หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ พรหมแก้ว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
2 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
3 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
4 นายกิตติภพ เหลาไชย รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
5 นายเสถียร ตรีศรี รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
6 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
7 นายกฤต น้ำใจดี รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
8 นายชัชวาล กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
9 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
10 นายชันยา คำนนท์ใส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
11 นายสนาน ลาปะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
12 นายจิตวัต แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
13 นางจรรยาวรรณ มานาดี ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
14 นายจีรมิตร แสงเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
15 นายพินิต แสงสุข ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
16 นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
17 นายประสพโชค เหล่าคูณ ผอ.ร.ร.ชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
18 นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
19 นายแสงดาว เชิดชู ผอ.ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
20 นายคมสันต์ บุดดาดวง ผอ.ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
21 นายพัฒนากร อบมา ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้าโพนศิลา คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
22 นายมวลมิตร เกชิต ผอ.ร.ร.ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
23 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
24 นายเสถียร แก้วส่องใส ผอ.ร.ร.บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
25 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
26 นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
27 นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
28 นางนัตยา หล้าทูลธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
29 นายศิขริน ตันเจียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
30 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
31 นายบุญเยี่ยม ลีลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
32 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
33 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
34 นายเสน่ห์ สายปัญญา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
35 นายชวลิต จิตต์ชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
36 นางจารุรัตน์ ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
37 นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
38 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
39 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
40 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
41 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
42 นายประวิช ยะรินทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
43 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
44 นายพินิต แสงสุข ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
45 นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
46 นายประสพโชค เหล่าคูณ ผอ.ร.ร.ชุมชนชุมแพ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
47 นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
48 นายแสงดาว เชิดชู ผอ.ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
49 นายคมสันต์ บุดดาดวง ผอ.ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
50 นายพัฒนากร อบมา ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้าโพนศิลา คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
51 นายมวลมิตร เกชิต ผอ.ร.ร.ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
52 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
53 นายเสถียร แก้วส่องใส ผอ.ร.ร.บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
54 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
55 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
56 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
57 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5
58 นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
59 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
60 นายประหยัด กองหาโคตร ครูช่วยราชการ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
61 นางเกศนี บัวน้ำอ้อม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
62 นางธนิภา พันธ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
63 นางสาวสิริญญา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
64 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
65 นางสาวสิริรัตน์ ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
66 นายปริญญา ชอบค้า พนักงานราชการ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
67 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
68 นางวนิดา รัตน์รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
69 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
70 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
71 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
72 นายอุไร ลาสอน ผอ.ร.ร.ภูห่านศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
73 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดเข้ห้วยบง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
74 นายนิลวัฒน์ บุพิ พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
75 นายสุริยา ห่มขวา ผอ.ร.ร.บ้านกุดธาตุ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
76 นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านรักเรียน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
77 นายไตรนาถ โพธิรุกข์ ครู ร.ร.บ้านนาสีนวน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
78 นายสมว่า เพียศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเขาวง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
79 นายสุวัฒน์ นามบิดา รองผอ.ร.ร.นาหนองทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
80 นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ครู ร.ร.บ้านสระพังข่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
81 นายสุเทพ เวียงทอง ผอ.ร.ร.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
82 นายวีระยุทธ ภูงามเงิน ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
83 นางสาวกิตติพร เชื้องวงทอง ครู ร.ร.บ้านหนองหอย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
84 นายธนธรรม มีทอง ผอ.ร.ร.โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
85 นายชานนท์ เศรษฐศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านหนองกะแหล่งกระเดา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
86 นางโชติกา ศรีสุขสง่า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
87 นายประยุทธ หงส์สามารถ ครู ร.ร.บ้านสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
88 นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
89 นายศราวุธ เศรษฐบุตร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
90 นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
91 นายกิตติศักดิ์ อำท้าว พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
92 นายประวิช ยะรินทร์ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
93 นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
94 นายฉัตรชัย มุระดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
95 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
