำ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสถิต ทีทา ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นางสมปอง ลาดซ้าย ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
4. นางพรมมา เศรษฐภักดี ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางดาหวัน สีสันต์ ครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
6. นางปิยมาภรณ์ ปัญญา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญ ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรม ผอ.ร.ร.บ้านหนองวัดป่าประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้ว ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
3. นายนรินทร์ อัครราษฎร์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นายโกวิทย์ มาฆะเซ็น ครู ร.ร.วัดอัมพรกรรมการ
5. นายแสงจันทร์ ศรีมนตรีสง่า ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
7. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรงครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
8. นางวรัญญาพร สาระผลครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
9. นางวารุณี กิตติปัญจมาศ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ป้องคำ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสถิต ทีทา ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นางสมปอง ลาดซ้าย ครู ร.ร.บ้านดอนโจด กรรมการ
4. นางพรมมา เศรษฐภักดี ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางดาหวัน สีสันต์ ครู ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
6. นางปิยมาภรณ์ ปัญญา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญ ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา ผอ.ร.ร.บ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา มุ่งเกิด ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
3. นายพิทยาพล บุตรวิชา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางโสภา ทุมภา ครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ มาลี ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
6. นางอรวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู ร.ร.บ้านทางขวาง กรรมการ
7. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมัง ครู ร.ร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทา ผอ.ร.ร.บ้านกุดรู ประธานกรรมการ
2. นางมนัญญา มุ่งเกิด ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
3. นายพิทยาพล บุตรวิชา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางโสภา ทุมพา ครู ร.ร.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี กรรมการ
5. นายวีรศักดิ์ มาลี ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
6. นางอรวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู ร.ร.บ้านทางขวางกรรมการ
7. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมัง ครู ร.ร.บ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.บ้านเมยประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์ ครู ร.ร.บ้านแฝกกรรมการ
4. นางกัญญภัส สร้อยไข ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรัญญาพร สาระผล ครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
6. นายวรรธนะ สุวะพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิตรดา ชาปัญญา ครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ปัตตานังผอ.ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา คำมีสว่าง ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
3. นางรัศมี เกตุพิบูลย์ ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นางนิตยา ธงไชย ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา จันลี ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
6. นางชุลีพร หล้าทุมครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ มณีทัพ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.บ้านเมยประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์ ครู ร.ร.บ้านแฝก กรรมการ
4. นางกัญญภัส สร้อยไข ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวรัญญาพร สาระผล ครู ร.ร.บ้านสำราญกรรมการ
6. นายวรรธนะ สุวะพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจิตรดา ชาปัญญา ครู ร.ร.บ้านโสกนกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ปัตตานังผอ.ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา คำมีสว่าง ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
3. นางรัศมี เกตุพิบูลย์ ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นางนิตยา ธงไชย ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา จันลี ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง กรรมการ
6. นางชุลีพร หล้าทุมครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ มณีทัพ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ พรมนอก ครู ร.ร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางฐานันทินี ดีสุข ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ กาทำมา ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
5. นางไพเราะ อาษานอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายบรรยนต์ สืบวงษา ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ
7. นางอมรรัตน์ เอื้องคำประเสริฐครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
8. นายศรชัย มาตราช ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ปัตตานังผอ.ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิจิตรา คำมีสว่าง ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
3. นางรัศมี เกตุพิบูลย์ ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
4. นางนิตยา ธงไชย ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา จันลี ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
6. นางยศรดา จันยุ้ย ครู ร.ร.บ้านหนองไทรกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ มณีทัพ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ พรมนอก ครู ร.ร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางฐานันทินี ดีสุข ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ กาทำมา ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
5. นางไพเราะ อาษานอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายบรรยนต์ สืบวงษา ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ
7. นางอมรรัตน์ เอื้องคำประเสริฐครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
