หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ศตสุรตานนท์โรงเรียนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ โคตรจันทาโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โม้ลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นายประกอบศักดิ์ พันธ์ใยโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
6. นางสถาพร แพร่งสุวรรณโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ศตสุรตานนท์โรงเรียนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ โคตรจันทาโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โม้ลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นายประกอบศักดิ์ พันธ์ใยโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
6. นางสถาพร แพร่งสุวรรณโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ศตสุรตานนท์โรงเรียนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ โคตรจันทาโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โม้ลาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นายประกอบศักดิ์ พันธ์ใยโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการ
6. นางสถาพร แพร่งสุวรรณโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพร ภูพันลาผอ.โรงเรียนบ้านซำภูทองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตรครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายปรีชา แซงศรีนวลครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
5. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพร ภูพันลาผอ.โรงเรียนบ้านซำภูทองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตรครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี แสงพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นายปรีชา แซงศรีนวลครู โรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการ
5. นายไตรภพ ศิริสมพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.โรงเรียนบ้านเม็งประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ผาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี แวะศรีภาครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย อุทธาครู โรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
5. นางรัตนา พานหล้าครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดั่นเจริญผอ.โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชญาดา สอนกองครู โรงเรียนโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ ชาเวียงครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นายวราภรณ์ เศียรกระโทกครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการ
5. นายบุญเรียน ลาอินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติผอ. โรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สุดสะอาดครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงรองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต เปี่ยมชัยนันท์ครู โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
4. นางสมถวิล รุ่งสุวรรณครู โรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นางสุพรรณี แสนสุรินทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายถาวร จิบจันทร์ผอ. โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โคตรลาครู โรงเรียนโคกสหกรณ์เทพรักษารองประธานกรรมการ
3. นางโชติกา สิงห์ทองครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสายพิณ โสมคำครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางวรารัตน์ กมลคุณากรครู โรงเรียนบ้านนาเปือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมานิตร มั่นกุงผอ. โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางประทีบ สวัสดิ์มูลครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ พลธีครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอำพร ลาสอนครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ วังขอนยมกรรมการ
5. นางนริศรา ถนอมถิ่นครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอดุล อิงแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วง ประธานกรรมการ
2. นางเภทรัตน์ พงษาครามครู โรงเรียนบ้านสะแกเครือ รองประธานกรรมการ
3. นางถาวร สามารถครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ศิริมั่งมูลครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ พระโคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางกัลยา ถมมาครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
7. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัยครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอดุล อิงแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางเภทรัตน์ พงษาครามครู โรงเรียนบ้านสะแกเครือรองประธานกรรมการ
3. นางถาวร สามารถครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ศิริมั่งมูลครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ พงษ์โคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางกัลยา ถมมาครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
7. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัยครู โรงเรียนนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอดุล อิงแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางเภทรัตน์ พงษาครามครู โรงเรียนบ้านสะแกเครือรองประธานกรรมการ
3. นางถาวร สามารถครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ศิริมั่งมูลครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางวันวิสาข์ พงษ์โคกสีครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางกัลยา ถมมาครู โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
7. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัยครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฉลอง สอนวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เคนมิ่งครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ปัสคำครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการ
4. นางวงเดือน นาหกครู โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
5. นางนิตยา นรากรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหัวภูกรรมการ
6. นายปรีชา แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ ศรีจรัสครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายฉลอง สอนวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เคนมิ่งครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ปัสคำครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการ
4. นางวงเดือน นาหกครู โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
5. นางนิตยา นรากรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหัวภูกรรมการ
6. นายปรีชา แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ ศรีจรัสครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สอนวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังสวาบประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เคนมิ่งครู โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาวรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ปัสคำครู โรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการ
4. นางวงเดือน นาหกครู โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
5. นางนิตยา นรากรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหัวภูกรรมการ
6. นายปรีชา แสนบุราณครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ ศรีจรัสครู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม นาใจคงผอ.โรงเรียนวรวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละมัย แฝงบุบผาครู โรงเรียนหนองแห้ววังมลศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สิงหพานิชครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางพิฆัมพร แสงเดือนครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นางปาณิศา คล้ายสงครามครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
