รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558
ณ โรงเรียนพล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ห้องประชุมเบญจมิตร
ห้องเบญจพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กชายชาญวิชา  ไชยศรี
2. เด็กชายนฤป  ญาติสังกัด
 
1. นางสาววัลลา  แพงวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศุภชัย 1. เด็กชายธัญวุฒิ  หลุ่มใส
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เทียมทนงค์
 
1. นางเพชรศิรินทร  คำพิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. นายชัยพร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิชัย  หาชื่น
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  โนนโพธิ์
2. นายณัฐพล  คุณศึกษา
 
1. นางธัญญารัตน์  ธนูรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉายา
2. เด็กชายณัฐพีลนัน  สุธรรม
3. เด็กชายธนวุฒิ  นาสังข์
4. เด็กชายภูวดล  สินทบ
5. เด็กหญิงรุ่งกานดา  จิตรเพิ่ม
 
1. นางสาวรัชพาพร  จันคุณ
2. นางสาวอัญชลี  คำภาเกะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 1. เด็กชายฐิติวัสส์  เลิศวิรุฬห์กุล
2. เด็กชายนันทภูมิ  ชิดนอก
3. นางสาวนิภาวรรณ  ทองโคตร
4. เด็กชายประสงค์ศักดิ์  วิเศษแก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มัธยัสถ์
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. เด็กชายตฤณพฤกษ์  เพ็งพร
2. เด็กหญิงทิพนภา  นาราษฎร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงธัญพร  สง่างาม
 
1. นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
2. นางพิสมัย  คุณล้าน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. นายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริชาต  สีหามาตย์
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงวรนุช  ศิริรางกูล
 
1. นางรุจิรา  พาวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อาสาสู้
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ชนะเทพ
 
1. นายเกล้า  หลักโคตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธัญกร  อาษานอก
 
1. นายอุดมศักดิ์  พิมพิสาร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กชายวชิระ  มาตย์นอก
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณแก้ว
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  ประวัน
 
1. นางสมใจมาด  มูลไธสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  โคตรธาดา
2. เด็กหญิงอัธยา  ฝ่ายพลแสน
 
1. นางนิรมล  แก้วบุตร
2. นางปวีณา  ก่อบุญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 1. เด็กหญิงชญาณทิพย์  แดนลาดแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ขอมอบกลาง
 
1. นางเข็มทอง  บุตรเพ็ง
2. นางดวงนภา  ลุนอุบล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พรมแสน
2. นางสาวธนัชชา  รัฐบำรุง
 
1. นายสมชาย  พิทยกิตติวงศ์
2. นางเงินตรา  ชัยลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายตันติกร  โยลุง
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายชยุตพงษ์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหารพล
3. เด็กชายพชร  กระแหน่
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. เด็กชายศรวิษฐา  กองหล้า
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ตั้งใจ
3. เด็กชายอรรถชัย  กระลาม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโจด 1. นายกฤตนัย  กองเพ็ง
2. นายพลพล  หาริสา
3. นายอภิสิทธิ์  พิริยะ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงผกามาศ  รอดโฉมฉิน
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทะลาไธสง
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  หาญมาก
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทองนา
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1. เด็กชายพลพล  พานนนท์
 
1. นางอรวรรณ  บัววิชัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายคณาธิป  จันทะโข
 
1. นายอาทิตย์  มุรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กชายธีรเดช  โคตรศรีเมือง
 
1. นายอิศราพร  กาษี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กหญิงปิยกาญน์  อ่อนศรี
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. นางสาวอริศรา  หมื่นสีพรม
 
