หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 6 16 9
2 001 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 20 31 24
3 006 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 6 13 10
4 007 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 7 19 12
5 008 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 10 56 13
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 33 67 40
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 5 8 5
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 8 30 12
9 014 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 7 24 13
10 015 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 6 10 9
11 016 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 0 0 0
12 009 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 13 34 21
13 013 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 3 1
14 017 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 6 28 14
15 022 โรงเรียนท่ากุญชร 3 11 5
16 023 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 8 15 13
17 027 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 7 16 13
18 028 โรงเรียนนาฝายวิทยา 7 8 8
19 029 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 12 21 16
20 030 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 13 35 16
21 031 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 0 0 0
22 039 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 21 58 37
23 040 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 1 1 1
24 041 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 5 17 9
25 044 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 1 2 2
26 045 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 19 33 26
27 046 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 24 115 48
29 048 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 4 10 7
30 049 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 0 0 0
31 050 โรงเรียนบ้านกุดเลา 8 17 13
32 043 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 12 5
33 042 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 4 10 8
34 052 โรงเรียนบ้านขนวน 10 30 18
35 051 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 5 10 7
36 053 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 2 9 4
37 054 โรงเรียนบ้านขามป้อม 4 6 4
38 057 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 4 9 8
39 058 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 4 3
40 056 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 4 9 5
41 077 โรงเรียนบ้านชุมแพ 17 39 27
42 079 โรงเรียนบ้านซำจำปา 17 40 28
43 080 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 3 8 5
44 081 โรงเรียนบ้านซำยาง 7 24 11
45 084 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 0 0 0
46 083 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 2 8 3
47 082 โรงเรียนบ้านดอนแขม 12 25 18
48 085 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา 10 25 19
49 087 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0 0 0
50 088 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0 0 0
51 089 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 16 24 21
52 092 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 2 6 4
53 090 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 3 1
54 091 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 0 0 0
55 093 โรงเรียนบ้านธาตุ 6 10 7
56 094 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 13 37 23
57 095 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 0 0 0
58 097 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 3 2
59 098 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 0 0 0
60 099 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 20 35 27
61 100 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0 0 0
62 101 โรงเรียนบ้านนาดี 5 18 9
63 102 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 1 7 3
64 107 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1 5 2
65 108 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 2 2
66 109 โรงเรียนบ้านนาอุดม 12 19 16
67 103 โรงเรียนบ้านนาเปือย 1 8 2
68 104 โรงเรียนบ้านนาเปือย 0 0 0
69 105 โรงเรียนบ้านนาเพียง 4 10 5
70 106 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 12 64 22
71 132 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 3 5 3
72 133 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 6 17 12
73 135 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0 0 0
74 134 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 3 3 3
75 136 โรงเรียนบ้านป่าน 4 5 4
76 137 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 2 10 5
77 140 โรงเรียนบ้านผาขาม 4 14 8
78 141 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 0 0 0
79 142 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 0 0 0
80 143 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 0 0 0
81 144 โรงเรียนบ้านพระบาท 4 9 6
82 147 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 14 34 24
83 148 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 3 5 3
84 151 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 3 12 5
85 152 โรงเรียนบ้านยางคำ 19 102 38
86 154 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 3 9 6
87 155 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 0 0 0
88 153 โรงเรียนบ้านร่องแซง 1 3 2
89 160 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 0 0 0
90 159 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 8 5
91 161 โรงเรียนบ้านวังยาว 30 77 50
92 162 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 6 11 9
93 163 โรงเรียนบ้านศรีสุข 4 11 8
94 164 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 2 5 3
95 165 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 3 2
96 166 โรงเรียนบ้านสงเปือย 0 0 0
97 167 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 4 10 8
98 168 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 1 1 1
99 169 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 2 6 4
100 170 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 2 6 4
101 171 โรงเรียนบ้านสองคอน 2 4 3
102 173 โรงเรียนบ้านสะอาด 10 21 14
103 172 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 2 1
104 174 โรงเรียนบ้านสันติสุข 10 19 12
105 175 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 6 13 10
106 176 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 0 0 0
107 177 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 6 15 11
108 178 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 2 8 3
109 183 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 0 0 0
110 184 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 8 19 12
111 185 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 5 2
112 186 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 1 3 2
113 188 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 16 10
114 192 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0 0 0
115 193 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 1 3 2
116 195 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 2 6 4
117 194 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 5 11 7
118 196 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 5 5 5
119 198 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 6 13 8
120 197 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 3 10 6
121 202 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 2
122 201 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 23 40 34
123 203 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 2 2 2
124 204 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 3 2
125 282 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 6 19 11
126 207 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 3 2
127 208 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 7 15 12
128 211 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 3 1
129 212 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0
130 214 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0
131 213 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 0 0 0
132 216 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 10 15 11
133 217 โรงเรียนบ้านหนองสระ 0 0 0
134 218 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 15 5
135 221 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 2 1
136 222 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 0 0 0
137 223 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 3 2
138 224 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 9 6
139 189 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 1 6 3
140 190 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 3 5 3
141 210 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 4 4
142 219 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 7 9 8
143 191 โรงเรียนบ้านหนองแดง 9 30 16
144 215 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 4 7 4
145 220 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 3 2
146 187 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 6 4
147 199 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 4 12 8
148 200 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
149 209 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 0 0 0
150 205 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 12 45 24
151 206 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 12 19 12
152 227 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
153 225 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 18 26 22
154 226 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชารัฐ 0 0 0
155 237 โรงเรียนบ้านหว้า 14 27 19
156 236 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 9 5
157 238 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 3 1
158 239 โรงเรียนบ้านหัน 0 0 0
159 240 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 2 9 3
160 241 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 3 5 4
161 242 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 9 6
162 243 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0 0 0
163 244 โรงเรียนบ้านหัวภู 0 0 0
