หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนพล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ห้องประชุมเบญจมิตร
ห้องเบญจพร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.ฉลาด เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชนินทร์ คำเหนือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและปฏิคม  
8 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและปฏิคม  
9 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและปฏิคม  
10 นางสาวศศิธร ไชยเทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและปฏิคม  
11 นางสาวกนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
12 นายสกุล นาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
13 นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
14 นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
15 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
16 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
17 นางสาวศศิธร ไชยเทศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  
18 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวัด ประเมิน สรุปและรายงานผล  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]