รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) แข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 1. เด็กชายกฤษณะ  ภูษาทอง
2. เด็กชายนันฐวุฒิ  ชนะชัย
 
1. นางศิรประภา  พลวิลัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 1. เด็กชายชนะชัย   กัณหาทอง
2. เด็กชายพาทิศ   ชูขุนทด
 
1. นายขูรู  เค้ามิม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 1. เด็กชายชยานันท์  ตรีวุฒิปัญญา
2. เด็กหญิงศศิประภา  อัตวิชา
 
1. นายประยงค์  บำรุงภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ใยแก้ว
2. เด็กชายสุรชัย  คณะวาปี
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสนสีมนต์
2. เด็กชายอินทรักษ์  ศรีคุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ตราชู
2. เด็กชายธนนชัย  ไชยแสน
3. เด็กหญิงปาริษา  บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์กรรณ
5. เด็กชายอชิรวิทย์  เนตรสุภาพ
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายสุเจษฎากร  นันฟอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายจรูญ  ปัทนา
2. เด็กชายชัชพงษ์  กงพลี
3. นายบุญมี  บรรเทา
4. นายสุเมธ  คณะวาปี
5. เด็กหญิงอาภรณ์  พันเทพ
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาษาราช
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนแก
 
1. นางพิกุล  พ่ริ้งเกษมชัย
2. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายมนัสชัย  ทองใหม่
2. เด็กหญิงมัณฑิรา  พินิจมนตรี
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยคำ
2. นางประชิต  แก้วชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 1. เด็กหญิงสายชล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุขศาล
 
1. นางมัณทนา  พรพิมลวงศา
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คำบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงชิชญา   พิเภก
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โคตรชุม
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  สีเชียงสา
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรินทร์  มาพันธ์
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงนิชดา  สิทธิดา
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดงใหญ่
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  ตุงคะมาลี
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. นางสาวกิติยา  นาทันตอง
 
1. นายถาวร  คำอ้อ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพนิดา  พิพักพึด
2. เด็กหญิงศิริกานดา  เรียนพิศ
 
1. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
2. นางสาวนิภาวัลย์  หิรัตพรม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 1. เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  สำราญบำรุง
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วสาระภูมิ
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทพันธ์
2. นางสาวระริตา  แสนวิลัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณแจ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ชาญกัน
 
1. นางดอกไม้  สุนนท์
2. นางปภัสร์วรรณ  อุตรนคร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. นายธีระวัฒน์  ช่างประเสริฐ
 
1. นายประสพ  แก้วเกิด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สีครัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมศร
3. เด็กหญิงอนัญพร  นาหัวนิล
 
1. นางสาวนิตยา  ภิญโญยาง
2. นายสุรัตน์  โสภากุล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นันโมง
2. เด็กชายวัชรพล  แก้วสกุล
3. เด็กชายสุธีราช  สนขู่
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
2. นายเสงี่ยม  จ่าสิงห์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงจิตรา  ช่องวารินทร์
2. เด็กชายปรเมศร์  ชัยเจริญ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงศ์กอง
 
1. นายคารมณ์  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  อินสว่าง
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายพลอยวรินทร์  จำรุราย
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  พวงเพ็ชร
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พันธะไหล
 
1. นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ประจิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หมื่นเฮ้า
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มุริจันทร์
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายโขแสง  สาสีดา
 
1. นายคิริเมขล์  โพธิยา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงปวิตา  มุ่งสุดใจ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน 1. เด็กหญิงกาญจเกล้า  สุริฉาย
2. เด็กหญิงกานติมา  มหาเสนา
3. เด็กหญิงกานธิดา  ขันอาสา
4. เด็กหญิงชินธาพร  สนเคห์
5. เด็กหญิงณัฐกมล  กองบาง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาโพธิ์
7. เด็กชายประดิษฐ์  ผาสุขกรรม
8. เด็กหญิงผกากรอง  แก้วมะณี
9. เด็กชายมุขมนตรี  วังพรม
10. เด็กหญิงรัชนก  ทับทิมไทย
11. เด็กหญิงศศิประภา  ท้าวแสง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์น้อย
13. เด็กหญิงสุฑารัตน์  กินรีแซ
14. เด็กหญิงอรัญญา  สาราษฎร์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
2. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
3. นางวีระศักดิ์  สุริฉาย
4. นายวีระศักดิ์  สุริฉาย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายทักษิณ  สินสิริวัฒน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ้วนผุย
3. เด็กชายปะริญัตติ์  ลินทะละ
4. เด็กชายวันอาสา  อันทะบุรี
5. เด็กชายสายฟ้า  บับพี
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แสนพลี
 
