สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 11 7 1 19 24 5 3 0 32
2 บ้านหนองบัวโนนเมือง 8 2 2 12 18 4 1 0 23
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ 7 2 2 11 14 2 0 0 16
4 บ้านโนนทอง 6 6 4 16 31 3 3 0 37
5 ก้องอุดมวิทยาคาร 6 6 0 12 12 5 1 1 18
6 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 6 2 2 10 15 4 2 0 21
7 บ้านวังยาว 4 3 4 11 20 4 1 1 25
8 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 4 2 1 7 11 0 1 0 12
9 บ้านซำจำปา 4 2 0 6 14 1 1 1 16
10 โนนสะอาดพิทยา 4 1 4 9 16 5 1 0 22
11 บ้านนาก้านเหลือง 4 1 2 7 10 2 1 0 13
12 ชุมแพชนูปถัมภ์ 4 0 1 5 5 0 1 0 6
13 อนุบาลภูเวียง 3 3 5 11 13 4 2 0 19
14 บ้านกง(ประชานุกูล) 3 3 2 8 14 6 1 0 21
15 ชุมชนหนองคะเน 3 3 1 7 6 1 0 0 7
16 นาหนองทุ่มวิทยาคม 3 2 0 5 9 3 0 0 12
17 หนองขามวิทยาคาร 3 1 2 6 11 1 0 0 12
18 บ้านกุดธาตุ 3 0 3 6 16 7 0 1 23
19 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 3 0 1 4 7 5 0 1 12
20 ภูห่านศึกษา 2 3 1 6 9 3 1 0 13
21 ชุมชนโนนหันวันครู 2 2 3 7 11 1 1 0 13
22 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
23 บ้านกุดดุกวิทยา 2 1 1 4 8 7 1 1 16
24 บ้านโนนดู่ 2 1 1 4 4 1 1 0 6
25 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 2 1 0 3 5 0 0 0 5
26 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
27 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
28 ภูเวียงวิทยายน 2 0 3 5 8 3 0 0 11
29 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 2 0 1 3 11 1 3 3 15
30 บ้านนาอุดม 2 0 0 2 8 3 0 1 11
31 หนองหว้าโพนศิลา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
32 บ้านกุดน้ำใส 2 0 0 2 4 0 0 0 4
33 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านชุมแพ 1 4 0 5 12 2 2 1 16
35 อนุบาลเดือนฉาย 1 4 0 5 9 1 0 0 10
36 บ้านนาชุมแสง 1 3 2 6 12 5 3 0 20
37 บ้านหว้า 1 2 2 5 7 2 1 1 10
38 หนองม่วงประชานุกูล 1 2 1 4 8 3 0 0 11
39 ชุมชนชุมแพ 1 2 1 4 6 3 0 0 9
40 บ้านโคกไร่ 1 2 1 4 4 1 0 0 5
41 บ้านหนองเสาเล้า 1 2 0 3 4 2 0 0 6
42 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านขนวน 1 1 1 3 6 3 1 0 10
44 อนุบาลศุภมน 1 1 1 3 6 1 0 0 7
45 บ้านกุดเลา 1 1 1 3 4 3 1 0 8
46 โสกเต็นวิทยาคม 1 1 1 3 4 1 0 0 5
47 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
48 หนองกุงพิทยาคม 1 1 1 3 3 3 0 1 6
49 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
50 บ้านสำราญหินลาด 1 1 0 2 6 0 0 0 6
51 บ้านหนองขาม 1 1 0 2 4 0 0 2 4
52 อนุบาลสีชมพู 1 1 0 2 4 0 0 0 4
53 โนนอุดมสะอาดวิทยา 1 1 0 2 3 3 1 1 7
54 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
55 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 ไตรคามวิทยาสรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 หนองแห้ววังมนศึกษา 1 0 4 5 7 2 0 0 9
58 โคกม่วงศึกษา 1 0 2 3 7 3 2 1 12
59 บ้านสันติสุข 1 0 2 3 7 2 1 0 10
60 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
61 บ้านดอนแขม 1 0 1 2 6 2 1 1 9
62 หนองหว้าวิทยา 1 0 1 2 6 0 0 0 6
63 นาจานนาเจริญโนนทัน 1 0 1 2 5 2 0 0 7
64 วังหินลาดวังเจริญ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
65 หนองไผ่พิทยาคม 1 0 0 1 6 3 0 0 9
66 บ้านหนองไผ่นาดี 1 0 0 1 5 4 1 0 10
67 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 0 0 1 4 3 0 0 7
68 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
69 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 บ้านสระพังข่า 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านอาจสามารถ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 0 4 0 4 5 3 0 0 8
76 บ้านยางคำ 0 3 0 3 8 6 0 2 14
77 บ้านฟ้าเหลื่อม 0 2 1 3 8 4 1 1 13
78 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 0 2 1 3 5 1 1 1 7
79 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 0 2 1 3 3 0 0 0 3
80 บ้านเม็ง 0 2 0 2 6 4 0 2 10
81 บ้านแดง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
83 บ้านโนนทันวิทยา 0 1 4 5 10 2 3 0 15
84 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 0 1 1 2 11 1 0 0 12
85 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 0 1 1 2 8 8 2 0 18
86 บ้านซำยาง 0 1 1 2 5 1 1 0 7
87 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 0 1 1 2 5 0 0 1 5
88 บ้านนาดี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
89 บ้านหาด 0 1 1 2 4 1 0 0 5
90 หนองแสงวิทยาสรรค์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
91 ชุมชนหนองเรือ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
92 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
93 บ้านสะอาด 0 1 0 1 3 4 3 0 10
94 บ้านสัมพันธ์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
95 อ่างทองวิทยาคม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
96 ห้วยชันวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
97 บ้านคำใหญ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
100 บ้านโนนงามศึกษา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 อนุบาลสุดรัก 0 1 0 1 2 3 1 2 6
102 บ้านโนนหนองแวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านพระบาท 0 1 0 1 2 0 0 1 2
106 บ้านสองคอน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองโก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 โพธิ์ตากวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านนาคำน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองแสงสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านโนนบุรุษ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 0 0 3 3 4 7 2 0 13