96 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
97 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
98 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ธุรการ ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
99 นางสาวลลิดา ศรีเมือง ครูธุรการ ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
100 นางสาวนฤมล พลมุข ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
101 นางณีรนุช นิยวงศ์ ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
102 นายอรรถพร เลไทย ครู ธุรการ ร.ร.ชุมชนชุมแพ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
103 นางสาวนันวิสา ปัจฉิม ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
104 นางนพมาศ ใจตรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
105 นางชญาภา เสนารินทร์ ครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
106 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านวังสวาบ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
107 นายทูนซอง เกษแก้ว ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
108 นายพิพัฒพงษ์ สมใจ ครู ร.ร.บ้านกุดธาตุ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
109 นายนครินทร์ ลินภูเขียว ครู ธุรการ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
110 นางสาวลักขณา ถิรเจริญธาดา ครู ธุรการ ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
111 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง ครู ร.ร.บ้านยางคำ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
112 นางสาวศรีสุดา ดวงมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
113 นายฉัตรชัย ่ มุระดา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
114 นายสุพรรณ วอศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
115 นางสางกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
116 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล สพป.ขอนแก่น เขต 5
117 นายอำพันธ์ บุญหวังช่วย ผอ.รร. ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
118 นายพัฒนากร อบมา ผอ.รร. บ้านหนองหว้าโพนศิลา คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
119 นางสุบัน มะมา ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
120 นางสาลินี ลีลา ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
121 นายมวลมิตร เกชิต ผอ.รร.ชุมชนไผ่กุดหิน – ท่าเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
122 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผอ.รร.บ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
123 นางสายใจ จันทร์ศิริไพบูลย์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
124 นางอรพันธ์ กาลนนท์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
125 นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์ รอง ผอ.รร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
126 นายพินิจ แสงสุข ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
127 นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
128 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รอง ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
129 นายนิรันดร บุพิ ครู ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
130 นางไกรสร ศรีภูวงษ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
131 นายแสงดาว เชิดชู ผอ.รร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
132 นายสฤษดิ์ นิลวรรณ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
133 นางกอบกุล ยอดแก้ว ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
134 นางจารุวรรณ ศรีอรุณเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
135 นายคมสัน บุดดาดวง ผอ.ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
136 นายวิเชียร แพงไทย ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
137 นายนิสิต มีเทพ ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
138 นางสุนิสา ถาวรศรี ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
139 นายประสพโชค เหล่าคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
140 นายสุขวัชร เทพปิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
141 นายชำนิ ถาวรศรี ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
142 นายสมคิด รุจิปิยารักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
143 นางนิรมล คุ้มตะบุตร ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
144 นางภัทรานิษฐ์ จันทร์หนองขาม ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
145 นางภัทรานิษฐ์ จันทร์หนองขาม ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
146 นางอรวรรณ สัสสะวิระ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
147 นางลั่นทม มีเทพ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
148 นางสมบัติ โม้ลา ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
149 นางเย็นปรางค์ ศรีธินนท์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
150 นางอมรา จิวาลักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
151 นายคมสัน บุดดาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
152 นายวิเชียร แพงไทย ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
153 นายนิสิต มีเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
154 นางสุนิสา ถาวรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการอำนวยการ (สนามแข่งขัน)
155 นายสมชาย ชารีวรรณ ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
156 น.ส.สังวาลย์ จันทร์หนองขาม พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
157 นางสาวกชพรรณ อุ่นทองดี ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
158 นางบุษบา สวัสดิรักษ์ ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
159 นายอดิศร ศรีหานาม นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
160 นายประพันธ์ บุญหล้า ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
161 นายภูริเดช กล้าขยัน ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
162 นางบุปผา พันสนิท ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
163 นางสมมิตร เพ็งหานัน ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
164 นางพิมพ์สุภา เจียงภูเขียว ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
165 นางปิยะดา บุญรอด ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
166 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รอง ผอ.ร,ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
167 นางไกรสร ศรีภูวงษ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
168 นายอรุณ เมืองลอย ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
169 นายวรวัฒน์ วุฒนะ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
170 นายอนุชาติ ทองดรไทย ช่างไฟฟ้า รร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
171 นางไกรสร ศรีภูวงษ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
172 นางสาวลลิตา ศรีเมือง ธุรการ ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
173 นายสฤษดิ์ นิลวรรณ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
174 นายโสภณ ศรีธินนท์ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
175 นายสุเทพ จึงตระกูล ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
176 นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วย ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
177 นายสาคร สามารถ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
178 นายวิเชียร แพงไทย ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
179 นางระเบียบ ผลสนอง ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
180 นางประยงค์ ทิพย์พรมา ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
181 นายจันทร์ลา ยอดสะอึ ช่างสี 4 ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