1. นางฐานันทิณี  ดีสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซู่เอ็ง 1. เด็กชายจุลจักร    มะธิปิไข
2. เด็กชายณัฐวัตร   ยะถีโล
3. เด็กหญิงณิชมน   วงศ์สุริยะ
4. เด็กหญิงบุษยรัตน์   สีนอก
5. เด็กชายปานรวิท   บังใบ
6. เด็กชายปิยะบุตร   ดีจะมาลา
7. เด็กหญิงวิชุรภา   แสนโคก
8. เด็กชายเจษฎา   หลงกุล
9. เด็กชายเสกสิทธ์   สมีพวง
 
1. นายบุญเรือง   สาชะรุง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายศรายุทธ   พันคิด
 
1. นางอัมพร   ชัยสวัสดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. นางสาวภาวิณี   เลงไธสง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  สีหาอิทน์
 
1. นายสุวิทย์  พลศักดิ์หาญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จันน้อย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายศิริชัย  ไปแดน
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เพียรชนะ
 
1. นางกัญยานี  อาจชมภู
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิมลวัลย์  สุวรรณวงค์
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จิตแสง
 
1. นางประโลมจิต  โชคชัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กชายอภิรักษ์   มาลี
 
1. นายจำรัส   ปัตตานัง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คันทา
 
1. นางทัศมัย  สีลาดเลา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายอภิรักษ์   สาพรม
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี 1. เด็กชายตะวัน  ศิริรวง
 
1. นายกังวาลไพร  เดชศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   วันชัย
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหิน 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุดน้อย
 
1. นางนันทิพร  บุญห่อ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กหญิงกฤษณา  กระลาม
2. เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร
3. นางสาวจริยา   วงษ์สีดา
4. นายจักกฤษ  มะกะระธัช
5. เด็กชายจักรพงษ์  หารเทศ
6. เด็กหญิงชลิดา  นิลศิริ
7. เด็กหญิงดรัลพร  ทับละคร
8. เด็กชายธนากร  นาราษฎร์
9. เด็กชายธิวากร  ทับละคร
10. เด็กชายธีระภัทร  มาตะรมย์
11. เด็กหญิงนภัสสร  มาตะรมย์
12. นางสาวนันทนา  สีฮุย
13. นายนันทวัฒน์  กระลาม
14. เด็กชายนิธิกร  เสนาบุตร
15. เด็กหญิงปิยะภัสรา  แสนพระ
16. นางสาวพัชรา  กระลาม
17. เด็กชายภานุพงษ์  มืดอินทร์
18. เด็กชายมนต์มนัส  สาสร้อย
19. เด็กหญิงรัชนิดา  โคกสีนอก
20. เด็กหญิงวรินทร์  คำผาย
21. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม
22. เด็กชายวีระพงษ์  โคกสีนอก
23. เด็กชายศรายุทธ  สุดใจ
24. เด็กชายศศิธร  เรืองแหล้
25. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วพรม
26. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วพรม
27. นางสาวสุรัตน์ดา  โคกสีนอก
28. เด็กชายอรรถพล  หวังเทียบกลาง
29. เด็กหญิงอริษา    อุ่นสำโรง
30. เด็กหญิงอุไรพร  ประจิคะ
31. นางสาวเกวริน   สาระพิน
 
1. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
2. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
3. นายสมพร  วงษ์ดวง
4. นายพิษณุ  กินขุนทด
5. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายเอกชัย  นครราช
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์   พรมหลง
 
