รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแขม 1. เด็กชายพัฒธนวัฒน์   ลีเจ้ยวะระ
2. เด็กชายยศกร   บุตรโพธิ์
 
1. นายเดชาชัย   สาระกุมาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายนันทนิติ  นามทอง
2. เด็กชายอิทธิเดช  ชินราช
 
1. นายไพจิตร  ละหว้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนะพงศ์  ดอนสิงห์
2. เด็กชายมาโนช  พลพิมพ์
 
1. นายจักกฎ  เหล่าทองสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กชายพีรยุทธ  อุ่นเวียง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  คมสัน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายกนกพล  เมืองงาม
2. เด็กชายเฑติกร  จูมพล
 
1. นายนพรัตน์  มั่นคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปัญญารักษ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สำราญใจ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  กาญจนโกมล
4. เด็กชายนัฐพล  ตลับเงิน
5. เด็กหญิงพันบุปผา  พลโยธา
 
1. นายไตรนาถ  โพธิรุกข์
2. นางวงเดือน  นาหก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  หมวดเหม็น
2. เด็กชายธีระพล  สุริยันต์
3. เด็กหญิงนริศรา  พงษ์สะพัง
4. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์คำ
5. เด็กชายอดิศร  มนต์ก้อม
 
1. นางอุไลพร  โพธิรุกข์
2. นายวิฑูร  ทองนาค
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายธนาทิศ  แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงปรายปริยา  ชมถนัด
 
1. นายประชา  สาคำ
2. นางจารุวรรณ  สุดสะอาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  บุสดี
2. เด็กชายธิตินันท์  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางดอกไม้  โนพันธุ์
2. นางอัจฉรา  สุดสะอาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ปะหุประมง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยศม้าว
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีจริยา
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงเกวลิน  พื้นแสน
 
1. นายสวาท  กำเดช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พันธ์ุจันทร์
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทพขาม
 
1. นางนิภาพร  พลกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มานุช
 
1. นางปิยะภรณ์  ไชยศรีหา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วรจักร
 
1. นางนภาพร  ไชยโวหาร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   แก้วลือ
 
1. นายชนาธิป   ศรีสว่าง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. นางสาวจณิตา   สุภาพ
 
1. นายปรีชา  แสนบุราณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงกัญวรา  สาลี
2. เด็กหญิงอพินญา  ทับเอม
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสาวยุพิน  โลขันต์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงศศิภา  เลี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงเมธวี  นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสุภาวดี  โคตะมูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. นายธนากร  ศรีดา
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีดา
 
1. นางสาวสุภาณี  คำภาศรี
2. นางลักขณา  ลีเวียง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผุยคำพิ
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 1. เด็กชายนวพล  ทิพวัลย์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สังศิริ
3. เด็กชายอานนท์  พนาพัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  โคตรสีเขียว
2. นางสาวกัญญรัตน์  สัมฤทธิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คุณโพธิ์
2. เด็กหญิงอภิสญา  ศิริคำ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ศิริคำ
 
1. นางดวงพร  สิงห์รัง
2. นางสาวปารณีย์  สมทา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ปารามา
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ศิริษา
3. เด็กชายอนุชา  เหล่าพร
 
1. นายชนาธิป   ศรีสว่าง
2. นายพสุธา   เอระน้อย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงธนัญศิริ  หาญคำแพง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิพล  เมืองฮามพันธ์
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐพงษ์  แสงแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. นายธัชพล  เชื้อสาวถี
 
1. นายประมวล  อาบสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 1. เด็กชายรชต  บุญจำมา
 
1. นายอนุชิต  ธรรมวิเศษ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงทิกันนิการ์  ทวยภา
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงรวิสรา  จันทร์ดี
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แช่มขุนทด
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  โสมภูเวียง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  เบียดกลาง
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 1. เด็กหญิงชลดา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายกำลาภ  สาระผล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีลางาม
 
1. นางปริฉัตร  ชวลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงภวรรณา  เเสนบัวคำ
 
1. นางสาวระวิวรรณ์  โคตรภูเวียง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  อั้นทอง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงชนัญญา  เบ้าสาทร
 
1. นางน้องนุช  วงศ์หาญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  อั้นทอง
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรนัย  น้ำดอกไม้
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายคุณวุฒิ  เสริมพงษ์
 
