สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 11 3 1 15 16 1 3 1 20
2 น้ำพอง 8 2 2 12 15 2 0 0 17
3 ทุ่งบ่อวิทยา 7 2 1 10 10 1 3 1 14
4 ชุมชนกระนวน 6 2 1 9 13 2 2 0 17
5 บ้านสำโรง 6 0 0 6 10 5 0 0 15
6 สุดารัตน์วิทยาคม 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านคำบง 4 4 4 12 13 3 0 0 16
8 ชุมชนดูนสาด 4 1 1 6 12 0 2 4 14
9 บ้านพระบาทท่าเรือ 3 2 1 6 12 1 1 1 14
10 ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3 1 1 5 4 0 1 1 5
11 บ้านคำแก่นคูณ 3 0 1 4 4 1 0 1 5
12 บ้านทรายมูล 2 4 2 8 11 0 2 1 13
13 ศรีสมบูรณ์วิทยา 2 2 1 5 7 4 1 0 12
14 บ้านวังชัย 2 2 1 5 7 0 2 0 9
15 โคกสูงใหญ่วิทยา 1 5 0 6 8 1 1 1 10
16 บ้านหนองผือ 1 4 0 5 3 2 0 0 5
17 บ้านหนองกุงใหญ่ 1 2 2 5 11 4 4 1 19
18 อนุบาลเขาสวนกวาง 1 2 2 5 11 2 1 2 14
19 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 2 4 6 0 0 0 6
20 บ้านบ่อ 1 1 1 3 5 1 3 0 9
21 บ้านห้วยทรายศึกษา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
22 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 3 2 1 0 0 3
23 บ้านหนองแสงน้อย 1 1 0 2 7 0 0 0 7
24 บ้านคำม่วงดงเย็น 1 1 0 2 5 1 2 1 8
25 บ้านศาลาดินห้วยเตย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
26 ไทยรัฐวิทยา34 1 1 0 2 3 0 0 0 3
27 บ้านหัวนาคำ 1 0 3 4 7 5 3 1 15
28 กู่สว่างสามัคคี 1 0 2 3 4 2 0 0 6
29 บ้านกุดเชียงมี 1 0 1 2 4 2 0 3 6
30 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
31 บ้านสว่าง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
32 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
33 บ้านคำนางปุ่ม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
34 บ้านทรัพย์ภูพาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
35 บ้านกุดกระหนวน 1 0 0 1 2 2 2 2 6
36 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
37 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
38 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 บ้านคำมืดวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
40 บ้านาง้อง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
41 บ้านสะอาดหนองเรือ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
42 บ้านโนนน้ำผึ้ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
43 บ้านกุดพังเครือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 0 4 0 4 5 2 1 0 8
45 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 0 3 0 3 3 4 2 0 9
46 บ้านหัวดง 0 2 1 3 7 1 0 0 8
47 บ้านม่วงหวาน 0 2 1 3 5 6 4 3 15
48 บ้านโคกกลางวิทยา 0 2 0 2 5 0 0 0 5
49 บ้านหนองโก 0 2 0 2 2 1 1 2 4
50 บ้านสระกุด 0 1 2 3 6 1 1 1 8
51 บ้านหลุบเลา 0 1 2 3 4 2 0 0 6
52 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 0 1 2 3 4 1 0 2 5
53 บ้านโนนทองห้วยบาก 0 1 2 3 3 3 1 1 7
54 บ้านขุนด่าน 0 1 1 2 7 2 0 0 9
55 บ้านบะแต้ 0 1 1 2 6 2 0 1 8
56 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
57 บ้านนาฝาย 0 1 1 2 4 0 1 0 5
58 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 0 1 1 2 2 1 0 0 3
59 พระธาตุขามแก่น 0 1 0 1 7 2 0 0 9
60 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
61 บ้านโคกสง่านางาม 0 1 0 1 5 0 5 0 10
62 น้ำพองประชานุกูล 0 1 0 1 4 3 0 0 7
63 บ้านผักหนาม 0 1 0 1 4 2 1 0 7
64 อนุบาลพูนสวัสดิ์ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
65 หนองแวงเรือประชาศึกษา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
66 บ้านนาเรียง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
67 บ้านหนองหว้าสุขใจ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
68 บ้านคำม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านขามป้อมดงเย็น 0 1 0 1 1 4 0 0 5
70 หนองโนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านคำแมด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 0 0 3 3 10 6 0 0 16
74 ชุนชนหนองกุงวิทยา 0 0 3 3 7 3 0 0 10
75 บ้านเสียวโคกกลาง 0 0 2 2 3 1 2 1 6
76 หนองขามพิทยาคม 0 0 2 2 3 1 0 0 4
77 บ้านนาคู 0 0 2 2 3 0 0 0 3
78 บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 0 0 1 1 6 3 3 0 12
79 บ้านนาศรีดงเค็ง 0 0 1 1 4 3 2 0 9
80 บ้านนาขาม 0 0 1 1 4 3 1 1 8
81 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 4 2 0 1 6
82 บ้านหัวฝายประชานุกูล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
83 บ้านคำครึ่ง 0 0 1 1 3 1 3 1 7
84 บ้านกุดน้ำใส 0 0 1 1 3 0 1 0 4
85 บ้านห้วยยางสะอาด 0 0 1 1 2 1 1 1 4
86 บ้านโนนหัวช้าง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านห้วยหินลาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 บ้านห้วยไผ่หนองโน 0 0 1 1 1 3 2 0 6
89 บ้านโสกม่วง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
90 บ้านโนนศิลาราศรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านกุดพังทุย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
92 บ้านโนนสังป่ารัง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
93 บ้านดง 0 0 0 0 3 3 2 0 8
94 บ้านกระนวน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
95 เทศบาลลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
96 บ้านศรีสุขสำราญ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
97 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 บ้านภูคำเบ้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
99 บ้านโคกสูงสะอาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
100 บ้านคอกคีแสนตอ 0 0 0 0 2 5 3 0 10
101 บ้านแห้ว 0 0 0 0 2 4 0 0 6
102 บ้านห้วยเตย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
103 อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
104 บ้านบึงกลาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
105 บ้านคำมืด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
106 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
107 บ้านนาฝายเหนือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
108 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 ชุมชนน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 อนุบาลนวลน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านโนนแดงโคกเล้า 0 0 0 0 1 4 1 1 6
113 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 บ้านหนองคู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านห้วยเสือเต้น 0 0 0 0 1 1 3 1 5
116 บ้านโนน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
117 บ้านนาค้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองกุงดิ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 ศรีเมืองแอม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 0 0 0 0 1 1 0 5 2
121 นาคำพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
122 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 คำบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านคำป่าก่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านโคกใหม่นายม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านโนนพยอม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
128 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
129 บ้านโนนเชือก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 หนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 อนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองหารจาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 โนนหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านฟากพอง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
140 บ้านคำไฮผักแว่น 0 0 0 0 0 2 1 1 3
141 บ้านนาอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
142 นามูลวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านโคกกลางนาล้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านโนนสว่างหนองตานา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านจำปาหัวบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านท่ามะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโสกแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
153 บ้านเวียงแก้ว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 บ้านหนองบัวคำมูล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
155 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 บ้านท่าลาดคำตานา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านวังเกิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 ป่าเปือยเทพอำนวย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 การกุศลวัดหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านวังโพน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านห้วยเชือก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 96 84 73 253 505 197 109 66 811