6. นางอนัญญา สอนแก้วครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
7. นางสาวพเยาว์ เหลืองคำครู โรงเรียนหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม นาใจคงผอ.โรงเรียนวรวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นางละมัย แฝงบุบผาครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สิงหพานิชครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลากรรมการ
4. นางพิฆัมพร แสงเดือนครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
5. นางปาณิศา คล้ายสงครามครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
6. นางอนัญญา สอนแก้วครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
7. นางสาวพเยาว์ เหลืองคำครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวันเนาว์ สอนจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มาบ้านซ้งครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัศริยา แสงแป้ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพเยาว์ เหลืองคำครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายอธิกร มีทุมครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางไพบูรณ์ ภูเทียมลมครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
7. นางวงนาค ถนอมผลครู โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวันเนาว์ สอนจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มาบ้านซ้งครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัศริยา แสงแป้ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพเยาว์ เหลืองคำครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายอธิกร มีทุมครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางไพบูรณ์ ภูเทียมลมโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
7. นางวงนาค ถนอมผลครู โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวันเนาว์ สอนจิตร ผอ.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มาบ้านซ้งครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัศริยา แสงแป้ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสาวพเยาว์ เหลืองคำครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นายอธิกร มีทุมครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
6. นางไพบูรณ์ ภูเทียมลมครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
7. นางวงนาค ถนอมผลครู โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษ ราชสีสมผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายมานัด กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาพร ชวรุ่งครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ภูมิภูเขียวครู โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการ
5. นางสุพร บาลยอครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสายฝน พันธุ์เมืองครู โรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
7. นายจีระ อรรคฮาดครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกีรติวัฒน์ อัคเสผอ.โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร หล้าคำภาครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางละมัย แฝงบุบผาครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางกนกอร บรรทุมพรครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชากรรมการ
5. นางวันวิสา สิ่่วสีโรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
6. นางราตรี น้อยดีครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางปรียา จันทร์สิงห์ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกีรติวัฒน์ อัคเสผอ.โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร หล้าคำภาครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางละมัย แฝงบุบผาครู โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
4. นางกนกอร บรรทุมพรครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินชากรรมการ
5. นางวันวิสา สิ่วสีครู โรงเรียนบ้านเม็งกรรมการ
6. นางราตรี น้อยดีครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางปรียา จันทร์สิงห์ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญสวน วรรณโอภาสผอ.โรงเรียนบ้านซำจำปาประธานกรรมการ
2. นางราพรวน อินทราครู โรงเรียนบ้านโคกนาฝายรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐวัญญ์ เวทย์ตลับเงินครู โรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวประไพพร ทศชาครู โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกุล)กรรมการ
5. นายมานัด กำเหนิดหล่มครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
6. นางสุจิราภรณ์ คากองครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
7. นางสุพร บาลยอครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงศ์หาญ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผอ. โรงเรียนบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงศ์หาญ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผอ. โรงเรียนบุ่งเม่นหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นางน้องนุช วงศ์หาญ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช วงศ์หาญ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์ครูโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ ย หงอกชัโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายนิติพงษ์ หงอกชัยโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นายสายัณ วิลาขะโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวไนย ดิเรกศิลป์โรงเรียนอนุบาลศุภมนกรรมการ
4. นายสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางน้องนุช รติวรารัตน์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านเลิงแสงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สาระผลโรงเรียนบ้านถ้ำแข้รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางสาวนภาวัลย์ เทียบคำโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายนายวิธูร ศรีเดช ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนายประดิษฐ์ จันนาโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เจ๊กมาโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางกิรณา ดีบุญมีโรงเรียนหนองคามวิทยาคารกรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาดา ธรรมวงษาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสกุลยา อินทะสุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาฝายประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครูโรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช ผุยมูลตรีครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวชนาธินาถ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนายประดิษฐ์ จันนาโรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เจ๊กมาโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางกิรณา ดีบุญมีโรงเรียนหนองคามวิทยาคารกรรมการ
4. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
5. นาง วิภาดา ธรรมวงษาโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสกุลยา อินทะสุระผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกนาฝายประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครูโรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช ผุยมูลตรีครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวชนาธินาถ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแสงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สาระผลครูโรงเรียนบ้านถ้ำแข้รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยครูโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางสาวนภาวัลย์ เทียบคำครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแสงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สาระผลครูโรงเรียนบ้านถ้ำแข้รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยครูโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
