สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 16 1 3 1 20
2 น้ำพอง 15 2 0 0 17
3 บ้านคำบง 13 3 0 0 16
4 ชุมชนกระนวน 13 2 2 0 17
5 บ้านพระบาทท่าเรือ 12 1 1 1 14
6 ชุมชนดูนสาด 12 0 2 4 14
7 บ้านหนองกุงใหญ่ 11 4 4 1 19
8 อนุบาลเขาสวนกวาง 11 2 1 2 14
9 บ้านทรายมูล 11 0 2 1 13
10 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 10 6 0 0 16
11 บ้านสำโรง 10 5 0 0 15
12 ทุ่งบ่อวิทยา 10 1 3 1 14
13 โคกสูงใหญ่วิทยา 8 1 1 1 10
14 บ้านหัวนาคำ 7 5 3 1 15
15 ศรีสมบูรณ์วิทยา 7 4 1 0 12
16 ชุนชนหนองกุงวิทยา 7 3 0 0 10
17 บ้านขุนด่าน 7 2 0 0 9
18 พระธาตุขามแก่น 7 2 0 0 9
19 บ้านหัวดง 7 1 0 0 8
20 บ้านวังชัย 7 0 2 0 9
21 บ้านหนองแสงน้อย 7 0 0 0 7
22 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 6 3 3 0 12
23 บ้านบะแต้ 6 2 0 1 8
24 บ้านสระกุด 6 1 1 1 8
25 สุดารัตน์วิทยาคม 6 0 0 0 6
26 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 0 0 0 6
27 บ้านม่วงหวาน 5 6 4 3 15
28 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 5 2 1 0 8
29 บ้านทุ่งใหญ่ 5 2 1 0 8
30 บ้านฝางวิทยา 5 2 0 1 7
31 บ้านบ่อ 5 1 3 0 9
32 บ้านคำม่วงดงเย็น 5 1 2 1 8
33 บ้านโคกสง่านางาม 5 0 5 0 10
34 บ้านโคกกลางวิทยา 5 0 0 0 5
35 บ้านนาศรีดงเค็ง 4 3 2 0 9
36 บ้านนาขาม 4 3 1 1 8
37 น้ำพองประชานุกูล 4 3 0 0 7
38 บ้านผักหนาม 4 2 1 0 7
39 บ้านกุดเชียงมี 4 2 0 3 6
40 บ้านหัวบึง 4 2 0 1 6
41 บ้านศาลาดินห้วยเตย 4 2 0 0 6
42 กู่สว่างสามัคคี 4 2 0 0 6
43 บ้านหลุบเลา 4 2 0 0 6
44 บ้านกุดพังทุย 4 2 0 0 6
45 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 4 1 0 2 5
46 บ้านคำแก่นคูณ 4 1 0 1 5
47 บ้านโนนสังป่ารัง 4 1 0 1 5
48 บ้านหัวฝายประชานุกูล 4 1 0 0 5
49 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 4 0 1 1 5
50 บ้านนาฝาย 4 0 1 0 5
51 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 4 0 0 0 4
52 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 3 4 2 0 9
53 บ้านดง 3 3 2 0 8
54 บ้านโนนทองห้วยบาก 3 3 1 1 7
55 บ้านกระนวน 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองผือ 3 2 0 0 5
57 บ้านสว่าง 3 2 0 0 5
58 เทศบาลลำน้ำพอง 3 2 0 0 5
59 บ้านคำครึ่ง 3 1 3 1 7
60 บ้านเสียวโคกกลาง 3 1 2 1 6
61 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3 1 1 0 5
62 หนองแวงเรือประชาศึกษา 3 1 0 1 4
63 บ้านคำนางปุ่ม 3 1 0 0 4
64 บ้านทรัพย์ภูพาน 3 1 0 0 4
65 หนองขามพิทยาคม 3 1 0 0 4
66 บ้านกุดน้ำใส 3 0 1 0 4
67 บ้านศรีสุขสำราญ 3 0 0 1 3
68 บ้านห้วยทรายศึกษา 3 0 0 0 3
69 ไทยรัฐวิทยา34 3 0 0 0 3
70 บ้านนาคู 3 0 0 0 3
71 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3 0 0 0 3
72 บ้านภูคำเบ้า 3 0 0 0 3
73 บ้านโคกสูงสะอาด 3 0 0 0 3
74 บ้านคอกคีแสนตอ 2 5 3 0 10
75 บ้านแห้ว 2 4 0 0 6
76 บ้านกุดกระหนวน 2 2 2 2 6
77 บ้านห้วยเตย 2 2 2 1 6
78 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 2 2 1 0 5
79 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 2 2 0 0 4
80 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 2 2 0 0 4
81 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
82 บ้านบึงกลาง 2 2 0 0 4
83 บ้านหนองโก 2 1 1 2 4
84 บ้านห้วยยางสะอาด 2 1 1 1 4
85 บ้านคำมืด 2 1 1 1 4
86 บ้านโคกสว่าง 2 1 0 0 3
87 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 2 1 0 0 3
88 บ้านคำมืดวิทยา 2 1 0 0 3
89 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 2 1 0 0 3
