สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 12 9 3 24 28 2 1 1 31
2 บ้านดงเค็ง 7 2 2 11 18 5 2 1 25
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 7 0 3 10 19 6 1 1 26
4 บ้านหนองแวงมน 6 3 4 13 18 6 0 0 24
5 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 5 4 1 10 14 2 1 0 17
6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 2 6 13 21 1 0 0 22
7 บ้านหัวนาหนองแวง 5 2 3 10 13 0 2 0 15
8 บ้านหนองแวงตอตั้ง 4 2 3 9 11 3 0 0 14
9 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 4 0 1 5 10 5 0 0 15
10 บ้านลอมคอม 3 5 1 9 9 1 1 0 11
11 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 3 4 4 11 14 6 1 0 21
12 บ้านสำโรง 3 3 4 10 18 3 1 0 22
13 หนองแวงยาว 3 1 2 6 6 3 0 0 9
14 บ้านรัตนะ 3 1 0 4 6 0 1 0 7
15 บ้านหนองแดง 3 0 1 4 5 1 0 0 6
16 บ้านท่านางแนว 3 0 0 3 5 1 0 0 6
17 บ้านโนนธาตุ 2 5 0 7 12 2 0 1 14
18 บ้านหนองแวงท่าวัด 2 4 1 7 12 3 1 0 16
19 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 2 4 0 6 11 2 0 0 13
20 ซู่เอ็ง 2 2 1 5 8 0 2 1 10
21 เบญจคามสามัคคี 2 1 3 6 7 2 1 0 10
22 ชุมชนหนองเม็ก 2 1 1 4 9 3 1 0 13
23 บ้านวังยาวสามัคคี 2 0 3 5 11 2 0 0 13
24 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 2 0 1 3 7 6 0 0 13
25 บ้านดอนโจด 2 0 1 3 5 1 0 0 6
26 บ้านหนองแวงโสกพระ 2 0 0 2 6 4 0 0 10
27 บ้านโนนข่าวิทยา 2 0 0 2 4 1 1 1 6
28 อนุบาลไพศาลวิทย์ 1 5 2 8 16 1 0 0 17
29 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 5 2 8 12 5 0 0 17
30 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 3 0 4 10 3 3 0 16
31 บ้านหนองแขมอีโล 1 2 2 5 7 2 0 0 9
32 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1 2 1 4 6 2 0 0 8
33 ไตรมิตรวิทยา 1 2 1 4 5 2 1 0 8
34 บ้านหนองหญ้าขาว 1 2 0 3 10 3 1 0 14
35 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
36 บ้านคอนฉิม 1 2 0 3 5 4 0 0 9
37 ชุมชนวังหิน 1 2 0 3 5 0 0 0 5
38 อนุบาลสุรีพร 1 1 1 3 6 0 3 2 9
39 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
40 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1 1 1 3 4 2 1 1 7
41 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1 1 0 2 7 2 1 0 10
42 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 1 1 0 2 5 3 0 0 8
43 บ้านท่าหนองหว้า 1 1 0 2 5 1 0 1 6
44 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านชาดหนองเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1 0 6 7 9 4 0 0 13
47 สหราษฎร์อนุกูล 1 0 2 3 5 5 1 1 11
48 บ้านโคกสง่า 1 0 1 2 6 0 1 0 7
49 บ้านเหล่าโนนคูณ 1 0 1 2 6 0 0 0 6
50 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 1 0 0 1 6 5 2 0 13
51 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
52 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
53 บ้านหลักด่าน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 3 0 1 0 4
55 บ้านศุภชัย 1 0 0 1 2 5 0 0 7
56 บ้านหนองอรุณ 1 0 0 1 2 3 0 1 5
57 บ้านถลุงเหล็ก 1 0 0 1 2 0 2 0 4
58 บ้านทุ่งแค 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองแวงนอก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 อนุบาลกุลฤดี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านโนนตะโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
65 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
66 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 โนนรังหนองบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหันศิลางาม 0 2 3 5 7 3 0 0 10
70 บ้านหันใหญ่ 0 2 2 4 13 3 1 1 17
71 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 2 2 4 6 3 1 0 10
72 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 2 1 3 7 4 1 0 12
73 บ้านหลุบคา 0 1 2 3 7 1 0 0 8
74 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 5 2 2 0 9
75 มิตรภาพ2 0 1 1 2 6 3 0 0 9
76 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 1 1 2 3 0 0 1 3
77 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 1 1 2 2 1 1 0 4
79 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 1 0 1 4 0 1 0 5
80 บ้านหนองขี้เห็น 0 1 0 1 3 2 0 0 5
81 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
82 โนนทองวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 ชุมชนบ้านดอนหัน 0 1 0 1 3 0 2 0 5
84 บ้านหินลาดนาดี 0 1 0 1 2 3 1 0 6
85 บ้านใหม่นาเพียง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
86 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านกอกโนนแต้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 0 2 2 5 5 0 0 10
90 บ้านโนนเมืองโคกกุง 0 0 2 2 4 2 0 0 6
91 บ้านละหานนา 0 0 2 2 2 0 1 1 3
92 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 2 2 1 2 1 0 4
93 บ้านหนองกุงสว่าง 0 0 1 1 6 4 1 0 11
94 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
95 บ้านฝาผนังวังจาน 0 0 1 1 3 3 2 1 8
96 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
98 นาโพธิ์ชีวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
99 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 บ้านผักหวาน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านวังคูณ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
103 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
104 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 0 1 1 0 2
106 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 8 4 0 0 12
107 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 0 0 0 0 7 6 2 1 15
108 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 0 0 4 2 0 1 6
109 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
110 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
111 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 0 0 0 0 2 4 0 1 6
112 บ้านทางขวาง 0 0 0 0 2 3 3 1 8
113 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองไผ่วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
120 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
121 ชุมชนบ้านโคกสี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 บ้านปอแดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
123 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
124 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านหนองเปล่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้ายเมย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
132 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านสว่างวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโสกนกเต็น 0 0 0 0 0 3 1 1 4
140 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 บ้านกุดหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านขุมปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 114 107 360 680 236 67 31 983