1. นายยุทธนา  พันธุลา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
 
1. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับทิบหิน
 
1. นางน้องนุช  วงศ์หาญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กชายทักษิณ  ดวงเทียน
3. เด็กหญิงนิชาดา  บานหาญ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  น้อยหนัน
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ตู้ทอง
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ชัยบุตร
7. เด็กชายภูมินทร์  เจริญทรัพย์
8. เด็กหญิงรติศา  จันทร์ดี
9. เด็กหญิงวรรณิกา  ดวงศรี
10. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  พิมพ์เนาว์
11. เด็กชายศรัญ  ช่วยศรี
12. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนกอง
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริวัฒน์
14. เด็กหญิงอภิภาวดี  กล่ำโก๋
15. เด็กหญิงอริสสรา  ต้นตะภา
 
1. นายปฏิภัทรพงษ์  ทรงชัย
2. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
3. นายประภาพ  แพ่งศรีสาร
4. นางอนงค์  สิงห์ทุย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กหญิงจิราวดี   หารลี
2. เด็กหญิงชนกานต์   ศรีนอก
3. เด็กชายณรงฤทธิ์   แก่นมาลี
4. เด็กชายธัญยากร    แก้วสิงห์
5. เด็กชายนที   ดอนสมไพร
6. เด็กหญิงนันทิดา   ทานกระโทก
7. เด็กชายบรรณวิทิต   ดวงภมร
8. เด็กชายปิยะ   เหมือนพงษ์
9. เด็กหญิงผกามาศ   หนองยาง
10. เด็กชายพิธิวัต   หลักเมือง
11. เด็กชายภิพัฒน์ชัย   โปยทอง
12. เด็กหญิงมาริสา   ทศไกร
13. เด็กหญิงวันวิสา   พันสนิท
14. เด็กหญิงวิไลพร    ศรีเวียง
15. เด็กชายศราวุฒิ   รักษ์มณี
16. เด็กหญิงศิรภัสสร   ยอดรัก
17. เด็กชายศิริอำไพร    แสงนาค
18. เด็กชายสันติวัฒน์   คะสุวรรณ
19. เด็กชายสายธาร   กองผา
 
1. นายมงคล  ศรีบุตรตา
2. นางพรธนา  ทิพรักษ์
3. นายสนิด  อ่อนสา
4. นายแวว  ศิลาพิมพ์
5. นายสมนึก  คำตัน
6. นางมะลิ  คำตัน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรินทร์   โยทองยศ
2. เด็กชายจิรโชติ  จำปาสิม
3. นายชานนท์   กองน้ำ
4. เด็กหญิงณริญญา   พรมนนท์
5. เด็กหญิงธิดาอินทร์   มานูญวงศ์
6. เด็กชายธิติภพ   อ่อนทา
7. เด็กชายปริญญา   หน้าบัณฑิต
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   ศรีคุณ
9. เด็กหญิงพรนุภา   ขาวหยวก
10. เด็กหญิงพรรณิดา   โสดาอิ้ง
11. เด็กชายพีรพงษ์   นุสีออง
12. นายภัทรพล   ทศชา
13. เด็กชายภูมิศักดิ์  พรมไตร
14. เด็กชายมนตรี   ไชยชารี
15. เด็กชายรุ้งรัตน์   คำบุญยอ
16. เด็กหญิงศศิธร   หล้าจันทร์
17. เด็กชายสุเทพ   บ้งจ่า
18. เด็กหญิงอารยา   โสภากุล
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา   นามตาแสง
20. เด็กหญิงเสาวณีย์   สาออน
 
1. นายธีรพงศ์   ศุภชารี
2. นายกิตติพงษ์   ไทยอ่อน
3. นายสุวิทย์   เบี้ยวโกฏิ
4. นายวิชิตร   จุลวงษ์
5. นายอาทิตย์   ลากุล
6. นางสาววศิริวรรณ   แพงศร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายธีรวิทย์  เถาโต
2. เด็กชายประทีป  สร้อยสุด
3. เด็กชายมังกร  อาจวงษ์
4. เด็กชายวิญญู  แสงจันทร์
5. เด็กชายสราวุธ  ยุ่นดร
 
1. นายยุทธนา  พันธุลา
2. นางอมรรัตน์  ทองผา
3. นางดวงประทีป  โททวง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  อั้นทอง
 
1. นางอนงค์  สิงห์ทุย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. นางสาวศุภศิริ  ไพศรี
 
1. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ่ว
 
1. นายประเวช  สุวรรณา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
 
1. นางวิภาดา  ธรรมวงษา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. นายอรรถการ  ธงน้อย
 
