สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 1 0 0 22
2 บ้านหนองคลองดอนแดง 20 2 1 1 23
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 19 6 1 1 26
4 อนุบาลไพศาลวิทย์ 16 1 0 0 17
5 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 14 6 1 0 21
6 บ้านสำโรง 14 3 1 0 18
7 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 14 2 1 0 17
8 บ้านหันใหญ่ 13 3 1 1 17
9 บ้านหนองแวงมน 12 4 0 0 16
10 บ้านหนองแวงท่าวัด 11 3 1 0 15
11 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 11 2 0 0 13
12 บ้านวังยาวสามัคคี 11 2 0 0 13
13 บ้านหัวนาหนองแวง 11 0 1 0 12
14 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 3 3 0 16
15 บ้านหนองหญ้าขาว 10 3 1 0 14
16 บ้านโนนธาตุ 10 2 0 1 12
17 บ้านดงเค็ง 9 4 2 1 15
18 ชุมชนหนองเม็ก 9 3 1 0 13
19 บ้านหนองแวงตอตั้ง 9 3 0 0 12
20 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 8 4 0 0 12
21 ซู่เอ็ง 8 0 2 1 10
22 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 7 6 2 1 15
23 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 7 2 1 0 10
24 บ้านหนองแขมอีโล 7 2 0 0 9
25 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 6 6 0 0 12
26 บ้านหนองแวงโสกพระ 6 4 0 0 10
27 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 6 4 0 0 10
28 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 6 3 1 0 10
29 หนองแวงยาว 6 3 0 0 9
30 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 6 3 0 0 9
31 เบญจคามสามัคคี 6 2 1 0 9
32 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 6 2 0 0 8
33 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 6 1 0 0 7
34 อนุบาลสุรีพร 6 0 3 2 9
35 บ้านรัตนะ 6 0 1 0 7
36 บ้านโคกสง่า 6 0 1 0 7
37 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 5 5 2 0 12
38 สหราษฎร์อนุกูล 5 5 1 1 11
39 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 5 5 0 0 10
40 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 5 5 0 0 10
41 บ้านหนองกุงสว่าง 5 4 1 0 10
42 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 5 3 0 0 8
43 มิตรภาพ2 5 3 0 0 8
44 จตุคามวิทยา 5 2 2 0 9
45 บ้านหันศิลางาม 5 2 0 0 7
46 บ้านท่าหนองหว้า 5 1 0 1 6
47 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 5 1 0 0 6
48 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 5 1 0 0 6
49 บ้านดอนโจด 5 0 0 0 5
50 ชุมชนวังหิน 5 0 0 0 5
51 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 4 4 1 0 9
52 บ้านคอนฉิม 4 4 0 0 8
53 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 4 2 1 1 7
54 ไตรมิตรวิทยา 4 2 1 0 7
55 บ้านหนองเสี้ยว 4 2 0 1 6
56 วังบงน้อยวิทยา 4 2 0 0 6
57 บ้านเหล่าโนนคูณ 4 0 0 0 4
58 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 3 2 0 0 5
59 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 3 2 0 0 5
60 บ้านหนองแสง 3 1 2 0 6
61 บ้านโนนข่าวิทยา 3 1 1 1 5
62 บ้านลอมคอม 3 1 1 0 5
63 บ้านหลักด่าน 3 1 0 0 4
64 โนนทองวิทยา 3 1 0 0 4
65 ชุมชนบ้านดอนหัน 3 0 2 0 5
66 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 3 0 1 0 4
67 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 3 0 0 1 3
68 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
69 บ้านบะแหบหญ้าคา 3 0 0 0 3
70 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 0 0 0 3
71 บ้านศุภชัย 2 5 0 0 7
72 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 4 0 1 6
73 บ้านทางขวาง 2 2 3 1 7
74 นาโพธิ์ชีวิทยา 2 2 1 0 5
75 บ้านท่านางแนว 2 1 0 0 3
76 บ้านหนองแดง 2 1 0 0 3
77 บ้านโนนเมืองโคกกุง 2 1 0 0 3
78 บ้านโคกสูงวิทยา 2 1 0 0 3
79 บ้านถลุงเหล็ก 2 0 2 0 4
80 บ้านใหม่นาเพียง 2 0 1 1 3
81 บ้านป่าเป้า 2 0 1 0 3
82 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 0 0 1 2
83 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 0 0 0 2
85 อนุบาลกุลฤดี 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองหว้าสามัคคี 2 0 0 0 2
88 บ้านผักหวาน 2 0 0 0 2
89 บ้านวังคูณ 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 0 0 0 2
91 บ้านโนนแดง 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองไผ่วิทยา 2 0 0 0 2
93 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
94 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 0 0 0 2
95 บ้านฝาผนังวังจาน 1 3 2 1 6
96 บ้านหินลาดนาดี 1 3 1 0 5
97 บ้านหนองอรุณ 1 3 0 1 4
98 บ้านโนนหอมโนนศาลา 1 2 1 0 4
99 บ้านโจดใหญ่ 1 2 1 0 4
100 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 1 2 1 0 4
101 ชุมชนบ้านโคกสี 1 2 0 0 3
102 บ้านปอแดง 1 1 0 1 2
103 บ้านสำราญ 1 1 0 1 2
104 บ้านโสกไผ่ 1 1 0 0 2
105 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
106 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
107 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองเปล่ง 1 1 0 0 2
109 บ้านหนองแวงน้อย 1 1 0 0 2
110 บ้านหลุบคา 1 1 0 0 2
111 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 1 1 0 0 2
112 บ้ายเมย 1 1 0 0 2
113 บ้านละหานนา 1 0 1 1 2
114 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
115 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1 0 1 0 2
116 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 1
117 บ้านกอกโนนแต้ 1 0 0 1 1
118 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 0 0 1 1
119 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 1
120 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 0 1
121 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 0 1
122 โนนรังหนองบอน 1 0 0 0 1
123 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองแวงนอก 1 0 0 0 1
125 บ้านกุดหอยกาบ 1 0 0 0 1
126 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
127 บ้านทุ่งแค 1 0 0 0 1
128 บ้านสว่างวิทยา 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองบัวลอง 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 0 0 1
132 บ้านโนนตะโก 1 0 0 0 1
133 โนนชาดหนองช้างน้ำ 1 0 0 0 1
134 บ้านโสกนกเต็น 0 3 1 1 4
135 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 3 0 0 3
136 บ้านดอนชาด 0 1 1 0 2
137 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 1 1 0 2
138 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 1
139 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 0 1
140 บ้านกุดหว้า 0 1 0 0 1
141 บ้านขุมปูน 0 1 0 0 1
142 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 1 0 0 1
143 บ้านดอนดู่ 0 1 0 0 1
144 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 1 0 0 1
145 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
146 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
150 บ้านหันน้อย 0 1 0 0 1
151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
152 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 1 0 1
154 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
155 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 1 0 1
156 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
157 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 0 0 0 0 0
158 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0
159 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 0 0 0 0 0
160 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0
รวม 577 225 66 31 899