182 นายสมคิด รุจิปิยารักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
183 นายชำนิ ถาวรศรี ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
184 นายพงษ์พิสิทธิ์ ไพรทอง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
185 นายอภิสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
186 นางวัลยา แพงไทย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
187 นางพวงเพชร ปราบสมรชัย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
188 นางอัจฉรา บุญครอง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
189 นางอรไท ไพรทอง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
190 นางทองริศ กำเหนิดหล่ม ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
191 นางฐิติรัตน์ อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
192 นางสาวจิตตาวัฒนา อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
193 นายประมง เลดี นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
194 นายสมพร กองขุนทด นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
195 นายอรรถพร เลไทย ครูธุรการโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
196 นางเย็นปรางค์ ศรีธินนท์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
197 นายวิเชียร แพงไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
198 นางระเบียบ ผลสนอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
199 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
200 นายจันทร์ลา ยอดสะอึ ช่างสี 4 โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน (สนามแข่งขัน)
201 นางสาวประดับ ถือสิกขา ครู ร.ร. ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
202 นายสมชาย ชารีวรรณ์ ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
203 นางรัฏฏิกร ศรีพา ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
204 นายประพันธ์ บุญหล้า ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
205 น.ส.จันเที่ยง จินดาพงษ์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
206 นางชญาภา เสนารินทร์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
207 นางปราณี สามารถ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
208 น.ส.เยาวลักษณ์ คุ้มบัว ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
209 นายพินิจ แสงสุข ผอ.รร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
210 นางนวรัตน์ นิราชวงศ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
211 นางไกรสร ศรีภูวงษ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
212 นายอรุณ เมืองลอย ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
213 นางเกศรินทร์ ทนาทิพย์ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
214 นางสุภาพร แสงกงพลี ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
215 นายธีรศักดิ์ ทองดีบุตร พนักงานราชการ ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
216 นายสฤษดิ์ นิลวรรณ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
217 นายนิสิต มีเทพ ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
218 นายวิเชียร แพงไทย ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
219 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
220 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
221 นางสุนิสา ถาวรศรี ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
222 นายสุขวัชร เทพปิน รองผอ.โรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
223 นายชำนิ ถาวรศรี ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
224 นายนิสิต มีเทพ ครูโรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
225 นางภัทรานิษฐ์ ถาวรศรี ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
226 นายนิสิต มีเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
227 นายวิเชียร แพงไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
228 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
229 นางสุนิสา ถาวรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สนามแข่งขัน)
230 นางพรพิมล ทองบุตรดี ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
231 นางพจมานย์ ฆ้องคำ ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
232 นางปณิดา เกชิต ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
233 นางอรสา เจิกภูเขียว ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
234 นางอรพันธ์ กาลนนท์ ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
235 นางนิตศลาภรณ์ ถนอมถิ่น ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
236 นางนิรมล สมตัว ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
237 นางปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์ ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
238 นางชลธิชา โกยราช ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
239 นางสาวภควดี จิระศิริ พนักงานราชการ ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
240 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รอง ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
241 นางระวิวรรณ บุพิ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
242 นางสาวนุจรีย์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
243 นางสาวศิริพร พุทธา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
244 นางสาววินิตา เสิกภูขึยว ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
245 นางสาวเอมวิกา ไชยหงสา ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
246 นางประภัสสร นนทจิตร ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
247 นางฑิฆัมพร แสงเดือน ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
248 นางสาวลลิตา ศรีเมือง ธุรการ ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
249 นางจารุวรรณ ศรีอรุณเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
250 นางจุรีรัตน์ ทาขุลี ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
251 นางเกศรินทร์ ทนาทิพย์ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
252 นางรัญชนา ม่วงมิตร ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
253 นางสาวสมถวิล ลองหานาม ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
254 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
255 นางสุนิสา ถาวรศรี ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
256 นายจันทร์ลา ยอดสะอึ ช่างสี 4 ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
257 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ธุรการ ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
258 นางสมบัติ โม้ลา ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
259 นางสุพัตรา ดีนาง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
260 นางเย็นปรางค์ ศรีธินนท์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
261 นางทองริศ กำเนิดหล่ม ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
262 นางลั่นทม มีเทพ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
263 นางอรไท ไพรทอง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
264 นางอมรา จิวาลักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
265 นางอรวรรณ สัสสะวิระ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
266 นางอัจฉรา บุญครอง ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
267 นางพวงเพชร ปราบสมรชัย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
268 นางนิรมล คุ้มตะบุตร ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
269 นางภัทรานิษฐ์ จันทร์หนองขาม ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
270 นางวัลยา แพงไทย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
271 นางฐิติรัตน์ อาสนาทิพย์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
272 นางสาวจิตตาวัฒา อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