8. นายศรชัย มาตราช ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ พรมนอก ครู ร.ร.บ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
3. นางฐานันทินี ดีสุข ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ กาทำมา ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
5. นางไพเราะ อาษานอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายบรรยนต์ สืบวงษา ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ
7. นางอมรรัตน์ เอื้องคำประเสริฐครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
8. นายศรชัย มาตราช ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาล ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
4. นางเพลินพิศ คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสมปอง จำปาทิ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
7. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุพินดา กัณหาไธสง ผอ.ร.ร.บ้านขุมปูนประธานกรรมการ
2. นางมัลนรัตน์ พรอามาตย์ ครู ร.ร.บ้านเพ็กใหญ่กรรมการ
3. นางพนมพร บุญเยี่ยม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิศร ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัตนา หล้าป้อง ครู ร.ร.วัดจุมพลฯกรรมการ
6. นางโสภา ประไพรครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาล ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางเพลินพิศ คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการ
6. นางสมปอง จำปาทิ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
7. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุพินดา กัณหาไธสง ผอ.ร.ร.บ้านขุมปูนประธานกรรมการ
2. นางมัลนรัตน์ พรอามาตย์ ครู ร.ร.บ้านเพ็กใหญ่กรรมการ
3. นางพนมพร บุญเยี่ยม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิศร ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรัตนา หล้าป้อง ครู ร.ร.วัดจุมพลฯกรรมการ
6. นางโสภา ประไพ ครู ร.ร.บ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาล ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม กรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางเพลินพิศ คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสมปอง จำปาทิ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
7. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมา ผอ.ร.ร.อำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา บัวผัน ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ยาบ้านทุ่ม ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจารุณี บุญมีทา ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ
5. นางสาวเสงี่ยม คำศรี ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
6. นางสุพักตรา ลุนบง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
7. นางพูลจิต หลี่อินทร์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาล ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางเพลินพิศ คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์ ครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสมปอง จำปาทิ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
7. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมา ผอ.ร.ร.อำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา บัวผัน ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ยาบ้านทุ่ม ครู ร.ร.ไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางจารุณี บุญมีทา ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ
5. นางสาวเสงี่ยม คำศรี ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
6. นางสุพักตรา ลุนบง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
7. นางพูลจิต หลี่อินทร์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเดรวุฒิ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอุดมวิทย์ สิทธิวงศา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายนิตินันท์ ภูศรีฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
5. นายไพศาล อุบลสาร ครู ร.ร.บ้านหันโสกเชือก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเดรวุฒิ ถารัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอุดมวิทย์ สิทธิวงศา ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายนิตินันท์ ภูศรีฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
5. นายไพศาล อุบลสาร ครู ร.ร.บ้านหันโสกเชือกกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ ผอ.ร.ร.มิตรภาพ 2ประธานกรรมการ
2. นายกองหนุน บุญหนา ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บุญเรือง ครู ร.ร.บ้านโคกกลางประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายลือศักดิ์ คชลัย ครู ร.ร.บ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
5. นายเพ็ญศักดิ์ ขำโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบัณฑิต ภูมีครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ คำสุวรรณ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายถวิล ศรีพลแท่น ผอ.ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
3. นางสมทรัพย์ ชัยพรมมา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นางเพียงพร จรูญพันธ์ ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นายสุริยง เทียกมา ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายวรกิจ มัครมย์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
7. นายสงัด ใบบ้ง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถวิล ศรีพลแท่น ผอ.ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยหนองโจดฯกรรมการ
3. นางสมทรัพย์ ชัยพรมมา ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นางเพียงพร จรูญพันธ์ ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นายสุริยง เทียกมา ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายวรกิจ มัครมย์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
7. นายสงัด ใบบ้ง ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสันติ คุวาจารย์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเหลื่อมหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางอนัญจนา ประทุมสาย ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพงษ์กาญจน์ โคตรมณี ครู ร.ร.บ้านยานางกรรมการ
4. นางหงส์ทอง เจณวิทย์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
