หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) แข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมั่นคง ศรแก้ว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการ
2 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการ
3 นายไพรสณ ทาปลัด รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานกรรมการ
4 นายบุตรศรี นารี ประธานกลุ่มโรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์ กรรมการ
5 นางสาวประจวบ บัวผัน ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงิน กรรมการ
6 นางจริพรรณ จ่าสิงห์ ครู โรงเรียนน้ำพอง กรรมการ
7 นางลิขิต โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง กรรมการ
8 นายรพินทร์ พลโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม กรรมการ
9 นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช ประธานกลุ่มโรงเรียนพังทุย กรรมการ
10 สตท.พลทอง เพ็งวงษา ประธานกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ กรรมการ
11 นายสมยศ ทาอามาตย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนซำสูง กรรมการ
12 นายสุเทพ สุขสวาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
13 นางสาวนพรัตน์ ตันติเมฆิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
14 นางสาวเสาวรสธ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 กรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]