90 บ้านโนนหัวช้าง 2 1 0 0 3
91 บ้านห้วยหินลาด 2 1 0 0 3
92 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 1 0 3
93 บ้านนาฝายเหนือ 2 0 1 0 3
94 บ้านนาเรียง 2 0 0 2 2
95 บ้านหนองหว้าสุขใจ 2 0 0 1 2
96 บ้านแสงสว่าง 2 0 0 1 2
97 บ้านาง้อง 2 0 0 0 2
98 บ้านคำม่วง 2 0 0 0 2
99 ชุมชนน้ำอ้อม 2 0 0 0 2
100 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2 0 0 0 2
101 อนุบาลนวลน้อย 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนแดงโคกเล้า 1 4 1 1 6
103 บ้านขามป้อมดงเย็น 1 4 0 0 5
104 บ้านห้วยไผ่หนองโน 1 3 2 0 6
105 บ้านหนองโอง 1 2 1 0 4
106 หนองโนวิทยาคาร 1 2 0 0 3
107 บ้านหนองคู 1 2 0 0 3
108 บ้านห้วยเสือเต้น 1 1 3 1 5
109 บ้านโนน 1 1 2 0 4
110 บ้านนาค้อ 1 1 1 0 3
111 บ้านหนองกุงดิ่ง 1 1 1 0 3
112 ศรีเมืองแอม 1 1 1 0 3
113 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 1 1 0 5 2
114 นาคำพิทยาสรรพ์ 1 1 0 3 2
115 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 1 0 1 2
116 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 1 0 0 2
117 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
118 คำบอนวิทยา 1 1 0 0 2
119 บ้านคำป่าก่อ 1 1 0 0 2
120 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
121 บ้านโคกใหม่นายม 1 1 0 0 2
122 บ้านโนนพยอม 1 0 2 0 3
123 บ้านโสกม่วง 1 0 1 0 2
124 บ้านดงเรือง 1 0 1 0 2
125 บ้านโนนเชือก 1 0 1 0 2
126 หนองแสง 1 0 0 1 1
127 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 0 1
128 บ้านคำแมด 1 0 0 0 1
129 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 0 0 0 1
130 บ้านโนนศิลาราศรี 1 0 0 0 1
131 อนุบาลขวัญรัตน์ 1 0 0 0 1
132 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 1 0 0 0 1
133 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 1 0 0 0 1
134 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองหารจาง 1 0 0 0 1
136 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
137 บ้านโนนสง่า 1 0 0 0 1
138 โนนหัวช้าง 1 0 0 0 1
139 บ้านฟากพอง 0 3 2 1 5
140 บ้านคำไฮผักแว่น 0 2 1 1 3
141 บ้านนาอ่างทอง 0 1 2 0 3
142 นามูลวิทยาคม 0 1 1 0 2
143 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 1 1 0 2
144 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 1 1 0 2
145 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 1 0 0 1
146 บ้านจำปาหัวบึง 0 1 0 0 1
147 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 0 0 1
148 บ้านท่ามะเดื่อ 0 1 0 0 1
149 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 1 0 0 1
150 บ้านหินลาด 0 1 0 0 1
151 บ้านโสกแสง 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองแต้ 0 0 2 0 2
153 บ้านเวียงแก้ว 0 0 2 0 2
154 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 1 1 1
155 บ้านกุดกว้าง 0 0 1 0 1
156 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนจิก 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองแวง 0 0 0 2 0
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 1 0
160 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 1 0
161 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 1 0
162 การกุศลวัดหนองกุง 0 0 0 0 0
163 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 0
164 บ้านวังโพน 0 0 0 0 0
165 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 0
รวม 505 197 109 66 877