1. นางสาววนิดา   จันทะวงษ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงกชกมล   คุ้มพงษ์
2. เด็กหญิงกนกพร   เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ   พลราชม
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เทศน้อย
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทองคำ
6. เด็กชายกีรติ   สุริพันธ์
7. เด็กหญิงจิรัชญา   บุญประกอบ
8. เด็กชายชัยชนะ   ฐิติเจริญศักดิ์
9. เด็กชายชัยธวัฒน์   ชื่นหญ้าปลอก
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   กระยอม
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แก้วพิกุล
12. เด็กหญิงณัฐชาพร   ดีโนนอด
13. เด็กหญิงธนาวดี   มะนาวนอก
14. เด็กชายนิติพนธ์   คนล้ำ
15. เด็กหญิงปุณณิชา   เขษมภูริชกานต์
16. เด็กชายพชรดนย์   นาชัยเวียง
17. เด็กชายพชรพล   ภักดีลุน
18. เด็กชายพรหมมินทร์   สายจันทร์
19. เด็กชายพัฒนโชติ   ประระทัง
20. เด็กหญิงพิชญาภัค   ทานกระโทก
21. เด็กหญิงพิชธิดา   ราศรี
22. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   เอกศิริ
23. เด็กหญิงภัทรภร   ชัยศร
24. เด็กหญิงภูณิศา   เขษมภูริชกานต์
25. เด็กหญิงลลิตา   พาที
26. เด็กชายวัชรพงษ์   สีมาพล
27. เด็กหญิงศกุนตลา   ซุยสูงเนิน
28. เด็กหญิงศศินิภา   วงษ์ยาริทธิ
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์   บาลี
30. เด็กชายศุทธิกร   ใสจูง
31. เด็กชายศุภณัฐ   วงศ์โชติวนิช
32. เด็กชายสหรัฐ   นามโยธา
33. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีมงคล
34. เด็กหญิงสุชาดา   เขียวชัยภูมิ
35. เด็กหญิงสุมิตรา   ทุงจันทร์
36. เด็กชายสุรสิทธิ์   แสนสุข
37. เด็กหญิงสุวิญาดา   วงศ์จันทร์ลา
38. เด็กชายเกียรติยศ   ฤทธิสิทธิ์
39. เด็กหญิงเบญจพร   นาบำรุง
40. เด็กหญิงไพริน   พินธุโท
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์   ดีสุด
2. นายภูมิพัฒน์   สิทธิ์ทัศน์กุล
3. นายอนุวัฒน์   โนนโพธิ์
4. นางฉวีวรรณ   ทีเหล็ก
5. นางสาวสายสุดา   ประโพธิ์ทัง
6. นางสาวกรรณิการ์   กมลพันธ์
7. นางสาวพัสรินทร์   บะคะ
8. นางนวลจันทร์   พลดง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใจคง
3. เด็กหญิงทิพาวัลย์  สวายห้อย
4. เด็กหญิงนิติยาพร  พลขวา
5. เด็กชายประดิษฐ์  ศรีวงษา
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชำนิกล้า
7. เด็กหญิงอภิสรา  นาซอน
8. เด็กหญิงอริสสา  พรวันนา
9. เด็กชายอาธิไชย  เทศไธสง
10. เด็กชายอิทธิพล  ดีแป้น
 
1. นางมยุรา  คำสุวรรณ์
2. นางพจนา  พื้นชนะ
3. นางนิตยา  ปวงประชัง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 1. เด็กชายชัยยา  มาบแวง
2. เด็กหญิงพรหมพร  เขจรกลาง
3. เด็กหญิงมลมณี  งานทำจักร์
4. เด็กชายวทัญญู  ไชยดี
5. เด็กชายสราวุฒิ  สิงห์เสนา
6. เด็กหญิงหฤทัย  ฤทธิ์ธา
7. เด็กหญิงอธิชา  ลาคำ
8. เด็กชายอัมรินทร์  เตื่อยจันทึก
 
1. นางกมลาพร  พุทธกาล
2. นางสาวอำภาภรณ์  สุภาษิต
3. นางสุภาพร  จันมา
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิง ทิตยา  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงจริญญา  ชาลี
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทัศมี
4. เด็กชายทินกร  กะลาม
5. เด็กหญิงวิยะดา  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงสุชานันท์  คนรู้
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สีหามาตย์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่นอก
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางสาวชนันท์ทิชา  หลุ่มใส
3. นายสนอง  ยอดสง่า
4. นางสุภาณี  มาตย์วังแสง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงจินต์ภาณี  มาตย์วังแสง
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  ปุราชะธรรม
4. เด็กหญิงวริศรา  วัจนา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวศรี
6. เด็กหญิงอาทิติยา  วงศ์พุทธคำ
 