5. นางเพียงพร จรูญพันธุ์ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
6. นางจุลีพร รูปต่ำ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายไพจิตต์ หล้าสีดา ครู ร.ร.หนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง ครู ร.ร.บ้านหนองกุงสว่างกรรมการ
5. นางเฉลิม อุทกัง ครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล พหลทัพ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชพาพร จันคูณ ครู ร.ร.บ้านป่าเป้ากรรมการ
3. นายชาญวิชัย พลสงคราม ครู ร.ร.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ
4. นายศรัณยู สนั่นเมือง ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา พิลาตัน ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
3. นายไพรัช ลักษณะโยธิน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสาววัลลา แพงวงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
5. นายศรัณยู สนั่นเมือง ครู ร.ร.บ้านโนนข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แพไธสง ผอ.ร.ร.วัดจุมพลฯ(วรพรตอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ บุญจูง ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คำสนิท ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายอนุชิต คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางมยุรี บัวกลาง ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการ
6. นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์ ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
7. นายกัมปนาท ภักดีวิเศษ ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเชาวรินทร์ แก้วพรม ผอ.ร.ร.บ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ศรีคำชน ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางศุภมาศ กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายวิศรุต เพ็ชรสีม่วง ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษา กรรมการ
5. นายวรรธนะ สุวะพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชาวรินทร์ แก้วพรม ผอ.ร.ร.บ้านโสกน้ำขาว ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ศรีคำชน ครู ร.ร.บ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางศุภมาศ กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
4. นายวิศรุต เพ็ชรสีม่วง ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวรรธนะ สุวะพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกงเพชร อุดมวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านตลาดหนองแกประธานกรรมการ
2. นายเผด็จชัย หิมโสภา ครู ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกุสุมาวดี พลนงค์ ครู ร.ร.บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางสาวปัทมา อุยะวาปี ครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรวิชญ์ สมอนา ผอ.ร.ร.บ้านหนองกาวประธานกรรมการ
2. นายสุริยา การศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางระเบียบ จิตแสง ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
4. นายหวิน จำปานิน ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล ผอ.ร.ร.บ้านกุดหอยกาบประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หิมโสภา ครู ร.ร.บ้านโคกล่ากลางตำแยกรรมการ
3. นางสาววงเดือน เปรมปรีดิ์ ครู ร.ร.บ้านกุดหว้ากรรมการ
4. นางวิยะดา บัวสีครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
5. นายรณชัย ศรีบุญโรจน์ ครู ร.ร.บ้านหนวงม่วงโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสีดา เทียบอุ่น ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาดหนองช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางศรัณรัชต์ แทบทาม ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
3. นายโกศล อุดมวงษ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางกิตติวรรณ แสงโทโพ ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเสงี่ยม ช่างเกวียน ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพาน ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ อานจำปา ครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
4. นายวิเชียร วิชาธรรม บำนาญ (ร.ร.วัดจุมพลฯ) กรรมการ
5. นางพรทิพย์ สอนสิทธิ์ ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แพไธสงค์ผอ.ร.ร.วัดจุมพลฯ(วรพรตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ บุญจูง ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คำสนิท ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายอนุชิต คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางมยุรี บัวกลาง ครู ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ
6. นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์ ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
7. นายกัมปนาท ภักดีวิเศษ ครู ร.ร.บ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสงี่ยม ช่างเกวียน ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ภูมิพาน ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ์ อานจำปา ครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
4. นายวิเชียร วิชาธรรม บำนาญ (ร.ร.วัดจุมพลฯ)กรรมการ
5. นางพรทิพย์ สอนสิทธิ์ ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อ คำเพ็งครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ศรีอุ่น ครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
5. นายสุรางค์ ขำปู่ ครู ร.ร.บ้านหนองวัดป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอภิมงคล ลองศรี ผอ.ร.ร.หนองทุ่มหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายวิโรจน์ การฟุ้งครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
4. นายธนากร ยิ่งทรัพย์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ขุนเรศ ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอน ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเอื้อ คำเพ็งครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ศรีอุ่น ครู ร.ร.วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านเพ็กน้อยกรรมการ
5. นายสุรางค์ ขำปู่ ครู ร.ร.บ้านหนองวัดป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอภิมงคล ลองศรี ผอ.ร.ร.หนองทุ่มหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายิวิโรจน์ เทวะหา ครู ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