164 245 โรงเรียนบ้านหาด 5 8 7
165 246 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 9 16 10
166 228 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 3 6 5
167 229 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
168 230 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 2 2
169 231 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 4 3
170 232 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
171 233 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 0 0 0
172 235 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 4 9 6
173 254 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 4 10 7
174 252 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 3 7 5
175 253 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 0 0 0
176 055 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 8 5
177 320 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 1 2 1
178 150 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 2 4 3
179 149 โรงเรียนบ้านเม็ง 12 22 18
180 156 โรงเรียนบ้านเรือ 2 6 2
181 157 โรงเรียนบ้านเรือ 0 0 0
182 158 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 1 1 1
183 247 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 14 7
184 248 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 0 0 0
185 086 โรงเรียนบ้านแดง 3 10 6
186 249 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 2 10 3
187 059 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 2 6 4
188 060 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 1 3 2
189 061 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 3 20 7
190 062 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 4 8 6
191 063 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1 2 2
192 064 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 7 17 7
193 068 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 6 10 7
194 069 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 0
195 070 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 3 2
196 071 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
197 072 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 7 9 8
198 075 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 14 8
199 074 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 2 11 3
200 073 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 2 2
201 065 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 15 29 20
202 066 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 5 5
203 067 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0 0 0
204 110 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 2 7 2
205 112 โรงเรียนบ้านโนนคอม 8 19 9
206 114 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
207 113 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา 3 11 6
208 115 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 4 10 6
209 116 โรงเรียนบ้านโนนชาติ 0 0 0
210 117 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 37 13
211 120 โรงเรียนบ้านโนนทอง 38 95 63
212 119 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 0 0 0
213 118 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 2 2 2
214 121 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 15 36 22
215 122 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1 2 1
216 124 โรงเรียนบ้านโนนลาน 0 0 0
217 125 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 5 10 8
218 126 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 3 3
219 127 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 5 9 7
220 128 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 4 4 4
221 129 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 1 1 1
222 131 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 4 3
223 130 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0 0 0
224 111 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 59 14
225 123 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
226 139 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 1 6 2
227 138 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 0 0 0
228 145 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 2 5 2
229 146 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0
230 179 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 0 0 0
231 181 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 5 15 8
232 182 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 4 11 6
233 180 โรงเรียนบ้านโสกเชือก 0 0 0
234 250 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 16 74 33
235 076 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 6 8 7
236 078 โรงเรียนบ้านไชยสอ 3 5 5
237 255 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 18 30 24
238 261 โรงเรียนภูห่านศึกษา 14 30 20
239 260 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 14 21 19
240 265 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 0 0 0
241 266 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 4 11 7
242 267 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 6 18 6
243 268 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 3 8 6
244 269 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 0 0
245 270 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 2 4 3
246 274 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 0 0 0
247 275 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 14 22 18
248 278 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 7 13 9
249 277 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 6 10 7
250 279 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 12 30 19
251 280 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5 13 8
252 281 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 0
253 285 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 11 17 14
254 286 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง 0 0 0
255 290 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 6 10 10
256 289 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 5 14 9
257 291 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 6 16 10
258 287 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 3 7 5
259 288 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 2 6 4
260 292 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 9 31 16
261 284 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 0 0 0
262 283 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 13 25 19
263 293 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 5 11 8
264 309 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 22 41 32
265 310 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 0 0 0
266 314 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 4 16 8
267 319 โรงเรียนอินทรวิทยา 0 0 0
268 318 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 5 14 8
269 025 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
270 294 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 2 6 2
271 271 โรงเรียนแสงบัวทอง 0 0 0
272 003 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 21 42 33
273 004 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 13 30 17
274 005 โรงเรียนโคกสูงสำราญ 0 0 0
275 032 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 5 10 7
276 033 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 8 16 12
277 034 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0
278 035 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 23 47 37
279 036 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 4 25 8
280 037 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 8 20 11
281 038 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 0 0 0
282 258 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 2 5 4
283 259 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 7 14 11
284 273 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 9 23 15
285 272 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 5 13 10
286 020 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 2 5 3
287 021 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 0 0 0
288 018 โรงเรียนชุมแพวิทยา 1 6 1
289 256 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
290 257 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
291 262 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 0 0 0
292 296 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 0 0 0
293 298 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 0 0 0
294 299 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 5 2
295 300 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 0 0 0
296 301 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2 0 0 0
297 302 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน 0 0 0
298 303 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 0 0 0
299 304 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 0 0 0
300 305 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 0 0 0
301 306 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 0
302 307 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 3 2
303 311 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 0 0 0
304 312 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 10 51 21
305 313 โรงเรียนอนุบาลสิริยากร 0 0 0
306 315 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 8 13 11
307 316 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 0 0 0
308 317 โรงเรียนอนุบาลอินทร 0 0 0
309 297 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 10 13 10
310 308 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 2 4 3
311 295 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
312 019 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 4 4 3
313 263 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 0 0 0
314 264 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 1 1 1
315 234 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 0 0 0
316 024 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 3 2
317 026 โรงเรียนเทศบาลหนองแก 0 0 0
รวม 1431 3611 2196
5807


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]