115 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 2 2 5 8 0 2 13
116 บ้านหนองนาคำ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
117 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 3 1 0 0 4
118 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 0 0 1 1 6 4 0 0 10
119 โสกห้างศึกษา 0 0 1 1 5 3 1 0 9
120 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 0 0 1 1 5 0 0 0 5
121 บ้านวังสวาบ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
122 ท่าศาลาวิทยา 0 0 1 1 3 3 1 0 7
123 บ้านหนองพู่วังหินซา 0 0 1 1 3 2 1 0 6
124 หนองหอยเทพเทวัญ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
125 บ้านธาตุ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
126 บ้านร่องสมอ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
128 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
129 บ้านป่าน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
130 บ้านอ่างศิลา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
131 บ้านป่าเสี้ยว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 0 0 1 1 1 2 1 0 4
133 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 บ้านเขาวง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
136 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
137 บ้านนาเปือย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านเลิงแสง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 0 0 0 0 9 3 2 1 14
141 บ้านโนนคอม 0 0 0 0 8 0 0 0 8
142 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
143 ชีพอนุสรณ์ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
144 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 5 0 2 0 7
145 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
146 บ้านผาขาม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
147 บ้านห้วยอรุณหินลาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านหนองศาลา 0 0 0 0 3 3 2 2 8
149 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
150 บ้านไคร่นุ่น 0 0 0 0 3 2 1 0 6
151 บ้านขนวนนคร 0 0 0 0 3 0 1 1 4
152 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
154 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
155 บ้านโคกนาฝาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
156 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
157 บ้านหนองแวงภูเขา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 ท่ากุญชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านป่ากล้วย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 บ้านไชยสอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 จตุรคามรังสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
166 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
167 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านทุ่งชมพู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านสว่างโนนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 อนุบาลเพชรลดา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านโสกหาดสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
176 บ้านนาเพียง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
177 เต็กก่าดรุณธรรม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านบริบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านภูมูลเบ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 บ้านยอดห้วย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
182 บ้านหัวบึงสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
183 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านหนองปลาซิว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านเรือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านโนนกระเดา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านโพนเพ็กพิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 เหมือดแอ่หนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านโคกสูงวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 สะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านกุดกว้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองตาไก้พิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกกลางหนองแปน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 อนุบาลธิดารัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 โรจน์วิมลศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 นาฝายวิทยา 0 0 0 0 0 6 1 0 7
211 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
212 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
213 บ้านศาลาดิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
214 บ้านสว่างดอนช้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 ชุมแพวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านร่องแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 บ้านโคกป่ากุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านโป่งเอียด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
228 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 145 120 423 905 319 94 46 1,318