4. นายธนากร ยิ่งทรัพย์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ขุนเรศ ครู ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชนินทร งอสอน ผอ.ร.ร.วังบงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมปอง รัตนบุตร ครู ร.ร.บ้านฝาผนังวังจานกรรมการ
3. นางจงกลณี มาตย์บัณดิษฐ์ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
4. นางขันทอง เมตตามิตร ครู ร.ร.บ้านท่านางนางแนวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจวบ กิจเธาว์ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ ศรีจันทร์บุญ ครู ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สิงหาญ ครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายนิพนธ์ ใจอ่อน ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
5. นางนันทิยา นนท์อาสา ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายแสวง ฉิมจันทึก ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายสุขพิชญ์ ตะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้า กรรมการ
3. นายนิพนธ์ นนทะคำจันทร์ ครู ร.ร.โนนทองหลางโคกสูงกรรมการ
4. นางพิกุล บุญเรือง ครู ร.ร.บ้านโคกกลางประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ใจสี ผอ.ร.ร.บ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายเสถียร พลวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหนองบะโคกสว่างกรรมการ
3. นายเจตน์วิวรรธน์ นามลิวัลย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ แสงจันทร์ ครู ร.ร.บ้านละหานนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองลา ศรีแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมือง ครู ร.ร.บ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางภิรมรัช สุวรรณโสภา ครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
4. นางรุจิรา ลมงาม ครู ร.ร.บ้านหันโสกเชือกกรรมการ
5. นางสมร พรหมภักดี ครู ร.ร.บ้านหันน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางภาวนี อิศรา ผอ.ร.ร.บ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ลักษณะโยธิน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการ
3. นางนวิยา ใจซื่อ ครู ร.ร.บ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสมปอง หรพร้อม ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มงคุณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงนอกประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านทับบากรรมการ
3. นางทับทิม จันทร์น้อย ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
4. นางสังวาล บัวขวา ครู ร.ร.บ้านหันศิลางามกรรมการ
5. นางประกาศ พิมพิสาร ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ โคตรมณี ผอ.ร.ร.หนองทุ่มหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สีสิงห์ ครู ร.ร.บ้านหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง กรรมการ
4. นายศิริโชค งวงช้าง ครู ร.ร.บ้านป่าเป้งน้ำซับกรรมการ
5. นางสมใจ สีหา ครู ร.ร.บ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธรธเรศ เรืองวิเศษ ผอ.ร.ร.บ้านหันใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล มะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ รัตนสมบัติ ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
4. นางวรนุช ศรีทวน ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สุวรรณคำ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง คำศรี ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ
3. นายคะนอง หาญลำพัง ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายเจษฎา นาทอง ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหก ผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ตรีภาค ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
3. นางอนงค์ แทนเป้า ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นางสมเด็จ ทองชุม ครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางสันติมาพร จันทวิลา ครู ร.ร.บ้านเบญจคามสามัคคีกรรมการ
6. นางพัชรี กรวยทอง ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
7. นางสุจี คำพิลา ครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการ
8. นางพรเพชร นนทะคำจันทร์ ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตา ผอ.ร.ร.บ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบัวลอย กรวดนอก ครู ร.ร.บ้านหนองแปน กรรมการ
3. นางบัวเงิน นาบำรุง ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
4. นางกนกพรรณ ไปปอด ครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการ
5. นางรัตนา หลินศรี ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสุภาวดี ทองแสน ครู ร.ร.บ้านหนองกุงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตา ผอ.ร.ร.บ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบัวลอย กรวดนอก ครู ร.ร.บ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางบัวเงิน นาบำรุง ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว กรรมการ
4. นางกนกพรรณ ไปปอด ครู ร.ร.ชุมชนบ้านชาดกรรมการ
5. นางรัตนา หลินศรี ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
6. นางสาวสุเนตร รักษาอินทร์ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบบศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสุภาวดี ทองแสน ครู ร.ร.บ้านหนองกุงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหก ผอ.ร.ร.บ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ตรีภาค ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
3. นางอนงค์ แทนเป้า ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นางสมเด็จ ทองชุม ครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางสันติมาพร จันทวิลาครู ร.ร.บ้านเบญจคามสามัคคีกรรมการ
6. นางพัชรี กรวยทอง ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
7. นางสุจี คำพิลา ครู ร.ร.บ้านวังคูณกรรมการ
8. นางพรเพชร นนทะคำจันทร์ ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ วิชิต ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เครือภักดี ครู ร.ร.บ้านโนนชาดวิทยากรรมการ
3. นางบานเย็น หรี่อินทร์ ครู ร.รบ้านโนนขามป้อมกรรมการ
4. นางรัตนา ทีนะกุล ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร กรรมการ
5. นางวิภาดา ศรีละเอียด ครู ร.ร.บ้านทับบา กรรมการ
6. นางถนอม สุริพันธ์ ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ
7. นางเบญจมาศ คงหาญ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชร รอง ผอ.ชุมชนหนองสองห้องฯประธานกรรมการ
