เชิญประชุม
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสิน
ร่วมประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 10:50 น.