1. นางโสภา  ประไพร
2. นางสาวเพียงฤทัย  ปะละกา
3. นางสาวประภาศิริ  พันธ์ุมี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. นางสาวขนิษฐา  ปะนะสุนา
2. นางสาวพิมลพรรณ  พงษ์พันธ์
3. นางสาวพิมลวรรณ  พันธ์ชัย
4. นางสาวอริญาพร  มาตย์วังแสง
5. นางสาวเกวลิน  แก้วพรม
6. นางสาวเรณุกา  นิลศิริ
7. นางสาวโสรญา  ชาติทอง
 
1. นายศิริภัทรดล  ศาสตร์นอก
2. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
3. นางสาวกัญญ์นพัชณ์  สีหามาตย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 1. เด็กหญิงจริยา  ระเวรี
2. เด็กหญิงนวพร  แทบทาม
3. เด็กหญิงนุชนาช  สวนบาน
4. เด็กหญิงพรเทวัญ  มั่นแสวง
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วรบุตร
6. เด็กหญิงพิรญา  หลวงราช
7. เด็กหญิงรังสิยา  รักคำพันธ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  บุราณรมย์
 
1. นางสาววสุนันท์  ทำนา
2. นางสำเนาว์  สายกระสุน
3. นางพิริยา  พงษ์ภักดิ์
4. นางลักษณา  โสมาบุตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เชยวิทย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ทุมเที่ยง
3. นายชวนันท์  ทุมเที่ยง
4. เด็กชายฐาปกรณ์  สินโพธิ์
5. เด็กชายธรรณณัชร  บุตรวิชา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมจันทร์
7. นางสาวนฐินี  นูพลกรัง
8. นายนันทว้ฒน์  อาจวงศ์
9. นายประพัฒน์  เมิองขวา
10. นางสาวพรรณวิภา  พูลศรี
11. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อ่อนพันธุ์
12. นายภูมินทร์  วงศ์กัญหา
13. เด็กชายวิทยา  เทพเรียน
14. นายวิทวัส  หอมเนตร
15. นายอภิรักษ์  นามบุญ
16. นางสาวแสงระวี  แงวกุดเรือ
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
2. นางรัตนา  มณีทิน
3. นางธิภาพร  ภูสมบัติ
4. นางสาวอุไรวรรณ  สืบสำราญ
5. นายวิโรจน์  เดชพละ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ  ชูจัฉัด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คืนภูเขียว
3. เด็กหญิงจรัญธร  จันทร์ดา
4. เด็กหญิงชลธิชา  วุฒิธรรม
5. เด็กหญิงณุสาสิริ  ลิ้มวิไล
6. เด็กหญิงนฤมล  สีเน
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีพลัง
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษเวียน
9. เด็กหญิงภัทราวดี  อินแสงแวง
10. เด็กหญิงสุณิสา  บาลี
11. เด็กชายสุธี  ดอนน้อย
12. เด็กชายอดิศักดิ์  แคนสี
13. เด็กหญิงอภิญญา  สิมหลวง
14. เด็กหญิงอัจจิมา  หมาดศรี
15. เด็กชายอัชชา  ลาสันตุ
16. เด็กหญิงเครือวัลย์  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางปรีญานุช  เพลินวัฒนากุล
2. นางสาวจริญญา  บาลี
3. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงสกุล
4. นางสาวอรวรรณ  คงชาติ
5. นางสุดาพร  ปัสสา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กหญิงจิลาลักษณ์  สุดสะอาด
2. เด็กชายประมาณ  สิทธิวงษา
3. เด็กหญิงรัตติยาพร  พันโยศรี
4. เด็กชายสุรชัย  ทิทา
5. เด็กชายอัมรินทร์  ศิริมงกต
 
