สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพอง 16 2 0 0 18
2 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 16 1 3 1 20
3 บ้านคำบง 15 3 0 0 18
4 ชุมชนกระนวน 13 2 2 0 17
5 ทุ่งบ่อวิทยา 13 1 3 1 17
6 บ้านสำโรง 12 5 0 0 17
7 บ้านหนองกุงใหญ่ 12 4 4 1 20
8 บ้านพระบาทท่าเรือ 12 1 1 1 14
9 ชุมชนดูนสาด 12 0 2 4 14
10 อนุบาลเขาสวนกวาง 11 2 1 2 14
11 โคกสูงใหญ่วิทยา 11 1 1 1 13
12 บ้านทรายมูล 11 0 2 1 13
13 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 10 6 0 0 16
14 ชุนชนหนองกุงวิทยา 10 3 0 0 13
15 บ้านฝางวิทยา 9 2 0 1 11
16 บ้านบะแต้ 8 2 0 1 10
17 พระธาตุขามแก่น 8 2 0 0 10
18 บ้านหัวนาคำ 7 5 3 1 15
19 ศรีสมบูรณ์วิทยา 7 4 1 0 12
20 บ้านห้วยเตย 7 2 2 1 11
21 บ้านผักหนาม 7 2 1 0 10
22 บ้านทุ่งใหญ่ 7 2 1 0 10
23 บ้านขุนด่าน 7 2 0 0 9
24 บ้านหัวดง 7 1 0 0 8
25 บ้านวังชัย 7 0 2 0 9
26 บ้านหนองแสงน้อย 7 0 0 0 7
27 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 6 3 3 0 12
28 บ้านสระกุด 6 1 1 1 8
29 หนองแวงเรือประชาศึกษา 6 1 0 1 7
30 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 6 0 1 1 7
31 สุดารัตน์วิทยาคม 6 0 0 0 6
32 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 0 0 0 6
33 บ้านม่วงหวาน 5 6 4 3 15
34 บ้านนาศรีดงเค็ง 5 3 2 0 10
35 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 5 2 1 0 8
36 บ้านบ่อ 5 1 3 0 9
37 บ้านคำม่วงดงเย็น 5 1 2 1 8
38 นามูลวิทยาคม 5 1 1 0 7
39 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 5 1 1 0 7
40 บ้านโคกสง่านางาม 5 0 5 0 10
41 บ้านทุ่งโป่ง 5 0 1 0 6
42 บ้านภูคำเบ้า 5 0 0 0 5
43 บ้านโนนสง่า 5 0 0 0 5
44 บ้านโคกกลางวิทยา 5 0 0 0 5
45 บ้านนาขาม 4 3 1 1 8
46 น้ำพองประชานุกูล 4 3 0 0 7
47 บ้านกุดเชียงมี 4 2 0 3 6
48 บ้านหัวบึง 4 2 0 1 6
49 บ้านสว่าง 4 2 0 0 6
50 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 2 0 0 6
51 กู่สว่างสามัคคี 4 2 0 0 6
52 บ้านหลุบเลา 4 2 0 0 6
53 บ้านกุดพังทุย 4 2 0 0 6
54 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 4 1 0 2 5
55 บ้านคำแก่นคูณ 4 1 0 1 5
56 บ้านโนนสังป่ารัง 4 1 0 1 5
57 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 1 0 0 5
58 บ้านนาฝาย 4 0 1 0 5
59 บ้านห้วยทรายศึกษา 4 0 0 0 4
60 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 0 0 0 4
61 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 4 0 0 0 4
62 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 3 4 2 0 9
63 บ้านดง 3 3 2 0 8
64 บ้านโนนทองห้วยบาก 3 3 1 1 7
65 บ้านกระนวน 3 3 0 0 6
66 บ้านหนองผือ 3 2 0 0 5
67 บ้านบึงกลาง 3 2 0 0 5
68 เทศบาลลำน้ำพอง 3 2 0 0 5
69 บ้านคำครึ่ง 3 1 3 1 7
70 บ้านเสียวโคกกลาง 3 1 2 1 6
71 บ้านหนองโก 3 1 1 2 5
72 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 3 1 0 0 4
73 บ้านคำนางปุ่ม 3 1 0 0 4
74 บ้านทรัพย์ภูพาน 3 1 0 0 4
75 หนองขามพิทยาคม 3 1 0 0 4
76 บ้านโนนเชือก 3 0 1 0 4
77 บ้านกุดน้ำใส 3 0 1 0 4
78 บ้านศรีสุขสำราญ 3 0 0 1 3
79 ไทยรัฐวิทยา34 3 0 0 0 3
80 บ้านโนนศิลาราศรี 3 0 0 0 3
81 บ้านนาคู 3 0 0 0 3
82 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 0 0 0 3
83 บ้านโคกสูงสะอาด 3 0 0 0 3
84 บ้านคอกคีแสนตอ 2 5 3 0 10
85 บ้านแห้ว 2 4 0 0 6
86 บ้านกุดกระหนวน 2 2 2 2 6
87 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 2 2 1 0 5
88 บ้านหนองโอง 2 2 1 0 5
89 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 2 0 0 4
90 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 2 0 0 4