4. นางสาวนภาวัลย์ เทียบคำครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครูโรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช ผุยมูลตรีครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวชนาธินาถ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสกุลยา อินทะสุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาฝายประธานกรรมการ
2. นางนิรมล คุ้มตะบุตรครูโรงเรียนชุมชนชุมแพรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช ผุยมูลตรีครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครูโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวชนาธินาถ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายสภาชัย พิมพ์พุฒิโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
4. นายเด่นศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านโคกนาฝายกรรมการ
5. นายจักรินทร์ สุขชัยโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิธูร ศรีเดชโรงเรียนบ้านหัวภูประธานกรรมการ
2. นายพิทยพันธ์ แวะศรีภาโรงเรียนบ้านนาชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารณี ตะเคียนโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรังสรรค์ อ่อนทาโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
16. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
17. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือนบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาริสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมชัย พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สวัสดิรักษ์โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
4. นางอุทุมพร กองเห็นโรงเรียนหนองม่วงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
5. นายเอนก ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยากรรมการ
6. นางสุดสาคร โพธิ์ชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ สุวรพันธุ์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ชารีวรรณ์โรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการ
9. นางสมจิตร เดชครอบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
10. นางอมราวดี ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการ
11. นางจารุณี โคตรตาแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงกรรมการ
12. นางนรรณพร ศรีนวลโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
14. นางสมทรัพย์ ทองมูลโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการ
15. นางปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางจีรภา แฝงเพชรโรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยากรรมการ
17. นายกิตติยา ทาริสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
18. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.สารคาม 3กรรมการ
19. นายสันติ ยศสมบัติวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเฉลียว อนุตรีโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมพิศ บุญไตรย์โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโสภาส ลีคะโรงเรียนนาฝายวิทยากรรมการ
4. นางธัญ ชุมชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำซำกรรมการ
5. นางสาวอุราลักษณ์ วรรณจันทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นามบิดาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ เจิดภูเขียวโรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการ
4. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยากรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ หีบแก้วโรงเรียนท่าศาลาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ พรมโสภณโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิราช ดีโนนโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้างโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการ
4. นายสุเมธ ดีชัยชนะโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายคำมูล เสิกภูเขียวโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูประธานกรรมการ
2. นางนางวลัย ลาสอนโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางสกุลรัตน์ นามน้อยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางทัศฎาพร ทุยเวียงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสถาพร เจนการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
7. นางสาวอภิรดี พรรคมาตย์โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งชมพูประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางสกุลรัตน์ นามน้อยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
4. นางทัศฎาพร ทุยเวียงโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสถาพร เจนการโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ สมคาเตะโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษากรรมการ
7. นางสาวอภิรดี พรรคมาตย์โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนิจ ศรีพรหมโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แสงพันธ์โรงเรียนบ้านสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ดีชัยชนะโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ ทองติงโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ต้นเกษโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ รอนยุทธโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไอรินทร์ เกษมาลาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองรองประธานกรรมการ
3. นางสำราญ ดวงตาน้อยโรงเรียนหนองโพนนาหม่อกรรมการ
4. นางสาววริศรา คอวนิชโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลากรรมการ
5. นายไชยกร สุขันธ์โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ศิริสุนทรโรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านกุดธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายพนมราชย์ เสนาไชยโรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวดาวรรณ น้อยก่ำโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยากรรมการ
5. นายชัยพงษ์ รายณะสุขโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัต ทวยภาผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายนพพร ภูมากครูโรงเรียนภูห่านศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ ชาเวียงครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นายวีระยุทธ ภูงามเงินครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ศรีโสดาครูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จ่าเมืองฮามโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขาประธานกรรมการ
2. นายธนอานันท์ เข็มมาวงษ์โรงเรียนบ้านยอดห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สาย อัครพิทยาอำพนโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นายบุญเรียน ลาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
5. นายต่อพงษ์ ผิวนางงามโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิลึก ถามูลตรีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พงษ์โคกสีโรงเรียนบ้านเมืองเก่ารองประธานกรรมการ
3. นายธงไชย ยอดบุรีโรงเรียนรักเรียนพิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ ภูบังดาวโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นางกิติยวดี คำชมภูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว ขามธาตุโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ กรรมการ
2. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนอ่างทองวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ดีนางโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ ทอดสูงเนินโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา พิมพ์พิงโรงเรียนหนองกุงพิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ บึงลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พหรมชมชาครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี บุญกว้างครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายเกียรติชัย ศรีระชัยครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางพรทิพย์ พลศรครูโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุลครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายสนิด อ่อนสาครูโรงเรียนโนนโกกรรมการ
4. นางปรางทิพย์ ปริบาลครูโรงเรียนบ้านหัวนาจะเข้หนองแปนกรรมการ
5. นายนิพลธ์ พลกลางครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธนัช ซาซุมผอ.โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ลาปะครูโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชัย สุต้นครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แข้นาครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ บัวสายครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนพพร ชามาโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ อาท้าวโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอมร นรากรศักดิ์โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นายนิลวัฒน์ บุพิโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
5. นายนายชำนาญ ปักโคทะกังโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุราษฎร์ จันผาผายโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สีดาคุณโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสว่างดอนโมงรองประธานกรรมการ
3. นายอธิกร มีทุมโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์ เหลือนางโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
5. นายอรุณ เมืองลอยโรงเรียนหนองขามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ แฝงเพชรโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ แฝงเพชรโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ แฝงเพชรครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยังครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ แฝงเพชรครูโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยากรรมการ
3. นายอนุพงษ์ คำยังครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายอนิวรรตน์ กฤตเวทินครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายคำสี ลืนภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางณัชฌาวดี โกศลครูโรงเรียนบ้านธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายโอวาส อาจมนตรีครูโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบุษบา สวัสดิ์รักษ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
5. นายวิมาน บัวทองครูโรงเรียนบ้านกุดไสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นางบุปผา พันสนิทครูโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ บัวจังหรีดครูโรงเรียนบ้านโนนบุรุษกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร แสนนามครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ อินทราครูโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพัชร์ภัคพล ชัยชนะเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สวัสดิ์มูลครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย อาคมคงครูโรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
4. นางสง่า ถาชินเลิศครูโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นายณรงค์ ทองเขียวครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ บุญอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ หมื่นศรีครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พินิจลึกครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายประจวบ ใกล้กลางครูโรงเรียนบ้านโคกม่วงกรรมการ
5. นายสมัย ขุนงิ้วครูโรงเรียนหนองไฮประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนอง ศิริชัยโชคโรงเรียนบ้านโนนโพธ์ประธานกรรมการ
2. นางยอดนารี สิงห์สารโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตร แพนทิพย์โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางอัจฉรา สุดสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสมพร แก้วพรหมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิรสิน เฮ้าเส็งโรงเรียนโนนงามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวประดับ ถือสิกขาโรงเรียนชุมชนหนองคะเนรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ บู่แก้วโรงเรียนบ้านพระบาทกรรมการ
4. นางชนิตา ทับแก้วโรงเรียนบ้านหนองเม็กโนนศิลากรรมการ
5. นางบังอร เพิดภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรดาณัฐ พุทธาโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางสถาพร แพร่งสุวรรณโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ โซ่มาลาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
4. นางธนัญญาณ์ นามวิจิตรคูณธนาโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรมโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฟากรี ทองดีบุตรโรงเรียนโคกม่วงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น พรมดวงษีโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา หินเทาโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มกรรมการ
4. นายนายพิชัย บุตรอุดมโรงเรียนหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ป้องปานโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสินสมุทร คุณประทุมโรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นางธนัญญาณ์ นามวิจิตรคุณธนาโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายดลยกร หอมสมบัติโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
4. นางหนูรัก ทัพทะมาตย์โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวพัฒน์นรี รักษาโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวรจักร์ วงษ์ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า ประธานกรรมการ
2. นางสิริยา ฦาชาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยรองประธานกรรมการ
3. นายมิตร จักรแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้ากรรมการ
4. นายสมเด็จ ปาเขียวโรงเรียนบ้านกุดใสกรรมการ
5. นางสาววรรณญา สินนาโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์โรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นางธันยภรณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านสงเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางอุบล แสนตันโรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสุภัทตรา เพ็ชรเพ็งโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วอศิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนายคำปัญญา ชัยคำดีโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ประยูรคำโรงเรียนหนองขามวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางหฤทัย คาบุญเกิดโรงเรียนอนุบาลสีชมพูกรรมการ
4. นางรัชนีพร ทุมแสนโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้ากรรมการ
5. นางอัญชุลี แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวละไม คำมุงคุณโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล ทองดีบุตรโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายมุสิกพงษ์ วงษาซ้ายโรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาวกรรมการ
5. นางสุภาพร โสเมืองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พรเพ็งโรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววงษ์เดือน ทนจันทาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันทา บุพิโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