1. นายสุชาติ  จำปางค์
2. นายสัมพันธ์  โพนทานิล
3. นายสุธี  คำสำโรง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  นามวงษา
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 1. เด็กชายบัณณทัต  แสงหา
 
1. นางสาวกัญญา  ทัพชา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วะปะแก้ว
 
1. นางสาวรุจิกาญจน์  วะปะแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายมนตรี  คันธวุฒิ
 
1. นายนัฐชัย  ศรีสุพัฒน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กชายพงศกร  พรมสารเมฆ
 
1. นายศักดา  แก้วชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงเอวิตรา  อินทะชื่น
 
1. นางถาวร  มุงคุณคำชาว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายอดิศร  บุญธรรม
 
1. นางวนิดา  ดงลุน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กหญิงกีรติ   แสงสว่าง
 
1. นางนันทนา    พีระบูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายอดิศร  บุญธรรม
 
1. นางภวดี  แก้วพิลา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 1. เด็กชายปิยะ  ปักเสติ
 
1. นางจริยาวรรณ  ไชยเทพ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 1. เด็กหญิงวชิราพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุกัญญา  บึงบาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  ตำหนิชาติ
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โพธิ์แลกุ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหลือล้น
3. เด็กหญิงชุติมา  ช่อสูงเนิน
4. เด็กหญิงณัฐพร  จากมา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นสำโรง
6. เด็กชายทวีชัย  ไชยสีมา
7. เด็กชายทักษิณ  สิมสิริวัฒน์
8. เด็กชายทินกร  จันทรบุรี
9. เด็กหญิงทิพธิดา  ศรีจันท้าว
10. เด็กชายธนวัฒน์  อ้วนผุย
11. เด็กชายธนวัฒน์  ชาแสน
12. เด็กชายนครินทร์  เกษศรีรัตน์
13. เด็กหญิงนติการณ์  โพนนอก
14. เด็กชายนวดล  ชาติมนตรี
15. เด็กหญิงน้ำฝน  เย็นสนิท
16. เด็กชายปะริญัตติ์  ลินทะละ
17. เด็กหญิงพรศิริ  ศิริอุบล
18. เด็กชายภานุวัฒน์  ทำสุนา
19. เด็กหญิงภูริดา  โขมพัตรา
20. เด็กหญิงมินทดา  ศรีแก้ว
21. เด็กหญิงรัชนีกร  อ้อมนอก
22. เด็กหญิงวนิดา  หมีทอง
23. เด็กชายวรรณชัย  สิงหา
24. เด็กชายวันอาสา  อันทะบุรี
25. เด็กหญิงวาสนา  รัตนเมือง
26. เด็กหญิงวิชชุดา  ดวงโทลา
27. เด็กหญิงวิชุดา  โสเพ็ชร์
28. เด็กหญิงสายทิพย์  ไพรศาล
29. เด็กชายสายฟ้า  บับภีร์
30. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์อุตร
31. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีนวลจันทร์
32. เด็กชายอดิศักดิ์  เทพนะรินทร์
33. เด็กหญิงอนันธร  ทองเงิน
34. เด็กชายอานันท์  ต้นตระกูลตั้ง
35. เด็กหญิงอารีย์ญา  พิทึกทักษ์
36. เด็กหญิงเสาวภา  รอดเงิน
37. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แสนพลี
38. เด็กชายเอมัย  ยะปะพัน
39. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ปรีจันดา
40. เด็กชายโชคเสน่ห์  มาตรา
 
1. นายสุชาติ  จำปางค์
2. นายสุระพล  นาคศรี
3. นายวิคิด  สะตะ
4. นางณัติฐา  ลินทะละ
5. นางสอางค์  หารวาระ
6. นางสาวสุภาดา  คำมูล
7. นางสาวธารินี  สุเพ็งคำ
8. นายวัชรินทร์  อินทรปัญญา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
 
