หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมชัย รัตนมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีประธานกรรมการ
2. นายตระกูล นามวงษาครูโรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายศตวรรษ ปานธรรมครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ จุลบาทครูโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอุดมพร กันทะใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายพิทยา อาคมครูโรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็นกรรมการ
3. นายสมาน เถาหมอครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางชนัฐปภา แนวหล้าครูโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางกรรมการ
5. นางรัชนี นาทันลีครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทองเหลือง คำภูเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ภูแสงศรีครูโรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็นกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โคตรศรีวงษ์ครูโรงเรียนบ้านสามวังกรรมการ
4. นายยอดชาย คลังกลางครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายขูรู เค้ามิมครูโรงเรียนบ้านกุดกระหนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางลัชรี เดชโยธินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครึ่งประธานกรรมการ
2. นางสุพินิจ ศรีพุทธาครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุพรม ปุตะโคตรครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ สังสีมาครูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นายประหยัด คำอินทร์ครูโรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร สงวนชมผอ.โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายเสริมศักดิ์ วรรธนอารีย์ครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางวราพร ชัยอาสาครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ปัญญาแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจกรรมการ
5. นางสาวปิยะภรณ์ สุขรีครูโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
6. นายโสภณวิชญ์ สะตะครูโรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล สุพรหมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
2. นางกัญจนพร แดนสมปัดสาโรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ รัตนถาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางสาวพรกรุณา ศรีเมืองบุญโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือกรรมการ
5. นางสมรัก หอมทองโรงเรียนพระธาตุขามแก่นกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัชดา วงศ์หมั่นโรงเรียนบ้านหนองหนองหญ้ารังกากรรมการ
2. นายสุพัท ผ่องเสียงโรงเรียนบ้านกุดพังเครือกรรมการ
3. นางหนูเตือน สอนเพ็งโรงเรียนบ้านม่วงหวานกรรมการ
4. นายประสพ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นายคำแสน ผลไธสงค์์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมโรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
2. นางชาลิสา จันทร์บุตรโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการ
3. นางจิตติมา อัศยาพรโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
4. นางคะนึงนิจ ไชยคำโรงเรียนชุมชนกระนวนกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ไชยสาโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธาโรงเรียนบ้านดงเรืองกรรมการ
2. นางพรรณี จันทร์เกิ้นโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายจรินทร์ เฉลิมเกียรติภักดีโรงเรียนกู่สว่างสามัคคีกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ หนองโยธาโรงเรียนโคกสูงใหญ๋วิทยากรรมการ
5. นางพรไพรินทร์ หารพรหมโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางกรรมการ
2. นางศุภวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ์ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
4. นางสุกานดา พรหมภูวงศ์โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูงกรรมการ
5. นางสุภาวดี รือหารโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุุงผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสาคร มหาหิงส์ครูโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
4. นายสุรวิทย์ เสริมเหลาครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นายสุทิน ดวงอุปมาครูโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุุงผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายสาคร มหาหิงส์ครูโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
4. นายสุรวิทย์ เสริมเหลาครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นายสุทิน ดวงอุปมาครูโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุุงผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริบำรุงครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสาคร มหาหิงส์ครูโรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญกรรมการ
4. นายสุรวิทย์ เสริมเหลาครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นายสุทิน ดวงอุปมาครูโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชาลี สะตะผอ.โรงเรียนบ้านคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ กำสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายคล้าย ราชเสนาครูโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
4. นายสง่า สุราชครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายวีรพล ศิลปะเจริญวงค์ครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาลี สะตะผอ.โรงเรียนบ้านคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ กำสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายคล้าย ราชเสนาครูโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
4. นายสง่า สุราชครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายวีรพล ศิลปะเจริญวงค์ครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชาลี สะตะผอ.โรงเรียนบ้านคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ กำสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายคล้าย ราชเสนาครูโรงเรียนบ้านจำปาหัวบึงกรรมการ
4. นายสง่า สุราชครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่กรรมการ
