สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 11 3 1 15 16 1 3 1 20
2 ทุ่งบ่อวิทยา 9 3 1 13 13 1 3 1 17
3 น้ำพอง 8 3 2 13 16 2 0 0 18
4 บ้านคำบง 6 4 4 14 15 3 0 0 18
5 ชุมชนกระนวน 6 2 1 9 13 2 2 0 17
6 บ้านสำโรง 6 2 0 8 12 5 0 0 17
7 สุดารัตน์วิทยาคม 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 ชุมชนดูนสาด 4 1 1 6 12 0 2 4 14
9 นามูลวิทยาคม 4 1 0 5 5 1 1 0 7
10 โคกสูงใหญ่วิทยา 3 6 0 9 11 1 1 1 13
11 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3 3 1 7 6 0 1 1 7
12 บ้านพระบาทท่าเรือ 3 2 1 6 12 1 1 1 14
13 บ้านผักหนาม 3 1 0 4 7 2 1 0 10
14 บ้านคำแก่นคูณ 3 0 1 4 4 1 0 1 5
15 บ้านทรายมูล 2 4 2 8 11 0 2 1 13
16 ศรีสมบูรณ์วิทยา 2 2 1 5 7 4 1 0 12
17 บ้านวังชัย 2 2 1 5 7 0 2 0 9
18 หนองแวงเรือประชาศึกษา 2 1 1 4 6 1 0 1 7
19 บ้านห้วยทรายศึกษา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
20 ชุนชนหนองกุงวิทยา 2 0 3 5 10 3 0 0 13
21 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 2 0 0 2 5 1 1 0 7
22 บ้านภูคำเบ้า 2 0 0 2 5 0 0 0 5
23 บ้านสว่าง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
24 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
25 บ้านโนนเชือก 2 0 0 2 3 0 1 0 4
26 บ้านหนองผือ 1 4 0 5 3 2 0 0 5
27 บ้านห้วยเตย 1 3 0 4 7 2 2 1 11
28 บ้านโนนสง่า 1 3 0 4 5 0 0 0 5
29 บ้านหนองกุงใหญ่ 1 2 2 5 12 4 4 1 20
30 อนุบาลเขาสวนกวาง 1 2 2 5 11 2 1 2 14
31 บ้านฝางวิทยา 1 2 1 4 9 2 0 1 11
32 บ้านทุ่งใหญ่ 1 2 1 4 7 2 1 0 10
33 บ้านหนองโก 1 2 0 3 3 1 1 2 5
34 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 6 0 0 0 6
35 บ้านบ่อ 1 1 1 3 5 1 3 0 9
36 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 3 2 1 0 0 3
37 บ้านหนองแสงน้อย 1 1 0 2 7 0 0 0 7
38 บ้านคำม่วงดงเย็น 1 1 0 2 5 1 2 1 8
39 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
40 ไทยรัฐวิทยา34 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านหัวนาคำ 1 0 3 4 7 5 3 1 15
42 กู่สว่างสามัคคี 1 0 2 3 4 2 0 0 6
43 บ้านนาศรีดงเค็ง 1 0 1 2 5 3 2 0 10
44 บ้านกุดเชียงมี 1 0 1 2 4 2 0 3 6
45 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านคำนางปุ่ม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
47 บ้านทรัพย์ภูพาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 บ้านกุดกระหนวน 1 0 0 1 2 2 2 2 6
49 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
50 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
51 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านาง้อง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
54 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 0 4 0 4 5 2 1 0 8
57 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 0 3 0 3 3 4 2 0 9
58 บ้านหัวดง 0 2 1 3 7 1 0 0 8
59 บ้านม่วงหวาน 0 2 1 3 5 6 4 3 15
60 บ้านโนนศิลาราศรี 0 2 1 3 3 0 0 0 3
61 บ้านโคกกลางวิทยา 0 2 0 2 5 0 0 0 5
62 บ้านคำแมด 0 2 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านสระกุด 0 1 2 3 6 1 1 1 8
64 บ้านหลุบเลา 0 1 2 3 4 2 0 0 6
65 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 1 2 3 4 1 0 2 5
66 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 2 3 3 3 1 1 7
67 บ้านบะแต้ 0 1 1 2 8 2 0 1 10
68 พระธาตุขามแก่น 0 1 1 2 8 2 0 0 10
69 บ้านขุนด่าน 0 1 1 2 7 2 0 0 9
70 บ้านนาฝาย 0 1 1 2 4 0 1 0 5
71 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านโคกสง่านางาม 0 1 0 1 5 0 5 0 10
73 น้ำพองประชานุกูล 0 1 0 1 4 3 0 0 7
74 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
75 บ้านนาเรียง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
76 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
77 บ้านคำม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 1 0 1 1 4 0 0 5
79 หนองโนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 0 0 3 3 10 6 0 0 16
82 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 3 3 5 0 1 0 6
83 บ้านเสียวโคกกลาง 0 0 2 2 3 1 2 1 6
84 หนองขามพิทยาคม 0 0 2 2 3 1 0 0 4
85 บ้านนาคู 0 0 2 2 3 0 0 0 3
86 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 0 1 1 6 3 3 0 12
87 บ้านนาขาม 0 0 1 1 4 3 1 1 8
88 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 4 2 0 1 6
89 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
90 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 1 1 4 0 0 0 4
91 บ้านบึงกลาง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
92 บ้านคำครึ่ง 0 0 1 1 3 1 3 1 7
93 บ้านกุดน้ำใส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
94 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 1 1 2 1 1 1 4
95 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยหินลาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
97 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 1 1 3 2 0 6
98 บ้านโสกม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
99 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
100 บ้านโนนสังป่ารัง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
101 บ้านดง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
102 บ้านกระนวน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
103 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
104 บ้านศรีสุขสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 บ้านคอกคีแสนตอ 0 0 0 0 2 5 3 0 10
108 บ้านแห้ว 0 0 0 0 2 4 0 0 6
109 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
110 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 บ้านคำมืด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
113 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 ชุมชนน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 อนุบาลนวลน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 0 0 1 4 1 1 6
118 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 0 0 1 3 1 1 5
119 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
121 บ้านโนน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
122 บ้านนาค้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 0 0 0 1 1 0 5 2
126 นาคำพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
127 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 คำบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
132 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 หนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 อนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
142 บ้านนาอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
143 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
153 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
155 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 การกุศลวัดหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านวังโพน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านหนองชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 127 103 81 311 574 199 109 66 882