เชิญประชุม
เรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่ายและเลขานุการ
ร่วมประชุมใน วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 14:53 น.