1. นางดุจฤดี  ทะมานันท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กชายอนุชิต  ศรีหามาตร
 
1. นางจันทร  กรมเหลี่ยมสาระ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภานันท์    วิเศษหอม
 
1. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 1. เด็กหญิงมานิตา  ศรีคำภา
 
1. นายโกมล  เวียงทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายประทีป  มำขุนทด
 
1. นางบัวลำ  เวียงยศ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 1. นางสาวอภัสรา   สังฤทธิ์
 
1. นางสาวเอคกตานันท์   บริบาล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. นายธนัญชัย  ไทยอ่อน
 
1. นางสาวดารณี  ตะเคียน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  อักษรเจริญ
 
1. นางนวรัตน์  นิราศวงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงวริษา  หลานวงค์
 
1. นางสาวอังคนาง   อัปมาโน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา  นามมา
 
1. นางสมภาษ  นมัสศิลา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายคมกริช  โทราช
2. เด็กหญิงจิรภา  ลื่นกลาง
3. เด็กชายชาญชล  ละขะไพ
4. เด็กชายตรีทศ  บุญเหลือ
5. เด็กชายธนากร  ปุริตานัง
6. นายธนากร  ศรีดา
7. เด็กหญิงนพมาศ  ป้อป้อม
8. เด็กหญิงบัวชมภู  แสนทวีสุข
9. เด็กหญิงบุตรสกร  สิทธิจันทร์
10. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วทอง
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ลาย
12. เด็กหญิงปาริชาติ  วีรมนตรังษี
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนะภูมิชัย
14. เด็กหญิงพนิตสุภา  เมฆทวี
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เนตรถาวร
16. เด็กหญิงภัทรลดา  สมใจ
17. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  อุดร
18. เด็กหญิงวณิสา  ชัยภูมิ
19. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังวร
20. เด็กชายวิชาญ  เคนคำภา
21. เด็กชายวิรุฬห์  คำกลาง
22. เด็กหญิงวิลัยพร  ตุ้มสีคูณ
23. เด็กชายศราวุธ  ผาอ่อน
24. เด็กหญิงศศิธร  ผาบชมภู
25. เด็กชายสิทธิพงษ์  เข็มจรูญ
26. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณอุดม
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมชัย
28. เด็กหญิงสุนิตา  ดีไธสง
29. เด็กหญิงสุภาพร  แฝงสารคาม
30. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทนา
31. เด็กหญิงสุมินตรา  ยาสาสัน
32. เด็กหญิงอัจฉรา  สมโครต
33. เด็กหญิงอาริญา  นันทเขตร์
34. เด็กหญิงอินทิรา  สุขศรี
35. เด็กชายแจ๊ค  พรมสุริยา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ
2. นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
3. นายเสรี  หาญเวียง
4. นายอดิพันธุ์  ยุทธนะพลากูร
5. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
6. นางรุจิรา  ชูชื่น
7. นางสาวเรมิกา  เคนโพธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 1. เด็กชายอนันธชัย  สิงห์ทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ดวงตะวงษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 1. เด็กหญิงอาริยา  อินต๊ะมา
 
1. นางพิศมัย  เพชรประไพ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 1. เด็กชายจรัลชัย   เวสะมูลา
2. เด็กหญิงจันจิรา   เห็มทิพย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทะเกิงผล
4. เด็กหญิงจิราวดี   หารลี
5. เด็กชายจีระวัฒน์   พิมพาคุณ
6. เด็กหญิงชนกานต์   ศรีนอก
7. เด็กชายณรงฤทธิ์   แก่นมาลี
8. เด็กหญิงณัฐชภรณ์   สง่าสันเที๊ยะ
9. เด็กหญิงณัฐมน    ศรีชานิล
10. เด็กหญิงทิพวรรณ   แสนบุตร
11. เด็กชายธนาเทพ   ผาจันทร์
12. เด็กชายธัญยากร   แก้วสิงห์
13. เด็กชายธีระพงษ์   เขียวหัน
14. เด็กชายนที   ดอนสมไพร
15. เด็กหญิงนันทิดา   ทานกระโทก
16. เด็กชายบรรณวิทิต   ดวงภมร
17. เด็กหญิงบัณฑิตา   พิมพ์ดี
18. เด็กชายปิยะ   เหมือนพงษ์
19. เด็กหญิงผกามาศ   หนองยาง
20. เด็กหญิงพรฟ้า   เฆ้นา
21. เด็กหญิงพรรณศิตา   สาแพงน้อย
22. เด็กชายพิธิวัต   หลักเมือง
23. เด็กชายภาคิน   ยอดรัก
24. เด็กชายภิพัฒน์ชัย   โปยทอง
25. เด็กหญิงมาริสา   ทศไกร
26. เด็กหญิงวันวิสา   พันสนิท
27. เด็กหญิงวิไลพร   ศรีเวียง
28. เด็กชายศราวุฒิ   รักษ์มณี
29. เด็กชายศราวุฒิ   โคตรหา
30. เด็กหญิงศิรภัสสร   ยอดรัก
31. เด็กหญิงศิริอำไพร   แสงนาค
32. เด็กชายสันติวัฒน์   คะสุวรรณ
33. เด็กชายสายธาร   กองผา
34. เด็กหญิงสิทธิพร   สีหาผล
35. เด็กหญิงสุภาวดี   หารลี
36. เด็กหญิงอรญา   อินทร
37. เด็กหญิงอริสา   พรมหลวงศรี
38. เด็กหญิงอาทิตยา   ติ่งภูเขียว
39. เด็กชายเจษฎา   แก้วสิงห์
 
