สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 22 5 3 0 30
2 บ้านโนนทอง 17 3 3 0 23
3 บ้านกุดธาตุ 14 6 0 1 20
4 บ้านกง(ประชานุกูล) 13 6 1 0 20
5 โนนสะอาดพิทยา 13 5 1 0 19
6 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 13 4 2 0 19
7 บ้านหนองบัวโนนเมือง 13 4 1 0 18
8 บ้านใหม่โสกส้มกบ 13 1 0 0 14
9 บ้านนาชุมแสง 12 4 3 0 19
10 อนุบาลภูเวียง 12 2 2 0 16
11 บ้านวังยาว 12 2 1 1 15
12 ก้องอุดมวิทยาคาร 11 5 1 1 17
13 ชุมชนโนนหันวันครู 11 1 1 0 13
14 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 11 0 1 0 12
15 บ้านซำจำปา 11 0 1 0 12
16 อนุบาลเดือนฉาย 9 1 0 0 10
17 บ้านกุดดุกวิทยา 8 6 1 1 15
18 บ้านชุมแพ 8 2 2 1 12
19 หนองขามวิทยาคาร 8 1 0 0 9
20 บ้านโนนคอม 8 0 0 0 8
21 บ้านยางคำ 7 5 0 2 12
22 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 7 5 0 1 12
23 บ้านฟ้าเหลื่อม 7 4 1 1 12
24 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 7 3 1 1 11
25 ภูเวียงวิทยายน 7 3 0 0 10
26 บ้านโนนทันวิทยา 7 2 3 0 12
27 บ้านนาก้านเหลือง 7 2 1 0 10
28 ภูห่านศึกษา 7 2 1 0 10
29 หนองแห้ววังมนศึกษา 7 2 0 0 9
30 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 7 1 0 0 8
31 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 6 7 2 0 15
32 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 6 4 0 0 10
33 บ้านเม็ง 6 3 0 2 9
34 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 5 8 0 2 13
35 บ้านหนองไผ่นาดี 5 4 0 0 9
36 โสกห้างศึกษา 5 3 1 0 9
37 บ้านนาอุดม 5 3 0 1 8
38 นาหนองทุ่มวิทยาคม 5 3 0 0 8
39 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 5 3 0 0 8
40 ชุมชนชุมแพ 5 3 0 0 8
41 บ้านหว้า 5 2 1 1 8
42 หนองม่วงประชานุกูล 5 2 0 0 7
43 บ้านซำยาง 5 1 1 0 7
44 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 5 0 3 3 8
45 บ้านโคกม่วง 5 0 2 0 7
46 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 5 0 1 1 6
47 บ้านสำราญหินลาด 5 0 0 0 5
48 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 4 7 2 0 13
49 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 4 3 0 0 7
50 หนองไผ่พิทยาคม 4 3 0 0 7
51 โคกม่วงศึกษา 4 2 1 1 7
52 บ้านสันติสุข 4 2 1 0 7
53 บ้านหนองแดง 4 2 1 0 7
54 บ้านดอนแขม 4 2 0 1 6
55 บ้านหนองเสาเล้า 4 2 0 0 6
56 บ้านขนวน 4 2 0 0 6
57 บ้านวังสวาบ 4 2 0 0 6
58 บ้านโคกไร่ 4 1 0 0 5
59 โสกเต็นวิทยาคม 4 1 0 0 5
60 บ้านนาดี 4 1 0 0 5
61 ชุมชนหนองเรือ 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองนาคำ 4 1 0 0 5
63 อนุบาลศุภมน 4 1 0 0 5
64 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 4 0 0 0 4
65 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 4 0 0 0 4
66 อนุบาลสีชมพู 4 0 0 0 4
67 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
68 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 4 0 0 0 4
69 บ้านผาขาม 4 0 0 0 4
70 บ้านห้วยอรุณหินลาด 4 0 0 0 4
71 บ้านสะอาด 3 3 3 0 9
72 บ้านกุดเลา 3 3 1 0 7
73 บ้านโคกสูง 3 2 1 0 6
74 บ้านไคร่นุ่น 3 2 1 0 6
75 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 3 2 0 0 5
76 บ้านสัมพันธ์ 3 2 0 0 5
77 อ่างทองวิทยาคม 3 2 0 0 5
78 บ้านธาตุ 3 1 2 0 6
79 ชีพอนุสรณ์ 3 1 1 0 5
80 ชุมชนหนองคะเน 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 3 1 0 0 4
82 บ้านสระพังข่า 3 1 0 0 4
83 บ้านศรีสุข 3 1 0 0 4
84 บ้านขนวนนคร 3 0 1 1 4
85 ชุมแพชนูปถัมภ์ 3 0 1 0 4
86 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 0 0 0 3
87 บ้านอาจสามารถ 3 0 0 0 3
88 บ้านคำใหญ่ 3 0 0 0 3
89 บ้านโนนงามศึกษา 3 0 0 0 3
90 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 3 0 0 0 3
91 หนองหว้าวิทยา 3 0 0 0 3
92 บ้านหว้าทอง 3 0 0 0 3
93 หนองหว้าโพนศิลา 3 0 0 0 3
94 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 2 4 0 1 6
95 บ้านหนองศาลา 2 3 2 2 7
96 อนุบาลสุดรัก 2 3 1 2 6
97 หนองกุงพิทยาคม 2 3 0 1 5
98 โนนอุดมสะอาดวิทยา 2 2 1 1 5
99 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 2 2 1 1 5
100 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 2 2 1 0 5
101 หนองหอยเทพเทวัญ 2 2 0 1 4
102 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 2 2 0 0 4
103 บ้านโนนหนองแวง 2 2 0 0 4
104 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 2 2 0 0 4
105 บ้านโคกนาฝาย 2 2 0 0 4
106 บ้านป่าน 2 1 1 0 4
107 ท่าศาลาวิทยา 2 1 1 0 4
108 บ้านหนองแวงภูเขา 2 1 1 0 4
109 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 2 1 0 0 3
110 นาจานนาเจริญโนนทัน 2 1 0 0 3
111 บ้านหาด 2 1 0 0 3
112 บ้านอ่างศิลา 2 1 0 0 3
113 ท่ากุญชร 2 1 0 0 3
114 บ้านป่ากล้วย 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 2 1 0 0 3
116 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 2 0 1 0 3