1. นางธันยพร  เกตุเพ็ง
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีขอน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายกฤติพงษ์  มูลลาด
2. เด็กชายทัศน์พล  รัตนวงษ์น้อย
 
1. นางพรทิพย์  อุตรา
2. นายเอกพรรณ  ศรีละไม้
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤภาวดี  มอไธสง
2. เด็กชายพีระวิทย์  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายภานุพงษ์  พลจังหรีด
4. เด็กชายวัชรพล  อุดม
5. เด็กหญิงศิวพร  ปะติเก
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตย์นอก
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยอดเพชร
3. นายวุฒิชาติ  สร้างนานอก
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุจิตร
2. เด็กหญิงนาตยา  น้อยโสมศรี
3. เด็กชายศิวดุลย์  นวลใน
4. เด็กชายสุมงคล  ชำนาญดี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  อันทะเกตุ
6. เด็กชายเพ็ญนภา  นากุดนอก
 
1. นายสงัด  ใบบ้ง
2. นางสาวปรียานุช  อัปมะเย
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. นางสาวกัลยรัตน์  เลยกลาง
2. เด็กชายนันทกร  เค็งนอก
3. นายพสิษฐ์  ประสพเงิน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สียางนอก
5. เด็กชายวชิระ  จันทร์แก้ว
6. นางสาวอาทิตยา  บุญพิมพ์
7. เด็กชายเกริกพล  คนรู้
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนาฤทธิ์
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงทิพย์นิภา  นอนนอก
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภิรมกิจ
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
2. นายสมหมาย  กุลสังขาร
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวจณิตา  สีหามาตย์
2. นางสาวนิรชา  พลยาง
3. นางสาวสุวิมล  อุ่นสำโรง
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาวกมลชนก  ประศรี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำหารพล
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  สุขมหาหลวง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางสาวอทัญญา  แสนสิทธิ์
2. Mr.Fonyuy Anthony  Yenyuy
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 1. เด็กชายขนบ   สุ่ยหล้า
2. เด็กหญิงบุษบา  สันทา
3. เด็กหญิงสิรินยา   นวนแดง
 
1. นายศิวะ   เทวะหา
2. นายธีรวัฒน์   มุกดา
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายธนพล  กองเกิด
2. นายสหรัฐ  ทาหาร
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นางสาววรินทร  ดีแป้น
2. เด็กหญิงอริสา  ขามประไพ
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นางปริศนา  วงษ์บัวพันธุ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายรชต  พลกัณฑ์
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายดนัย  ศรีสิงห์
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ไสสา
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายศุภากร  กองเงินนอก
2. เด็กหญิงสุตราภัทร  เชื้อหงษ์
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางปรียาภัทร  สืบวงษา
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงนัยกานต์  โสชัยยันต์
2. เด็กหญิงสุภานัน  เสรีภาพ
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สกุลพิมพ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชะตะ
 
1. นายวิศรุต   เพ็ชรสีม่วง
2. นางสาวรัตนาพร   เกียรติปกรณ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 1. เด็กหญิงอัจจิมาธร  เลขกลาง
2. เด็กชายแดนอังคาร  แสนรัตน์
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นายปฏิวัติ  ภูศรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์พลงาม
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางเพียรทอง  พลไทย
 
80 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กชายคณิตา  แสนป้อง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิเสนา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางยุวะภา  จำลอง
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มัธยัสถ์
2. เด็กชายพรประสิทธิ์  กลีบจำปี
3. เด็กชายวรภัค  ทะชาดา
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
2. นายธีรพล  แพไธสง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  ทองผาย
2. เด็กหญิงวิภาดา  นาพิบูลย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สวัสดิ์ไทย
 
1. นางนุกุล  เพียรแก้ว
2. นางวันทนีย์   สิงห์หาญ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 1. นายนฤพนธ์  หอมทอง
2. เด็กชายสุขวัฒน์  บุญยะมี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุดแท้
 