1. นายมงคล  ศรีบุตรตา
2. นางพรธนา  ทิพรักษ์
3. นายสนิด  อ่อนสา
4. นายแวว  ศิลาพิมพ์
5. นายสมนึก  คำตัน
6. นางมะลิ  คำตัน
7. นางสาวจารุวัฒน์  ศรีรักษา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายจรัญ  สมเนตร
2. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
3. เด็กชายวรชาติ  บุตรศิริ
4. เด็กชายวรรณธนา  กลางบุราณ
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์ชัยศรี
6. นางสาวสุดาภา  บุบผาชาติ
7. นางสาวสุพัตรา  บาลี
8. เด็กหญิงโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นางไฉยา  แสนยศบุญเรือง
2. นางนฤมล  สาหล้า
3. นางทองสุข  ขวัญพรม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัลยาณี   บุตรไกร
2. เด็กหญิงดารินทร์  ไปล่สารครบุรี
3. เด็กหญิงธนัดดา  บูชาอินทร์
4. เด็กชายธวัชชัย  หมั่นมี
5. เด็กชายธานินท์  ทองทุม
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ศักดิ์ขวา
7. เด็กหญิงปพิชญา  สีกา
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บุญเจิด
9. เด็กชายวัชระ  มาลาศรี
10. เด็กชายโตยธร  คำแก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  พลสาร
2. นางสุดาทิพย์  สารเหล่าโพธิ์
3. นางวันวิสาข์  ศรีวิไล
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรัตน์   ทุมเทียง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ฝ่ายภูเขียว
3. เด็กหญิงรุจิรา   จันทะไพร
4. เด็กหญิงวรรณษา   กางร่มกลาง
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สารคำ
6. เด็กหญิงอรปรียา   แก้วบุญเรือง
 
1. นางปิยะดา   บุญรอด
2. นางชญาภา  เสนารินทร์
3. นางสาววันชื่น  ทองอยู่
4. นางสาวเยาวลักษณ์  คุ้มบัว
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทันหาบุรุษ
2. เด็กหญิงจิราพร  ไกรษร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เครือเนตร
4. เด็กหญิงพรรณี  ชัยมุงคุณ
5. เด็กหญิงวรรณภา  เสมอหน้า
6. เด็กหญิงสุดา  เมืองอินทร์
7. เด็กหญิงสุพิศตา  สุระชัย
8. เด็กหญิงอารียา  สันทาลุนัย
 
1. นางอมราวดี  ดีโนนโพธิ์
2. นางสาวภัณนภัทร์  บางประอินทร์
3. นางเพชรรัตน์  แก้วประเสริฐกิรติ
4. นางสาววิภาวดี  ขำชู
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรัตน์   ทุมเทียง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ครุฑดำคำ
3. เด็กหญิงปาลิดา    เหมฤดี
4. เด็กหญิงรัชนีกร    สีจันโท
5. เด็กหญิงรัตนากร   สีจันโท
6. เด็กหญิงรุจิรา    จันทะไพร
7. เด็กหญิงสุกัญญา   สารคำ
8. เด็กหญิงอรปรียา    แก้วบุญเรือง
 