117 ห้วยชันวิทยา 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองขาม 2 0 0 2 2
119 จตุรคามรังสรรค์ 2 0 0 2 2
120 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 2 0 0 0 2
121 ไตรคามวิทยาสรรค์ 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
123 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
125 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 2 0 0 0 2
126 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองโก 2 0 0 0 2
128 บ้านหัวฝาย 2 0 0 0 2
129 บ้านร่องสมอ 2 0 0 0 2
130 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 2 0 0 0 2
131 บ้านสว่างโนนสูง 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองหอย 2 0 0 0 2
133 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 0 0 0 2
134 วังหินลาดวังเจริญ 2 0 0 0 2
135 อนุบาลเพชรลดา 2 0 0 0 2
136 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 1 2 1 0 4
137 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 2 1 0 4
138 บ้านนาเพียง 1 2 0 1 3
139 เต็กก่าดรุณธรรม 1 2 0 0 3
140 บ้านบริบูรณ์ 1 2 0 0 3
141 บ้านภูมูลเบ้า 1 2 0 0 3
142 บ้านยอดห้วย 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองพู่วังหินซา 1 1 1 0 3
144 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 1 0 0 2
145 โพธิ์ตากวิทยา 1 1 0 0 2
146 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
147 บ้านนาหว้า 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองปลาซิว 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
152 บ้านโนนกระเดา 1 1 0 0 2
153 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 1 1 0 0 2
154 บ้านโพนเพ็กพิทยา 1 1 0 0 2
155 หนองแวงวิทยา 1 1 0 0 2
156 เหมือดแอ่หนองบัว 1 1 0 0 2
157 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 1 0 1 0 2
158 บ้านโนนอุดม 1 0 1 0 2
159 บ้านกุดขอนแก่น 1 0 1 0 2
160 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 1 0 1 0 2
161 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 1 0 2
162 บ้านไชยสอ 1 0 1 0 2
163 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
164 บ้านพระบาท 1 0 0 1 1
165 บ้านนาสีนวน 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
167 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 1 0 0 0 1
168 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
171 บ้านหนองแสงสามัคคี 1 0 0 0 1
172 บ้านแดง 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนบุรุษ 1 0 0 0 1
174 บ้านนาเปือย 1 0 0 0 1
175 บ้านเขาวง 1 0 0 0 1
176 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 0 1
177 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 0 0 0 1
178 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 1 0 0 0 1
179 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งชมพู 1 0 0 0 1
181 บ้านป่าเสี้ยว 1 0 0 0 1
182 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 0 0 1
183 บ้านสองคอน 1 0 0 0 1
184 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองตาไก้พิทยา 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 0 0 0 1
189 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0 0 1
190 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 0 0 0 1
191 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 0 0 1
192 บ้านโคกกลางหนองแปน 1 0 0 0 1
193 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 1 0 0 0 1
195 อนุบาลธิดารัตน์ 1 0 0 0 1
196 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
197 โรจน์วิมลศึกษา 1 0 0 0 1
198 นาฝายวิทยา 0 6 1 0 7
199 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 2 1 0 3
200 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 2 1 0 3
201 บ้านกุดแคน 0 2 0 0 2
202 บ้านศาลาดิน 0 2 0 0 2
203 บ้านโนนสำราญ 0 2 0 0 2
204 บ้านโนนดู่ 0 1 1 0 2
205 ชุมแพวิทยา 0 1 0 0 1
206 บ้านท่าช้าง 0 1 0 0 1
207 บ้านร่องแซง 0 1 0 0 1
208 บ้านสงเปือย 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 1 0 0 1
210 บ้านห้วยบง 0 1 0 0 1
211 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 1 0 0 1
212 บ้านเรือ 0 1 0 0 1
213 บ้านโคกป่ากุง 0 1 0 0 1
214 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
215 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 0 1
216 บ้านซำภูทอง 0 0 1 0 1
217 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 1 0 1
218 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 0 1
219 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 1 0
220 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0
221 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0
รวม 704 283 86 39 1,112