สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 8 6 3 17 20 2 1 1 23
2 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 7 0 3 10 19 6 1 1 26
3 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 5 4 1 10 14 2 1 0 17
4 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 2 6 13 21 1 0 0 22
5 บ้านหัวนาหนองแวง 5 1 1 7 11 0 1 0 12
6 บ้านหนองแวงตอตั้ง 4 2 2 8 9 3 0 0 12
7 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 3 4 4 11 14 6 1 0 21
8 หนองแวงยาว 3 1 2 6 6 3 0 0 9
9 บ้านรัตนะ 3 1 0 4 6 0 1 0 7
10 บ้านหนองแวงมน 3 0 3 6 12 4 0 0 16
11 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 2 4 0 6 11 2 0 0 13
12 บ้านโนนธาตุ 2 4 0 6 10 2 0 1 12
13 บ้านสำโรง 2 2 3 7 14 3 1 0 18
14 ซู่เอ็ง 2 2 1 5 8 0 2 1 10
15 ชุมชนหนองเม็ก 2 1 1 4 9 3 1 0 13
16 บ้านวังยาวสามัคคี 2 0 3 5 11 2 0 0 13
17 บ้านดอนโจด 2 0 1 3 5 0 0 0 5
18 บ้านหนองแวงโสกพระ 2 0 0 2 6 4 0 0 10
19 บ้านโนนข่าวิทยา 2 0 0 2 3 1 1 1 5
20 บ้านท่านางแนว 2 0 0 2 2 1 0 0 3
21 อนุบาลไพศาลวิทย์ 1 5 2 8 16 1 0 0 17
22 บ้านหนองแวงท่าวัด 1 4 1 6 11 3 1 0 15
23 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 3 0 4 10 3 3 0 16
24 บ้านหนองแขมอีโล 1 2 2 5 7 2 0 0 9
25 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
26 บ้านหนองหญ้าขาว 1 2 0 3 10 3 1 0 14
27 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
28 ชุมชนวังหิน 1 2 0 3 5 0 0 0 5
29 เบญจคามสามัคคี 1 1 3 5 6 2 1 0 9
30 บ้านดงเค็ง 1 1 1 3 9 4 2 1 15
31 อนุบาลสุรีพร 1 1 1 3 6 0 3 2 9
32 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
33 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1 1 1 3 4 2 1 1 7
34 ไตรมิตรวิทยา 1 1 1 3 4 2 1 0 7
35 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 0 2 7 2 1 0 10
36 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 1 1 0 2 5 3 0 0 8
37 บ้านท่าหนองหว้า 1 1 0 2 5 1 0 1 6
38 บ้านชาดหนองเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 สหราษฎร์อนุกูล 1 0 2 3 5 5 1 1 11
40 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 1 0 1 2 6 6 0 0 12
41 บ้านโคกสง่า 1 0 1 2 6 0 1 0 7
42 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
43 บ้านหลักด่าน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
44 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
45 บ้านศุภชัย 1 0 0 1 2 5 0 0 7
46 บ้านหนองแดง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 บ้านถลุงเหล็ก 1 0 0 1 2 0 2 0 4
48 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 อนุบาลกุลฤดี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
53 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
54 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 โนนรังหนองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านลอมคอม 0 3 0 3 3 1 1 0 5
58 บ้านหันใหญ่ 0 2 2 4 13 3 1 1 17
59 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 2 2 4 6 3 1 0 10
60 บ้านหันศิลางาม 0 2 2 4 5 2 0 0 7
61 บ้านคอนฉิม 0 2 0 2 4 4 0 0 8
62 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 5 2 2 0 9
63 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 0 1 1 2 6 3 0 0 9
64 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 1 1 2 3 0 0 1 3
65 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
67 โนนทองวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 ชุมชนบ้านดอนหัน 0 1 0 1 3 0 2 0 5
69 บ้านใหม่นาเพียง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
70 บ้านหนองขี้เห็น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านกอกโนนแต้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
74 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 0 0 4 4 6 4 0 0 10
75 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 0 2 2 5 5 0 0 10
76 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 2 2 1 2 1 0 4
77 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 0 0 1 1 5 5 0 0 10
78 มิตรภาพ2 0 0 1 1 5 3 0 0 8
79 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
80 บ้านเหล่าโนนคูณ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
81 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
82 นาโพธิ์ชีวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
83 บ้านโนนเมืองโคกกุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
84 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านผักหวาน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 บ้านวังคูณ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านละหานนา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
89 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
90 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
91 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 0 1 1 0 2
92 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 8 4 0 0 12
93 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 0 0 0 0 7 6 2 1 15
94 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 0 0 0 0 5 5 2 0 12
95 บ้านหนองกุงสว่าง 0 0 0 0 5 4 1 0 10
96 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 4 1 0 9
97 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 0 0 4 2 0 1 6
98 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
99 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
100 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
101 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 0 0 0 0 2 4 0 1 6
102 บ้านทางขวาง 0 0 0 0 2 2 3 1 7
103 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
105 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองไผ่วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านฝาผนังวังจาน 0 0 0 0 1 3 2 1 6
110 บ้านหินลาดนาดี 0 0 0 0 1 3 1 0 5
111 บ้านหนองอรุณ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
112 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
113 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 ชุมชนบ้านโคกสี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านปอแดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
116 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านหนองเปล่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้ายเมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
126 บ้านหนองแวงนอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านสว่างวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านโนนตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโสกนกเต็น 0 0 0 0 0 3 1 1 4
137 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
138 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านขุมปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 89 86 277 577 225 66 31 868