1. นางเมธินี  โสดาลี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สีษะนัง
 
1. นางวนิภา  กันจินะ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีบุญ
2. เด็กชายณัฏฐชาติ  เวียงฉิมมา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นามมา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศักดิ์ธนภัทร
6. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ศักดิ์ธนภัทร
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
8. เด็กชายอัครวิชญ์  พบวงษา
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางเมธินี  โสดาลี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงพรยมน  ไพลออ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิมสิริวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชรวดี  วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวิชชุดา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  นรราช
6. เด็กหญิงสาวิตรี  สะตะ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  วาระกุล
8. เด็กหญิงอฐิติยา  นิมาลา
9. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
10. เด็กหญิงอัยญา  แร่กาสินธุ์
 
1. นางณัฐติถา  ลินทะละ
2. นางสาวธัญพัฒน์  นาเสงี่ยม
3. นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง
4. นางสาวพิชชานันท์  กุดสันนอก
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  เนื้อไม้หอม
2. เด็กหญิงนภาพร  ชื่นโรจน์
3. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
4. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงพิณลดา  เมืองแก้ว
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินตลาด
7. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วทอง
8. เด็กหญิงอาริสา  อ่อนอินทร์
 
1. นายปฏิวัติ  นามทองใบ
2. นางพวงเพ็ญ  ทองกอง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ยามี
2. เด็กหญิงกีรติ  แสงสว่าง
3. เด็กชายทศวรรษ  สำราญบำรุง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   วิเศษพงษ์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรหลักคำ
6. เด็กหญิงน้ำฟ้า  โคตรหลักคำ
7. เด็กหญิงบุศรินทร์  พรมหลวงสี
8. เด็กหญิงปิ่นไพร  ไวเสน
9. เด็กหญิงพัชรีกร  โสนิราช
10. เด็กหญิงรัตนา  ศรีหลัก
11. เด็กหญิงวรรณิดา  สะวิเวท
12. เด็กหญิงวันนา  ลีทองดี
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  มีศิลป์
14. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์อารีย์
15. เด็กหญิงเกสรา  อุทัยคาม
16. เด็กหญิงเอวิตา  แสงทอง
 
1. นายสมชัย  คันธารส
2. นายสมควร  ทองสา
3. นางนันทนา  พีระบูล
4. นางอำภาภรณ์  วงษ์จันทร์
5. นางเบญจวรรณ  จันทะเนตร
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยชาลี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์โคกสูง
3. เด็กหญิงธัญจิตรา  วิเศษพงษ์
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ฤชาคำ
5. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  คุ้มโพธิ์น้อย
6. เด็กชายพีรภัทร  ศรีอรห์
7. เด็กหญิงวันวิสา  แรมจบก
8. เด็กหญิงศศิประภา  โคตรหลักคำ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  อนันตโสพล
10. เด็กชายศุภวุฒิ  เพชรล้ำ
11. เด็กหญิงสุภากร  เสมอใจ
12. เด็กชายอมร  อุทัยคาม
13. เด็กหญิงอรนุช  สมสายผล
14. เด็กชายอัจฉริยะ  ธรรมมีบุญ
15. เด็กหญิงอุษา  วงษ์พระจันทร์
16. เด็กหญิงเนตรนภา  คำแพงศิริรัตน์
 
1. นายสมชัย  คันธารส
2. นายสมควร  ทองสา
3. นางประนอม  อินทปัตถา
4. นางสาวปวีณา  นครศรี
5. นางสาวอาระยา  เสมามิ่ง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านาง้อง 1. เด็กชายครรชิตพล  ทาระกานนท์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  บำรุงภักดี
3. เด็กชายภากร  ปุญญา
4. เด็กชายสหรัถ  วงษ์ภูเย็น
5. เด็กชายสินไชย  โคตรโสภา
 
1. นายยุทธภูมิ  ชาญชัย
2. นางสาวพรทิพย์  พิพิษ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงณัฐชาดา  คำมาวัน
2. เด็กหญิงพัชรดา  นาทันลิ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ทาลี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงชลิดา  รอดจันทึก
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  บุษราคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกัลป์
4. เด็กชายภัทรดนัย  อินนารมย์
5. เด็กชายรัชพล  สอนยืนยง
6. เด็กหญิงรุ่งรุจี  ศรีมาตย์
 
