สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 10 7 1 18 22 5 3 0 30
2 ก้องอุดมวิทยาคาร 6 5 0 11 11 5 1 1 17
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ 6 2 2 10 13 1 0 0 14
4 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 5 1 2 8 13 4 2 0 19
5 บ้านโนนทอง 4 4 1 9 17 3 3 0 23
6 บ้านหนองบัวโนนเมือง 4 2 2 8 13 4 1 0 18
7 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 4 2 1 7 11 0 1 0 12
8 โนนสะอาดพิทยา 4 1 3 8 13 5 1 0 19
9 บ้านนาก้านเหลือง 4 1 1 6 7 2 1 0 10
10 บ้านซำจำปา 4 1 0 5 11 0 1 0 12
11 บ้านกง(ประชานุกูล) 3 2 2 7 13 6 1 0 20
12 หนองขามวิทยาคาร 3 1 1 5 8 1 0 0 9
13 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 3 0 1 4 7 5 0 1 12
14 อนุบาลภูเวียง 2 3 5 10 12 2 2 0 16
15 ชุมชนโนนหันวันครู 2 2 3 7 11 1 1 0 13
16 ภูห่านศึกษา 2 2 1 5 7 2 1 0 10
17 บ้านกุดดุกวิทยา 2 1 1 4 8 6 1 1 15
18 ชุมชนหนองคะเน 2 1 1 4 3 1 0 0 4
19 นาหนองทุ่มวิทยาคม 2 1 0 3 5 3 0 0 8
20 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
21 ภูเวียงวิทยายน 2 0 3 5 7 3 0 0 10
22 บ้านกุดธาตุ 2 0 2 4 14 6 0 1 20
23 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
24 ชุมแพชนูปถัมภ์ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
25 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 2 0 0 2 4 0 0 0 4
26 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 อนุบาลเดือนฉาย 1 4 0 5 9 1 0 0 10
28 บ้านนาชุมแสง 1 3 2 6 12 4 3 0 19
29 หนองม่วงประชานุกูล 1 2 1 4 5 2 0 0 7
30 บ้านโคกไร่ 1 2 1 4 4 1 0 0 5
31 บ้านหนองเสาเล้า 1 2 0 3 4 2 0 0 6
32 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
33 โสกเต็นวิทยาคม 1 1 1 3 4 1 0 0 5
34 อนุบาลสีชมพู 1 1 0 2 4 0 0 0 4
35 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
36 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 0 4 5 7 2 0 0 9
37 บ้านสันติสุข 1 0 1 2 4 2 1 0 7
38 บ้านดอนแขม 1 0 1 2 4 2 0 1 6
39 บ้านขนวน 1 0 1 2 4 2 0 0 6
40 หนองกุงพิทยาคม 1 0 1 2 2 3 0 1 5
41 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
42 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 บ้านหนองไผ่นาดี 1 0 0 1 5 4 0 0 9
44 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 0 0 1 4 3 0 0 7
45 โคกม่วงศึกษา 1 0 0 1 4 2 1 1 7
46 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
47 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
48 บ้านสระพังข่า 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 บ้านอาจสามารถ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 โนนอุดมสะอาดวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 1 5
51 บ้านกุดน้ำใส 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 0 4 0 4 5 3 0 0 8
57 บ้านชุมแพ 0 3 0 3 8 2 2 1 12
58 บ้านฟ้าเหลื่อม 0 2 1 3 7 4 1 1 12
59 ชุมชนชุมแพ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
60 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 0 2 1 3 5 0 1 1 6
61 บ้านยางคำ 0 2 0 2 7 5 0 2 12
62 บ้านเม็ง 0 2 0 2 6 3 0 2 9
63 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านโนนทันวิทยา 0 1 2 3 7 2 3 0 12
65 บ้านหว้า 0 1 2 3 5 2 1 1 8
66 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 1 1 2 7 1 0 0 8
67 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 0 1 1 2 6 7 2 0 15
68 บ้านซำยาง 0 1 1 2 5 1 1 0 7
69 บ้านนาดี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
70 บ้านกุดเลา 0 1 1 2 3 3 1 0 7
71 หนองแสงวิทยาสรรค์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านสำราญหินลาด 0 1 0 1 5 0 0 0 5
73 ชุมชนหนองเรือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
74 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
75 บ้านสะอาด 0 1 0 1 3 3 3 0 9
76 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
77 อ่างทองวิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
78 บ้านคำใหญ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านโนนงามศึกษา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 3 1 2 6
81 บ้านโนนหนองแวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
82 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 0 0 2 2
84 บ้านหนองโก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 โพธิ์ตากวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านนาคำน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านวังยาว 0 0 4 4 12 2 1 1 15
96 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 0 3 3 4 7 2 0 13
97 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 2 2 5 8 0 2 13
98 บ้านหนองนาคำ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
99 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 3 1 0 0 4
100 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 0 0 1 1 6 4 0 0 10
101 โสกห้างศึกษา 0 0 1 1 5 3 1 0 9
102 บ้านวังสวาบ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
103 อนุบาลศุภมน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
104 บ้านธาตุ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
105 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
106 หนองหว้าวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
108 บ้านป่าน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
109 นาจานนาเจริญโนนทัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 บ้านหาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
111 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
114 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
116 บ้านนาเปือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านเขาวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 8 0 0 0 8
120 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 0 0 0 0 7 3 1 1 11
121 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 5 3 0 1 8
122 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 0 0 0 0 5 0 3 3 8
123 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 5 0 2 0 7
124 หนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 4 3 0 0 7
125 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
126 บ้านผาขาม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
127 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
129 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 3 2 1 0 6
130 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
131 บ้านขนวนนคร 0 0 0 0 3 0 1 1 4
132 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 หนองหว้าโพนศิลา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
134 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
135 บ้านหนองศาลา 0 0 0 0 2 3 2 2 7
136 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
137 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
138 หนองหอยเทพเทวัญ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
139 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 ท่าศาลาวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
141 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 ท่ากุญชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านป่ากล้วย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
146 ห้วยชันวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
147 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
148 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 วังหินลาดวังเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
155 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
156 เต็กก่าดรุณธรรม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านโนนกระเดา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านพระบาท 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 นาฝายวิทยา 0 0 0 0 0 6 1 0 7
199 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
200 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
201 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 115 108 95 318 704 283 86 39 1,073