1. นางปิยะดา   บุญรอด
2. นางสมพิตร  เพ็งหาพันธ์
3. นางนิรมล  สมตัว
4. นางสาวภควดี  จิระศิริ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  นิลาพุต
2. เด็กหญิงกัลยานี  น้อยเชียงคูณ
3. เด็กหญิงจิราพร  โสภารัตน์
4. นางสาวชลดา  ศักดิ์เทวี
5. นายณัฐพล  ศรีทองหลาง
6. นางสาวดุสิตา  ถมมา
7. นางสาวนพรัตน์  มณีโชติ
8. เด็กชายปฏิภาร  ชัยดา
9. เด็กหญิงปิยนันท์  กองบาง
10. เด็กหญิงพรพิไล  อิ่มสำอางค์
11. นางสาวพิมประภา  กินนารี
12. เด็กชายพีรภัทร  จงเทพ
13. เด็กหญิงศศิกาญ  สายสำโรง
14. เด็กหญิงศิรินภา  อุ่นอบ
15. นางสาวสุกัญญา  นามมา
16. เด็กหญิงอารยา  สิงทา
 
1. นายภกรณ์  ขันรักษา
2. นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณศรี
3. นางสมภาษ  นมัสศิลา
4. นางบัวสน  บัวกฏ
5. นางอมาวสี  บุตรโพธิ์ศรี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  สิงห์ทุย
2. เด็กหญิงชลธร  หิงขุนทด
3. เด็กหญิงช่อผกา  บุดดาผุย
4. เด็กหญิงณิชารีย์  วงศ์กิ่งคำ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชันธุระ
6. เด็กหญิงธีรศรา  วันทอง
7. เด็กหญิงนิชาภัทร  พลเสนีย์
8. เด็กหญิงประภาภรณ์  แข็งแอ
9. เด็กหญิงพิยะดา  ศิริวงษ์
10. เด็กหญิงวชิราภา   อุ่นเมืองแก้ว
11. เด็กหญิงศิริประภา  ขำชู
12. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำใส
13. เด็กหญิงสิรินยา  มูลเพีย
14. เด็กหญิงสุภัชราภรณ์  บุตุธรรม
15. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยเลิศนรงค์กุล
16. เด็กหญิงแพงพิม  หิงขุนทด
 
1. นางสุดาพร  ชารีวรรณ์
2. นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
3. นางสุภาพ  ชนะบัว
4. นางสุดาพร  ศิริชัยโชค
5. นางสอิ้ง  พาสี
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรยารัตน์  แก้วแก่น
2. เด็กชายกิตติธัช  มณีไสย์
3. นายธรรมนูญ  เหล็กดี
4. นายธวัชชัย  ปิงแก้ว
5. เด็กชายบัวเงิน  โพธิ์สว่าง
 
1. นายภกรณ์  ขันรักษา
2. นางสมภาษ  นมัสศิลา
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. นางสาวประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมมาสี
2. นางสาวรัชดาภรณ์  โสภา
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กชายกฤษญาทร   ศรีหล้า
2. เด็กชายจักรพันธ์  ระพรมมา
3. เด็กชายฉัตรชัย  สอนเวียง
4. เด็กชายปฏิภาณ  สมเพชร
5. เด็กชายภูธเนศ  พาทา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยธงรัตน์
 
1. นางวิไล  เฉยสวัสดิ์
2. นางปภัชญา  วงษ์เวียง
3. นางสาวรำพรรณ  ถานอาจนา
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนวัตร  สมนอก
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีขน
3. เด็กชายประสิทธิ์  มายา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หงษ์ชุมแพ
5. เด็กชายวรายุทธิ์  ผ่อนดี
6. เด็กหญิงวรารัตน์  พันสนิท
 
1. นายมนตรี  กำกูด
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วันชัย
2. เด็กชายพันกร  จูมพล
3. เด็กชายพิษณุ  ไชปายอด
4. เด็กชายสนั่น  มูลศาล
5. นายอดิศร  จูมพล
6. นายอาทิตย์  เทชะ
7. นายเกียรติศักดิ์  จันนา
8. นายเทพพิทักษ์  ครองยุติ
 
1. นายกตพล  จันดาเบ้า
2. นายไพโรจน์  ศรีแก้ว
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 1. เด็กหญิงรุจิกร  กุลดา
2. เด็กหญิงสราวลี  สอนลา
3. เด็กหญิงสุภัคศินี  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมตาเตะ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนนทินี  ปารุต
2. เด็กชายปรัชญ์ญา  มูลหา
3. เด็กหญิงมลฤดี  พันธุมาศ
 