1. นายศิวะ  เทวะหา
2. นายวิโรจน์  การฟุ้ง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 1. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หอมดวง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นางพิกุล  บุญเรือง
2. นางสาวกชพรรณ  นาวิมาร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายจิรภัณฑ์  จ้ายหนองบัว
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ประโพศรี
3. เด็กชายวีระยุทธ  บุตรวงค์
 
1. นางราตรี  ประภาสอน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงจินตนา  วังทอง
3. เด็กหญิงดลนภา  นามมุนตรี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เค้าแก้ว
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนคำภา
6. เด็กหญิงอลิษา  นามวิจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายสถิตย์  เกตุสา
3. นายสรายุทธ์  ทิพรักษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. นางสาว วิภาวี  วงษ์แวง
2. เด็กหญิงคณาทิป  ประโพธิ์ศรี
3. นางสาวปาลิตา  พิลาศรี
4. นายพุฒิพงศ์  ทิพคูนอก
5. นางสาวรุ่งทิวา  ราศี
6. นางสาวศิริพา  กล้าแข็ง
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
3. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนมัสนันท์  บุญค่ำ
2. เด็กหญิงศศิธร  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงไอลดา  สุขรักษา
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1. เด็กชายปรเมศร์  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงภาวนา  ทนเล
3. เด็กชายสลักพล  พลดงนอก
 
1. นายศิริโชค  งวงช้วง
2. นายทองล่า  รักษาพงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงยาว 1. เด็กชายนันธวัช  พรมดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กหญิงอารียาภรณ์  รินน้อย
 
1. นางศุภามาศ  กาษี
2. นายพงศ์พันธ์  แก้วหาวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หารมาก
2. เด็กหญิงนิจฉรา  ปุราทะนัง
3. นางสาวปนัดดา  เรืองบุญ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 1. เด็กหญิงคุณิตา  ศรีบุญเพชร
2. เด็กหญิงจิตตรา  ทาหาร
3. เด็กหญิงจิราพร  พั้วศรี
 
1. นางสมเด็จ  ทองชุม
2. นายธวัชชัย  ทองชุม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาอุดม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ไมขุนทด
3. เด็กหญิงอุ้มทรัพย์  จันอุด
 
1. นางวันเพ็ญ  ลักษณะโยธิน
2. นายไพรัช  ลักษณะโยธิน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลศรี
2. เด็กหญิงวริศรา  แก้วพอ
3. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ศรีสาร
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
2. นางสาวพรสวรรค์  เถาเกลือ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. นายจารุวัฒน์  กะลาม
2. นางสาวศัลญา  มาตะรมย์
3. นางสาวเจษฎาพร  ฤาวิเศษ
 
1. นางพัชรินทร์  ตรีภาค
2. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  สีหามาตย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1. เด็กหญิงจาณิสตา  สุขคำแม
2. เด็กหญิงปรียานุช  อ่วมกระโทร
3. เด็กหญิงวันใส  เพียงเกษ
 
1. นางวงเดือน  ดรหมั่น
2. นางสาวคำปุน  จันทกล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บรรยง
2. เด็กหญิงนพนันท์  มาลี
3. เด็กหญิงวิภาพร  จำปาทอง
 
1. นางศรีศุภลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมกัณหา
2. เด็กหญิงดวงดาว  ปะกิระเค
3. เด็กหญิงสุทธิชา  กิตติรัตนา
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางสมดี  กงเพชร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พรมดาว
2. เด็กหญิงธัณญลักษณ์  ผางเวช
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ประทุมตะ
 
1. นางศรีศุภลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
100 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปะปาทา
2. เด็กชายวิวัฒน์   แก้วนอก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โนนบุ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พิพัฒน์กุล
2. นางจารุณี  ธัญญะอุดม
 
101 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนรังหนองบอน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มณีทอง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวียงนนท์
3. เด็กชายอภิชัจ  อาษานอก
 