1. นางงามนิจ  แสนสีลา
2. นางฉวีวรรณ  ไชยโส
3. นางสาวพัชรี  ศรีลือ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นใจ
2. เด็กชายทักษิณ  ศรีทะวงษ์
3. เด็กชายธนธรณ์  จังพล
4. เด็กหญิงพัชริน  ชำนาญบึงแก
5. เด็กหญิงเดือนนภา  ถมคำ
6. เด็กชายเรืองจิตต์  ชำนาญบึงแก
 
1. นายอดุลย์  อดทน
2. นายสุพัท  ผ่องเสียง
3. นางเยาวรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตบุตร
2. เด็กหญิงปิยะนช  ปรีดิลก
3. เด็กหญิงอริษา  ทิทา
 
1. นางสาววิรินญา  พลทอง
2. นางละอองดาว  ทาคำสี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นางสาวกรรณิกา  ละหม่อม
2. นางสาวนัฐริกา  แวววับศรี
3. นางสาวพิชชาภรณ์  กระจาย
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางรัดดาพร  ชุมอภัย
 
64 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชญาดา  ชาทุม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขวัญสุข
 
1. นายปรัชญา  หงส์แก้ว
2. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
65 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร   พรหมจารีย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  นาทุม
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางจันทร์จิรา  จันทร์เทาว์
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. นางสาวกุลวรา  เรืองศรี
2. นางสาวฐิติมาพร  นามสีลี
3. เด็กชายมนูญ  วรรณศรี
 
1. นายวัชรพงษ์  กินบุญ
2. นางเพลินพิศ  ปฏิเตนัง
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวพัชนิดา  ขำคมเขต
2. นางสาวสุภักดี  สุดสาร
 
1. นายสุพรม  ปุตะโตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
68 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายพีรวัชร  วงษ์ป้อง
2. เด็กชายศุภโชค  วิเศษดี
 
1. นางมัสลิน  ปุลาสะเก
2. นางสาวอุทุมพร  พรมสอน
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พูพวง
2. เด็กชายสมพงษ์  บุญใบ
 
1. นายสุพรม  ปุตะโตร
2. นางสาวจิราภา  ไพคำนาม
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวพนิดา  วิชัยโย
2. นางสาวศิริลักษณ์  มาจันทร์
 
1. นายสุพรม  ปุตะโตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง
2. เด็กชายวรปัรชญ์  บัวเข็ม
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นางชาลิสา  จันทร์บุตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กชายวาคิม  ผิวพรรณ
2. นายเจษฏากรณ์  รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทร์อุดม
2. นายอนุชิต  สงคราม
 
73 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงอรนิภา  พรหมจารีย์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ใหญ่
 
1. นายอนุชิต  สงคราม
2. นายณัฐธัญ  สงคราม
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะหา
 
1. นายปรัชญา  หงส์แก้ว
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงอารยา  นามใคร่นุ่น
 
1. นายปรัชญา  หงส์แก้ว
2. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐชนัน  แดนจันทึก
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไกลเลิศ
3. เด็กชายอนุชิต  ดาสี
 
1. นางกังสดาล  บุตรโพธิ์ศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีระบุตร
2. เด็กชายปฏิภาณ  พินิจมนตรี
3. เด็กชายพีระพล  ทิพย์คูนอก
 
1. นางประภาพร  อุไร
2. นายทองจันทร์  สะเตศรี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. เด็กชายจักรพงศ์   เจ็กมา
2. เด็กชายธนดล   ศรีชมชื่น
3. เด็กชายวิษณุกร   มุงคุณคำชาว
 
1. นายสมศักดิ์   พยัคฆพงษ์
2. นางจุรีพร   ศรีพรรณ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองโคตร
2. เด็กหญิงวรารัตน์  แพงคำรักษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  นพวัฒน์
 
1. นางรัชนี  วงศ์ภูธร
2. นายชัยยงค์  วงศ์ภูธร
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กชายธีรกร  กองแก้ว
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คลังกลาง
3. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำภา
 
1. นายศิริพงศ์  แก่นนาคำ
2. นางสาวฆาวริญฏ์  สีหาราช
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงนงนภัส  ชนะไพโรจน์
3. เด็กหญิงพิยดา  โพธิเศษ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมเลา
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์
6. เด็กหญิงอมรลักขณา  หลานวงค์
 