1. นางวนิศรา  สุทธมาตย์
2. นางสาวเพ็ญแข  ทาโสม
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายจักรพล  นครพรหม
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นางสาวนุชจนาถ  สมร
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายสามารถ  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงอมรประภา  ชาญอาวุธ
 
1. นายศักดา  พิมพ์บึง
2. นางสาววันวิสาข์  ทองติง
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงณัฐอาภา    บัวระภา
2. เด็กหญิงทิพยอนงค์    ธรรมโชติ
3. นายธนเดช    ทันที
 
1. นางพรพรรณ   เหล่าสุขา
2. นายบุญเรียน   ลาอินทร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วอาสา
2. นายสุวินัย  สุทธิชัยยา
 
1. นายคำบุญ  โพธิืดา
2. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายวิทยา  ยุ่นดร
2. เด็กหญิงสุนิชา  ทองนาเพียง
 
1. นางสุวัฒนา  ธีระกุลพิสุทธิ์
2. นางณิชาภา  จันทะกา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ยืนอ๊อด
2. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายมินธาดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวีระยุทธ  เขียวขำ
 
1. นายบุญเรียน   ลาอินทร์
2. นางรุ่งทิวา   อุ่นเมืองแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เนาว์
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายเดชา  สุจริต
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ศิริดา
2. เด็กชายมินธาดา  จันทราช
 
1. นางสุวัฒนา  ธีระกุลพิสุทธิ์
2. นางณิชาภา  จันทะกา
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธาริตา  อุ่นสา
2. เด็กหญิงภีรดา  ทวีชัย
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายปรเมษฐ  ดวงชัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  สาหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นางนุชจนาถ  สมร
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่ลี้
 
1. นายสุพล  สาผม
2. นางนิตยา  สนอุบ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1. เด็กชายชญานนท์  ปาสาบุตร
2. เด็กชายภัทรกร  สอนกอง
3. เด็กชายภาคิน  ยืนยง
 
1. นางสาวชัชชญานันท์  สีหาวัต
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุตมูล
2. เด็กชายภูชิต  จันทะสอน
3. เด็กชายอธิศักดิ์  ศรีธรรมมา
 
1. นายโอวาส  อาจมูลตรี
2. นายสุนทร  ลิละคร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กชายชาญชัย  ดอนลิวงศ์
2. นายชินราช  ปัสสา
3. เด็กชายสุริยันต์  ขันทองชัย
 
1. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
2. นายฉลอง  พันสนิท
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรมาศ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงภาพิมล  สวัสดิ์มูล
 
1. นายถนอม  เสนาชัยน้อย
2. นางอมรา  เหล่าคูณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. นางสาวอภิสรา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ไชยกิจ
 
1. นางประทีป  สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ  สวัสดิ์มูล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรรณ  จันทร์มี
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ลาดบัวขาว
3. เด็กหญิงจิรประภา  นาวงษ์
4. เด็กหญิงปาลินี  ภิญโญภาพ
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธิตะเชียง
6. เด็กหญิงแคทรียา  น้อยธง
 
1. นางพัชรา  กงจีน
2. นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย์
3. นางทิวาพร  สุวรรณธรรมา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  หาทอน
2. เด็กชายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
3. เด็กหญิงปิยะนัน  เพ็ชรนาวา
4. เด็กหญิงพิราวรรณ  แหชัยภูมิ
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พวงผกา
 
1. นางสุกัญญา  ธรรมศิลป์
2. นางสาวนิภาพร  ขยันหา
3. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิณท์นิภา  วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงปรารีญา  บุดดาเพ็ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คุณโพธิ์
 
1. นางประภาพรรณ  โซ่มาลา
2. นางวงษ์เดือน  ทนจันทา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงวาธิณี  สอนลิลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  แข้โส
3. เด็กชายอนุวัตร  จันทึก
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางชุติกาญจน์  ลีเขาสูง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงพรนภา  ทะนงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเสน่หา
3. เด็กหญิงเนตรฤทัย  สุรินทร์แก้ว
 
1. นางประภัสสร  ศรีนามนต์
2. นางเดือนใหม่  นาพยัพ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. เด็กหญิงวิชชุดา  บุญฉาย
2. เด็กหญิงศศิกรานต์  คำควร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันชา
 
1. นางรัศมี  ชัยคำดี
2. นางอรสา  พ่อค้าช้าง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 1. เด็กหญิงกมลพร  พรมพิมพ์
2. เด็กหญิงนิติยา  สุขสนิท
3. เด็กหญิงศุภัสษร  กลางสุวรรณ์
 