5. นางธิติมา วิริยะกุลโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายจอมพล ตุ่นเส็งโรงเรียนบ้านหนองโพงโพดประธานกรรมการ
2. นางวรรณวนัช คุณธานีโรงเรียนบ้านโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ สอนจิตรโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนากรรมการ
4. นางทองคิด สายทองคำโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็งกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ พะนอจันทร์โรงเรียนบ้านโป่งแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ เวชกิจโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายน้อย กงสะเด็นโรงเรียนบ้านโนนลานรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา วิชัยโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
4. นางประภัสสร ศรีนามนต์โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบกรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรรมศิลป์โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนายประเวศ สุขประเสริฐ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งเอียดประธานกรรมการ
2. นายนางวิไลวรรณ หงษ์สูงเนินโรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. นางสงกรานต์ หนูทัศน์โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการ
4. นายนางรัชต์รวีย์ คำโสภาโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการ
5. นายนางพัชรา กงจีนโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรกุล สิงห์บุราณผอ.โรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นายบุญธง น้อยสุขครู โรงเรียนบ้านกุดเลารองประธานกรรมการ
3. นางสมนึก แก้วตาครู โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
4. นางวรรณา ทองเทียมครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมืองกรรมการ
5. นางสาวจิรารัตน์ กองคำครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเอกศักดิ์ จันทะกาโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่รองประธานกรรมการ
3. นายเดือนเพ็ญ ทองขานโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ไกยราชโรงเรียนชุมแพชนูปถัมถ์กรรมการ
5. นางอัญชลี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสาวหทัยนันท์ สิงห์แก้วโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
7. นางอังศุมาลิน ภูพันลาโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายภาคิไนย บำรุงเชื้อโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลากุล น้อยนาเพียงโรงเรียนบ้านผาขามรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล บุญอาจโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษากรรมการ
4. นางลำพรรณี มืดขุนทดโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนากรรมการ
5. นางคะนางค์ รักโนนสูงโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
6. นางเสาวรีย์ ศรีคำภาโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
7. นายคีระคิน คำหนองไผ่โรงเรียนชีพอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ปาสาทังผอ.โรงเรียนท่ากุญชรประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา นาดีครูโรงเรียนบ้านหนองไฮรองประธานกรรมการ
3. นางศิรประภา ใจชื่นครูโรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ดีพรมครูโรงเรียนบ้านซำจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุดิง สาหล้าผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสมพร จำปานิลครูโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสถาพร เจนการครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการ
4. นางปภัชญา วงเวียงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล รัตน์อ่อนครูโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางนริศรา จันทะนามครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลลบัวภาผอ.โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางนริศรา จันทะนามครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลบัวภาผอ.โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลาสอนผอ.โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา อยู่ดีครูโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา สุขสมโสดครูโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางนริศรา จันทะนามครูโรงเรียนห้วยชันวิทยากรรมการ
5. นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย์ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญกรรมการ
6. นางแสงเดือน มูลบัวภาผอ.โรงเรียนโนนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทย ครูโรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญ กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทา ครูโรงเรียนบ้านขนวนนคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยครูโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาครูโรงเรียนบ้านขนวนนคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยครูโรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทา ครูโรงเรียนบ้านขนวนนคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยครูโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาครูโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยครูโรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาครูโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ศรีเจ็กผอ.โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางรัจนี ประเสริฐไทยครูโรงเรียนโคกกุงหินลาดโคกเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี จันทะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขากรรมการ
5. นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง กรรมการ
6. นางปราณปรียา วันทาครูโรงเรียนบ้านขนวนนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธ์ ป้องเคนครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางละอองดาว นครแก้วครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทองดีครูโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี กรรมการ
4. นายสิทธ์ ป้องเคนครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางละอองดาว นครแก้ว ครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทองดีครูโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธ์ ป้องเคนครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางละอองดาว นครแก้วครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุขผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลองประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธ์ ป้องเคนครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางละอองดาว นครแก้วครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมดี จำนงค์สุข ผอ.โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ภูกองชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี กรรมการ
4. นายสิทธ์ ป้องเคน ครูโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล กรรมการ
5. นางละอองดาว นครแก้วครูโรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ทองดีครูโรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นายอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาค ครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญา ครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว กรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสม ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาค ครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสม ครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคมผอ.โรงเรียนบ้านซำยางประธานกรรมการ
2. นายอุบล ผานาคครูโรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ชารีวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนหนองคะเนกรรมการ
4. นายอัครพล ผาปริญญาครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัวกรรมการ
5. นางอมลวรรณ สุขสมครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางแพงบุญ พรมแวงครูโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐกุล กิตติภักดีกุลผอ.โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ภูพันลาครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทิพย์รักษ์ครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นางอมรา ผลานิสงค์ครูโรงเรียนบ้านร่องแซงกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีวัชรินทร์ครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเจียระไน เสรพล ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐกุล กิตติภักดีกุลผอ.โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ภูพันลาครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทิพย์รักษ์ครูโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยากรรมการ
4. นางอมรา ผลานิสงค์ครูโรงเรียนบ้านร่องแซงกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีวัชรินทร์ครูโรงเรียนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเจียระไน เสรพลครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ สามารถผอ.โรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี คำมุงคุณครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณวนัช คุณธานีครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ทัดมาลาครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
5. นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อยครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ สามารถผอ.โรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี คำมุงคุณครูโรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณวนัช คุณธานีครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ทัดมาลาครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัวกรรมการ
5. นางสาวปริยาภรณ์ แดงน้อยครูโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ น้อยลาผอ.โรงเรียนบ้านโนนโกประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ โซ่มาลาครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ มั่นคงครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสุภาพร โสเมืองครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยครูโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
6. นางอมรา เหล่าคูณครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ น้อยลาผอ.โรงเรียนบ้านโนนโกประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ โซ่มาลาครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ มั่นคงครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุกรรมการ
4. นางสุภาพร โสเมืองครูโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อมกรรมการ
5. นางพวงเพชร ปราบสมรชัยครูโรงเรียนชุมชนชุมแพกรรมการ
6. นางอมรา เหล่าคูณครูโรงเรียนโนนสะอาดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พลบุญผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือนครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ สาสิมมาครูโรงเรียนบ้านร่องสมอกรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยครูโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
5. นางสงกรานต์ สิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
6. นางสาวนิลุบล จำปาชนครูโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนูญ พลบุญผอ.โรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือนครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ สาสิมมาครูโรงเรียนบ้านร่องสมอกรรมการ
4. นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วยครูโรงเรียนบ้านชุมแพกรรมการ
5. นางสงกรานต์ สิงห์แก้วครูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกรรมการ
6. นางสาวนิลุบล จำปาชนครูโรงเรียนบ้านซำภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสินสมุทร สามารถผอ.โรงเรียนบ้านโนนบุรุษประธานกรรมการ
2. นางรัตติกุล คำยังครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ป้องปานครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นางธาริณี ลอยขามป้อมครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นางสาวนวลหงษ์ อมาตยคงครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสินสมุทร สามารถ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกุล คำยังครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา ป้องปานครูโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เหล่าม่วงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงกรรมการ
5. นางธาริณี ลอยขามป้อม ครูโรงเรียนบ้านหนองโก กรรมการ
6. นางสาวนวลหงษ์ นวลหงษ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยายน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศรษฐวัชร มัชปาโตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมชมชาครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายชำนาญ ปักโคทะกังครูโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางชนิสรา สีสะอาดครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศรษฐวัชร มัชปาโตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมชมชาครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายชำนาญ ปักโคทะกังครูโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางชนิสรา สีสะอาดครูโรงเรียนบ้านผาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศรษฐวัชร มัชปาโตผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมชมชาครูโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ โมรีย์ครูโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นายชำนาญ ปักโคทะกังครูโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ภูบังดาวครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางชนิสรา สีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านผาขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเศวต พรมแวงผอ.โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสนสุภาครู โรงเรียนหนองโพนนาหม่อรองประธานกรรมการ
3. นายเพชร เสตะปุตะ ครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี เพียทาครู โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสมบัติ แสงฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
6. นายคำปอนด์ จันละครครู โรงเรียนภูห่านศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรสันต์ บัวสายผอ.โรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายวิไสย ลำเพยพลครูโรงเรียนบ้านหินร่องรองประธานกรรมการ
3. นายวิทูรย์ กางขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายสมยศ สิทธิมงคลครูโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา หินเทาครูโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวยุภาวดี สายทองเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จำปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนบ้านโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ พลสารโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองกรรมการ
8. นางสาวปิยะดา บุญรอดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวสกุณา วิชัยวงษ์โรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
10. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ภูมากโรงเรียนบ้านศาลาดินประธานกรรมการ
2. นายเทอดตระกูล เสนาราโรงเรียนานโนนกระเดารองประธานกรรมการ
3. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มกรรมการ
4. นายยุทธการ แอมนนท์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นายมงคล ศรีบุตรตาโรงเรียนบ้านโนนโกกรรมการ
6. นายธนชัย เวียงเทียมขวาโรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
7. นายธีระ จาปาชนม์โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]