5. นายวีรพล ศิลปะเจริญวงค์ครูโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประดับ ยอดป้องเทศผอ.โรงเรียนโคกกลางหนองไหลฯประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เชียวสง่าครูโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสด จักรนารายณ์ครูโรงเรียนคำจั่นฯกรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประดับ ยอดป้องเทศผอ.โรงเรียนโคกกลางหนองไหลฯประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เชียวสง่าครูโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสด จักรนารายณ์ครูโรงเรียนคำจั่นฯกรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรสิทธิ์ สารสมัครผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ยัคลาครูโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อครูบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางกวิสรา สิริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ่้านหนองซากรรมการ
5. นางเกมกีฬา ฝุ่นเงินครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ สารสมัครผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ยัคลาครูโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อครูโรงเรียนบ้านนทรายมูลกรรมการ
4. นางกวิสรา สิริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
5. นางเกมกีฬา ฝุ่นเงินครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ สารสมัครผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ยัคลาครูโรงเรียนบ้านนาคูกรรมการ
3. นายถาวร คำอ้อครูโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางกวิสรา สิริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองซากรรมการ
5. นางเกมกีฬา ฝุ่นเงินครูโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประดับ ยอดป้องเทศผอ.โรงเรียนโคกกลางหนองไหลฯประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชุมแวงวาปีครูโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เขียวสง่าครูโรงเรียนนามูลวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสด จักรนารายณ์ครูโรงเรียนคำจั่นฯกรรมการ
5. นายวิรัตน์ นารีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศ มาศนพคุณรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายเสรี ผาโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ครูโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลครูโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศ มาศนพคุณรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายเสรี ผาโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ครูโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลครูโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ์ มาศนพคุณรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายเสรี ผาโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ครูโรงเรียนหนองโนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย สังข์แก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ภักดีผลครูโรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงครูโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
3. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน คงทาครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงครูโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
3. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน กงทาครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงครูโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
3. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน คงทาครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ วันสาสืบผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สมบูรณ์ทวงครูโรงเรียนบ้านท่ากระเสริมกรรมการ
3. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางสุมาลัย มหาสุเมธกุลครูโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลิน คงทาครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสะอาด มัตราชขผอ.โรงเรียนบ้านนามูลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏา มณีสาครูโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายประกาย ศิริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย วังคามครูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา แนตรนีครูโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสะอาด มัตราชขผอ.โรงเรียนบ้านนามูลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏา มณีสาครูโรงเรียนบ้านวังชัยกรรมการ
3. นายประกาย สิริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโองกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อม วังคามครูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา เนตรนีครูโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ นะทีผอ.โรงเรียนบ้านกุดพังทุยประธานกรรมการ
2. นางเจนต์จุฬา คำดีครูโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางมยุรี สมพานครูโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาครูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงครูโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ อนุญาหงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ นะทีผอ.โรงเรียนบ้านกุดพังทุยกรรมการ
2. นางเจนต์จุฬา คำดีครูโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
3. นางมยุรี สมพานครูโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอกรรมการ
4. นายสุธี หล้าสีดาครูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงครูโรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปิยะ อนุญาหงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร เสนาสีครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ขุ่มด้วงครูโรงเรียนพระบาทท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวคำพันธ์ ด่านขุนทดครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวทองสุข เผ้าหอมครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนด่านประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ภูเด่นแดนครู โรงเรียนบ้านภูคำเบ้ากรรมการ
3. นางไฉไล ชัยเดชครู โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางศรีวรรณ ปาลสารครู โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
5. นางสาวกชพร จันทนามศรีครู โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชัชชัย โชมขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ทาอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านแห้วกรรมการ
3. นางลำดวน ธรรมวัฒนกุลครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์กรรมการ
4. นางอรดี สีแก้วรัตนะครู โรงเรียนบ้านผักหนามกรรมการ
5. นางจันทรจิรา จันทร์เทาครู โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]