1. นายทรงสิทธิ์  เพียซ้าย
2. นางอัญชิสา  แสงงาม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 1. เด็กหญิงชุธิดา  นาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัก  เดชกุมมาร
3. เด็กหญิงศศิประภา  ยาวะระ
 
1. นายนพดล  ลำเพยพล
2. นายมุสิกพงษ์  วงษาซ้าย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพังข่า 1. เด็กหญิงชลยาดา  ม่วงมนตรี
2. เด็กหญิงลลิตา  คำเรืองศรี
3. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
 
1. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
2. นางสุกัญญา  นาสมผล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถนอมผล
2. เด็กหญิงประภาพร  ทศแสง
3. นางสาวสิริวลักษณ์  ไวยไชย
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
2. นางสาวปวีนา  ครูปัชญ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงภูริชญา  สารคำ
2. เด็กหญิงลลิตา  สมบัติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คะระนันท์
 
1. นางพรพิมล  ทองดีบุตร
2. นางกรองพร  เสนไชย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูห่านศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  นามบิดา
2. เด็กหญิงฐิมาพร  จันทะเบียน
3. เด็กหญิงพรพิมล  ราชเมือง
 
1. นางฐิติรัตน์  ชาญกว้าง
2. นางสาวไพสุดา  แก้วลือ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีขอ
2. เด็กชายพรชัย  พิลโยพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เสี้ยมแหลม
 
1. นางพัชรา  กงจีน
2. นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันดา
2. เด็กหญิงกัลยานี  พันนาเคน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปาณพรม
 
1. นางพรพิศ  แก้วกงพาน
2. นางสาวเพ็ญแข  ทาโสม
 
113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  จุลโพธิ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  แซงราชา
3. เด็กหญิงศุภนุช  แซงราชา
 
1. นางกุหลาบ  ภูมาก
2. นางจิราภรณ์  หลักม่วง
 
114 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  อ้มแก้ว
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงศิริประภา  ศรีทอง
 
1. นางรัฏฏิกร  ศรีพา
2. นางสุบัน  มะมา
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายนภดล  อิ่มสำอางค์
2. นายพิสิทธิ์  ฮ่านต่ำ
3. เด็กชายวิทวัฒน์  โปร่งมณี
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาลีสูงเนิน
2. เด็กหญิงฤทัย  บัวเย็น
3. เด็กหญิงโสรยา  โวอ่อนศรี
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงมานิตา  แจ้งน้อย
2. เด็กชายรัฐชานนท์  จิตต์จำนงค์
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
118 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมสูตร
2. เด็กชายวิชัย  นิสีดา
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีอรุณเอี่ยม
2. นางจุรีรัตน์  ทาขุลี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางปราณี  สามารถ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สอนบุญ
 
1. นางอรทัย  จันทลือชา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สีสันต์
 
1. นางสาวสุทิศา  ล้านบุญมี
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริวงษ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเกียรติชัย  ผ่องศรี
 
1. นางมาริษา  คุณทรัพย์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  หร่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ่มสะอาด
3. เด็กหญิงพัชรา  มะวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พร  หอมสุดใจ
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ขันทองคำ
6. เด็กหญิงศิราณี  จันทร์ผิว
 
1. นางฉวีวรรณ  เวชไทยสงค์
2. นางศุภศรีนวล  ภาโนชิต
3. นางกองสิน  แก้วดวงตา
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. นายอาทร  ไกรเวียง
 
1. นางแพงบุญ  พรมแวง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำ  ดวงแสงเหล็ก
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางประนอม  ธรรมพล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. นายทัศพล  นาเง้า
 
1. นางสาวสุทิศา  ล้านบุญมี
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี   แก้ววิเศษ
 
1. นางอรอุมา  ธารากุลทิพย์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   ศรีนาค
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  เพ็ญภูมิ
 
1. นางปิยะธิดา  แก้วคำแสน
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงวรนุช  มากพูน
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา 1. เด็กชายนัทธศักดิ์   ราชวงศ์
 
1. นายสำรอง  อมัติรัตนะ
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล   แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
 
1. นางรัตนภรณ์  ภูมิเวียงศรี
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาติสุวรรณ
 
1. นางพรลภัส  สุขชีวี
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรเวช
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุทธาศรี
3. เด็กหญิงสายฤดี  สมบูรณ์
 
1. นางพรพิมล  ทองดีบุตร
2. นางเพ็ญศรี  ธรณี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 1. เด็กชายนครินทร์  วิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  มิ่งอั๋น
3. เด็กหญิงเกวาลิน  ช้างสลัก
 
