หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์เขาวสนกวาง 0 0 0
2 002 โรงเรียนการกุศลพุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 0
3 003 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 1 1 1
4 004 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 6 19 12
5 005 โรงเรียนคำบอนวิทยา 2 6 4
6 006 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 0 0 0
7 009 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 17 37 27
8 010 โรงเรียนชุมชนกระนวน 18 29 24
9 011 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 19 99 39
10 012 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 4 4
11 014 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 1 1 1
12 016 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 8 18 13
13 015 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 1 2 2
14 013 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 11 21 15
15 017 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 22 33 32
16 019 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
17 020 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 5 10 5
18 021 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 7 36 11
19 023 โรงเรียนน้ำพอง 18 49 30
20 022 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 7 9 7
21 025 โรงเรียนบ้านกระนวน 6 21 8
22 026 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 8 14 7
23 027 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 1 2 1
24 029 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 8 6
25 031 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 6 19 9
26 030 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1 6 3
27 028 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 9 23 14
28 032 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 7 12 11
29 033 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 9 19 15
30 034 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 10 12 11
31 036 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 9 18 12
32 038 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 13 23 17
33 039 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 6 14 6
34 040 โรงเรียนบ้านคำบง 20 43 34
35 041 โรงเรียนบ้านคำบง 0 0 0
36 042 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 8 21 13
37 043 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 2 6 2
38 047 โรงเรียนบ้านคำมืด 5 11 7
39 046 โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 3 6 4
40 044 โรงเรียนบ้านคำม่วง 2 2 2
41 045 โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 9 18 13
42 049 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
43 035 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 21 50 25
44 037 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 0 0 0
45 048 โรงเรียนบ้านคำแมด 2 7 4
46 050 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 7 18 11
47 060 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 1 3 2
48 066 โรงเรียนบ้านดง 8 13 11
49 061 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 1
50 062 โรงเรียนบ้านดงมัน 0 0 0
51 063 โรงเรียนบ้านดงเย็น 0 0 0
52 065 โรงเรียนบ้านดงเรือง 2 4 2
53 064 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 5 3
54 067 โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 4 1
55 068 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 4 27 11
56 069 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 1 1 1
57 070 โรงเรียนบ้านทรายมูล 15 33 23
58 072 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 5 2
59 076 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 6 13 7
60 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 2 1
61 078 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 16 15
62 071 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 0 0 0
63 074 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1 3 0
64 075 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 2 8 4
65 073 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 0 0 0
66 079 โรงเรียนบ้านนาขาม 10 21 14
67 081 โรงเรียนบ้านนาคู 3 8 6
68 080 โรงเรียนบ้านนาค้อ 3 8 6
69 082 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 7 15 11
70 084 โรงเรียนบ้านนาฝาย 6 15 9
71 083 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 6 5
72 087 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 20 36 27
73 088 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 3 7 3
74 085 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 10 7
75 086 โรงเรียนบ้านนาเลาะ 0 0 0
76 089 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 0 0 0
77 108 โรงเรียนบ้านบะแต้ 11 32 21
78 109 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 5 11 8
79 107 โรงเรียนบ้านบ่อ 11 21 19
80 106 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 0 0 0
81 110 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 0 0 0
82 111 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 1 3 1
83 112 โรงเรียนบ้านผักหนาม 12 26 18
84 113 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 13 35 22
85 114 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 16 20 18
86 116 โรงเรียนบ้านฟากพอง 6 12 9
87 117 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 5 10 9
88 118 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 18 33 27
89 120 โรงเรียนบ้านวังชัย 9 21 12
90 119 โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 1 2 1
91 121 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 1 1
92 123 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 4 9 5
93 124 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 6 16 9
94 125 โรงเรียนบ้านสระกุด 9 19 10
95 126 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 6 3
96 127 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 8 7
97 128 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 22 48 30
98 129 โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 3 8 3
99 130 โรงเรียนบ้านสำโรง 20 40 31
100 136 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 0 0 0
101 137 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 3 7 5
102 138 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 24 53 40
103 140 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 11 7
104 141 โรงเรียนบ้านหนองชา 1 3 2
105 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 2 4 2
106 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 16 33 21
107 145 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 8 6
108 150 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 3 4 2
109 151 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 1 2 2
110 152 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 5 11 7
111 142 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 15 9
112 148 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 4 2
113 146 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 5 11 8
114 147 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 0 0 0
115 149 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 7 16 11
116 139 โรงเรียนบ้านหนองโก 10 14 10
117 153 โรงเรียนบ้านหนองโอง 6 7 5
118 154 โรงเรียนบ้านหม้อ 0 0 0
119 155 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 6 17 10
120 164 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 26 14
121 165 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 18 30 20
122 166 โรงเรียนบ้านหัวบึง 7 11 9
123 167 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 5 18 11
124 168 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 3 2
125 158 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 4 27 10
126 160 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 13 8
127 161 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 5 12 8
128 163 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 3 8 3
129 156 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1 3 2
130 157 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 13 19 18
131 162 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 6 8 7
132 159 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 6 13 8
133 171 โรงเรียนบ้านาง้อง 2 7 4
134 115 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 18 46 29
135 122 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 2 2 2
136 131 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 9 14 10
137 169 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 10 7
138 132 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 3 7 2
139 170 โรงเรียนบ้านแห้ว 6 13 10
140 054 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 2
141 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 2 2 2
142 052 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 5 12 10
143 053 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 6 20 9
144 055 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 10 13 13
145 056 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 19 6
146 057 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 3 9 3
147 058 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
148 059 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 2 5 4
149 105 โรงเรียนบ้านโนน 5 7 5
150 090 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1 1
151 093 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 9 15 11
152 094 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 2 3 2
153 095 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 10 4
154 096 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 3 9 6
155 097 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 3 9 6
156 098 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 5 36 12
157 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 15 9
158 101 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 4 13 9
159 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3 5 4
160 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตานา 2 2 2
161 103 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 6 12 10
162 104 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 4 10 7
163 091 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 4 11 7
164 092 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 8 15 12
165 133 โรงเรียนบ้านโสกม่วง 4 6 5
166 134 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 0 0 0
167 135 โรงเรียนบ้านโสกแสง 1 3 2
168 172 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
169 173 โรงเรียนป่าเปือยเทพอำนวย 1 2 1
170 174 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 10 20 16
171 175 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
172 176 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
173 177 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
174 179 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 12 21 18
175 178 โรงเรียนศรีเมืองแอม 3 5 5
176 180 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 0 0 0
177 181 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 0 0 0
178 182 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 6 6 6
179 183 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 6 7 6
180 185 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 8 20 15
181 186 โรงเรียนหนองแสง 2 5 3
182 184 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 4 3 3
183 187 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 8 21 14
184 188 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 3 0 0
185 190 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
186 191 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 2 6 4
187 192 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 8 7
188 193 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
189 194 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
190 195 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 0 0 0
191 189 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 18 45 26
192 196 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 8 12 8
193 007 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 0 0 0
194 008 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 15 35 27
195 024 โรงเรียนโนนหัวช้าง 1 2 1
196 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 3 7 3
197 197 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 5 13 7
รวม 1069 2403 1564
3967


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]