หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 13 24 21
2 002 โรงเรียนจตุคามวิทยา 12 25 16
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 3 5 4
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 9 15 11
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 2 4 3
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 13 46 20
7 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 3 7 3
8 008 โรงเรียนชุมชนวังหิน 5 11 8
9 011 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 22 84 43
10 009 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 16 37 27
11 010 โรงเรียนชุมชนหนองเม็กบ้านดอนชาด 0 0 0
12 012 โรงเรียนซู่เอ็ง 11 39 13
13 017 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 5 10 6
14 023 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 5 19 10
15 024 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 3 5 3
16 025 โรงเรียนบ้านกุดรู 0 0 0
17 026 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0
18 027 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 2 5 2
19 028 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 1 3 2
20 030 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 18 46 28
21 031 โรงเรียนบ้านขุมปูน 1 5 1
22 032 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 10 24 16
23 033 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 1 2 1
24 044 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 8 14 10
25 045 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 3 7 6
26 047 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 7 5
27 046 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 26 60 39
28 049 โรงเรียนบ้านดอนชาด 2 5 3
29 050 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 3 2
30 051 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 1 6 3
31 048 โรงเรียนบ้านดอนโจด 6 15 11
32 052 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 0 0 0
33 053 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 5 14 11
34 054 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 2 2
35 056 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 4 11 8
36 057 โรงเรียนบ้านทับบา 0 0 0
37 058 โรงเรียนบ้านทางขวาง 9 15 12
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 9 11 10
39 061 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 3 5 4
40 059 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 6 14 11
41 060 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 8 10 8
42 080 โรงเรียนบ้านบะแค 0 0 0
43 081 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 3 9 5
44 079 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 4 23 6
45 082 โรงเรียนบ้านปอแดง 3 36 4
46 085 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว - บูรณะ 3 8 5
47 083 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 3 2
48 084 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 10 6
49 086 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม 0 0 0
50 089 โรงเรียนบ้านผักหวาน 2 6 4
51 090 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 9 17 14
52 094 โรงเรียนบ้านยานาง 0 0 0
53 095 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 3 2
54 096 โรงเรียนบ้านรัตนะ 9 16 10
55 097 โรงเรียนบ้านลอมคอม 13 54 20
56 098 โรงเรียนบ้านละหานนา 5 7 6
57 099 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 6 12 10
58 100 โรงเรียนบ้านวังคูณ 2 26 9
59 101 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 13 34 23
60 103 โรงเรียนบ้านศุภชัย 7 17 10
61 104 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 17 33 23
62 105 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1 3 2
63 106 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 6 4
64 107 โรงเรียนบ้านสำโรง 24 38 31
65 111 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0
66 112 โรงเรียนบ้านหนองกาว 0 0 0
67 114 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 11 22 17
68 113 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 30 71 39
69 116 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 12 6
70 118 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 32 65 55
71 119 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 2 4 2
72 121 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 1 3 2
73 123 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 1 1
74 124 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 2 4 2
75 125 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 0 0 0
76 127 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 1 1 1
77 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 3 5 5
78 131 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง 1 2 1
79 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 3 1
80 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 3 3
81 132 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 3 2
82 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 2 2 2
83 138 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา 0 0 0
84 139 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 39 5
85 141 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 1 5 2
86 149 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 5 2
87 150 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 13 25 19
88 151 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0
89 154 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 14 30 21
90 155 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0
91 156 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 4 7 6
92 157 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1 2 2
93 158 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 7 12 9
94 133 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 2 6 2
95 140 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
96 117 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 9 20 12
97 120 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 7 22 13
98 122 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 18 11
99 134 โรงเรียนบ้านหนองแปน 0 0 0
100 142 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 23 79 37
101 143 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 18 40 31
102 144 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 3 6 5
103 146 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 3 27 8
104 145 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 2 4 4
105 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 26 42 34
106 148 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 10 24 16
107 153 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 12 7
108 115 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระนวน 0 0 0
109 126 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
110 135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 2 4 2
111 136 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 2 6 4
112 159 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 1 3 1
113 160 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 4 12 7
114 161 โรงเรียนบ้านหลุบคา 8 12 10
115 166 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 1 1
116 167 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 10 31 16
117 165 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 2 8 4
118 168 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 0 0 0
119 169 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 18 42 29
120 170 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 15 28 21
121 172 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 7 12 9
122 171 โรงเรียนบ้านหินแร่ 0 0 0
123 164 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 17 42 27
124 162 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 0 0 0
125 163 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 0 0 0
126 029 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 2 4 2
127 055 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 15 25 23
128 087 โรงเรียนบ้านเปาะ 0 0 0
129 088 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 7 18 12
130 092 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย 0 0 0
131 093 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 2 9 3
132 173 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 0 0 0
133 174 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 7 14 9
134 091 โรงเรียนบ้านแฝก 0 0 0
135 102 โรงเรียนบ้านแวงน้อย 0 0 0
136 035 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 4 16 6
137 036 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย 12 29 16
138 037 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 7 12 10
139 038 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 7 15 12
140 039 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 1 2 1
141 040 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 3 9 6
142 041 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 3 3
143 042 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 10 35 21
144 043 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 4 7 6
145 063 โรงเรียนบ้านโนนกราด 0 0 0
146 065 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 0 0 0
147 064 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 2 1
148 066 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 7 13 11
149 069 โรงเรียนบ้านโนนตะโก 2 2 2
150 070 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 2 3 2
151 071 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 0 0 0
152 072 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 15 36 21
153 074 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 3 14 3
154 075 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 10 33 17
155 076 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 5 7 5
156 067 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 1 6 3
157 073 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 6 14 11
158 077 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 8 5
159 068 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 8 4
160 078 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 3 1
161 108 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 5 9 7
162 109 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 2 5 3
163 110 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 2 5 3
164 175 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 4 17 7
165 176 โรงเรียนบ้ายเมย 2 3 3
166 178 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0 0 0
167 179 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0
168 180 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 0 0 0
169 182 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 17 77 31
170 183 โรงเรียนมิตรภาพ2 9 14 9
171 184 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 7 10 8
172 185 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 12 22 18
173 186 โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 13 22 18
174 187 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 17 30 26
175 188 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 21 41 28
176 189 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 4 7 7
177 190 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 0 0 0
178 192 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 2 3 3
179 191 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 4 11 6
180 193 โรงเรียนหนองแวงยาว 9 41 19
181 194 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 3 17 5
182 196 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 12 26 14
183 195 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 17 45 29
184 198 โรงเรียนอำไพพิทยา 0 0 0
185 199 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 3 7 5
186 177 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 11 20 14
187 018 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 8 29 16
188 019 โรงเรียนโนนชาดวิทยา 0 0 0
189 020 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 1 8 3
190 021 โรงเรียนโนนทองวิทยา 4 12 4
191 022 โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1 3 1
192 181 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 10 13 11
193 013 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 0 0 0
194 014 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 22 46 34
195 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 11 19 15
196 016 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 3 5 4
197 197 โรงเรียนอมตวิทยา 0 0 0
198 034 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 2 9 5
199 152 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 8 14 11
รวม 1112 2740 1678
4418


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]