1. นายอาทิตย์  สอนมี
2. นางสาวสุภาภรณ์  โม้แซง
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายชาญชัย  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แนวถาวร
3. เด็กชายโชคทวี  นะระแสน
 
1. นายพิพัฒ  นารีรักษ์
2. นายประเสริฐ  นาปาน
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจักกฤษณ์   เขียวหัน
2. เด็กชายพิชิตชัย   เขียวหัน
3. เด็กชายอัษฎางค์    เขียวหัน
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   สีนาค
2. เด็กชายสังสรรค์   แงวภูเวียง
3. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจิรภา  หาสิโน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลธนะจักร
3. เด็กชายวัศพล  แสนโยธา
 
1. นางเสาวรีย์  ศรีคำภา
2. นางสาวพเยาว์  เหลืองคำ
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วหาญ
2. นายขจรศักดิ์  อินทะแสง
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอลิษา   รอดเกิด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แสวงทรัพย์
 
1. นางสุรีรัตน์   เคนจันทร์ทา
2. นายชาญวิทย์   สุทำมา
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  พาวสูงเนิน
2. เด็กชายวีรศักดิ์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายชาญณรงณ์  แข้นา
2. นางสาวศิริพักตร์  กำเดช
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กันยาเหมา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปากศรี
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล  วรรณพงษ์
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีโคดง
2. เด็กหญิงปวีณา  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงลินวันนา   ประภูชะกา
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายวัชระพล  กำเนิดขอนแก่น
 
1. นายวีระ  อาจเอี่ยม
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1. เด็กชายพิษณุ  แสงจันทร์
 
1. นายยุทธนา  พันธุลา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายวรรณชัย  คำดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สุลำนาจ
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายอาคม  ประเสริฐสังข์
 
1. นายสุริยันต์  ห่อคนดี
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กชายวรรณชัย  คำดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สุลำนาจ
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  จำปาหวาย
 
1. นายสุภาชัย  พิมพ์พุฒิ
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีโครต
 
1. นายวีระ  อาจเอี่ยม
 
156 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  หลอดศรีสงค์
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
157 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศุภมน 1. เด็กชาย รชตภูมิ   ศรีจันทร์สุข
2. เด็กหญิง สมนกร   คำชัย
3. เด็กชาย สิทธิพล   บุญสะอาด
4. เด็กชาย อริสรา    สมสาย
5. เด็กชายกรินทร์   เจริญสุข
6. เด็กหญิงชนิกานต์   พันมะลี
7. เด็กหญิงชนิสรา  ปราบพาล
8. เด็กหญิงช่อผกา   จงรัตน์กลาง
9. เด็กชายญาณวัฒน์  สิริเศรษฐานันท์
10. เด็กหญิงณญาดา   สิริลักขณาภรณ์
11. เด็กชายณัฐดนัย   เขียนชานาจ
12. เด็กชายธนาธิป   ทาจันทร์
13. เด็กชายธาราทร   จันทเสน
14. เด็กชายนฤภัทร   เขียนชานาจ
15. เด็กชายพงศ์พันธ์   พลสงคราม
16. เด็กชายพรประสิทธิ์   อุรากุล
17. เด็กชายพรเพชร   ลาภประเสริฐ
18. เด็กหญิงพัชราพรรณ   สายสังข์
19. เด็กชายพันธวิศ   เจริญพงษ์
20. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   แซ่เตียว
21. เด็กหญิงภิญญฎา   ตาบุญถึง
22. เด็กชายภูมิพัฒน์   วัยสุวรรณ์
23. เด็กหญิงรัชนีกร   เดชวิจารย์
24. เด็กชายวริทธิ์นันท์   พรมเอี่ยม
25. เด็กหญิงศิรดา   บุญบำรุง
26. เด็กหญิงสุจิตรา   ขัตติยะ
27. เด็กชายสุทธิศักดิ์   เขียงภูเขียว
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ตันเวียง
29. เด็กหญิงอรัญญา  ทองสน
30. เด็กหญิงเบญญาภา   จันต๊ะสุริน
 
1. นายธนวินท์   สาลิง
2. นางสาวณัจรี   ร่มเกษ
3. นางสาวมยุรี   ดีมาก
4. นางสาวมลธิชา   นามบิดา
5. นายธนากร   ศรีธรรม
6. นายยุทธการ   วิจิตรศรี
7. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์