สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 28 2 1 1 31
2 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 21 1 0 0 22
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 19 6 1 1 26
4 บ้านหนองแวงมน 18 6 0 0 24
5 บ้านดงเค็ง 18 5 2 1 25
6 บ้านสำโรง 18 3 1 0 22
7 อนุบาลไพศาลวิทย์ 16 1 0 0 17
8 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 14 6 1 0 21
9 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 14 2 1 0 17
10 บ้านหันใหญ่ 13 3 1 1 17
11 บ้านหัวนาหนองแวง 13 0 2 0 15
12 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 12 5 0 0 17
13 บ้านหนองแวงท่าวัด 12 3 1 0 16
14 บ้านโนนธาตุ 12 2 0 1 14
15 บ้านหนองแวงตอตั้ง 11 3 0 0 14
16 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 11 2 0 0 13
17 บ้านวังยาวสามัคคี 11 2 0 0 13
18 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 10 5 0 0 15
19 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 3 3 0 16
20 บ้านหนองหญ้าขาว 10 3 1 0 14
21 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 9 4 0 0 13
22 ชุมชนหนองเม็ก 9 3 1 0 13
23 บ้านลอมคอม 9 1 1 0 11
24 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 8 4 0 0 12
25 ซู่เอ็ง 8 0 2 1 10
26 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 7 6 2 1 15
27 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 7 6 0 0 13
28 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 7 4 1 0 12
29 บ้านหันศิลางาม 7 3 0 0 10
30 เบญจคามสามัคคี 7 2 1 0 10
31 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 7 2 1 0 10
32 บ้านหนองแขมอีโล 7 2 0 0 9
33 บ้านหลุบคา 7 1 0 0 8
34 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 6 5 2 0 13
35 บ้านหนองกุงสว่าง 6 4 1 0 11
36 บ้านหนองแวงโสกพระ 6 4 0 0 10
37 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 6 3 1 0 10
38 หนองแวงยาว 6 3 0 0 9
39 มิตรภาพ2 6 3 0 0 9
40 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 6 2 0 0 8
41 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 6 1 0 0 7
42 อนุบาลสุรีพร 6 0 3 2 9
43 บ้านรัตนะ 6 0 1 0 7
44 บ้านโคกสง่า 6 0 1 0 7
45 บ้านเหล่าโนนคูณ 6 0 0 0 6
46 สหราษฎร์อนุกูล 5 5 1 1 11
47 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 5 5 0 0 10
48 บ้านคอนฉิม 5 4 0 0 9
49 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 5 3 0 0 8
50 จตุคามวิทยา 5 2 2 0 9
51 ไตรมิตรวิทยา 5 2 1 0 8
52 บ้านท่าหนองหว้า 5 1 0 1 6
53 บ้านหนองแดง 5 1 0 0 6
54 บ้านท่านางแนว 5 1 0 0 6
55 บ้านดอนโจด 5 1 0 0 6
56 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 5 1 0 0 6
57 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 5 1 0 0 6
58 ชุมชนวังหิน 5 0 0 0 5
59 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 4 2 1 1 7
60 บ้านหนองเสี้ยว 4 2 0 1 6
61 บ้านโนนเมืองโคกกุง 4 2 0 0 6
62 วังบงน้อยวิทยา 4 2 0 0 6
63 บ้านโนนข่าวิทยา 4 1 1 1 6
64 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 4 0 1 0 5
65 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
66 บ้านฝาผนังวังจาน 3 3 2 1 8
67 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 3 2 0 0 5
68 บ้านหนองขี้เห็น 3 2 0 0 5
69 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 3 2 0 0 5
70 บ้านหนองแสง 3 1 2 0 6
71 บ้านหลักด่าน 3 1 0 0 4
72 โนนทองวิทยา 3 1 0 0 4
73 ชุมชนบ้านดอนหัน 3 0 2 0 5
74 บ้านป่าเป้า 3 0 1 0 4
75 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 3 0 0 1 3
76 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
77 บ้านบะแหบหญ้าคา 3 0 0 0 3
78 บ้านหนองหว้าสามัคคี 3 0 0 0 3
79 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 3 0 0 0 3
80 บ้านศุภชัย 2 5 0 0 7
81 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 4 0 1 6
82 บ้านทางขวาง 2 3 3 1 8
83 บ้านหินลาดนาดี 2 3 1 0 6
84 บ้านหนองอรุณ 2 3 0 1 5
85 นาโพธิ์ชีวิทยา 2 2 1 0 5
86 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 2 1 1 0 4
87 บ้านโคกสูงวิทยา 2 1 0 0 3
88 บ้านถลุงเหล็ก 2 0 2 0 4
89 บ้านใหม่นาเพียง 2 0 1 1 3
90 บ้านละหานนา 2 0 1 1 3
91 บ้านป่าพร้าว - บูรณะ 2 0 0 1 2
92 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 0 0 0 2
93 บ้านทุ่งแค 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองแวงนอก 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 0 0 0 2
96 อนุบาลกุลฤดี 2 0 0 0 2
97 บ้านโนนตะโก 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 0 0 0 2
99 บ้านผักหวาน 2 0 0 0 2
100 บ้านวังคูณ 2 0 0 0 2
101 บ้านโนนแดง 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองไผ่วิทยา 2 0 0 0 2
103 บ้านหันโจดหนองกุง 2 0 0 0 2
104 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 0 0 0 2
105 บ้านโนนหอมโนนศาลา 1 2 1 0 4
106 บ้านโจดใหญ่ 1 2 1 0 4
107 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 1 2 1 0 4
108 ชุมชนบ้านโคกสี 1 2 0 0 3
109 บ้านปอแดง 1 1 0 1 2
110 บ้านสำราญ 1 1 0 1 2
111 บ้านโสกไผ่ 1 1 0 0 2
112 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
114 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองเปล่ง 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองแวงน้อย 1 1 0 0 2
118 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 1 1 0 0 2
119 บ้ายเมย 1 1 0 0 2
120 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
121 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1 0 1 0 2
122 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 1
123 บ้านกอกโนนแต้ 1 0 0 1 1
124 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 0 0 1 1
125 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 1
126 ชุมชนบ้านชาด 1 0 0 0 1
127 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 0 0 1
128 โนนรังหนองบอน 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองห้าง 1 0 0 0 1
131 บ้านกุดหอยกาบ 1 0 0 0 1
132 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
133 บ้านสว่างวิทยา 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองบัวลอง 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 0 0 1
137 โนนชาดหนองช้างน้ำ 1 0 0 0 1
138 บ้านโสกนกเต็น 0 3 1 1 4
139 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 3 0 0 3
140 บ้านดอนชาด 0 1 1 0 2
141 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 1
142 บ้านกุดหว้า 0 1 0 0 1
143 บ้านขุมปูน 0 1 0 0 1
144 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 1 0 0 1
145 บ้านดอนดู่ 0 1 0 0 1
146 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
152 บ้านหันน้อย 0 1 0 0 1
153 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
154 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 1 0 1
156 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 1 0 1
158 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
159 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 0 0 0 0 0
160 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 0
161 บ้านหนองวัดป่า 0 0 0 0 0
รวม 680 236 67 31 983