1. นางอิงอร  นามมนตรี
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายธนากร  พลฤทธิ์
2. นางสาวนิตยา  ชาติทอง
3. นางสาวสุภาพร  พลฤทธิ์
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แปรเพ็ง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนนา
3. เด็กหญิงศิวภรณ์  พฤษการ
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายวัชรพล  แคโอชา
2. เด็กหญิงสุภาพร  จูมคอม
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
2. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงนธีกานต์  กุลีช่วย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงเครือ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศาสตร์นอก
2. นางสาวนิจพร  อินนอก
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาญอาสา
 
1. นางวรรณตรี  หล้าลุน
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายภูวนัย  ชุมพุทธ์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 1. เด็กหญิงเมธิญากร   พิชิตชัยรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  จันชารี
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายนวพล  ทวีพัฒน์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายวรวุฒิ  วีสม
 
1. นางขันทอง  เมตตามิตร
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันละคร
2. เด็กหญิงธันยพร  อยู่ชุมพล
3. เด็กหญิงปุณยนุช  รัศมีเดือน
4. เด็กหญิงพิมพ์พร   ช่วยนา
5. เด็กชายยงศิลป์  ริเริ่ม
6. เด็กชายสราวุธ  เถือกคำ
7. เด็กหญิงอนนัยดา  นุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
2. นางสาวจิระวรรณ  บางปา
3. นางจุฬาลักษณ์  จันทร์เหล่าหลวง
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงยุราวัลย์  ดำนอก
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  โพพระ
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีษะ
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน 1. เด็กหญิงเมธาวดี  กรวดนอก
 
1. นางสาวโชติกาญจน์  มหาวงศ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตะโก 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ปัตตะเน
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ชะใบรัมย์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียรหล้า
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   พันคิด
 
1. นางอัมพร   ชัยสวัสดิ์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายคฑาหัสต์  กว้างขวาง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำแก้ว
3. เด็กชายสิทธา  ทองจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีรพงษ์  หล้าบ้านแท่น
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูเบท  จันทาทุม
2. เด็กหญิงอมลภา  ตาพาว
3. เด็กชายอัครเดช  ตาพาว
 
1. นางสาวจริยา  สะเดา
2. นายบรรชัย  นิยมพล
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนฉิม 1. เด็กชายธนพล  ชัยสา
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทร์วิบูลย์
3. เด็กชายสมภพ  เขียวทอง
 
1. นายปริญญา  สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์  สีหาใต้
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กชายณัฐพล  ไหลหลั่ง
2. เด็กชายอร่าม  ชัยคูณ
3. เด็กชายใต้ฟ้า  ไหลหลั่ง
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีรพงษ์  หล้าบ้านแท่น
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. นายชลวรรษ  จันประทักษ์
2. นายวิวัตร  เอ็นดู
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค 1. เด็กหญิงฐิติพร   เล่ห์กล
2. เด็กหญิงทักษพร  แสงดารา
 
1. นางสาวดาวมณี   แถวนาดี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 1. เด็กชายวินัย  บุญเพ็ง
2. นายสุริยา  เสนีย์โสด
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายกิตติพจน์  อินทะมาตย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มืดอินทร์
3. เด็กชายวิทวัช  อึ่งวงค์
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 1. เด็กชายกิตติธร  พาหลง
2. เด็กชายจิตรกร  โคตรมงคุณ
3. เด็กชายปิยราช  ชูรัตน์
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายนนบุรินทร์  ประโพธิ์ศีร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลอมคอม 1. เด็กชายนัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  พิธรรม
 
1. นางชัญญา  ชินโคตร
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจิตร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลอมคอม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สงแสนผาง
 