2. นางกนกพร เกียรติวราภรณ์ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นางกาญจนา บวกไธสง ครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
4. นางสาวอุไร ศิริภิรมย์ ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ จิตแสง ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางรัตนา คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
7. นางธนิญา ยอดแก้ว ครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
8. นางสาวกุหลาบ คำศรี ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ วิชิต ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา เครือภักดี ครู ร.ร.บ้านโนนชาดวิทยา กรรมการ
3. นางบานเย็น หรี่อินทร์ ครู ร.รบ้านโนนขามป้อมกรรมการ
4. นางรัตนา ทีนะกุล ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
5. นางวิภาดา ศรีละเอียด ครู ร.ร.บ้านทับบากรรมการ
6. นางถนอม สุริพันธ์ ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ
7. นางเบญจมาศ คงหาญ ครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชร รอง ผอ.ชุมชนหนองสองห้องฯประธานกรรมการ
2. นางกนกพร เกียรติวราภรณ์ ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่ กรรมการ
3. นางกาญจนา บวกไธสง ครู ร.ร.บ้านศุภชัยกรรมการ
4. นางสาวอุไร ศิริภิรมย์ ครู ร.ร.บ้านละหานนากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ จิตแสง ครู ร.ร.ไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางรัตนา คำตันบุญ ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
7. นางธนิญา ยอดแก้ว ครู ร.ร.บ้านหินลาดนาดีกรรมการ
8. นางสาวกุหลาบ คำศรี ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายดำรัส ช่วยคูณผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสราพร สืบดาครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางอังคณา เหลืงอุทัยครู ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการ
4. นางนิสากร บุญทองแพงครู ร.ร.บ้านใหม่นาเพียงกรรมการ
5. นางสุทารัตน์ หม่องเม็งครู ร.ร.บ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
6. นางทิฆัมพร ขามคำครู ร.ร.ไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุนทร ปะจะเนผอ.ร.ร.บ้านหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นางชุตินันต์ ราษฎร์วงศ์ศรีครู ร.ร.บ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวขวัญทอง พิมพ์วงศ์ครู ร.ร.บ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นางศศิธร สมองามครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
5. นางวามรินทร์ จันทะรัง ครู ร.ร.อนุบาลสุรีพรกรรมการ
6. นางนุกูล เพียรแก้ว ครู ร.ร.บ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้น ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางวิไล ขุนสุวรรณ ครู ร.ร.หนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.หนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางประยงค์ แต้มวงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่านางแนว กรรมการ
7. นางเงินตรา ชัยลา ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
8. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์ ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
9. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตร ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
10. นางสาวนัฎยา แก้วนอก ครู ร.ร.บ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
11. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแค กรรมการ
12. นางปัฐมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
13. นางสาวอุไรวรรณ หลินศรี ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง กรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้น ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่าหนองหว้า กรรมการ
4. นางวิไล ขุนสุวรรณ ครู ร.ร.หนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.หนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางประยงค์ แต้มวงษ์ ครู ร.ร.บ้านท่านางแนว กรรมการ
7. นางเงินตรา ชัยลา ครู ร.ร.บ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
8. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์ ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
9. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตร ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ กรรมการ
10. นางสาวนัฎยา แก้วนอก ครู ร.ร.บ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
11. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
12. นางปัฐมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
13. นางสาวอุไรวรรณ หลินศรี ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนายกวี วรรณศรี ผอ.ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิต ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปี ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตร ครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการ
5. นางสาวทิวาลัย หลงกุล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ บางปา ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
7. นางมณีรัตน์ มะลาหอม ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เดชทัพไทย ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
9. นางสุทธิณี ยศม้าว ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
10. นางสุดา มาตทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
11. นางสาวนันทรัตน์ นครแจ้ง ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
12. นางสุมาลี จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
13. นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกวี วรรณศรี ผอ.ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิต ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปี ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตร ครู ร.ร.บ้านกุดรู กรรมการ
5. นางสาวทิวาลัย หลงกุล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ บางปา ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
7. นางมณีรัตน์ มะลาหอม ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เดชทัพไทย ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
9. นางสุทธิณี ยศม้าว โรงเรียนกรรมการ
10. นางสุดา มาตทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
11. นางนันทรัตน์ นครแจ้ง ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
12. นางสุมาลี จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
13. นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกวี วรรณศรี ผอ.ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิต ครู ร.ร.บ้านทุ่งน้อยฯกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปี ครู ร.ร.จตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตร ครู ร.ร.บ้านกุดรู กรรมการ
5. นางสาวทิวาลัย หลงกุล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ บางปา ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
7. นางมณีรัตน์ มะลาหอม ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
8. นางสาวนงเยาว์ เดชทัพไทย ครู ร.ร.บ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
9. นางสุทธิณี ยศม้าว ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
10. นางสุดา มาตทะวงษ์ ครู ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
11. นางสาวนันทรัตน์ นครแจ้ง ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
12. นางสุมาลี จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
13. นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ครู ร.ร.บ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นายบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 2กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูล กรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโกรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวักรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 2กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ผอ.ร.ร.บ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอมร เปลี่ยนผึ้ง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่ากรรมการ
3. นางสาวสุมินตรา มะลิโค ครู ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา ปริเตสัง ครู ร.ร.ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 กรรมการ
5. นางอรุณี ชำนาญพล ครู ร.ร.บ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
6. นางบานเย็น สันโดษ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
7. นางสุภาพร สิงหศรี ครู ร.ร.สหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้ว ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบ ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
11. นางสาวธนิตา สันหนัง ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนว กรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็กรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิกรรมการ
8. นางนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขากรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็ง กรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพกรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนว กรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล สีหา ผอ. ร.ร. บ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางปัทมา จันทร์แก้ว ครู ร.ร.บ้านท่านางแนวกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอก ครู ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางทองเปรี่ยม กุลชัย ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ ครู ร.ร.บ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสังวาลย์ มณีวรรณ ครู ร.ร.บ้านโจดหนองแกหนองสิม กรรมการ
8. นางสาวนิจพร อินนอก ครู ร.ร.บ้านดงเค็งกรรมการ
9. นางชวนพิศ ฟั่นฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง ครู ร.ร.โนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
11. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ ครู ร.ร.บ้านดอนโจดกรรมการ
12. นางพรทิพย์ ขันถม ครู ร.ร.บ้านเตาเหล็กกรรมการ
13. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน ครู ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ กรรมการ
14. นางสาววรรณา เรืองอนันต์ ครู ร.ร.บ้านหนองดู่ประชาสรรกรรมการ
15. นางสาวสดชื่น นานอก ครู ร.ร.บ้านโนนธาตุกรรมการ
16. นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ร.ร.บ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ คะลา ผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุง ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อุตเสนา ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บ กรรมการ
7. นายอิสราพร กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ คะลา ผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุง ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อุตเสนา ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคี กรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
7. นายอิสราพร กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาว กรรมการ
8. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ คะลา ผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมกรรมการ
3. นายพสธร คำไพเราะ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
4. นายบุญเรือง สาชะลุง ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อุตเสนา ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
7. นายอิสราพร กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ คะลา ผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุง ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อุตเสนา ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
7. นายอิสราพร กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอภิรักษ์ คะลา ผอ.ร.ร.บ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะ ครู ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุง ครู ร.ร.ซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์ ครู ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุง ครู ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อุตเสนา ครู ร.ร.บ้านสำโรงกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านรัตนะกรรมการ
8. นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชย ครู ร.ร.เบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะ ครู ร.ร.บ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวุฒิ บุตรวิชา ครู ร.ร.บ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหัน ครู ร.ร.บ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
7. นายอิสราพร กาษี ครู ร.ร.บ้านหนองแวงยาวกรรมการ
8. นายวิรัตน์ ภูชาดา ครู ร.ร.บ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]