สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนทอง 31 3 3 0 37
2 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 24 5 3 0 32
3 บ้านวังยาว 20 4 1 1 25
4 บ้านหนองบัวโนนเมือง 18 4 1 0 23
5 บ้านกุดธาตุ 16 7 0 1 23
6 โนนสะอาดพิทยา 16 5 1 0 22
7 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 15 4 2 0 21
8 บ้านกง(ประชานุกูล) 14 6 1 0 21
9 บ้านใหม่โสกส้มกบ 14 2 0 0 16
10 บ้านซำจำปา 14 1 1 1 16
11 อนุบาลภูเวียง 13 4 2 0 19
12 บ้านนาชุมแสง 12 5 3 0 20
13 ก้องอุดมวิทยาคาร 12 5 1 1 18
14 บ้านชุมแพ 12 2 2 1 16
15 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 11 1 3 3 15
16 ชุมชนโนนหันวันครู 11 1 1 0 13
17 หนองขามวิทยาคาร 11 1 0 0 12
18 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 11 1 0 0 12
19 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 11 0 1 0 12
20 บ้านโนนทันวิทยา 10 2 3 0 15
21 บ้านนาก้านเหลือง 10 2 1 0 13
22 บ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) 9 3 2 1 14
23 ภูห่านศึกษา 9 3 1 0 13
24 นาหนองทุ่มวิทยาคม 9 3 0 0 12
25 อนุบาลเดือนฉาย 9 1 0 0 10
26 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 8 8 2 0 18
27 บ้านกุดดุกวิทยา 8 7 1 1 16
28 บ้านยางคำ 8 6 0 2 14
29 บ้านฟ้าเหลื่อม 8 4 1 1 13
30 บ้านนาอุดม 8 3 0 1 11
31 ภูเวียงวิทยายน 8 3 0 0 11
32 หนองม่วงประชานุกูล 8 3 0 0 11
33 บ้านโนนคอม 8 0 0 0 8
34 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 7 5 0 1 12
35 โคกม่วงศึกษา 7 3 2 1 12
36 บ้านหว้า 7 2 1 1 10
37 บ้านสันติสุข 7 2 1 0 10
38 หนองแห้ววังมนศึกษา 7 2 0 0 9
39 บ้านเม็ง 6 4 0 2 10
40 บ้านดินดำวังชัยวิทยา 6 4 0 0 10
41 บ้านขนวน 6 3 1 0 10
42 ชุมชนชุมแพ 6 3 0 0 9
43 หนองไผ่พิทยาคม 6 3 0 0 9
44 บ้านดอนแขม 6 2 1 1 9
45 ชุมชนหนองคะเน 6 1 0 0 7
46 อนุบาลศุภมน 6 1 0 0 7
47 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 6 0 0 0 6
48 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 6 0 0 0 6
49 บ้านสำราญหินลาด 6 0 0 0 6
50 หนองหว้าวิทยา 6 0 0 0 6
51 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 5 8 0 2 13
52 บ้านหนองไผ่นาดี 5 4 1 0 10
53 โสกห้างศึกษา 5 3 1 0 9
54 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 5 3 0 0 8
55 บ้านหนองแดง 5 2 1 0 8
56 นาจานนาเจริญโนนทัน 5 2 0 0 7
57 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 5 1 1 1 7
58 บ้านซำยาง 5 1 1 0 7
59 ชีพอนุสรณ์ 5 1 1 0 7
60 บ้านหนองนาคำ 5 1 0 0 6
61 บ้านโคกม่วง 5 0 2 0 7
62 ชุมแพชนูปถัมภ์ 5 0 1 0 6
63 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 5 0 0 1 5
64 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 5 0 0 0 5
65 หนองหว้าโพนศิลา 5 0 0 0 5
66 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 5 0 0 0 5
67 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 4 7 2 0 13
68 บ้านกุดเลา 4 3 1 0 8
69 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา 4 3 1 0 8
70 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 4 3 0 0 7
71 บ้านหนองเสาเล้า 4 2 0 0 6
72 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 4 2 0 0 6
73 บ้านวังสวาบ 4 2 0 0 6
74 บ้านโนนดู่ 4 1 1 0 6
75 ชุมชนหนองเรือ 4 1 1 0 6