1. นางสุภานี  อาบเงิน
2. นางสาวพิมพ์ชญา  โฮมไชยวงค์
3. นางสาวสำเนียง  ดีโว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิไลปาน
2. เด็กหญิงนิภากรณ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หร่ายขุนทด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิ์มะณี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เถียนชนะ
6. เด็กหญิงสุมาลี  ลือชาคำ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ด่านเก่า
2. นายบุญสนอง  สุปัญญา
3. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น 1. เด็กหญิงฎรินรัตน์  ศรีคำม่วม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังข์ยัง
3. เด็กหญิงเมธาวิณี  ศรีคำม่วม
 
1. นางสุพรรณี  ภูแสงศรี
2. นางสุภาพร  โอ้ราชา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  โสดาวัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฮามป้อ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ชัยเจริญ
 
1. นายธีรยุทธ  จิ่มอาษา
2. นางสุนทรี  ภูรัพพา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันบ้านคลอง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สำโรงแสง
3. เด็กชายอนิรุจน์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นางทัศนาพร  ต้นกันยา
2. นางมะลิไพ  นามแสง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายกฤษณะ  นักธรรม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จรพิมูล
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมพา
 
1. นายกุศล  บำรุงบ้านทุ่ม
2. นางขนิษฐา  เวอจาเฮ้าสกี้
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  เพ็งคำปั้ง
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตร
3. เด็กหญิงรุจรวี  จันทา
 
1. นางจรรยา   หนองผือ
2. นางเข็มเพชร  จันทร์ประเทศ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 1. เด็กหญิงกษมา  ถานะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อรัญมาลา
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  วุฒิยา
 
1. นางนันทิยา  จันทะเขต
2. นางเพลินจิตร  ไชยะบาน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขอยึดกลาง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  แพนแสง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  โยธานนท์
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  โสดาวัน
2. เด็กชายศิระกราน  จันสินะ
3. เด็กหญิงอริศรา  โสดาวัน
 
1. นางสาวอำพร  อินทปัญญา
2. นางสาวนัยนา  ต้นกันยา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  มีนาคำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  กัณหา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คำภาเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
2. นางสาวสาวิตรี  ประไพเมือง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกระนวน 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  อันลูกท้าว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทนามา
3. เด็กหญิงเนริษา  ชำนาญศิลย์
 
1. นายชัชวาล  แก้วชัย
2. นางประชิต  แก้วชัย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ตราชู
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำดี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โคตรคำ
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นางจงจิต  คำสุริย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กหญิงวิสุนา  อดทน
2. นางสาวศรัณย์พร  โสหา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดงใหญ่
 
1. นางพิมพ์ลภัทร  แสนสีมนต์
2. นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
 
95 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กชายชยานันต์  บุญเกาะ
2. เด็กหญิงพรนภารัตน์  ฤทธิวุธ
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  เคนดา
 
1. นางมยุรี  กมลรัตน์
2. นางสาวนภา  ศรีชุมพล
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  เงินดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวซุย
3. เด็กหญิงอริยาภา  บุริวัน
 
1. นางกนกวรรณ  โชติการณ์
2. นางศรีประไพร  ราชมนตรี
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงรวงข้าว    วันสืบ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร   ดอนแก่น
3. เด็กหญิงเรณุกา    นิลเทศ
 
1. นางจงดี   คำเชียง
2. นางเตือนใจ   จูมทอง
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  โยเหลา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  กันสารี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายสมแก้ว  จอมทอง
2. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
99 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองโคตร
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นางอุไรวรรณ  หนองโยธา
2. นายอำพร  สุโพธิ์ขัย
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   วรรณโชติ
 
1. นางจงดี   คำเชียง
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ชุมแวงวาปี
 
1. นางสุนันท์  ชาไข
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กชายเณตินัณ  เลวะบุตร
 
1. นางสาวพิศมัย  โพธิ์ศรี
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญพร  สุต้น
2. เด็กชายฉันท์ชนก  คุณประเสริฐ
3. เด็กหญิงมุธิตา  โป้ชาดา
4. เด็กชายวรกันต์  ต่วนโต
5. เด็กหญิงวิภาวดี  วิเศษ
6. เด็กชายเมธาวิน  สอนอาสา
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขันชัย
 
1. นางสาวหนูคล้าย  หล้ามะณี
2. นางพรพรรณ  พลเสนา
3. นางเพลินพิศ  ภักดีศรี
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายธนภัทร  ดวงพรม
 