273 นางดรุณี บุราณเดช ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
274 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
275 นางสุนิสา ถาวรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
276 นายจันทร์ลา ยอดสะอึ ช่างสี 4 โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
277 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ธุรการ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (สนามแข่งขัน)
278 นางกรตพร เสนไชย ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
279 นางชนิสรา พลแสน ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
280 นางเพ็ญศรี ธรณี ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
281 นางสร้อยทอง โสภา ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
282 นายสำราญ โขนภูเขียว ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
283 นายไพฑูรย์ ประเสริฐไทย ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
284 นางมาริษา คุณทรัพย์ ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
285 นายเชิดชาย น้อยดี ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
286 นางสาวสุภวรรณ นันทา ครู ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
287 นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์ รอง ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
288 นางระวิวรรณ บุพิ ครู ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
289 นางสมัย บัวผาย ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
290 นางจุไรรัตน์ พิมพระลับ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
291 นางสุบิน สุมะลิ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
292 นางรัญชนา ม่วงมิตร ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
293 นางเกศรินทร์ ทนาทิพย์ ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
294 นางสาวนิตยา หล้าทอง ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
295 นางเอื้อมเดือน บุญหวังช่วย ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
296 นางพิศมัย น้อยดี ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
297 นางระเบียบ ผลสนอง ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
298 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
299 นางระเบียบ ผลสนอง ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
300 นายวิเชียร แพงไทย ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
301 นางสุนิสา ถาวรศรี ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
302 นายสมคิด รุจิปิยารักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
303 นางดรุณี บุราณเดช ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
304 นางลั่นทม มีเทพ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
305 นางระเบียบ ผลสนอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
306 นางประยงค์ ทิพย์พรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
307 นายวิเชียร แพงไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
308 นางสุนิสา ถาวรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (สนามแข่งขัน)
309 นางสีอำพร วรวัตร ครู.ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
310 นายศุภโชค สิงข์ศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
311 นางสาวศรีสุดา ดวงมณี ครูพี่เลี้ยง ร.ร.ชุมชนหนองคะเน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
312 นางพรพินันท์ พาหยุด ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
313 นางชญาภา เสนารินทร์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
314 นางเสาวลักษณ์ ไพรสิงห์ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
315 นางสาววันชื่น ทองอยู่ ครู.ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
316 นางสาวสุภาวดี บุญเยี่ยม ธุรการ ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
317 นางสาวศศิมารณ์ ลาบบุญ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
318 นางงามนิตย์ ลิโป้ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนเมือง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
319 นางไกรสร ศรีภูวงษ์ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
320 นางสาววินิตา เสิกภูขึยว ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
321 นางสาวศิริพร พุทธา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
322 นางสาวลลิตา ศรีเมือง ธุรการ ร.ร. หนองขามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
323 นางกอบกุล ยอดแก้ว ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
324 นางรัญชนา ม่วงมิตร ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
325 นางสาวนิตยา หล้าทอง ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
326 นางสุภาพร แสงกงพลี ครู ร.ร.บ้านชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
327 นายวิเชียร แพงไทย ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
328 นางระเบียบ ผลสนอง ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
329 นางสุนิสา ถาวรศรี ครู ร.ร.โคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
330 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
331 นางอมรา จิวาลักษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
332 นางวัลยา แพงไทย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
333 นายนิลวัฒน์ บุพิ ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
334 นายอรรถพร เลไทย ครูโรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
335 นายวิเชียร แพงไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
336 นางระเบียบ ผลสนอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
337 นางสุนิสา ถาวรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
338 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ธุรการ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน (สนามแข่งขัน)
339 นางศุทนา อักขราสา ครู ร.ร.อนุบาลภูเวียง กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
340 นางสมหมาย พลศิลป์ ครู ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยาคม กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
341 นางพิกุล ป้องปาน ครู ร.ร.หนองนาคำ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
342 นางนภาพร ชาธรรมมา ครู ร.ร.บ้านกุดขอนแก่น กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
343 นางนฤมล สาหล้า ครู ร.ร.บ้านโนนทอง กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
344 นางอรทัย จันทลือชา ครู ร.ร.นาจานนาเจริญโนนทัน กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
345 นางกอบกุล ยอดแก้ว ครู ร.ร. บ้านชุมแพ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
346 นางธนภรณ์ สมเทศน์ ครู ร.ร.บ้านโนนทองหลาง กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วมทุกกิจกรรม
347 นางนิชานันท์ ขุนน้อย ครู ธุรการ โรงเรียนโคกสูงสำราญ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล
348 นายอรรถพร เลไทย ครู ธุรการ โรงเรียนชุมชนชุมแพ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล
349 นายพิพัฒษ์ สมใจ ครู โรงเรียนบ้านกุดธาตุ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล(ประจำสนามแข่งขัน)
350 นายนครินทร์ ลินภูเขียว ครู ธุรการศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ คณะกรรมการทะเบียนและรายงานผล(ประจำสนามแข่งขัน)
351 นายประยุทธ หงส์สามารถ ครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ประจำสนามแข่งขัน)
352 นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ประจำสนามแข่งขัน)
353 นายศราวุธ เศรษฐบุตร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ประจำสนามแข่งขัน)
354 นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ประจำสนามแข่งขัน)
355 นายกิตติศักดิ์ อำท้าว พนักงานราชการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์(ประจำสนามแข่งขัน)


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]