76 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 4 1 0 0 5
77 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 4 1 0 0 5
78 บ้านโคกไร่ 4 1 0 0 5
79 โสกเต็นวิทยาคม 4 1 0 0 5
80 บ้านนาดี 4 1 0 0 5
81 บ้านหาด 4 1 0 0 5
82 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองขาม 4 0 0 2 4
84 บ้านกุดน้ำใส 4 0 0 0 4
85 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
86 อนุบาลสีชมพู 4 0 0 0 4
87 วังหินลาดวังเจริญ 4 0 0 0 4
88 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
89 บ้านผาขาม 4 0 0 0 4
90 บ้านห้วยอรุณหินลาด 4 0 0 0 4
91 บ้านสะอาด 3 4 3 0 10
92 บ้านหนองศาลา 3 3 2 2 8
93 โนนอุดมสะอาดวิทยา 3 3 1 1 7
94 ท่าศาลาวิทยา 3 3 1 0 7
95 หนองกุงพิทยาคม 3 3 0 1 6
96 บ้านหนองพู่วังหินซา 3 2 1 0 6
97 บ้านโคกสูง 3 2 1 0 6
98 บ้านไคร่นุ่น 3 2 1 0 6
99 หนองหอยเทพเทวัญ 3 2 0 1 5
100 บ้านโนนสำราญ 3 2 0 0 5
101 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 3 2 0 0 5
102 บ้านสัมพันธ์ 3 2 0 0 5
103 อ่างทองวิทยาคม 3 2 0 0 5
104 บ้านธาตุ 3 1 2 0 6
105 บ้านสระพังข่า 3 1 0 0 4
106 บ้านศรีสุข 3 1 0 0 4
107 บ้านขนวนนคร 3 0 1 1 4
108 ห้วยชันวิทยา 3 0 1 0 4
109 บ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 3 0 0 0 3
110 บ้านหนองเขื่อนช้าง 3 0 0 0 3
111 บ้านอาจสามารถ 3 0 0 0 3
112 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 3 0 0 0 3
113 บ้านแดง 3 0 0 0 3
114 บ้านคำใหญ่ 3 0 0 0 3
115 บ้านหัวฝาย 3 0 0 0 3
116 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 3 0 0 0 3
117 บ้านโนนงามศึกษา 3 0 0 0 3
118 บ้านร่องสมอ 3 0 0 0 3
119 บ้านหว้าทอง 3 0 0 0 3
120 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 2 4 0 1 6
121 อนุบาลสุดรัก 2 3 1 2 6
122 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 2 3 0 0 5
123 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 2 2 1 1 5
124 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 2 1 0 5
125 บ้านโนนหนองแวง 2 2 0 0 4
126 บ้านโคกนาฝาย 2 2 0 0 4
127 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 2 2 0 0 4
128 บ้านป่าน 2 1 1 0 4
129 บ้านหนองแวงภูเขา 2 1 1 0 4
130 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 2 1 0 0 3
131 บ้านอ่างศิลา 2 1 0 0 3
132 ท่ากุญชร 2 1 0 0 3
133 บ้านป่ากล้วย 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองสังข์ 2 1 0 0 3
135 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ 2 0 1 0 3
136 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 2 0 1 0 3
137 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 2 0 1 0 3
138 บ้านกุดขอนแก่น 2 0 1 0 3
139 บ้านซำภูทอง 2 0 1 0 3
140 บ้านไชยสอ 2 0 1 0 3
141 จตุรคามรังสรรค์ 2 0 0 2 2
142 บ้านพระบาท 2 0 0 1 2
143 บ้านขามป้อม 2 0 0 1 2
144 บ้านหนองหอย 2 0 0 1 2
145 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
146 ไตรคามวิทยาสรรค์ 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
148 หนองแสงวิทยาสรรค์ 2 0 0 0 2
149 บ้านสองคอน 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองโก 2 0 0 0 2
151 บ้านป่าเสี้ยว 2 0 0 0 2
152 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 2 0 0 0 2
153 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