1. นายนิรันดร์  เขตบุรี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหนาม 1. เด็กหญิงปรียานุช    ดีทั่ว
 
1. นางเตือนใจ    จูมทอง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัณยู  วงษ์ดอนมา
 
1. นางสุรีย์พร  พินิจเชื้อ
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลฉวี
 
1. นายสุทิน  ดวงอุปมา
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายศิริโชติ  ป้องเรือ
 
1. นางลัคนา  คำดี
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงดาริน  ศรีวงษา
 
1. นางลัดดาวัลย์  มูลขุนทศ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินกฤต  ปลัดขวา
2. เด็กชายศุภกร  มหาหิงส์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาหัวนิล
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ดอนขัน
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทพร
3. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทอง
 
1. นางถาวร  ผาบสิมมา
2. นายอนุพงษ์  ศรีปัญญา
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เขตวิจารย์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เขตวิจารย์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ทินจอง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
2. นางสาวดวงใจ  เคนเหมาะ
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ทองโคตร
2. เด็กชายสมเด็จ  สามเสน
3. เด็กชายเทวัน  ปาณาราช
 
1. นางสุธีรา  โคตรบาล
2. นางกมลเวช  ประไวย์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปัจมนต์
2. เด็กหญิงอารยา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีราช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายรพินทร์  พลโยธา
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุทธิปัญโญ
2. เด็กชายปรมินทร์  วงษ์รินยอง
 
1. นายเณติ  วรีฤทธิ์
2. นางสาววาสนา  อาจศักดี
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มะรุม
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์น้อย
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกันติยา  ทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงธีระภัทร  วิจิตรจี
3. เด็กหญิงปิยนันท์  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวสิรภัทร  ปูนกลาง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงพิมพ์เจริญ  พงษ์โคกสี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  โมดำ
3. เด็กหญิงอารียา  ชินศรีนวล
 
1. นางสาวสิรภัทร  ปูนกลาง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายพีรพันธ์  โหว่ภักดี
 
1. นายสุชาติ  จันทะลุน
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1. เด็กชายปิยวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุธี  หล้าสีดา
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล่าลาภะ
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายศิริพงษ์  พร้อมพรั่ง
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ตุ้มมี
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. นางสาวฐนัจฐา  บัวเข็ม
 
1. นายธีรนิติ  ผาบสิมมา
2. นายธีรนิติ  ผาบสิมมา
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กชายอัศฏาวุฒิ  สารถี
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กชายทินกร  ปาลสาร
 
1. นางสาวจันทร์ดา  บรรเรืองทอง
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามูลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลศิริ  สารพันธ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงจิราพร  สุธรรม
4. เด็กชายญาณเพท  สงจันทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างหล่อ
6. เด็กหญิงณีรนุช  วงประพันธ์
7. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ตุ้มมี
8. เด็กหญิงนฤมล  ผลไธสงค์
9. เด็กชายปราณวุฒิ  ภูถมดี
10. เด็กชายปลาย  สีสง่า
11. เด็กชายปิติภัทร  สารพันธ์
12. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
13. เด็กหญิงพรรณวษา  ธรรมปิตานนท์
14. เด็กหญิงภวิกา  ช่วยแสง
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสิงห์
16. เด็กหญิงรัชนี  คำแสง
17. เด็กชายฤทธิพร  ไพศาล
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผ่อนพิมาย
19. เด็กหญิงวิชุดา  พันธ์ศรี
20. เด็กชายวีรยุทธ  ชัยพิมพา
21. เด็กหญิงศิษขรินทร  สมศีรษะ
22. เด็กชายสุทิน  เสาะลำ
23. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยเนตร
24. เด็กหญิงสุพรรษา  สุริยจันทร์
25. เด็กหญิงอนัญพร  ปฏิขานัง
26. เด็กชายอนุชา  จำอินถา
27. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วปัดถา
28. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  สารถี
29. เด็กหญิงเข็มวิกา  บรรณเทา
30. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ธนกานต์
 
1. นางรุจิราภรณ์  นวลป้อง
2. นางยุพา  ชนะศึก
3. นางเนตรนารี  ชัยปลื้ม
4. นางเอมอร  แดงน้อย
5. นายคมกริช  จันปาน