1. นายธีระนนท์  สุริยะดอย
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินเธาว์
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทับละคร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
2. นายนิกร  ทิชัย
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลแก่น
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บริบูรณ์ผล
2. เด็กชายคุณากร  เฉิดรัศมี
3. เด็กชายจักรพงษ์  ท้าวนิล
4. เด็กชายจิรศักดิ์  โคตรแปร
5. เด็กชายฉัตรชัย  ปลัดศรีชีวะ
6. เด็กหญิงณัชฐากร  วิสุวงษ์
7. เด็กหญิงณัฐนิช  ธงทอง
8. เด็กชายนาถวัฒน์  นาโพนงาม
9. เด็กชายปรเมทย์  สร้อยประเสริฐ
10. เด็กหญิงปานตะวัน  กายไธสง
11. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงธานี
12. เด็กหญิงพาวดี  นุกันยา
13. เด็กหญิงพุทธิดา  มูลกัน
14. เด็กชายภูบดินทร์  คำแก้ว
15. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ท้าวนิล
16. เด็กชายรัชภูมิ  ศรีพุทธา
17. เด็กหญิงรัตติกาล  โม่อุ่น
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทิมา
19. เด็กหญิงวราภรณ์   กองกูล
20. เด็กชายวัชรพล  ทิมา
21. เด็กหญิงวีริสรา  พิทักษ์
22. เด็กหญิงสกุณา  หงษ์คำดี
23. เด็กหญิงสกุณี  หงษ์คำดี
24. เด็กชายสหรัฐ  ศรีลัย
25. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีพัษยศ
26. เด็กชายอภิรักษ์  ประทุมวิง
27. เด็กชายอภิรักษ์  ภักดีสุวรรณ
28. เด็กหญิงอรธิมา   เลิศศิริ
29. เด็กหญิงอารียา  พลเทพ
30. เด็กชายเกรียงไกร  สนธิ
 
1. นายบุญส่ง  เทือกดอนหัน
2. นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม
3. นางจิรพา  บุญประกอบ
4. นางสาวดวงสมร  สุริยะพงษ์
5. นางฐิตวันต์  นาบุตรบุญ
6. นางเนาวรัตน์  บุญธรรม
7. นางปราณี  บุญจวง
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลอมคอม 1. เด็กชายกฤษณะ  ระวัง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ขุ่มด้วง
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิมพ์ทอง
5. เด็กชายจิรวัฒน์  พลยางนอก
6. เด็กหญิงจิราพร  วงละคร
7. เด็กหญิงญาดา  ชิดทอง
8. เด็กชายณัฐพล  ศรีโนนเรือง
9. เด็กหญิงทัศวรรณ  พิมพ์ทอง
10. เด็กหญิงธนวรรณ  ผุดผาด
11. เด็กชายนที  แซ่ลิ้ม
12. เด็กชายนัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
13. เด็กชายนัทพงศ์  สงแสนผาง
14. เด็กชายปัญจพนต์  จีนศรีคง
15. เด็กหญิงปิยาภัทร  มาตรกิจ
16. เด็กชายพงศกร  ทอนเสาร์
17. เด็กชายพลพล  ปานพิมพ์
18. เด็กหญิงภัสฑิดาพร  พิมพ์ทอง
19. เด็กชายรัชชานนท์  ทุงจันทร์
20. เด็กชายวรพัฒน์  สอดดง
21. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สงแสนผาง
22. เด็กชายวัชระ  ระวัง
23. เด็กหญิงสุชาวดี  ปัสสา
24. เด็กหญิงสุธิดา  อาจหนองหว้า
25. เด็กหญิงสุพันสา  กองชนะ
26. เด็กชายอชิราพงษ์  หารคำแพง
27. เด็กหญิงอนงค์นุช  พลแสนทอง
28. เด็กชายอนุรักษ์  สำเภาไทย
29. เด็กหญิงอวิรดา  คำชู
30. เด็กชายอิสระ  อุฒาพยัพ
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
2. นายสมใจ  เทพจั้ง
3. นางวลัยวรรณ  แต้สมบูรณ์
4. นางประดับ  พลแสน