154 บ้านทุ่งชมพู 2 0 0 0 2
155 บ้านสว่างโนนสูง 2 0 0 0 2
156 บ้านห้วยทรายทอง 2 0 0 0 2
157 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 0 0 0 2
158 อนุบาลเพชรลดา 2 0 0 0 2
159 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 1 2 1 0 4
160 บ้านโสกหาดสวรรค์ 1 2 1 0 4
161 บ้านนาเพียง 1 2 0 1 3
162 เต็กก่าดรุณธรรม 1 2 0 0 3
163 บ้านบริบูรณ์ 1 2 0 0 3
164 บ้านภูมูลเบ้า 1 2 0 0 3
165 บ้านยอดห้วย 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 1 2 0 0 3
167 บ้านหัวบึงสว่าง 1 1 1 0 3
168 หนองแวงวิทยา 1 1 0 1 2
169 โพธิ์ตากวิทยา 1 1 0 0 2
170 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
171 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
172 บ้านนาหว้า 1 1 0 0 2
173 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
174 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
175 บ้านหนองปลาซิว 1 1 0 0 2
176 บ้านเรือ 1 1 0 0 2
177 บ้านโนนกระเดา 1 1 0 0 2
178 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 1 1 0 0 2
179 บ้านโพนเพ็กพิทยา 1 1 0 0 2
180 เหมือดแอ่หนองบัว 1 1 0 0 2
181 บ้านเขาวง 1 0 1 0 2
182 บ้านโนนอุดม 1 0 1 0 2
183 บ้านดอนหันโนนหินแห่ 1 0 1 0 2
184 บ้านโคกสูงวิทยา 1 0 1 0 2
185 สะอาดประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
186 บ้านนาสีนวน 1 0 0 0 1
187 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1 0 0 0 1
188 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 1 0 0 0 1
189 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองแสงสามัคคี 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนบุรุษ 1 0 0 0 1
193 บ้านนาเปือย 1 0 0 0 1
194 บ้านเลิงแสง 1 0 0 0 1
195 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 1 0 0 0 1
196 ชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ 1 0 0 0 1
197 บ้านกุดกว้าง 1 0 0 0 1
198 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองตาไก้พิทยา 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 1 0 0 0 1
204 บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกกลางหนองแปน 1 0 0 0 1
206 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
207 อนุบาลธิดารัตน์ 1 0 0 0 1
208 เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
209 โรจน์วิมลศึกษา 1 0 0 0 1
210 นาฝายวิทยา 0 6 1 0 7
211 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 0 3 1 0 4
212 บ้านกุดแคน 0 2 0 0 2
213 บ้านศาลาดิน 0 2 0 0 2
214 บ้านสว่างดอนช้าง 0 1 0 1 1
215 ชุมแพวิทยา 0 1 0 0 1
216 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร 0 1 0 0 1
217 บ้านท่าช้าง 0 1 0 0 1
218 บ้านร่องแซง 0 1 0 0 1
219 บ้านสงเปือย 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองกุงมนศึกษา 0 1 0 0 1
221 บ้านหนองพลวง 0 1 0 0 1
222 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 0 1 0 0 1
223 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0 1 0 0 1
224 บ้านโคกป่ากุง 0 1 0 0 1
225 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
226 บ้านโป่งเอียด 0 1 0 0 1
227 บ้านโคกกลางวิทยา 0 0 1 1 1
228 บ้านสะแกเครือ 0 0 0 1 0
229 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 0
230 บ้านนาน้ำซำ 0 0 0 0 0
รวม 905 319 94 46 1,318