91 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
92 บ้านห้วยยาง 2 2 0 0 4
93 บ้านห้วยยางสะอาด 2 1 1 1 4
94 บ้านคำมืด 2 1 1 1 4
95 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 0 3
96 บ้านคำมืดวิทยา 2 1 0 0 3
97 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 1 0 0 3
98 บ้านโนนหัวช้าง 2 1 0 0 3
99 บ้านห้วยหินลาด 2 1 0 0 3
100 บ้านนาฝายเหนือ 2 0 1 0 3
101 บ้านนาเรียง 2 0 0 2 2
102 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 0 0 1 2
103 บ้านแสงสว่าง 2 0 0 1 2
104 บ้านาง้อง 2 0 0 0 2
105 บ้านคำแมด 2 0 0 0 2
106 บ้านคำม่วง 2 0 0 0 2
107 ชุมชนน้ำอ้อม 2 0 0 0 2
108 อนุบาลนวลน้อย 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 4 1 1 6
110 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 4 0 0 5
111 บ้านห้วยไผ่หนองโน 1 3 2 0 6
112 บ้านคำไฮผักแว่น 1 3 1 1 5
113 หนองโนวิทยาคาร 1 2 0 0 3
114 บ้านหนองคู 1 2 0 0 3
115 บ้านห้วยเสือเต้น 1 1 3 1 5
116 บ้านโนน 1 1 2 0 4
117 บ้านนาค้อ 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองกุงดิ่ง 1 1 1 0 3
119 ศรีเมืองแอม 1 1 1 0 3
120 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1 1 0 5 2
121 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 1 0 3 2
122 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 1 0 1 2
123 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 1 0 0 2
124 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
125 คำบอนวิทยา 1 1 0 0 2
126 บ้านคำป่าก่อ 1 1 0 0 2
127 บ้านโคกใหม่นายม 1 1 0 0 2
128 บ้านโนนพยอม 1 0 2 0 3
129 บ้านโสกม่วง 1 0 1 0 2
130 บ้านดงเรือง 1 0 1 0 2
131 หนองแสง 1 0 0 1 1
132 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 0 1
133 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 0 1
134 อนุบาลขวัญรัตน์ 1 0 0 0 1
135 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 0 0 0 1
136 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 0 0 0 1
137 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองหารจาง 1 0 0 0 1
139 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
140 โนนหัวช้าง 1 0 0 0 1
141 บ้านฟากพอง 0 3 2 1 5
142 บ้านนาอ่างทอง 0 1 2 0 3
143 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 1 1 0 2
144 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 1 1 0 2
145 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 1 0 0 1
146 บ้านจำปาหัวบึง 0 1 0 0 1
147 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 0 0 1
148 บ้านท่ามะเดื่อ 0 1 0 0 1
149 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 0 1
150 บ้านหินลาด 0 1 0 0 1
151 บ้านโสกแสง 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองแต้ 0 0 2 0 2
153 บ้านเวียงแก้ว 0 0 2 0 2
154 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 1 1 1
155 บ้านกุดกว้าง 0 0 1 0 1
156 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนจิก 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองแวง 0 0 0 2 0
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 1 0
160 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 1 0
161 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 1 0
162 การกุศลวัดหนองกุง 0 0 0 0 0
163 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 0
164 บ้านวังโพน 0 0 0 0 0
165 บ้านหนองชา 0 0 0 0 0
166 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 0
รวม 574 199 109 66 882